lördag 20 augusti 2022

Brister inom psykiatrin Gävle sjukhus

 Vi har kunnat läsa under fler år om många tragiska patientfall som påvisar brister inom psykiatrin i Gävle. Det är klart att media inte alltid ger en heltäckande bild men de patientberättelser som vi kan läsa om räcker för att se att det inte fungerar som det ska. Även medarbetare hör av sig och bekräftar de bilder som ges.

Vi har såklart lyft dessa frågor i de politiska forum vi finns i men möts alltid av att vi som politiker inte ska lägga oss i. Det kan handla om möjligheten för en ung patient att söka sig till annan vårdgivare eller vad som verkligen har hänt i ett uppmärksammat fall. Som vanligt så möts vi mest av tystnad från ledningen vilket är oroande. 

Vi ser även att köerna växer och fler väntar på att få den hjälp som de verkligen behöver. Där kan såklart pandemin påverka men det kan inte vara hela förklaringen och den värsta fasen av pandemin är över så man har haft möjlighet att jobba ikapp kön.

Vad kan vi då göra?

För det första så behöver vi gå till botten med de problem som finns inom verksamheterna. Varför slutar medarbetare och hur kommer det sig att vi har de brister och tillgänglighet vi har. Nu görs en genomlysning av regionen själva, vilket man kan ifrågasätta. Med tanke på den tystnadskultur som finns och rädsla att få sparken så krävs att en utredning görs av extern part som är helt oberoende av lojalitetsband mot ledningen.

Arbetsmiljön brister, som jag påpekat tidigare, inom stora delar av regionen och även inom psykiatrin. Det gör att medarbetare slutar och det är svårt att rekrytera och då blir pressen större på de som är kvar och det blir svårt att hinna med, där kommer vårt medarbetarlöfte göra skillnad. 

För att bryta de eventuella kulturer och brister som finns så får man inte vara rädd för att göra en organisationsförändring om så krävs så vi kan fokusera på denna viktiga verksamhet. 

Vi får inte heller dra oss ifrån att ta in externa aktörer som hjälper oss. Jag vet att det finns sådana som är beredda att hjälpa till men av ideologiska skäl så vägrar ledningen att göra det vilket är mycket tråkigt.

Det kommer säkert krävas mer resurser men samtidig löser inte mer resurser till en dysfunktionell verksamhet.

Sedan behöver vi politiker fundera på vilken roll vi ska ha i detta. Hur ska patientnämnden jobba med dessa ärenden, vilken roll ska hälso- och sjukvårdsnämnden ha. Det är klart att politiker inte ska gå in i enskilda fall, men hur kan vi fånga upp dessa berättelser och ta vårt politiska ansvar.

Det finns helt klart mycket som behöver tas tag i regionen när vi tar över makten efter valet. Där får den nya politiska ledningen inte backa. Tillsammans med våra medarbetare ska vi se till att psykiatrivården fungerar som den ska. Det är vi skyldiga våra länsinvånare.

Några klipp från en av länets tidningar

https://www.gd.se/2022-03-07/efter-pandemin--fler-far-vanta-pa-hjalp-hos-pressad-psykiatri

https://www.gd.se/2022-01-20/skylten-som-saknas-hos-psykiatrin-i-region-gavleborg

https://www.gd.se/2022-08-17/sjukskoterskans-kritik-mot-psykiatrin-i-gavle-saknas-grundlaggande-kunskaper

https://www.gd.se/2022-08-14/tvangsvardades-pa-slutenvardsavdelning--anda-kunde-johanna-skara-sig-sjalv

https://www.gd.se/2022-06-27/det-ar-otroligt-slitsamt--men-cheferna-tar-inte-till-sig

https://www.gd.se/2022-06-27/vardforbundet-det-ar-helt-oacceptabelt


söndag 7 augusti 2022

Medarbetarlöfte

 I veckan presenterade vi ett av våra löften inför valet. Det handlade om vad vi lovar att vi ska göra för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.

Vi har problem med att medarbetare väljer att säga upp sig i regionen. Många av dessa gör det för att de inte trivs och vill söka sig till en annan arbetsgivare(Sedan finns det såklart de som slutar av andra anledningar såklart). Det brukar vara så att det kommer i omgångar på olika avdelningar. Sist hörde vi om 1177 där medarbetare väjer att sluta. Förra året var det BB som drabbades och innan där har vi bl.a. hört om ambulansen och akuten som haft problem.

Vi gör många besök i våra verksamheter och träffar våra vårdenhetschefer och medarbetare där vi har gjort hundratals besök de senaste åren. En fråga som vi ställer när vi är ute är vad det är som gör att man slutar och varför vi har svårt att rekrytera. Ett av svaren vi får är att det brister i arbetsmiljön och då blir såklart följdfrågan, vad som präglar en bra arbetsmiljö.

Utifrån detta har vi nu presenterat några löften som vi går till val på. En del är såklart inte nya, utan har vi tjatat om länge och andra är nya för detta val.

Rättvisa löner

En viktig fråga som man lyfter är såklart lönen. Det kanske är det enklaste svaret men också en som kräver lite mer grävande. Det som framkommer då är att det inte är högre lön som är det viktigaste utan att man har en lön som är rätt jämfört med andra. Man vill att den som jobbat i flera år och är duktig ska ha mer i lön än den som är nyanställd och oerfaren. Man vill att kompetensutveckling ska lönas sig och ge mer i lön. Man tycker att den som sliter och är duktig ska tjäna mer. De som jobbar i en dygnet runt verksamhet ska kanske ha lite mer betalt än de som jobbar dagtid. Sedan vill man ha konkurrenskraftig lön jämfört med andra regioner och arbetsgivare. 

Så vi lovar att vi ska kämpa för rättvisa löner i regionen, enligt ovan.

Fler kollegor

Vi märker att man har en väldigt tight bemanning och blir därmed väldigt sårbara. Är någon sjuk eller har semester så måste de andra på avdelningen jobba extra eftersom det är svårt att hitta en vikarie som snabbt kan komma in i jobbet. Dessutom är det mer att göra ibland och mer krävande patienter och då har man inte möjlighet att förstärka bemanningen på avdelningen. Dessutom så har vi sommarsemestern som är svår att få till varje år. 

Så vi lovar därför att vi ska slåss för en högre grundbemanning

Fler vårdplatser

En orsak till dålig arbetsmiljö är att man inte känner att man räcker till. Det är ibland fler patienter än vad man har vårdplatser och bemanning för. Det innebär mer stress hos personalen och sämre vård för våra patienter när de hamnar på överbeläggningsplats eller i korridoren. I vissa fall så tvingas man skicka hem patienter som man kanske inte borde, detta för att ge platsen till en mer sjuk patient. Vi vill därför att man inrättar s.k. mellanvårdsplatser. Det är vårdplatser för de som är för sjuka att åka hem men för friska att vara kvar på sjukhuset. Dessa patienter tvingar man hem idag, vilket inte känns bra för våra medarbetare (och inte heller bra för patienterna såklart)

Så vi lovar att mellanvårdsplatser inrättas 

Ledarskap

Den fråga som kanske gett mest uppmärksamhet i media är att vi vill satsa på det lokala ledarskapet. Vi märker att det är en stor skillnad mellan olika avdelningar hur man trivs och hur många som slutar. Det kan vara en avdelning där få slutar och man har kö för att få jobba där. Medan grannavdelningen har stora problem. Det som då kan skilja är det lokala ledarskapet och vi vill därför satsa på just det lokala ledarskapet där vi ser till att vi har bra chefer som också har mandat att vara just ledare. Vi vill att man ska vara närvarande på avdelningen och att medarbetarna ska ha förtroende för sin chef. Är det sedan en avdelning där ledarskapet inte fungerar så ska man inte vara rädd att faktiskt entlediga chefen från uppdraget, vilket inte är samma sak som att få sparken.

Så vi lovar att satsa på det lokala ledarskapet

Utöver dessa fyra punkter så finns det mycket mer vi kan göra. Nytt politiskt ledarskap som präglas av lyhördhet, närvarande och engagemang. Sedan måste vi ändra kulturen inom regionen och få ett klimat där man vågar säga vad man tycker och lyfta fram det som inte fungerar. Det är endast genom att lyfta fram problem som man kan förbättra verksamheten. 

Våga plocka bort onödig administration och underlätta den nödvändiga. Idag är det alldeles för mycket tid som läggs på onödig administration. Våga säga att vissa saker ska vi inte göra längre. Och den administration som måste göras ska göras så effektivt som möjligt, allt för att öka tiden med patienterna. 

Detta medarbetarelöfte har tagits emot mycket bra av de medarbetare och fackliga företrädare som vi träffat på. Känns riktigt bra.