torsdag 25 april 2013

Besparingar på 250miljoner möts med tystnad från ansvarigt landstingsråd

Det har under våren diskuterats besparingar inom vården i landstinget, eller som majoriteten kallar det ”effektiviseringar”. Vi får hela tiden höra från våra verksamheter och läsa i tidningar om att man ska göra neddragningar och besparingar ute i vården. Av den anledningen har jag tidigare frågat den politiska- och tjänstemannaledningen om hur stora belopp ska man spara in och hur mycket är det på varje verksamhet. Vi har då vid ett par tillfällen fått höra om att det rör sig om totalt 250miljoner under 2013 som ska sparas. När media sedan börjar fråga om detta så förnekas det att man ska spara.

Av den anledningen ställde jag i går på fullmäktige ett par frågor till finanslandstingsrådet. Det är ett av de verktyg vi har som politiker att ta reda på information och ställa ansvariga politiker till svars. Jag vill helt enkelt veta hur mycket besparing/effektiviseringsåtgärder ligger på respektive verksamhet. Jag blev riktigt förvånad när svaret blev att man kommer klara en ekonomi i balans och att inga besparingar ska göras mer en de vanliga vardagsrationaliseringarna.

I en annan interpellation erkände man att division medicin ska spara 45mnkr där psykiatrin ska spara 12miljoner. Dessutom fick vi veta igår på fullmäktige att man planerar att stänga psykiatrimottagningen i Ljusdal.

Antingen hemlighåller majoriteten dessa siffror för oss eller så vet de inte om vad våra divisioner håller på med. Jag vet inte vad av dessa två alternativ som är värst men det är helt klart att de har absolut ingen koll på läget, skrämmande!

Jag avslutade mitt inlägg på fullmäktige att förklara för våra landstingsråd att de måste lära sig en sak, det går inte att hemlighålla sådana här saker för oss. Sanningen kommer alltid fram och vi kommer inte nöja oss med majoritetens ständiga tystnad. 

tisdag 16 april 2013

Förskönat resultat av årets patientenkät

Idag presenterar landstinget resultatet från nationella patientenkäten. Som vanligt väljer man att ge en bild som inte stämmer överens med det resultat som jag kan utläsa på SKLs hemsida. Man påstår helt enkelt att vi i Landstinget Gävleborg har fått ett bra resultat när det gäller bemötande på akutmottagningarna och det som en konsekvens av att man har prioriterat detta arbete. Dessutom skriver man i sitt pressmeddelande att man har minskat andelen som väntar längre än fyra timmar på akuten. Stämmer då denna bild som man vill ge?

Vi kan se att man har försämrat betyget något för bemötande och förtroende sedan 2010 medan man uppfattar tillgängligheten som något bättre. Man hävdar också att 75% av patienterna nu får vård inom 4h medan det 2010 var 65%. Den förbättringen stämmer hyffsat för akuten i Hudiksvall(2010 61% och 2012 74%) medan läget är like illa som tidigare på Gävle sjukhus(2010 66% 2012 67%). Det är alltid svårt att ge en helt korrekt bild i ett pressmeddelande och man behöver nog återigen fundera på hur man presenterar statistik i Landstinget Gävleborg. Som regelbunden läsare av dessa pressmeddelande har jag lärt mig att alltid gå till källan och själv gå igenom statistiken och bilda mig en uppfattning av resultatet.

Länk till SKL patientenkät:  http://npe.skl.se

torsdag 11 april 2013

Suveränt bemötande på ögonkliniken i Gävle.

Idag besökte jag och min son ögonkliniken på Gävle sjukhus för en synundersökning. Min son går där regelbundet för kontroll och min dotter gör det samma. Idag skulle vi kolla synen på sonen, samtidigt väntar vi på ytterligare en remiss för annan ögonundersökning.

Så idag var vi där och det var tydligen dags för honom att ha otäcka droppar i ögonen, jag märker då hur orolig Anton blir. Jag frågar då om den remiss som finns där för en annan undersökningen som också kräver droppar i ögonen. Det är inte så kul för honom att först göra undersökning idag för att om någon vecka göra samma procedur igen.

Då tycker vår ortoptist att vi ska passa på att göra allting samtidigt. Jag berättade då även om min dotter som väntar på tid för liknande undersökning. Då föreslår hon att vi ska boka dem samtidigt och vi kommer överens om en tid som passar såväl läkare som mig och mina barn, härligt!

När jag går därifrån med en ny tid i maj känns det riktigt bra. Riktig bra bemötande och vilken servicenivå. Jag vet att de har ett stort söktryck och ont om läkare och trots detta försöker de lösa våra besök så bra som möjligt.

onsdag 10 april 2013

Hur samarbetar landstinget med kommunerna?

I Hudiksvall centralort finns det sedan en tid tillbaka två hälsocentraler. De har olika upptagningsområden och alla har möjlighet att lista sig på just den vårdcentral som de har störst förtroende för. Tidigare drev landstinget den enda hälsocentralen som var en bland de största i landet. När en ny aktör etablerade sig så listade många sig på den nya vilket är helt naturligt. Som en konsekvens av detta fick landstinget minska ned på sin verksamhet, vilket inte är något konstigt.

Nu har man kommit på att man ska flytta in annan verksamhet i hälsocentralens byggnader. Ledningen har nu kommit på idén att man nu ska samlokalisera landstingets egna hälsocentral och ungdomsmottagningen tillsammans med beroendemottagningen. I normala fallet så är det inte kontroversiellt att samlokalisera verksamheter som har med varandra att göra. I detta fall så är det däremot skilda verksamheter som har helt olika målgrupper.

Dessutom så är just ungdomsmottagningen och beroendemottagning ett samarbete med Hudiksvalls kommun. När landstinget vill flytta en verksamhet man driver tillsammans med någon annan är det självklart att man gör detta i samförstånd. I detta fall påstår den politiska ledningen att man är överens med kommunen, men när vi pratar med våra Allianskollegor i Hudiksvall så framgår det att de i ena fallet motsätter sig alla politiker detta och det andra fallet är de inte ens är tillfrågade.

Vi i Samverkan Gävleborg motsätter oss denna nongalanta hantering. Vi vet att kommunerna misstror landstinget allt för ofta och denna hantering underlättar inte framtida samarbete. Vi har under lång tid påpekat behovet av ett lyssnande ledarskap för att skapa en bättre personalpolitik. Vi kan nu konstatera att detta krävs även för att få samarbetet med kommunerna att fungera bättre.

torsdag 4 april 2013

Överbeläggningar på sjukhusen är värst i Gävleborg

Sedan ett par år sedan mäter alla landsting överbeläggningarna på våra sjukhus på samma sätt. Man mäter helt enkelt hur många patienter som ligger på en överbeläggningsplats.

Tidigare har Landstinget Gälveborg mätt antal patienter i förhållande till antalet vårdplatser. Det traditionella Gävleborgsätten att mäta blir väldigt missvisande, vilket jag har påpekat under flera år. Om en patient ligger i korridoren på en avdelning så hjälps inte patienten av att det finns en ledig plats på en annan avdelning eller på ett annat sjukhus i länet. Detta har vi som sagt påpekat under flera år och nu har SKL (Sveriges kommuner och landsting) tvingat fram alla landsting att mäta faktiskt antal överbeläggningar.

Detta nya sätt att mäta kommer förmodligen spegla läget på sjukhuset på ett mer rättvisande sätt. Vi har under en längre tid hört från personal och patienter om alla patienter i korridorerna och hur detta påverkar vården och patientsäkerheten. Arbetsmiljöverket ger landstinget Gävleborg ständiga böter för dessa brister. Från ledningen har vi då hört att vi har en jämn beläggning med en beläggningsgrad på 95%, vilket inte stämmer med de berättelser vi får höra.

Vilken bild ger då SKL över beläggningsläget i landet? På deras hemsida redovisar man resultaten för varje landsting och vi kan se att läget är som sämst i just Gävleborg. Vad är då orsaken till detta? Vi har tidigare hört hur man från landstinget skuldbelägger kommunerna som inte tar hand om sina färdigbehandlade patienter. Vi i oppositionen däremot inser allvaret och är beredd att göra konkreta saker för att komma till rätta med problemen, dessa förslag har vi tidigare redovisat.