söndag 31 december 2023

Gott Nytt År

 Då är det dags att sammanfatta 2023 och blicka framåt mot 2024. Ett år läggs till handlingarna och nästa år planeras.

2023 är ett politiskt historiskt år, det är första gången sedan allmänna rösträtten (103år sedan) som det är någon annan som leder regionen istället för sossarna. Personligen så är det faktiskt det andra 100 åriga sossestyret som jag är med och byter ut. Förra gången var det i Gävle kommun när vi i Alliansen bröt ett 98årigt s-styre 2016.

Vi lärde oss mycket av arbetet i Gävle, då styrde vi i den mindre minoriteten och var beroende av ytterligare partier i alla beslut vi tog. Nu sitter vi i en majoritet och kan driva igenom det som vi fyra partier är överens om.

Men hur har det gått?

Ingen kan säga att allt har gått enkelt. Att först få till en majoritet med fyra olika partier som tidigare inte hade förberett ett maktövertagande tillsammans är såklart en prövning. Vi vill alla olika saker men förenas också i mycket. Efter att ha förhandlat om vilka poster vilka partier skulle få tillsätta så gjorde vi även upp en lista med politiska sakfrågor som vi ska driva igenom. Mycket har vi redan gjort på den listan men mycket återstår.

Att sedan ändra kulturen, som sitter i väggarna, tar såklart tid. Men vi har visat genom engagemang och öppenhet och mycket energi att en sådan resa är möjligt och nu har påbörjats. Vi bryter nu den tystnadskultur som funnits och vi välkomnar, på riktigt, att man som medarbetare eller regioninvånare säger vad man tycker. Vi finns tillgängliga för medarbetare och länsinvånare. Jag får ofta positiv återkoppling på vår närhet och tillgänglighet.

Men vad har vi gjort under det första året?

söndag 10 december 2023

Märkligt läge i regionen där oppositionen kostar regionen flera miljoner i onödiga kostnader.

På förra fullmäktige skulle vi besluta om budget för nästa år. Det är något vi gör på novembersammanträdet. Men efter 7timmars debatt så kom socialdemokraterna på att de ville återremittera ärendet, motivet var ganska oklart(Se nedan). På detta hängde såklart deras stödparti centern på. Vänsterpartiet tog ansvar och stödde inte ett sådant agerande vilket visar på att de tar sitt ansvar. 

Motivet från S och C var:
”uppdraget att inarbeta nämndernas åtgärdsplaner för en ekonomi i balans i budgetdokumentet, i enlighet med regionstyrelsens uppdrag.”

Man har som sagt rätt att göra en s.k. minoritetsåterremiss vilket kräver minst 25 ledamöter som stödjer en sådan. Sedan är det upp till Regionstyrelsen hur man ska hantera återremissen. Man kan välja att ändra, göra om eller inte göra något alls med själva ärendet. Men det bestämmer som sagt majoriteten. Så det brukliga är att man kör fram samma ärende igen utan att justera något, vilket är helt i sin ordning.

Jag har endast varit med om en återremitterad budget en gång, 2008, när den dåvarande majoriteten sprack. Men efter det tror jag inte det har skett. Det förhalar mest bara processen och skapar viss oro och gör absolut ingen skillnad i sak. 

Denna gång blev det dock lite speciellt. För nu visade det sig att i och med att det fanns beslutspunkter som skulle göra det möjligt för Regionen att ta upp lån till investeringar så var det inte en helt vanlig budget.

I Regionstyrelsens förslag till budget stod det bl.a.:

 • Ge regionstyrelsen rätt att utöka checkräkningskrediten från 200 miljoner kronor upp till 1 000 miljoner kronor.
 • Ge regionstyrelsen rätt att under 2024 nyupplåna, det vill säga öka Region Gävleborgs skulder, med maximalt 1 000 miljoner kronor, varav 200 miljoner kronor ska kunna lånas upp under 2023.

Men i och med att budgetbeslutet skjuts till nästa vecka så kan man inte uppta dessa lån innan årsskiftet vilket gör att vi måste sälja av delar av våra placeringar. Det krävs nämligen att tiden för överklagan hinner gå innan banken ger oss några lån. Den uteblivna värdeökningen kommer innebära att regionen förlorar flera miljoner, exakt hur mycket återstår att se. Det hade varit smakfullt om oppositionen kunde medge detta, men istället så blir man upprörd när vi berättar om konsekvenserna av deras agerande. 

Jag tror inte oppositionen tänkte på detta när man spontant efter 7timmar kom på att man ville återremittera. De har inte heller svarat på hur de vill hantera ekonomin framåt i sina budgetförslag. Men det var ändå tydligt i majoritetens budget kring detta och man kan ha missat att läsa igenom allt men det kommer de inte heller kunna medge.

lördag 2 december 2023

Debatt värdegrund, utan oppositionens regionråd

Oppositionsråden lyste med sin frånvaro
Oppositionsråden var
frånvarande under debatten

 På fullmäktige i onsdags så hade vi nu äntligen den debatt som oppositionen har krävt kring Regionens värdegrund och vision.

Att begära en särskild debatt är något som vi har inskrivet i våran arbetsordning. Vi har tidigare använt den för att debattera personalpolitik bl.a. När en sådan debatt begärs så bestämmer man inte när en sådan ska ske utan det planeras av presidiet och gruppledarna. Om det dessutom blir en debatt, vilket inte är säkert, bestäms också av gruppledarna och fullmäktige presidium.

Så i onsdags eftermiddag genomfördes denna debatt, mindre en ett år efter att den hade begärts. Debatten i sig var lugn och respektfull. Det finns inte någon motsättning när det gäller regionens värdegrund så det var ändå ganska väntat. Det som ändå var väldigt talande var att oppositionens heldtidspolitiker valde att inte delta. Varken Socialdemokraternas, vänsterpartiets eller centerpartiets regionråd närvarande under själva debatten. Det fanns inte ens ersättare som kunde gå in och tjänstgöra i deras ställe, tror det var 8 tomma stolar från socialdemokraterna. Jan Lahenkorva bemödade sig dock med att inleda debatten med ett 2min anförande men sedan smet han iväg utan att lyssna eller delta i debatten med oss övriga som var där. 

At först begära en debatt och veva högt i media om värdegrund och alla människors lika värde så väljer man själv att strunta i att delta när deras önskan ändå kommer upp. Att bara göra ett 2min anförande och sedan lämna mötet gör ju bara saken ännu värre. Tycker det är respektlöst mot de övriga som närvarade från oppositionen.

Nu har jag noterat att man försöker skylla detta på fullmäktiges ordförande gör det bara osmakligt. Kan man inte ens stå upp för sina beslut att inte delta lever man verkligen upp till vår värdegrund om öppenhet och ärlighet, professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet?

Vi i majoriteten var såklart fulltaliga under hela fullmäktigemötet och jag tycker det blev en bra debatt, kanske mer som ett respektfullt samtal. Det blev tydligt att vi som var kvar i rummet står bakom regionens värdegrund, tyvärr fick vi inte veta om oppositionsråden gör det samma?

Men nästa gång de begär en debatt så måste man ställa sig frågan varför de begär en sådan, menar de allvar, vill de verkligen ha den eller är det bara tomma ord.

Det får framtiden visa

torsdag 30 november 2023

Återremiss av budgeten, varför då?

 I tisdag och onsdags så genomförde vi det årliga budgetfullmäktige. Det är då som fullmäktiga fastställer budget för nästa år och planen för de kommande åren. Det är även då som oppositionen ställer sina alternativa budgetförslag mot majoritetens. Utfallet av detta är som vanligt att majoriteten vinner den omröstningen.

Det var ändå en ganska tydlig debatt. Den samlade majoriteten presenterade ett budgetförslag där man prioriterar sjukvården i dessa tuffa tider, sparar på administrationen och är återhållsam på övrig verksamhet. Samtidigt så gör vi en del satsningar som ex. utreda hur vi kan utveckla den palliativa vården med Hospiceverksamhet i länet. Vi ska även återinföra möjligheten till klimatvård, något som den gamla majoriteten tog bort för många år sedan.

Mot detta är det en splittrad opposition som lägger tre olika förslag. I stort sett är det samma ekonomiska ramar som majoriteten men lite annan inriktning. Noterar även att socialdemokraterna lägger många utredningsuppdrag och även en del kostnadsdrivande förslag som är helt ofinansierade. Centerns förlag är ganska likt majoritetens med bra borgerliga prioriteringar. Vänstern gör en del omprioriteringar men sedan är det mycket socialism såklart.

När jag själv satt i opposition så hade jag som ambition att samla oppositionen för att visa på ett enat alternativ. Så under alla år som jag varit i regionen så har jag gjort, med något undantag. Så jag är lite förvånad att socialdemokraterna inte har lyckats att samla sina gamla kompisar. 

Men det som väckte mest förvåning var nog ändå att man efter 7 timmar debatt kom på att man(S och C) skulle återremittera budgetärendet. Man saknade helt plötsligt sparförslag i majoritetens budget, att man själv hade samma ramar och inga åtgärder utan ofinansierade och kostnadsdrivande förslag gjorde det hela ännu mer märkligt.

Som minoritet(opposition) kan man med 1/3 av fullmäktigeröster göra just detta d.v.s. återremittera ett ärende. Detta kan man göra en gång per ärende och det är sedan majoriteten i styrelsen som avgör hur man ska hantera återremissen. 

Jag har stor respekt för de demokratiska verktyg som finns men att göra en minoritetsåterremiss ska man vara väldigt försiktig med och använda med förnuft och inte använda för ofta. Det som händer är att man fördyrar och försenar hela processen till absolut ingen nytta. Dessutom riskerar det att kosta pengar, vilket det kan göra denna gång. Det kan vara så ibland att det krävs ett extra fullmäktige som kostar 400ksek eller det går inte verkställa nödvändiga beslut som i sin tur kan göra att vi förlorar pengar eller får onödiga kostnader.

Nu kommer ärendet upp till styrelsen nästa vecka, och vi ser inte att vi kommer göra någon justering. Men självklart förväntar jag mig att oppositionen nu korrigerar sina förslag utifrån sitt återremissyrkande. Jag skulle även tycka att de ska passa på och lägga till mål för ekonomisk hushållning, något som ändå lagen kräver och som de inte har med i sina förslag.


tisdag 7 november 2023

Region Gävleborgs Budget 2024

 Idag överlämnar den styrande majoriteten sin budget till Regionstyrelsen. Det är en stram budget utan några stora satsningar. Tvärtom är vi tvungna att göra tuffa prioriteringar och den kommer inte heller vara i balans för 2024.

Som vi sagt när tillträdde så har vi ärvt ett underskott från den tidigare majoriteten. Vi jobbar nu stenhårt för att få fram detta till ytan och analysera vad i dessa underskott består i. Det är först när man vet orsaken som kan göra något åt dem.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ramarna för våra verksamheter räknas upp på samma sätt som planeringsförutsättningarna i våras vilket innebär att sjukvården (Hälso- och sjukvårdsnämnden och Hälsovalet) räknas upp med 4,5% vilket motsvarar LPIK+1% (LPIK är det index som speglar regionernas kostnadsökning från ett år till annat)

Hålbarhetsnämnden

Hållbarhetsnämnden får något lägre uppräkning men samtidigt kompensation för ökade drivmedelskostnader, ökade kostnader för våra tåg. Men detta räcker inte för en ekonomi i balans för nämnden utan de jobbar med åtgärder för att komma tillrätta med de underskott de har.

Kultur- och kompetensnämnd

Kultur- och kompetensnämnden får lite lägre uppräkning men samtidigt så prioriterar vi en satsning, inom ram, för att stärka ledarskapet bland ungdomsverksamhet. Men det kommer krävas vissa åtgärder även inom denna nämnd

Regionstyrelsen

Lägst uppräkning får regionstyrelsen där vi, efter vår administrationsutredning, minskar ramarna för den verksamhet som vi direkt kan påverka. Vi sänker även internavgifterna som exempelvis IT-support, HR-stöd o.s.v. Detta innebär att vi behöver åtgärder för att såväl höja intäkterna som att sänka kostnaderna. Men de sänkta kostnaderna innebär i sin tur att vi inte kommer återbesätta alla tjänster där någon går i pension eller slutar. 

Allt som allt gör att vi budgetar för ett positivt resultat på 86mnkr från våra verksamheter men att vi efter finansiella kostnader och intäkter har ett underskott på -367mnkr. När vi sedan kompenserar för orealiserade kostnader/intäkter så budgeterar vi får vi samma resultat där med -367mnkr. Men vi vet att så inte kommer bli fallet med tanke på att våra pensionsfonder ökar eller minskar, just nu planerar vi för nollresultat på dem.

Vi kommer de kommande åren ha det tufft med kassaflödet och behöver därför förbereda oss för att ta lån för att kunna genomföra våra investeringar. Vi har aldrig investerat så mycket som vi kommer göra de kommande åren och vi ser att finansieringen av dessa behöver ske på det sätt som är mest fördelaktigt för oss som region. 

onsdag 25 oktober 2023

Personalparkering vid sjukhusen

 Som ny majoritet finns det många frågor som vi behöver ta tag i. En del gör man med glädje och andra känns lite mer jobbiga. En sådan fråga är hur vi ska hantera våra personalparkeringar

Enligt skatteverkets regler så ska man förmånsbeskattas om man har gratis parkering på jobbet och det kostar på angränsande fria parkeringar. Kan låta som en konstig sak men samtidigt ganska logiskt(om man tänker som skatteverket)

För oss i den nya majoriteten är detta en realitet. Andra regioner som haft/har gratis parkering får nu viten(böter) från skatteverket om de inte åtgärdar detta. Enligt de uppgifter vi har så är det ganska stora belopp som det rör sig om.


Alternativ ett - Förmånsbeskatta parkeringen

Det innebär att värdet på parkeringen läggs på som en löneförmån. Du får sedan skatta för den förmånen och regionen måste betala sociala avgifter. Om denna förmån gäller alla som parkerar eller att man bara har möjligheten är lite oklart men risken är att alla medarbetare måste skatta för den oavsett om du parkerar eller inte. För dig som medarbetare innebär det kanske en skattekostnad på 200kr/mån och för regionen kanske en kostnad upp till 10mnkr/år

Alternativ två – Ta ut avgift för personalparkering

Vi kan som alternativ ta ut en avgift för parkeringen, och då görs det bara för de som nyttjar den. Du får en direkt kostnad som är i samma nivå som om du förmånsbeskattas och Regionen slipper betala sociala avgiter. 
Vi har nu lagt fram ett förslag som tar ut så lite vi bara kan. 

 • Vi tar bara ut på de personalparkeringar där de angränsade fria parkeringarna kostar. Så det berör bara Regionkontoret i Gävle, Gävle sjukhus, Södertull Gävle, Hudiksvalls sjukhus.
 • Vi tar alltså inte ut en avgift där det idag inte kostar något att stå på gatan eller på en besöksparkering.
 • Avgiften är differentierad så att det är dyrare att betala i centrala Gävle än på sjukhuset. Vilket förslaget innebär 150kr/mån förutom Regionkontoret som blir 200kr/mån
 • Du kan även betala per timme eller max 20kr/dygn
 • Där det inte kostar att stå kvällar och helger så kommer vi inte ta ut timpris under dessa tider. Så jobbar du natt så kostar det inget på Gävle sjukhus.
 • Vi har även tillskapat fria parkeringar på Gävle sjukhus som ligger bortanför helikopterplattan. Anledningen är att vi kan göra så är att det inte kostar på angränsande parkeringar eller gator(Tolvfors eller Blåsåsvägen)
Utöver detta så har vi också startat arbete med att se över parkeringssituationen på våra sjukhus. Först ut är Bollnäs där vi tillskapar fler parkeringsplatser(som då också är gratis såklat)
Sedan kommer vi göra motsvarande på övriga sjukhus. Det kommer dock vara svårt på Hudiksvalls sjukhus där vi bygger om och redan är trångt. Även Gävle sjukhus kan bli svårt, men vi ska göra det vi kan.

Vi kommer möta en del kritik från medarbetare och det förstår jag. Men vi har inget val utan gör det som är minst dåligt för våra medarbetare. Oppositionen kommer säkert kritisera oss för att vi inte är rättvisa, varför ska man parkera gratis på våra hälsocentraler och mindre sjukhus men det ska kosta i Gävle och Hudik. För oss är detta inte en rättvisefråga utan en skattefråga. 
Detta hoppas jag ska reda ut en del frågor som nu uppstår. Jag har redan fått flera mail från medarbetare som har frågor kring detta. Är det så att det kommer in fler så kommer jag uppdatera detta inlägg för att förklara ytterligare. 

torsdag 12 oktober 2023

Delårsrapport Januari-Augusti 2023

 Idag presenteras delårsrapporten för Regionens 8 första månader (januari-augusti) Det är en rapport som presenteras i ett väldigt tufft ekonomisk läge där alla regioner går på knäna och har stora ekonomiska underskott i sina verksamheter. Samtidigt är det en rapport som inte är lika dyster att läsa som många kanske hade väntat sig. Läget har blivit lite bättre jämfört med vår delårsrapport från i våras.

Regionen gör ett minus på sista raden för perioden med -108mnkr jämfört med budget på -32mnkr. Det kan tyckas vara ett helt okej resultat men då ska man komma ihåg att detta är efter vårt finansiella resultat som består av ökat värde på våra pensionsfonder. 

Skatteintäkterna ökar med 121mnkr mer än budget samtidigt som de generella statsbidragen är 15mnkr högre än budget. 

Sämre resultat med hög inflation

Det som ställer till det för oss är den kraftiga inflationen som påverkar alla regioner med högre pensionsavsättningar. Det är de avsättningar vi gör för de framtida pensionsutbetalningarna. De som har förmånsbestämda tjänstepensioner i regionen får en viss nivå utbetald av oss när de går i pension. Men för att ta den kostnaderna nu när de jobbar så räknar man baklänges för att se hur mycket vi nu måste sätta av för att kunna betala ut till de blivande pensionerna när de väl går i pension. Eftersom framtida pensionsutbetalningar räknas utifrån KPI så kommer en hög inflation gör att KPI blir högre och därmed vårt pensionsåtagande. En ganska komplicerad fråga men som vi varken kan göra något åt och som dessutom i höginflationsläget vi är i nu gör att kostnaderna ökar kraftigt. På finansnettot rör det sig om 276mnkr utöver den direkta pensionskostnaderna som läggs på lönekostnaderna som därmed blir mycket högre än budgeterat +415mnkr.

Utöver detta så har vi kraftiga ökade kostnader för inhyrd personal, 331mnkr mer än budget.

Sammantaget så blir det ett kraftigt underskott för året. Men i och med att pensionsåtagandet ska betalas ut under en längre tid så väljer vi att skriva av dessa kostnader på 20år. Detta gör att dessa kostnader inte tas nu utan längre fram. Det tillsammans med att vi har mycket avsatta till vår RUR gör att vi klarar ekonomin i år. 

Prognos för 2023

Så allt som allt så visar prognosen för 2023 på ett underskott på -294mnkr, jämfört med budget på -102mnkr. Vi får lite ökade skatteintäkter och statsbidrag på 184mnkr men kostnaderna är kraftigt mycket högre än budget.

Våra tre stora nämnder gör underskott, i lite olika storleksordningar. 

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden: -650mnkr (motsvarar 9% av anslagen)
 • Hållbarhetsnämnden:     -60mnkr (motsvarar 11% av anslagen)
 • Kultur och kompetensnämnden: -2,4mnkr (motsvarar 1,3% av anslagen)

Nu kommer denna delårsrapport redovisas till Regionstyrelsen och Regionfullmäktige. Vi i majoriteten ser såklart allvarligt på detta och håller redan på med åtgärder för att minska dessa underskott. Dessa åtgärder kommer redovisas allt eftersom och vi planerar för att återigen ha en budget i balans till 2025.

Problemen vi ser nu har inte bara uppstått detta år. När vi tillträdde så ärvde vi ett underskott som byggts upp under flera år. 2019, d.v.s. precis före pandemin så hade vi ett underskott på 600mnkr som växte till en underfinansierad budget 2022 med 700mnkr. Detta har räddats av tillfälliga statsbidrag under pandemin(2020-2022) som nu självklart är borttagna. 

Detta har vi nu att hantera, vilket är en rejäl utmaning men om det är någon som är beredd att kavla upp ärmarna och fixa detta så är det den nya majoriteten.


onsdag 4 oktober 2023

Idag firar vi våra företag och företagare

 Idag är det företagarnas dag, vi lyfter och uppmärksammar våra företag och företagare i länet. I länet finns det över 11000 företag, allt från den enskilde företagaren till de stora multinationella företagen. Vi tar allt för ofta dessa företag och företagare för givet men det är viktigt att vi uppmärksammar dessa och idag är det just den dagen.

Som ledande politiker i länet är det viktigt för mig att göra det jag kan för att alla dessa företag ska kunna frodas och växa. Det är genom växande företag där fler jobb skapas som gör att skatteintäkterna ökar som gör att vi får mer resurser till sjukvården och välfärden. 

Vad kan vi då göra som politiker?

Vi har i den nya majoriteten redan satt fokus på detta. Genom att vi nu äntligen kommer följa och följa upp näringslivsklimatet i länet kommer det bli politiskt fokus på att skapa bättre förutsättningar för just våra företag. Som regionpolitiker kanske vi inte direkt påverkar denna indikator men vi har nätverk och kontakter med såväl våra små som stora företag.

Vi moderater har tidigare lyft frågan om våra starka industriföretag och vår industritradition. Även här tar vi ofta dessa företag för givet, men inget är givet att de ska vara kvar här och växa just hos oss. Vi har varit Sveriges främsta industrilän och fortfarande en viktig del i den svenska industrin. Genom att vi lyssnar in dessa företag och skapar förutsättning för att kunna växa genom att säkerställa framtida kompetenser, möjlighet till expansion och stödja det innovativa klimatet så skapar vi bättre förutsättningar för dem.

Sedan har vi i regionen även den direkta insatser vi gör för våra företag. Vi har möjlighet att ge ekonomiskt stöd för investeringar som främjar tillväxten, det kan röra sig om en ny maskin som ökar produktionen eller att man som lite mindre företag siktar på den internationell marknaden. Det kan även handla om hur vi genom vår inkubatorverksamhet, Movexum, hjälper och stödjer nya innovativa företag som växer fram. För vi vill se flera stora multinationella företag som växt fram hos oss och det börjar alltid i det lilla med entreprenören som har en idé som kan växa.

Så idag lyfter vi alla dessa företag och företagare och uppmärksammar alla dessa. Resten av året så fokuserar vi på att jobba för ett bättre företagsklimat, fler innovativa företag. Men självklart ska vi uppmärksamma företagandet även de andra dagarna, men idag gör vi det lite extra.


onsdag 13 september 2023

S-fultolkning av utredning kring informationsutbyte

 Nu kör även media på sossarnas spinn om utredningen om informationsutbyte. Det är tråkigt att media köper sossarnas fultolkning av det uppdrags om utredare har fått om att titta på bl.a. gränsdragningarna kring när myndighetspersoner ska vara skyldig att informera andra myndigheter när man kommer i kontakt med personer som befinner sig olagligt i landet. 

Sverige har en lång tradition att göra just seriösa och noggranna utredningar som underlag inför eventuella beslut. I detta fall ska utredaren titta på just när ska man som myndighetsperson vara skyldig att upplysa andra myndigheter. 

Det nu sossarna gör är att köra sitt spinn på detta, och som tyvärr andra inkl media hakar på.

Det tilläggsdirektiv som regeringen har beslutet är ett komplement till en utredning som sossarna tillsatte juni förra året, så det är alltså den gamla regeringen som har tillsatt denna utredning. Nu görs det ett tillägg som säger:

”Överväga om ta ställning till om och i så fall hur informationsutbyte kan ske i större utsträckning”

Det står även:

”I uppdraget ingår även att överväga och ta ställning till om vissa situationer, utöver de där det finns en rätt till skolgång och sjukvård, ska undantas från en eventuell informationsplikt.” 

” Utredaren ska också analysera konsekvenserna av att införa ett utökat informationsutbyte och beskriva fördelar och nackdelar för berörda verksamheter. I uppdraget ligger också att undersöka vilka eventuella konsekvenser det skulle kunna få om en informationsskyldighet inte efterlevs.”

Så det är alltså ingen lag utan endast en utredning som ska titta på detta och eventuellt föreslå lagförändring, vilket man inte vet än. Om detta påverkar regionerna så kommer vi såklart få yttra oss i frågan när det finns något att ta ställning till. Jag har aldrig varit med om att varken kommuner eller regioner har fått yttra sig om ett utredningsdirektiv.

Men detta vill man såklart inte prata om från vänsterhåll och många andra köper denna fultolkning och deras politiska agenda.

Det som inte kommer fram i debatten är att man redan idag anger om de i vården får kontakt med någon som har misstänkt eller har begått ett brott med straff mer än 1år eller om man försökt begå ett brott som ger straff längre än två år.

Men det är såklart alltid en gränsdragning, vilka typ av brott ska man ange till andra myndigheter. Jag tror ingen, inte heller sossarna, vill att man ska se mellan fingrarna om en våldtäktsman dyker upp på akuten, eller det exempel på den person som hade ett avvisningsbeslut men hade begått 23 brott i Sverige efter det varav ett handlade om att han tagit sig upp på en balkong och knivskurit en person.

torsdag 31 augusti 2023

Är regionen på väg mot diktatur?

 I veckan hade vi höstens första regionstyrelsemöte. Ganska få ärenden som har verklig betydelse för Gävleborgarna var på dagordningen. Det som tog mest tid och energi för oss alla var att i 1,5h debattera huruvida Regionstyrelsen ska webbsändas eller inte. 

Vi har sedan 2016 webbsänt de flesta av våra styrelsemöten. Undantag har gjorts när vi varit i andra lokaler och under pandemin. Vi hade även en paus efter en incident som hände i våras på ett av våra möten, men annars så har de sänds. Det går för övrigt att kolla på dem i efterhand på regionens hemsida

Webbsändningarna tillkom efter att vi i dåvarande oppositionen hade väckt frågan om att ha öppna regionstyrelsesammanträden. Vi ville då att man skulle testa det för att se om det fanns intresse för väljarna att följa våra sammanträden. Detta var då inte möjligt, ansåg den gamla majoriteten men som vi också kunde se, så vi gick med på deras förslag att börja webbsända istället. 

Antalet tittare som följt dessa livesändningar är ganska svårt att få fram. Det kan ju vara så att en dator står på och visar sändningen men ingen tittar eller så kan det vara fler som sitter och följer sändningen. Det vi inte visste då var att det var ett smidigt sätt för våra tjänstemän att följa sina ärenden både i RS och RF. Sedan har jag själv haft nytta av dessa för att se vad som sagts tidigare och när man sagt elakheter under ett möte har man kunna påvisa det för andra. Jag har även kollat efteråt för att se vad jag själv har sagt i något ärende. 

Men syftet var och är att väljarna ska få en bättre insyn och kanske ett större intresse för regionpolitiken. 

När vi nu tittar på detta så är det uppenbart att det syftet inte är uppfyllt. Det är ytterst få väljare som följer dessa sammanträden. När vi har haft dem nedstängda av olika anledningar så har ingen, förutom en journalist, hört av sig och påtalat att de saknar sändningarna. 

Men argumentet nu för att stänga ned är att det just är få som tittar och att det kostar en del. Med tanke på den situation som regionen är i ekonomiskt så måste vi vända på varenda krona, och detta ger minst en besparing på 100ksek per år.

Men vi har även sett att debattklimatet i regionstyrelsen är under all kritik. Detta har vart så under flera år, men det känns som att det blivit sämre. Det handlar allt mer om person och formalia än om sakpolitik. Man använder sätt att utrycka sig om andra som aldrig skulle accepteras någon annan stans. Jag har tidigare sagt att det är vuxenmobbing som pågår. Vi har försökt lyft detta med oppositionen, både när de var i majoritet och när de nu är i opposition. Det finns ingen förståelse utan allt är mitt fel och ingen annans. Men när man kallar andra för fascister, metmaskar, ryggradslösa, maktfullkomliga så är det ett problem. Men detta är ett helt annat problem som inte behöver kopplas ihop med webbsändningarna men det är klart att flera som jag pratat med gör just det. 

En liten öppning kan dock finnas. Vänsterpartiets Ulla Andersson medgav i radion att stämningen inte är bra och att det är den värsta politiska församlingen som hon varit med i. Bra att någon från oppositionen kan medge att det är ett problem, då kan vi faktiskt göra något åt det. Men som jag brukar säga, den enda man kan ändra på är sig själv. Så det krävs helt klart mer insikt hos vissa i styrelsen, men detta är i alla fall en liten start.

torsdag 24 augusti 2023

Ingen lösning på trafikkaos i Hemlingby, Gävle

 Igår kunde vi läsa om Gävle kommun som ensidigt väljer att stryka ett för Gävle och regionen viktigt infrastrukturprojekt, breddning av Spängersleden till E4:an förbi Hemlingby Köpcentrum.

Den som åker på den vägen eftermiddagar märker att vägen har alldeles för lite kapacitet. Det är långa köer och underlättar inte för trafik till/från Gävle eller söderut mot Furuvik. Skulle man dessutom ha oturen att vilja åka och handla en fredag eftermiddag så är det oftast helt stopp. Till detta har kommunen valt att exploatera bostäder innanför området som gör att de boende där måste planera när man ska åka till eller från hemmet. Det har även gjort att det är svårt att exploatera Hemlingby köpcentrum och Ersbo, som är en av Gävle och regionen största industriområde.

Detta var tydligt redan när man byggde ut köpcentret och det har pratats i många år om hur man ska komma tillrätta med trafiken. Att man redan från början underdimensionerade vägar och området måste nog ändå alla vara överens om. Själv satt jag i byggnadsnämnden när beslutet togs och påpekade redan då att det inte kommer fungera. 

För att lösa detta så har Regionen och Gävle kommun kommit överens om att bygga en ny påfart från E4:an, som ska ligga söder om Hemlingby och som kan kopplas ihop med Hedesundavägen och väg 56. Då skulle yrkestrafik och besökare till Södra delen av Gävle ha en bättre väg att ta. Detta fanns tidigare i länsplanen, vilket är regionens ansvar och där avsattes 400mnkr från regionens länsplan och kommunen skulle vara med och finansiera med ytterligare 400mnkr, detta var något som vi jobbade hårt med när vi styrde Gävle kommun 2016-2018. 

Sedan blev det maktskifte och bilhatarna tog över kommunen igen. Då försvann den behövliga nya påfarten och man skulle lösa trafikproblemen i Hemlingby med en ny cykelväg och nya körfält i rondellerna förbi området. Detta var i sig beklagligt men kunde ses som en billigare och mer kortsiktig lösning. 

Nu väljer alltså Gävle kommun att svika alla bilister, boenden och handlare i området genom att avbryta projektet. Man lyckades såklart bygga en ny cykelväg, som väldigt få använder, men att bygga om vägarna gör man nu inte. 

Detta har kommit gjort utan dialog med regionen, som ändå har planering och finansieringsansvaret för våra riksvägar. Det är ytterst märkligt hanterat och jag måste säga att man blir också irriterad. 

Detta kommer nu innebära att det blir stopp på utbyggnaden av Södra Hemlingby, inga nya företag kan etablera sig innan trafikfrågan är löst. Vi har exempel på i Hudiksvall när man har byggt ut handelsplatser där trafiken inte fungerar, vi vill inte ha ett nytt Medskog i Gävle.

Man kommer sedan komma till regionen och säga att vi måste lösa trafikproblemen och prioritera om i länsplanen vilket i sig kommer drabba andra delar av regionen. Det kommer såklart påverka hur vi kan bygga ut E4:an eller väg 56, men det verkar kommunen inte bry sig om.


söndag 20 augusti 2023

Pride i full gång

 Dessa höstveckor är det olika Pride evenemang. Vi har alla hängt med om Stockholm Pride som såklart är den största och mest medialt uppmärksammade. Denna vecka hade Gävle sin Pride med en välbesökt Prideparad igår. Näst vecka så är det Hudik Pride och självklart kommer jag även vara med i den Prideparaden. 

Pride är otroligt viktigt för att lyfta upp frågor HBTQ+ frågor men också om alla människors lika värde och rätten att få vara den man vill. Det är, ska i alla fall vara, ett opolitiskt arrangemang men man märker att det på vissa håll blir allt mer politiserat. 

Det märktes kanske extra tydligt denna gång i och med det som har skrivits i media. Istället för att peka finger åt varandra så borde vi göra allt vi kan för att förenas i dessa viktiga frågor. En fråga man behöver ställa sig hur det kommer sig att vissa politiker inte känner sig välkomna. Hur utrycker vi oss om våra politiska motståndare. Jag har sett både i debattartiklar och i social medier hur man vill fultolka och skriva nedlåtande om andra. Istället borde vi snälltolka varandra och fira de framgångar som skett genom åren och samlas kring detta. 

Själv är jag stolt över oss moderater och det arbete vi har gjort och gör. Med tanke på det nedlåtande som skrivs från vänsterhåll om oss moderater och andra partier är det värt att påminna oss. Det var alltså en moderat statsminister som var den första sådan som gick i Pridetåget. Det var en moderat statsminister som var först att flagga med Prideflaggor på Sagerska Palatset. Det är många moderater som varit aktiva i att starta och driva Pride runt om i landet. Även när olika aktörer rankar oss partier så faller vi väl ut. 

Nu driver även den moderatledda regeringen igenom att homosexuella män ska donera blod, vilket man inte fått tidigare. Vi vill även att man ska tillåta surugatmödraskap, vilket andra partier på vänsterkanten motsätter sig. Det finns många segrar genom åren och det är såklart tack vare många partier. Men vi får inte stanna upp och vara nöjda utan fortsätta med detta arbete.

Men jag hoppas att vi som politiker verkligen kan lägga stridsyxorna åt sidan och samlas kring dessa frågor. Om man vill att alla ska känna sig inkluderade i samhället så gäller det även de som har en politisk avvikande uppfattning. Istället för att splittra och trycka ned varandra så tycker jag vi ska samlas och prata med varandra. Jag noterar att när Gävle Pride har en politisk debatt så är det ett parti som inte känner sig välkommen, det behöver man verkligen fundera på. Hur kommer det sig, och vad kan Pride göra för att alla politiker ska känna sig välkomna. 

Då kör vi igång höstens politiska arbete

 Då är man igång igen efter lite sommarledighet. Det har enligt våra rapporter varit en lugn sommar inom vården, den lugnaste på många år. Självklart händer det mycket och det finns en del enheter som haft tufft, men överlag så verkar det ändå varit en bra sommar. 

Vi kommer få mer detaljerad utvärdering längre fram men just nu känns det bra. 

Nu startar höstens politiska aktiviteter. Vi i regionmajoriteten har mycket att ta tag i. De ekonomiska utmaningarna kommer vi jobba vidare med att hantera. Förhoppningen är att det inte förvärras ytterligare men där får vi oroande signaler. Vi ska hantera detta inför budgetarbetet nästa år och som vi sagt tidigare så kommer vi inte klara en budget i balans nästa år utan planen är att detta ska vara åtgärdat inför 2025. Sedan så kommer regeringen med budgetproposition och det kan mycket väl komma statsbidrag som gör det lite lättare för oss, men det kommer inte lösa våra långsiktiga ekonomiska problem.

Vi ska även under hösten påbörja arbetet med Hälsovalsförändringar som ska träda ikraft 1/1-2025. Det finns en stor förhoppning att vi ska komma tillrätta med en del problem som finns och göra vårt hälsoval ännu bättre för såväl patienter, externa vårdgivare och våra egna hälsocentraler. Det är en tight tidsplan, så det blir mycket arbete för oss politiker som jobbar med detta och våra tjänstemän.

Vi kommer även fortsätta att leverera på det som vi majoritetenspartier kommit överens om men det kommer också dyka upp nya saker i stort sett hela tiden som behöver hanteras.

Igår hade vi moderater i Gävleborg vår traditionsenliga höstkickoff inför hösten vilket var mycket lyckad. Där träffades över 40 moderater ifrån hela länet för att ladda upp inför allt som kommer hända i kommuner, regioner och nationellt. Vi hade med oss även våra EU-kandidater(Tomas, William och Adam) i och med att valrörelsen inför EU-parlamentsvalet kör igång snart. 

Sedan fortsatte vi med att delta i Gävle Pride och kvällen avslutades jag med att kolla på fotboll där GIF segrade över Örebro.måndag 24 juli 2023

Sommar igen inom sjukvården

 Nu är det sommar och det råder visst lugn inom regionpolitiken, eller gör det verkligen det? De flesta av oss passar på och koppla av och vara lite sommarlediga, även jag. Men det är klart att det alltid finns saker som händer och som måste hanteras. 

En utmaning vi har är att få vården att fungera, har vi tillräckligt med bemanning, har vi vårdplatser och får våra medarbetare semester som man förväntar sig? Allt detta är det inte alltid enkelt att leva upp till. Det händer saker under sommaren, blir det en varm sommar så ökar belastningen p.g.a. av värmen. Blir många sjuka så ökar svårigheten att bemanna. Vi drar in en del planerad verksamhet för att få ihop det och då ökar köerna. Samtidigt så vill en del patienter inte göra den där knäoperationen under sommaren utan väntar gärna till efter semestern. För att klara av allt så kan vi och försöker ta in hyrpersonal, men de vill ju också vara lediga under sommaren och vi måste minska vårt totala beroende av dessa. 

Vi har en fantastisk personal som planerar för att hantera allt detta, planeringen börjar i stort sett när vi var tillbaks från förra semestern. Samtidigt kan man fråga sig, vi är ju inte de enda som har medarbetare som vill vara lediga under sommaren. Kommunerna, har på samma sätt inom omvårdnad. Industrin måste bemanna produktionen o.s.v. Vi kanske behöver utbyta erfarenheter mellan olika branscher för att lära oss av varandra(nu görs säkert detta, men vi politiker kanske också behöver få en förståelse och lära oss av varandra)

Men ett bra sätt att följa detta är vårdplatssituationen på våra sjukhus. I år ser det ändå ganska lugnt ut, Vi har nu på morgonen 461 vårdplatser tillgängliga varav 48 är lediga. Vi har även såklart en del överbeläggningar och just nu är det 26 på samtliga av våra sjukhus där HIA just nu har 8 patienter på sina 4 vårdplatser och Kirurgen i Hudik har 15 patienter på sina 10 vårdplatser. I våras hade vi ca 550 vårdplatser, så det är ca 90 platser färre än vanlig drift, men samtidigt har vi i år 60 fler vårdplatser än förra året. 

Så har det sett ut de senaste somrarna:

 • 2023 461 vårdplatser, varav 48 lediga
 • 2022 405 vårdplatser, varav 15 lediga
 • 2021 431 vårdplatser, varav  65 lediga
 • 2020 467 vårdplatser, varav 71 lediga
 • 2019 471 vårdplatser, varav 35 lediga
 • 2018 451 vårdplatser, varav 26 lediga
 • 2017 451 vårdplatser, varav -5 lediga
 • 2016 502 vårdplatser, varav 48 lediga
 • 2015 532 vårdplatser, varav 9 lediga
 • 2014 547 vårdplatser, varav 47 lediga

Detta är såklart bara ögonblicksbilder just kl 0700 den 24/7 varje år. Men det visar ändå att antalet vårdplatser minskar under sommaren, även om vi i år ser en ökning jämfört med de senaste åren.

Jag brukar följa vårdplatssituationen kontinuerligt för att få en känsla för hur läget är inom vården. Officiellt följer man beläggningsgraden vilket visar på hur många patienter man har delat med antalet tillgängliga vårdplatser, vilket inte är en rättvisande statistik (Vad jag tycker) Utan jag vill veta hur många patienter ligger på överebeläggningsplats. Det hjälper inte dagens 5 HIA patienter på Gävle sjukhus som ligger på överbeläggningsplats att veta att det finns lediga på psykiatrin i Hudik.

Det finns mycket att göra kring detta och vi vet att IVO gjort en granskning(som man kan ifrågasätta) och denna debatt kommer fortsätta de kommande åren. Men just nu känns det hyffsat bra när vi har ökat antal vårdplatser denna sommar.

tisdag 11 juli 2023

Bok om att knacka dörr, funkar det?

 I början på sommaren fick jag en glad överraskning i brevlådan. Mina partivänner Lotta och Anders har, i alla hemlighet, skrivit en bok om den dörrknackning som gjorde under våren/sommaren/hösten inför valet förra året. De två är kanske de som har knackat flest dörrar i Gävle under valrörelsen. 

Att skriva en bok om alla de samtal man haft genom att knacka dörr kändes lite märkligt i ett första skede. Hur kan man göra det till något intressant i bokform som gör att man vill läsa. Det kan jag säga att det går alldeles utmärkt. Lotta, som är den som berättar om alla dörrsamtal skriver på ett enkelt och inspirerande sätt hur det har varit och vad man har pratat om.

Dessutom har man även lyckats att beskriva Gävles olika stadsdelar/kommundelar och de som bor där på ett sätt som gör att man verkligen känner den energi och en positiva hoppfullhet som finns, (även om det kommer fram mycket oro över samhällsutvecklingen) Att detta görs under härliga vår- och sommarkvällar ger en extra bra känsla. Det kan ses som en reklambok för människor att bosätta sig här i Gävle. 

Boken ger också inspiration till att börja med att knacka dörr. Många kan känna att man inte vågar ge sig på detta, men här har man verkligen lyckats visa på ett bra och inspirerande sätt hur man kan göra och vilka fantastiska möten det blir. Det blir lite som en manual för att komma igång. Även om alla samtal kanske inte är i positiv anda så ges det även vägledning hur dessa samtal kan hanteras.

När det sedan kommer till själva innehållet i samtalen så märker jag hur viktig regionen är och hur ofta man lyfter fram de problem som finns där. Även Lotta och Anders har i sina möten träffat många medarbetare som gärna berättar om sin vardag. Detta är något som jag också upplever när jag har varit runt i länet och samtalat med tusentals Gävleborgare. Regionen är otroligt viktig, en stor arbetsgivare(en av de största) som bedriver den verksamhet som är viktigaste valfrågan. Samtidigt så känner jag inte riktigt igen mig i de samtal om att förstatliga sjukvården som generallösning som ofta återkommer i boken. Men det kanske beror lite på hur samtalen uppstår i och med att jag ändå är ytterst ansvarig för verksamheten som bedrivs idag och då är de problem som finns här och nu kanske mer relevanta än hur man löser utmaningarna om 20 år.

En annan återkommande del i dessa dörrmöten är samtal kring gängkriminaliteten och den bristande fungerande migration med tillhörande integrationen. Allt som ofta är det just det som kommer upp i samtalen. Detta är något som jag inte heller känner igen mig i. I mina samtal med länsinvånarna så har det inte varit en sådan stor fråga, men det kanske är mer påtagligt i Gävle än i andra delar av länet. 

Jag hoppas att många i partiet läser denna och känner samma inspiration som jag gör när jag läser boken. Känner man sig dessutom lite osäker på just denna kampanjmetod så är boken mycket bra att sätta tänderna i. Man ges goda råd hur man ska göra och hur man inleder samtalen. Det är alltid den första dörren som är lite jobbig. Men det ger också en bra instruktion om hur man hanterar de samtal som inte är lika enkla. Man kan läsa om hur de hanterar allt från envis vänsterpartist till någon på yttersta högerkanten eller riktiga gråsossar, allt i en positiv anda och trevligt bemötande (även om det någon gång kanske blir ett lite abrupt slut på samtalet, både från den de besöker och från våra dörrknackare)

Helt klart en välskriven bok som är väl värd att läsa i hängmattan en sommardag. 


måndag 3 juli 2023

Besparingar inom den centrala administrationen

 I juni så beslutade regionstyrelsen vilka planeringsförutsättningar som vi ska använda när vi tar fram budget för 2024. Det är ett beslut som innebär att vi talar om vilka uppräkningar som varje verksamhet får och vad som ska prioriteras men även hur det ska följas upp. 

Detta används sedan i arbetet som nu pågår för att få fram en realistiskt budget inför nästa år. 

En viktig del för oss har varit att spara inom administrationen och då menar vi den centrala eller den verksamhet som finns under regionstyrelseförvaltningen. Vi hade under våren en utredning som tittade på vilka delar kan vi påverka där och vad är sådan som vi inte vill eller kan röra, exempel på det är försäkringar, pensioner och vårdvalet. 

Det som sedan blev kvar ville vi se vad finansieras via anslag frågan staten d.v.s. vi får täckning för våra kostnader och tar man bort den verksamheten så försvinner också pengarna. Sedan finns det intäkter som finansieras via internavgifter som också behöver jobbas med men som inte påverkar själva regionstyrelsen. 

Sammantaget så finns det 800 miljoner kronor som vi kan påverka. Då tittade vi på vad det skulle innebära om man sparade 2%, 5% eller 10%.  Och vilka konsekvenser det skulle få. Det finns saker som vi kan göras effektivare, saker som vi inte måste göra och delar som vi kanske kan sluta med. 

Detta har vi nu arbetat in i budgetförutsättningarna och vi har från den politiska majoriteten sagt att vi kommer sänka ramarna, för de påverkansbara kostnaderna, till styrelsen med 2% vilket innebär att man ska ta fram åtgärder för att spara 40miljoner kronor (av de 800mnkr som vi kan påverka)

Detta ska nu tjänstemännen komma tillbaks till politiken med. Det kommer vara tufft men är fullt möjligt att göra. Exempelvis har man redan konstaterat att vi kan lämna kontorslokalerna på Teknikparken i Gävle vilket sparar 9mnkr av de 40 som ska åtgärdas. 

Sedan har vi redan sagt att vi inte ska överarbeta våra interna redovisningar, som man har gjort tidigare. Vi kommer inte längre trycka upp en fyrfärgskatalog på 117s när vi gör delårs- och årsredovisningarna. Det räcker med att vi gör det nödvändigaste för redovisningen, oss i politiken och verksamheterna. 

Varför gör vi detta? 

Alla partier i majoriteten har gått till val på att minska administrationen och satsa på sjukvården, och nu gör vi det. Vi får även signaler om att Gävleborg har en större administration än andra jämförbara regioner vilket visar på att det faktiskt går. Vi står inför extremt tuffa ekonomiska utmaningar och för att inte göra som oppositionen, stå och skrika att någon annan ska lösa våra problem så tar vi tag i det själva. Alla måste verkligen göra allt för att vi ska kunna få ordning på ekonomin, då måste även regionstyrelsen jobba med besparingar. Men det viktigaste är att våra väljare nu förväntar sig att vi fokuserar på våra kärnuppdrag, sjukvård, kollektivtrafik, utbildning, regional utveckling. 

Vi kommer såklart inte nå hela vägen fram med detta förslag för en ekonomi i balans men det är en del i det arbetet. Vi kommer inte heller ha fått ordning på ekonomin till nästa år utan det tar sin tid. Vår ambition är att till 2025 så ska vi se att det finns en långsiktig hållbar ekonomi i regionen.onsdag 7 juni 2023

Ropen skalla statsbidrag till alla

 Under den senaste tiden har det uppstått en diskussion kring huruvida regionerna ska gå samman och skriva till regeringen och kräva högre statsbidrag. Vi i den nya majoriteten i regionen har valt en annan väg än att ropa efter att någon annan ska lösa våra problem.

På fullmäktige som var förra veckan så hade vi en frågeställning kring detta där oppositionen ville att vi i majoriteten skulle göra en skrivelse till regeringen och stå med mössan i hand och tigga om mer pengar. 

Man måste förstå oppositionens frustration över att inte längre styra regionen. När man själva hade regeringsmakten och regionmakten så gjordes inga sådana skrivelser utan det är oppositionens roll att driva detta på nationell nivå. Jag(tillsammans med alla andra RSO:er) var även inbjuden till en träff med ett par riksdagsledamöter från socialdemokraterna för någon vecka sedan där de ville att vi regionstyrelseordföranden skulle sitta och bli någon form av gisslan för oppositionen. Man hade t.o.m. bjudit in media till detta vilket gjorde detta till ett medialt spektakel som jag inte ställer upp på.

Men behöver inte regionerna mer pengar från staten?

Det enklaste svaret är att allt blir så mycket lättare om vi får mer pengar av någon annan, i alla fall tillfälligt. Det kan röra sig om skattebetalarna, d.v.s. höja skatten, eller att staten skjuter till mer statsbidrag eller höjda avgifter. Ett problem vi har idag är att de generella statsbidragen inte räknas upp varje år. Utan väljer man att höja dem så görs det som en engångssatsning, detta för att maximera det mediala utrymmet. Dessutom vill man hellre ge oss riktade statsbidrag som innebär att vi ska göra något för att få dem. Detta gäller oavsett regering. Jag har varit tydlig när jag fått frågan från media om jag skulle önska något så skulle jag vilja att man räknar upp de generella bidragen årligen med inflationen eller något förutsägbart index. Men det driver inget regeringsalternativ. 

Sedan är frågan vad en skrivelse från regionen skulle göra för skillnad, mer än att för oppositionen att använda som politiskt slagträ.  Regeringen vet mycket väl hur det ekonomiska läget ser ut för regionerna. Dessutom så träffar jag, och andra regionföreträdare, såväl finansministern som statsministern regelbundet och i dessa samtal beskriver vi vårt ekonomiska läge. 

Sedan blir jag nyfiken på vad regeringen ska svara på ett brev från en region. 

Vi i regionerna måste ta kontroll över vår egen framtid. Staten måste sluta lägga på oss uppdrag som vi får finansiera själva, vi kan alltså inte välja bort saker som regeringen och riksdagen ålägger oss. Detta sker ibland men långt ifrån alltid. Får vi dessutom kompensation för ökade kostnader så räknas de medlen aldrig upp utan det får vi lösa själva. 

Sedan finns det risker med tillfälliga statsbidrag. Vi kunde se vad som hände under pandemin. Innan pandemin, 2019, så hade regionen riktigt tufft läge. Underskotten inom sjukvården var över 400miljoner och man tog beslut om åtgärder som motsvarade 587miljoner kronor. Vad dessa åtgärder skulle bestå i kunde man inte säga och ingen efter har kunnat påvisa att man gjorde något. Detta är delvis helt naturligt. Pandemin slog till i början på 2020 vilket innebar att våra kostnader stack iväg till att börja med och alla hade fokus på testning och vård av svårt sjuka. Regionerna skrev då till staten om behovet av mer pengar vilket vi fick, sjukt mycket mer pengar. Dessa tillfälliga statsbidrag kunde vi inte använda till något eftersom de var just tillfälliga, så de lades i stort sett på hög. Kostnaderna för oss att hantera pandemin var mycket mer än väl täckta och folk sökte dessutom mindre vård under pandemin vilket gjorde att kostnaderna delvis sjönk. 

När nu när pandemin är över är vi tillbaks på ruta ett, d.v.s. de underskott som fanns innan pandemin finns kvar. Det är detta vi ser nu 2023. Hade vi däremot jobbat med de strukturella problemen inom regionen så kanske läget varit helt annat idag. Men med så mycket annat, det får vi aldrig veta. 

Så skulle vi få mer tillfälliga statsbidrag nu så köper vi oss tid, men det löser inget. 

Så oppositionens populistiska utspel som görs för att skapa medialt utrymme hjälper oss inte. Kom istället med konkreta förslag på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. För någonannanismen(d.v.s. att någon annan ska lösa vårta problem) är inte bra för Gävleborgarna eller för regionen.

tisdag 6 juni 2023

Grattis Sverige

 Idag firar vi återigen Sveriges nationaldag men det är inte en vanlig nationaldag, vid firar lite extra med tanke på att Sverige uppstod som nation för 500 år sedan. 

Den 6 juni 1523 kröntes Gustav Vasa till kung över Sverige och det var inledningen till att landets enades och nationalstaten uppstod. Det var inte den enda händelsens som format Sverige som nation och den kultur som vi samlas kring. 

Det finns många andra skäl också att fira idag. Vi har en väl utvecklad demokrati med grundläggande rättigheter så som yttrandefrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet. Vi toppar rankinglistor över de mest demokratiska länderna i världen.

Men det kanske är extra viktigt att fira att vi är ett öppet och demokratiskt samhälle med tanke på det som händer i vår omvärld. Vi har levt i fred i över 200 år men det är inte något vi ska ta för givet. Så demokratin och det öppna samhället får aldrig tas för givet utan måste försvaras såväl i ord, handling som militärt. Det ska vi påminna oss om extra idag när jag tillsammans med mina moderata partivänner är ute och möter Gävleborna i Kvarnparken idag,


söndag 21 maj 2023

Är demokratin hotad?

 Nu har oppositionen både nationellt och i regionen lyft frågan om demokrati med tesen att demokratin är hotad i och med att de inte längre styr regionen eller landet Det är en märklig tes de driver och den i sig hotar allmänhetens uppfattning om demokratin i landet. 

Att man röstar bort 103 årigt s-styre i regionen är tvärtom just en demokrati som fungerar. Det är alltså i andra länder där maktdynastier sitter hundratalsår utan att man kan byta ut dem just oftast odemokratiska. 

Nu hävdar sossarna att sättet vi leder regionen hotar demokratin. Det kan röra sig om att man inte tycker sig få information och majoriteten gör inte som sossarna säger när de vill tillsätta oändliga utredningar, remisser och konsekvensanalyser. Det som gör det extra intressant är att man nu kritiserar oss trots att vi har samma processer nu som när man de själva styrde regionen i 103år. Och nu helt plötsligt så är det demokratihotande, men det var inte det när man själv styrde. 

Sedan ska man säga i all ödmjukhet att det är klart att arbetssätt förändras över tid. Vi har jobbat just med det genom att vi likriktar arbetssätt mellan nämnder och styrelsen, vi skapar mer ordning och reda och framförallt vi tar ansvar för det arbete vi leder. 

På nationell nivå låter det på samma sätt. Att det nu finns en majoritet i riksdagen som vill något annat än vad sossarna vill så är det odemokratiskt. Att regeringen nu vill utreda huruvida man ska tillåta politiska partier att driva lotteriverksamhet hotar den svenska demokratin. Detta säger såklart sossarna bara för att en för dem stor intäktskälla är hotad. Men att man inte inser att det är problem när man säljer lotteriabonnemang på kredit och lurar köparna med att inte tydligt säga att det är ett sätt att gynna ett parti, som man kanske inte ens vill rösta på.

På tisdag har vi regionstyrelse igen och jag är helt övertygad om att det kommer låta som tidigare styrelsemöten. Det finns inga underlag, konsekvensbeskrivningar och vi styr på ett odemokratiskt sätt. Man blir kränkt när vi inte tar deras återremisser rakt av och att vi driver igenom de beslut som vi har gått till val på.

Jag är helt övertygad om att de också kommer bli riktigt upprörda över att vi inte webbsänder mötet(vilket togs upp på det beredningsmöte som oppositionen har möjlighet att delta på men väljer att inte närvara på). De kommer påstå att det är ett sätt vi vill tysta oppositionen på samma sätt som vi vill utreda partilotterier på kredit. Men att vi inte sänder denna gång beror helt och hållet på hur man från oppositionen betedde sig mycket olämpligt och kränkande i direktsändning genom att hänga ut enskilda tjänstemän och känslig identitetskränkande information. 

Men avslutningsvis kan vi konstatera, alla utan sossarna i regionen kanske, att den svenska demokratin fungerar. Det är det historiska maktskiftet i regionen ett tydligt bevis på. 

söndag 7 maj 2023

Inspirerande Framstegsdag

 I fredags arrangerade regionen sin årliga Framstegsdag. Det är en dag när vi samlar alla aktörer som jobbar med och som är involverade på ett eller annat sätt i det regionala utvecklingsarbetet. Där visa vi på goda exempel om det som händer i länet. Vi passar även på att bjuda in externa personer som inspirerar och föreläser för oss.

Detta år hade vi bjudit in Per Granqvist och Anna Frankzén Starrin, vilket var en riktigt bra kombination i just att inspirera oss. 

Per pratade om hur det är att agera i en komplex värld vilket var mycket bra och inspirerade saker, lockade även till en del skratt. Framförallt handlar detta om att vi ska förstå varandra och den kontext vi lever i. Exempelvis om vi vill att människor ska flytta hit så är det viktigt att vi förstår hur andra ser på oss och vad vi kan erbjuda dem. Ibland blir vi läte väl introverta och talar om allt bra som vi ser men vi kanske borde mer prata om allt bra som andra ser. När man sedan vet detta så är det lättare att också prata om saker som gör att vi skapar intresse för oss. 

På eftermiddagen så lyssnade vi på Anna som är en framtidsspanare. Men det handlar ju inte bara om att spana och gissa om framtiden utan också förstå vart vi kommer ifrån och vår historia. Några trender som hon pekade på är bl.a. 

Digitalaliseringstrenden fortsätter, det påverkar hur vi kommunicerar med varandra. AI kommer slå igenom stort vilket i sig kommer skapa nya möjligheter men också nya problem. Hur ska man veta vad som är skrivet av en människa och av en robot. AI gör än så länge analyser av allt data och hittar mönster som den sedan använder för att skapa nya verk. 

Indivudaliseringstrenden kommer också ta fart vilket innebär att vi kommer efterfråga mer tjänster som är anpassade till just mig. Det kommer inte längre finnas generella lösningar utan helt individuellt anpassade tjänster och varor.

Det kommer även finnas en del mottrender där neokollektivismen är en tydlig sådan. Vi kommer hjälpa varandra mer där man lyfter fram delningsekonomi som en tydlig mottrend.

Sakernas internet och big data är den sista delen som är en tydlig trend. Allt kommer kommunicera med allt och groteskt stora mängder data kommer att lagras för att sedan kunna användas både på bra och dåliga sätt.

Vi fick även en lägesbild av Samhällsmedicin och Lina om hur det ser ut i länet. En viktig del för att vi tillsammans ska kunna jobba framåt är att förstå hur läget är just nu.

Vi hann även med ett internt möte mellan länets kommuner och oss i regionen där vi pratade om de utmaningar som finns. 

Det var helt enkelt en bra fredag, nu är det dags att ladda upp för nästa vecka. 


torsdag 27 april 2023

Snabb justering av lönepotten efter det nya märket

 På dagens fullmäktige beslutade vi att göra en satsning på vår medarbetare och justera upp våra lokala löneavtal till motsvarande märket.

Den svenska arbetsmarknaden bygger på den svenska modellen som växt fram under många år. Det har gjort att man låter industrin förhandla först för att på så sätt normera den svenska lönebildningen, det s.k. märket. Alla andra branscher förhåller sig till det och landar in på avtal kring detta märke.

I år så förhandlade regionen med de flesta förbunden innan det s.k. märket var klart. Alla trodde och hoppades på att märket skulle bli som vanligt runt 2,5%. Men med tanke på den höga inflationen så blev märket högre än förväntat men inte så högt som man befarade. Det blev helt enkelt 4,1% i år och 3,7% nästa år. Detta innebar att de förbund som förhandlade klart innan märket fick ett lönepåslag på 2,5% vilket är mycket lägre än vad man förhandlat fram inom industrin. DE som förhandlade efter märket fick 4,1%

Vi i den nya majoriteten valde då att göra en justering av de redan färdigförhandlade avtal med 1,6% så även våra medarbetare inom de avtalsområden får samma pott som resten av arbetsmarknaden. Man kan tycka att om man har förhandlat så ska man stå fast vid det, vilket jag kan förstå. Problemet blir dock att våra medarbetare som hade ”oturen” att förhandla innan märket tappar jämfört med andra grupper i regionen och i samhället. Detta är såklart inte något som vi önskar och gjorde vi inget så kommer det blir protester och vi kommer behöva kompensera för detta redan nästa år. 

Vi valde då att lägga fram ett sådant förslag och hade extra regionstyrelsemöte i dag på morgonen och sedan fullmäktige som tog beslutet. 

Oppositionen var såklart kritisk(det är de mot allt vi gör), vad de var kritiska till är lite oklart och varierade över dagen. Man hävdar att parterna ska sköta detta och att vi går emot den svenska modellen. Det kan då vara värt att påtala att vi är en part bland de s.k. parterna vilket innebär att det är vi i regionen som förhandlar och kommer överens. Sedan har vi delegerat det till tjänstemännen men det är vi i fullmäktige som är ytterst ansvariga. Jag uppfattade ändå att de flesta tyckte detta var rätt.

Men för att kunna öka potten och lönerna till de som jobbar på våra hälsocentraler så krävs att ersättningen höjs till hälsocentralerna via höjd ersättning per listad. Beslutet innebär nu att vi kompenserar alla hälsocentraler för denna högre kostnad, såväl våra egna som de privata. Detta skapade såklart osämja inom oppositionen. Vänstern drog vinster i välfärdskortet och kastade den ena anklagelsen efter den andra på ett mycket osmakligt sätt. Det verkar inte riktigt förstå hur det fungerar inom den offentlig finansierade vården. De ansåg helt enkelt att ägarna får stå för de ökade kostnader som det nya märkte gav. Vart de skulle hitta dessa pengar kunde de såklart inte förklara. Centern tyckte som vi att det är självklart att även de som råkar vara anställda av en privat hälsocentral ska ges möjlighet till att få en just löneutveckling. Sossarna stod mittemellan, vad de tyckte blev mest oklart. De verkade mest vara kränkta över att ärendet togs fram ganska snabbt. 

Men beslutet blev som vi önskade. Nu ges alla fackförbund en pott motsvarande märket d.v.s. 4,1% Till detta så behöll vi den extra satsning vi beslutat om tidigare till vårdförbundet med 1%. Vi agerar även konkurrensneutralt och kompenserar de privata hälsocentralerna för ökade lönekostnader. Jag tror de flesta är nöjda över detta, förutom en och annan vänsterpartist. 

Vi har nu en majoritet som agerar när något händer. Vi viker inte ned oss för vänstern ”hata företagsretorik” eller sossarnas ”det är inte tillräckligt berett” argument. 


söndag 23 april 2023

Kompetens och elförsörjning, två viktiga delar för regionens framtid.

 I veckan deltog jag i två helt olika seminarier men som berör de kanske två största utmaningarna vi har för att få regionen att växa.

Först var det ett digitalt seminarium som Handelskammaren bjöd in till kring kompetensförsörjning och hur vi ska kunna matcha de behov som finns inom industrin med det utbud vi har, eller rättare sagt inte har. Vi vet att företagen ropar efter arbetskraft samtidigt som vi har många som är arbetslösa. Frågan är dessutom om vi kommer klara oss utan att importera arbetskraft från andra delar av landet och från andra länder. 

Här har regionen ett stort ansvar att samordna arbetet. Det är inte vi som utbildar men vi kan tillsammans med utbildningsaktörerna(kommuner, högskola och till viss del folkhögskolorna) hitta sätt att få ungdomar att söka de utbildningar som ger jobb samtidigt som vi satsar på de utbildningar som verkligen behövs. Vi behöver även skapa förutsättningar för människor mitt i livet att omskola sig från jobb som kanske inte behövs i samma omfattning som tidigare till de nya jobben. Vi behöver även validera de kompetenser som finns, för alla jobb kräver inte formell kompetens.

Sedan i fredags så deltog jag på energidagen där regionen tillsammans med länsstyrelsen och Högskolan bjöd in olika aktörer för att få en gemensam bild kring energiförsörjning och hur vi ska lösa behovet av fossilfri el för att möta den gröna omställningen och industrins behov av billig fossilfri el för att kunna expandera men även få hit nya etableringar. Här handlar det om att kunna öka kapaciteten i elnätet men också få mer elproduktion, då gärna lokalt.

Klarar vi inte av dessa två utmaningar(kompetensförsörjning och billig el med hög effekt) så kommer vi inte klara att växa som län. Att ha en tillväxt är en förutsättning för att få skattepengar in till välfärden och att våra kommuner ska klara sina uppdrag. 

Vi pratar för lite om det och vissa tycker att vi ska vara nöjda med det vi har och inte sträva efter tillväxt. Men tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässigt, är otroligt viktigt och vi behöver göra det vi kan för att lyckas med det.

Ingen av oss kan lösa dessa två delar själva utan det är genom samverkan och samarbete som vi kan lösa detta. Här behöver vi i regionen ta ledartröjan, för jag har svårt att se att någon annan kan göra det. 

måndag 10 april 2023

100 dagar med ny regionledning

 Idag har det gått 100 dagar sedan vi tillsammans med våra vänner tog över makten i regionen. 100 dagar är väldigt kort tid för att förändra något som pågått i 100år. Vi vet att förväntningarna har varit stora och ska vara så. Vill man vrida på retoriken kan man ju säga att vi har haft 100år på oss att förbereda det vi vill göra.

Vad har då hänt, märker man någon skillnad?

Ute i våra verksamheter har man nog inte märkt så stor skillnad, förutom de enheter som vi har haft direktkontakt med. De som ändå har noterat att det är något nytt har nog inte märkt så mycket i sin vardag. Däremot de som jobbar närmare politiken har nog märkt desto mer. 

Vi började med att göra en gemensam budget, som kommer vara styrande på riktigt. Återkoppling vi har fått är att den är tydlig och bra. Vi gav bl.a. tydliga uppdrag som nu ska genomföras under 2023:

 • Den enklaste åtgärden var att från 1/1 så avskaffades avgift för spårsäkring vid våldtäkt. Vi ska även se över avgifterna för de som utsatts för brott.
 • Vi har påbörjat utredningen om att effektivisera den centrala administrationen(d.v.s. regionstyrelseförvaltningen). Den kommer presenteras nu i april. Ambitionen är att minska kostnaderna där för att kunna lägga dem på sjukvården istället.
 • Hälsovalshandboken(regelverket för våra hälsocentraler) kommer nu uppdateras där krav på allmänläkare och distriktsköterska återinförs på våra hälsocentraler. Ett större arbete inleds nu också för att göra det möjligt att driva såväl större som mindre hälsocentraler, kommer att vara i drift 1/1 2025
 • Trygghetssatsningar inom kollektivtrafiken påbörjas vilket innebär att det ska bli tryggare att jobba och resa med vår kollektivtrafik. 
 • Initierat arbetet med att införa reklam på kollektivtrafikens fordon.
 • Trygghetsarbetet inom vården är påbörjad med kartläggning och insamlande av behov som finns. 
 • Påbörja dialog med Trafikverket om fyrfältsväg på E4:an, kommer bli mycket om detta de kommande åren. 
 • Vi har sett över vårt engagemang i föreningar och internationella nätverk, där vi nu lämnar en del. Detta för att fokusera på det som ger effekt och jobba effektivare. 

Som ni märker så är det mycket som är påbörjat men i och med att vi är med och leder detta arbete så kommer vi också följa upp och säkerställa att det blir verkstad av dessa saker också. Den gamla regionledningen beslutade en del saker men ingen följdes upp och såg till att det blev genomfört, se bara hur man drar på införande av mammografi för 75+.

Sedan kommer det stora arbetet med ett nytt ledarskap. Även det är påbörjat men det kommer ta tid att ändra något som sitter i väggarna. 

https://www.gd.se/2023-04-10/100-dagar-av-forbattringar-for-region-gavleborg

fredag 31 mars 2023

Trafikverket pekar ut Gävle Flygplats (Rörberg) som den bästa lösningen för sjukvården i Gävleborg

 Idag kom då trafikverket med sin rapport om Beredskapsflygplats i Gävleborg. Det är inte någon kioskvältare utan kommer fram med redan kända fakta. Vi i Region Gävleborg har såklart hjälpt trafikverket med nödvändiga underlag och där har vi fört fram behovet av sjukvårdstransporter med flyg och helikopter.

Tyvärr verkar det ha gått troll i själva frågan. Många är fastlåsta i sina positioner och ingen fakta verkar lösa upp de låsningar som finns. De enda som har gjort det är moderaterna i Gävle och delar i den nya regionledningen. 

Sjukvården har behov av luftburna ambulanstransporter med flyg och helikopter. Detta för att snabbt kunna transportera akuta sjuka patienter längre avstånd. Idag har vi inte en fungerande logistisk lösning i och med att man tvingas använda bl.a. Arlanda. Detta framkom tydligt under pandemin och det var just det som fick mig att ompröva mitt ställningstagande. 

När man sedan gräver lite ytterligare i detta så ser man att detta stöds även av professionen och övriga aktörer runt om i samhället, så nu även Trafikverket. Det är bra att vi kan samlas kring sjukvårdens behov för att sedan kunna jobba fram en bra lösning.

Nu verkar det gått väldigt mycket prestige i detta från andra politiker. Såväl oppositionens regionpolitiker(som för övrigt är Söderhamnspolitiker också) så finns inget annat än Söderhamn. Man verkar inte sätta patienterna främst utan ser detta som någon lokalpolitiskt projekt, tråkigt.

I Gävle har kommunledningen bestämt att man ska göra allt för att förstöra den infrastruktur som finns. Är det inte solceller på hela rullbanan så är det en kraftledning rakt över banan istället(trots att det går att leda runt eller gräva ned)

Vi i regionen har försökt få till en dialog med Gävle kommun men de har inte visat något stort intresse, nu verkar det ändå kunna bli en träff. Söderhamn kommun vill verkligen ha sin flygplats kvar, vilket är bra. Men när man frågar om de har budgeterat för de kostnader som blir, det handlar om upp till 10miljoner per år, så får man mer svävande svar. Är det så att man verkligen vill återöppna sin flygplats så måste man nog vara tydlig med att man också tänker betala, för ingen annan kommer göra det.

Sedan är frågan om vad en beredskapsflygplats ska vara till för och vilka samhällsaktörer som den ska serva. Sjukvården råder det inga tvivel om, vilket även trafikverket och övriga lyfter fram. Sedan är det kanske brandflyget som behöver kunna utgå från en flygplats. Till viss del finns behov från kustbevakningen och polisen som behöver kunna tanka sina helikoptrar. Sedan har vi såklart försvaret och de behöver nog alla flygbaser de kan få tillgång till. Bara där borde man stoppa förstörelsen av Rörberg, vilket säkert kommer hända.

Från rapporten

torsdag 30 mars 2023

Fullmäktige med ett bra samtalsklimat (för en gångs skull)

I veckan har vi återigen haft regionfullmäktige. En av dagarna genomförde fullmäktige en utbildning om hur man kan stärka fullmäktiges makt. Vi pratade även en del om samtalsklimatet mellan oss politiker i regionen och hur det kan förbättras. Det var helt klart en bra utbildning där vi fick möjlighet att reflektera över våra uppdrag och vad vi kan göra för att göra så bra som möjligt med våra nya uppdrag.

Idag hade vi själva fullmäktigemötet med en ganska mager lista med ärenden på dagordning. Däremot var det en rad interpellationer och frågor som behandlades. Interpellationer och frågor är ett viktigt demokratiskt verktyg som ger oppositionen möjlighet att lyfta aktuella frågor för debatt. Ambitionen från oss i den nya majoriteten är att försöka hantera dessa frågor så seriöst vi bara kan och ge de svar vi kan ge.

Tidigare genom åren har samtalsklimatet blivit tuffare och tuffare med någon form av bottennapp på senaste fullmäktigemötet, idag var det något helt annat. Kanske är det så att vår utbildning vi genomförde gav effekt vilket får ses som positivt. Känslan när man åkte hem var bra och jag hoppas att alla i fullmäktige kände lika dant. 

En fråga som kom upp i debatten var om den nya majoritetens politiska överenskommelse. Jag förstår att man efterfrågar den och det är andra som gärna vill sätta tänderna i den också. 

Vi har från allra första början sagt i den nya majoriteten att den sakpolitiska överenskommelse som finns kommer att kommuniceras via budget. Redan när vi presenterade budget och plan för 2023-2025 så gav vi tydliga besked att vi kommer jobba lite annorlunda genom att ha ett längre perspektiv. 

Dessutom så kommer vi vara tydligare hur vi ska följa utvecklingen för att se att vi går åt rätt håll. Därtill kommer vi också lägga en del konkreta uppdrag varje år som kommer genomföras och följas upp. Detta för att få en tydligare styrning och uppföljning. Exempelvis så gav vi ett uppdrag att revidera hälsovalshandboken under 2023. Och det är klart att vi i vår politiska överenskommelse har många delar som just handlar om primärvården och hur vi vill förändra hälsovalshandboken, vilket nu kommer jobbas in i den nya handboken. Vi gör en mindre justering nu till 2024 men har för avsikt att göra ett större arbete inför 2025.

Det är klart att de som inte är vana att jobba på detta sätt kan tycka att det är lite konstigt utan gärna vill ha ett Tidöavtal som man kan nagelfara. Men jag tror att detta sätt blir mycket bättre och mer relevant. Vi kan kommunicera när de olika delarna genomförs istället för att nu redan lyfta fram det som kommer göras senare under mandatperioden. 


fredag 17 mars 2023

Två dagar med verksamhetsbesök på Gävle sjukhus

Denna vecka fick jag möjligheten att göra besök i våra verksamheter. Alltid kul att komma ut och träffa våra medarbetare och höra dem berätta om sin verksamhet.

I onsdags var det besök på Onkologen där vi fick en bra genomgång om deras viktiga arbete. Vi pratade om cancervården men också den så viktiga palliativa vården. Det känns att det är en väl fungerande enhet där medarbetarna trivs och man har ett bra klimat. Men det märks också att det är mycket för dem att göra och det är en liten speciell verksamhet med tanke på att man jobbar med många palliativa patienter och dessa anhöriga. Efter att själv ha upplevt den palliativa vården som anhörig på slutet så förstår man att det krävs det där extra för att ta hand om såväl patienten men även få tid att sitta ned och prata med de anhöriga. Intressant också att höra deras tankar kring de förslag som vi pratat mycket om, Mellanvård och Hospice. Men sedan ser man att det finns mycket att göra med våra lokaler och behovet av att Framtidsbygget blir klart. Men det känns inte bra att det drar ut så mycket på tiden för de som idag är de utslitna och gamla lokalerna som ska rivas blir ju kvar där i flera år. Det kändes som våra medarbetare börjar ge upp om att få nya lokaler, det pratas och planeras men man känner inte att det blir något. 

Så igår besökte vi en annan väl fungerande enhet på sjukhuset, Gastromottagning och Endokrinmottagningen. En liten mindre enhet där medarbetarna trivs och då blir det intressant att få inspel på vad det är som gör att man trivs på jobbet. Just att det är en mindre enhet där man får vara med och styra sitt egna arbete är en viktig faktor. Man tar hand om sina patienter som man känner väl och hjälper dem. Att ha bra kollegor som man trivs med är såklart också en grundförutsättning. Att man sedan har en bra chef visste jag redan men det märks när man kommer in. Vi fick även veta om hur man nu jobbar med Dexa-mätningar för att mäta bentäthet och benskörhet. Även diabetessköterskorna och fotvården fick möjlighet  att berätta om sitt jobb. 

Två mycket bra och inspirerande besök som ger mycket energi.

Nu har jag avslutat veckan med att i ett par dagar träffa mina förbundsordförandekollegor i landet där vi har haft bra och kreativa samtal med partiledning och riksorganisationen. Nu är det dags att ta helg.

 

fredag 24 februari 2023

Ett år sedan kriget startade

 Idag är det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Ett fruktansvärt krig pågår i Europa och vi får se och höra fruktansvärda berättelser om den grymhet som krig innebär. Det finns aldrig några krig som bedrivs på ett bra sätt men just detta är exempel på hur illa det kan vara. Man respekterar inte några människor utan ger sig på allt och alla, barn, skolor, sjukhus. Ingen kommer undan rysslands fruktansvärda grymhet. 

Ryssland som många i omvärlden trodde nog att man skul
le kunna inta Ukraina ganska enkelt. Det är ändå en av världens största krigsmakter. Men det visar att det är inte alltid som antalet slår engagemang och kvalité.

När det nu idag är ett år sedan man startade kriget så är det värt att påminna oss om det som händer. Vi har från Väst gett vårt stöd och support till Ukraina och tack vare det kan man hålla i motståndet. För om man inte lyckas med det vad blir då nästa steg.


Även vi i Gävleborg påverkas av kriget. Vi kan se hur priserna ökar och inflationen nu tar fart. Vi hade knappt lämnat pandemin och påbörjat återhämtningen när detta händer. Vi har även tagit emot flyktingar från Ukraina som sökt sig hit vilket är en självklarhet. Även om det inte är en lösning på kriget så är det viktigt. 

Idag så uppmärksammar vi kriget och visar vårt stöd till Ukraina och alla Ukrainare. Allt lidande som de får utstå är värt allt stöd man kan ge. Vi hoppas nu att Ukraina håller emot och kriget snart kan avslutas. Men verkligheten gör nog att det kommer ta lång tid innan ryska krigsmakten lämnat landet och man återuppbyggt Ukraina. Men såren som finns i de människor som överlevt och kommande generationer kommer ta otroligt lång tid att läka.