onsdag 22 december 2010

Socialstyrelsen delar oppositionens kritik mot majoritetens hantering av BUP.

Nu riktar socialstyrelsen stark kritik mot barn- och ungdomspsykiatrin i landstinget. Man är bl.a. kritisk till att det inte finns några slutenvårdsplatser för barn och ungdomar med psykiska problem. Vårt landsting har valt att lägga in dessa patienter som har behov av inläggning tillsammans med vuxenpsykiatrins patienter (som har kraftiga överbeläggningar) , eller på barn och ungdomsklinikerna. Detta tycker jag är mycket anmärkningsvärt och där håller socialstyrelsen med.

Vi har från oppositionen under flera år påpekat bristerna inom BUP. Vi är överens med majoriteten att prioritera barn- och ungdomssjukvården och då framförallt psykiatrin. Det står skrivet i de senaste mål- och budgetdokumenten från majoriteten, trots detta lägger de kraftiga sparkrav på dessa verksamheter. Såväl som i våra tidigare budgetförslag från Samverkan Gävleborg och även för 2011 har vi haft extra resurser avsatta just till dessa områden. Vi anser att de områden som är prioriterade också ska prioriteras ekonomiskt. Jag hoppas verkligen att majoriteten nu lyssnar till socialstyrelsen och förändrar sin politik och gör som Samverkan Gävleborg och lägger ytterligare resurser till PUB. Är de beredda att göra detta så finns det stora möjligheter att hitta en bred samsyn mellan oppositionen och majoriteten, vilket vore bra för landstinget och våra barn och ungdomar.
  

tisdag 21 december 2010

Kritiserad läkare tillbaka i opererande tjänst

Idag fick vi veta att den omstridda läkaren i Hudiksvall är tillbaka i opererande tjänst. Trots att hon blivit av med läkarlegitimationen i både Norge och Danmark har den svenska socialstyrelsen inga anmärkningar. Jag var väldigt kritisk till hur detta ärende har hanterats tidigare från landstinget och jag blir förvånad att man låter läkaren börja operera igen. Nu görs det visserligen under övervakning av annan läkare under en viss tid, frågan är hur länge denna övervakning kommer att ske.

En viktig del av sjukvården är att man känner sig trygg med läkarna och känner tillit till sjukvården. I detta fall skapar vi en oro bland våra patienter, vilket inte är bra ur ett patientperspektiv. Jag förväntar mig nu att man meddelar i god tid innan varje operation vilken läkare som ska göra själva ingreppet och huruvida det finns en ”övervakare” med i operationssalen eller inte. Detta är något som vi nu måste följa upp.

måndag 20 december 2010

Nu förstärker alliansen kraven för kömiljarden

Regeringen kommer nu tuffa till kraven för att landstingen ska få ta del av kömiljarden. Idag är kraven att de landsting som kan erbjuda 80% av patienterna att få träffa specialist inom 90 dagar och få operation utförd inom 90 dagar delar på en miljard kronor som regeringen satsar. Dessa tidsgränser är alldeles för långa och nu förstärker regeringen kraven för att få ta del av dessa pengar. Kraven blir nu att 70% ska få träffa en specialist respektive få operation utförd inom 60dagar  .

Vi moderater tillsammans med våra samarbetspartier i landstinget har tidigare presenterat en lokal förstärkt vårdgaranti, detta är vi beredd att göra utan att det skjuts till några resurser från regeringen. Det är inte rimligt att man ska behöva vänta 90 dagar för att få träffa en specialist, vi föreslår att detta ska ske inom 30dagar. Idag ingår inte undersökningar så som röntgen i denna garanti vilket inte heller är rimligt. I Gävleborg får 85% av patienterna idag träffa en specialist inom 90 dagar men du kan få vänta på röntgen i över ett år, detta är inte rimligt. Jag och vi moderater anser att fler delar ska ingå i vårdgarantin som t.ex. röntgen.

söndag 19 december 2010

Stora partier ska vara ödmjuka i samarbete med andra partier

Idag skriver GDs ledare om riskerna för moderaterna att vara ett stort parti. Moderaterna gjorde ett historiskt val både lokalt/regionalt och nationellt. Moderaternas valframgångar är inte bara vår egen förtjänst utan det är även tack vare ett bra allianssamarbete som hela alliansen totalt sett har gått framåt och det är tack vare ett bra lagarbete. 

Ledarskribenten lyfter fram samarbetet i landstinget som ett föredöme. Trots att moderaterna i landstinget är större än de andra Samverkanspartierna tillsammans så är vi väldigt ödmjuka i våra relationer med övriga samarbetspartier. Det är tillsammans som vi i Samverkan Gävleborg har lyckats stärka våra positioner i höstens val. Vi moderater och folkpartiet fick ökat väljarstöd medan KD och sjukvårdspartiet tyvärr backade en aning. Det är inte bra långsiktigt att vi moderater ökar i väljarstöd på bekostnad av våra samarbetspartier, utan vi ska vinna över väljare från socialdemokrater och vi ska även stärka vårt samarbete som ett tydligt icke socialistiskt alternativ.  För att lyckas i ett samarbete ska alla vara vinnare.

fredag 17 december 2010

Tydligen pågår arbetet för fullt med att minska bemanning i verksamheterna

Igår träffade vi oppositionsråd några av de fackliga företrädarna i landstinget. Vi brukar träffa dem några gånger per år för att diskutera aktuella frågor. Vi pratade bl.a. om alla dessa besparingsförslag som finns ute i verksamheterna. De blev väldigt förvånade när vi förklarade att vi oppositionspolitiker inte får någon information om de förslag som diskuteras. 

T.ex. arbetar man för fullt med att minska bemanningen på våra avdelningar. Vi i oppositionen har endast fått en kort information på en budgetberedning i september om detta, vilket då framställdes som det endast var ett arbetsmaterial. Nu kommer det fram att detta arbete pågår i det tysta ute i verksamheterna. När jag är ute och träffar personal får jag ofta höra hur ansträngd bemanningen är och att man har svårt att klara de bemanningstal som man ska nå redan idag. Att ytterligare minska detta är för mig väldigt svårt att acceptera. Självklart ska vi arbeta med att förbättra och effektivisera våra verksamheter men där måste man arbeta mer långsiktigt och mer lyhört och framförallt utnyttja personalens kunskaper. 

onsdag 15 december 2010

Tillväxt i hela länet en ödesfråga för Gävleborgarna

Förra veckan kommenterade jag i HT tjänstemännens förslag om att flytta planerade kejsarsnitt från Gävle till Hudiskvall. Istället för att återge mina synpunkter när det gäller vikten av att patienterna fortfarande ska ha möjlighet att välja vart man vänder sig för att få sjukvård tar artikeln upp frågan om BB i Hudiksvalls vara eller inte vara. För att det inte ska råda några missförstånd om mina synpunkter i denna fråga vill jag härmed klargöra mina synpunkter i detta.

Idag har vi förlossningsvård på våra två akutsjukhus. Vården bedrivs av hög kvalité och dessa två kliniker krävs för att garantera en likvärdig vård av hög kvalité i hela länet. För oss moderater är det självklart att dessa två kliniker ska vara kvar och ges möjlighet att utvecklas, men de blivande föräldrarna ska självklart själva välja vart man vänder sig.

Däremot står vårt län för stora utmaningar framöver. I de södra delarna av länet växer befolkningen medan i de norra råder det motsatta. Detta är inte bra för länet, varken för utvecklingen av sjukvården eller för övrig välfärdsverksamheter. Det krävs att länet växer i alla delar för en långsiktig positiv utveckling. Tack vare det nya Alliansstyret i Hudiksvall finns det nu en kommunledning som ser vikten av tillväxt och utveckling vilket kommer ge de norra delarna av länet bättre möjligheter för att vända den rådande negativa trenden när det gäller befolkningsutveckling som råder idag. Om man inte lyckas med detta kommer detta på sikt slå hårt mot all offentlig välfärdsverksamhet så som sjukvård, skola och äldrevård. Det är endast genom tillväxt och befolkningsökning som nya resurser skapas för att finansiera välfärden.

Detta är tydligt besked från mig och moderaterna, det vore bra ifall även socialdemokraterna kunde vara lika tydliga i denna  fråga.

tisdag 14 december 2010

Pacemakerinsättningsdebatt på fullmäktige idag igen

Idag har vi på landstingsfullmäktige debatterat centralisering av pacemakerinsättning igen. Denna gång är det en ledamot från majoriteten som har interpellerat med samma frågor som vi ställde under sommaren och hösten. Även denna gång uteblev tydliga svar. Det kommer bli intressanta fyra år med tanke på majoritetens svaga majoritet och med tanke på de synpunkter som kom från en av majoritetens företrädare idag

fredag 10 december 2010

Alliansregeringens kulturpolitik gör skillnad

Idag har jag deltagit på landstingets seminarium, där politiker och kulturtjänstemän träffades, om den nya regionala kulturplanen. Alliansregeringen håller på och reformerar den svenska kulturpolitiken och till detta ska Gävleborg ta fram en regional kulturplan. Jag har tidigare hört en del kritik på alliansregeringens kulturreform men idag var det endast lovord inför den nya kulturpolitiken. 

Det är bra att vi äntligen tar fram en plan som visar på helheten med den regionala kulturen. Jag hoppas också vi landstingspolitiker har modet att faktiskt prioritera vad vi vill satsa på. Vi har tidigare haft en del kulturdebatter inom landstinget och vi moderater är tydlig med vad vi vill prioritera. Vi vill prioritera landstingets resurser på att stärka och bredda kulturen för barn och ungdomar.

Vi moderater hade en stark representation idag, det var jag tillsammans med den nuvarande och den blivande kulturtalespersonen för oss moderater i landstinget. Varken ordförande eller vice ordförande för TRU (landistingets nämn för tillväxt och regional utveckling) deltog på seminariet som de själva hade bjudit in till, vilket är mycket anmärkningsvärt. Det var knappast någon majoritetsföreträdare över huvud taget där. 

Regeringens vårdgaranti en lyckad reform

Under förra mandatperioden införde alliansregeringen vårdgarantireformen med ekonomiska stimulansmedel inkluderat. Sossarna var då mycket kritiska till denna reform men nu visar resultatet på att det var lyckat, även i vårt län. Vårdgarantin innebär att man ska få träffa en allmänläkare på hälsocentralen inom 7 dagar och få träffa specialist inom 90 dagar och få behandling inom ytterligare 90dagar. Kan inte landstinget erbjuda detta har man rätt att söka sig till annan vårdgivare. För att stimulera detta har regeringen avsatt 1miljard per år som betalas ut till de landsting som uppfyller vårdgarantin.

Vårt landsting hade längst köer innan denna reform genomfördes och har nu förkortat dem rejält, vi har kvalificerat oss för att få ta del av regeringens kömiljard. Det återstår en del göra och framförallt så måste vi förstärka vårdgarantin. Att behöva vänta 90 dagar på att träffa specialist är alldeles för lång tid, detta måste kortas ned.

Ett annat problem i vårt län är att alla inte har samma möjlighet att få vård i tid. Är det så att man inte har fått vård inom föreskriven tid så är det upp till patienten att kräva vårdgaranti och få sin remiss skickad till annan vårdgivare. Att göra detta är inte lätt om man är väldigt sjuk och inte har anhöriga som kan göra detta åt dig. Detta är inte en jämlik vård. Fram till dess att vi har en köfrivård så behövs extra stöd till de patienter som inte kan eller orkar kräva sin rätt, detta kan göras genom att vi inför ett vårdgarantikontor som hjälper patienterna att hitta rätt.

onsdag 8 december 2010

Nya tokiga åtgärder från landstingsmajoriteten.

Idag läser vi i Gefle Dagblad att tjänstemännen vill flytta planerade kejsarsnitt från Gävle sjukhus till Hudiksvall. Strategin med alla dessa förslag som dyker upp är uppenbar. Man lägger en rad olika förslag för att något av dessa besparingsåtgärder ska gå igenom. Man motiverar förslaget med att man vill öka på antalet förlossningar i Hudiksvall eftersom underlaget minskar och man vill minska trycket på Gävle sjukhus där antalet förlossningar ökar. Det är inte genom dessa omfördelningar vi räddar sjukvården i Hudiksvall utan det är genom tillväxt och att invånarantalet ökar i hela länet som underlaget för Hudiksvall sjukhus kan bevaras och utökas. 

Förslaget är dessutom ett mycket dåligt förslag ur patientperspektivet. När det gäller planerade operationer ska patientens val alltid vara det som är styrande inte hur politiker vill skicka patienter över länet. 

Detta är ytterligare ett exempel på den dolda budgetprocess som idag finns inom landstinget. I majoritetens budgetförslag, som fullmäktige röstade igenom för några veckor sedan, förutsätts att alla verksamheter sparar 1,5-2%. Vi har tidigare hört om olika förslag, nedläggning av barnsjukvården i Hudik och nedläggning av IVA i Bollnäs. Vi har krävt att majoriteten lägger alla kort på bordet och redovisar vilka åtgärder som kommer att genomföras, vi väntar fortfarande på en redovisning. 

måndag 6 december 2010

Bloggutbildning på landstinget

Nu ska vi alla landstingsråd lära oss att blogga. Vi inom oppositionen har bloggat under en längre tid, och nu ska även majoritetens företrädare börja blogga. Det kommer bli intressant att även läsa synpunkter från majoritetens företrädare.

fredag 3 december 2010

Förnyelsen av moderaterna fortsätter….

Moderaternas framgångar är historiska. Inget annat parti har ökat sitt väljarstöd så mycket på två val. Vi har på nationell nivå gått från 15% till 30% mellan 2002 och 2010, läs mer i den moderata valanalysen som presenterades idag. I landstinget Gävleborg har vi gått från 10% till 20%. Dessa framgångar är mycket tack vare den förnyelse som partiet har gått igenom sedan 2002. Vi omprövar ständigt vår politik för att hitta aktuella svar på de nya utmaningar vi står inför där allt utgår från väljarnas vardag. Detta förnyelsearbete har framförallt bedrivits på nationell nivå men det har även bedrivits på lokal nivå.

För att växa ytterligare i Gävleborg krävs att vi fortsätter och intensifierar vårt förnyelsearbete lokalt. Det är arbetet som görs nu som lägger grunden för kommande valframgångar. Vi ska bli det självklara valet för en trygg och säker sjukvård och för en positiv utvecklingen av vårt län. På nationell nivå måste vi utveckla vår välfördspolitik, i den valanalys som nu har gjorts framgår det att vi stärkt våra positioner om välfärdspolitiken men vi kan bli ännu bättre. Valrörelsen för 2014 har redan börjat

torsdag 2 december 2010

Ytterligare en övernattning på Gävle sjukhus

Nu har dottern fått sina halsmandlar bortopererade. Efter operation så har vi nu spenderat en natt på barnkliniken. Vi bodde även där några nätter i september när det blev akut problem med halsen. Personalen kände nu igen oss och även denna gång gjorde de ett fantastiskt jobb. 

Som landstingspolitiker är det nyttigt att få se vården från insidan. Det märks att sjukhuset är ganska slitet och gammalt, det skulle behövas upprustning. När vi igår var på uppvakningen var det så trångt så för att få in patienterna i deras sängar blev det bök och stök får att komma fram. De nya lokalerna som de kommer flytta till efter det att nya operationshuset är klart hoppas jag blir både större och bättre. Nu ska Nora vara hemma någon vecka för att läka halsen. Så det blir nu att jobba hemifrån en del.

Dags för en kraftsamling för en enad borgerlighet i länet

Nu börjar de olika majoritetskonstellationerna i länets kommuner bli klara. Vi kan konstatera att i allt för många kommuner väljer man att inte lyssna till väljarna. Det finns idag alliansmajoriteter i flera kommuner men det verkar bara bli Hudiksvall som kommer styras av alliansen. Detta är mycket beklagligt. De väljare som valde ett alliansparti i höstens val och som nu innebär att något eller flera allianspartier väljer att alliera sig med vänsterblocket kommer bli mycket besvikna. Denna gång är det inte centern som gör detta utan det är mina partikamrater och folkpartister. Ingen kan ha missat väljarnas hårda dom mot centerpartiet vänstersamarbete i landstinget, Ljusdal, Söderhamn och Bollnäs. De enda som vinner på dessa uppgörelser är sossarna, och det var inte därför väljarna röstade på oss i alliansen.   

Det är dags att vi alla allianspartier funderar över hur våra länsinvånare ska få allianspolitik även lokalt i vårt län. Det kan inte vara att bli stödparti till vänsterblocket utan det är endast genom att visa på en tydlig gemensam allianspolitik som sätter människan i centrum som detta kan förverkligas. Det är dags att alla allianspartiers företrädare i länet nu verkligen sätter sig ned tillsammans och ser hur vi tillsammans kan växa och ta över makten i länets kommuner och i landstinget. 

tisdag 30 november 2010

Äntligen utökning av antalet vårdplatser på våra sjukhus

Nu har landstingsledningen kommit fram till att man behöver utöka antalet vårdplatser på våra sjukhus, detta hörde vi på fullmäktige förra veckan och kunde läsa i ett pressmeddelande idag. Problemet med överbeläggningar på våra sjukhus är något som vi i oppositionen har påpekat under en längre tid. Landstingsledningens har nu insett att överbeläggningarna är ett problem och lösning är nu att göra en del omfördelningar av vårdplatser men även en viss utökning av antalet platser. Detta är mycket välkommet och välbehövligt, men detta kommer tyvärr inte räcka. I den rapport som jag presenterade i våras visade vi en rad olika åtgärder som krävs för att komma till rätta med dessa överbeläggningsproblem. En av de åtgärder vi förordade var en utökning av antalet vårdplatser, vilket nu även ledningen har insett. Vi förslog även att vi ska inrätta mellanvårdsplatser på Gävle sjukhus. Dessa platser kan användas när patienterna är färdigbehandlade och väntar på att bli omhändertagna av kommunen.

I Samverkan Gävleborgs budgetalternativ hade vi med överbeläggningsproblematiken inom psykiatrin som ett särskilt mål som vi vill att vi ska följa upp verksamheterna på under 2011. Nu får psykiatrin ytterligare sex vårdplatser vilket innebär en utökning från 58 till 64 platser. Under september och oktober var beläggningen inom psykiatrin 116% och med dessa 6 extra vårdplatser skulle beläggningsgraden minska till 105%. Detta visar på att dessa extra platser inte är tillräckligt utan det kräver ytterligare åtgärder. För att komma ned till en beläggning på 95% (som är målet hos majoriteten) krävs ytterligare 7 platser.

Länk till rapport: Rapport överbeläggningar på Gävle sjukhus

onsdag 24 november 2010

Fortsatt jumboplats i SKLs öppna jämförelser

Häromdagen presenterade SKL sin årliga mätning i öppna jämförelser. Det är en mätning som görs årligen med 290 olika parametrar. Gör man en sammanställning på dessa kan man få fram en rankinglista mellan landstingen. Gävleborg har sedan förra året haft sistaplatsen i denna ranking, vilket är beklagligt. Vi lyckades inte förbättra oss i år utan vi fortsätter att ligga sist bland landstingen. Årets raket är däremot Dalarna som lyckas ta sig från en 13plats till en tredje plats, vilket är mycket bra. Även Uppsala förbättrade sig kraftigt i år.   

 Vi debatterade budget på gårdagens landstingsfullmäktige och där passade vi i Samverkan på att presentera våra mål vi vill att landstinget ska följas upp på under nästa år. Vi har som långsiktigt mål att vi ska vara ett av de främsta landstingen i öppna jämförelser, vilket vi för övrigt delar med majoriteten. Som delmål vill vi att vi sak arbeta för att vi lämnar jumboplatsen och blir ett av de 15 bästa landstingen under nästa år, vilket vi inte fick gehör ifrån majoriteten. Detta visar ännu en gång på att man är inte beredd att aktivt arbeta med en tydlig målbild och uppföljning

söndag 21 november 2010

Anton och Nora med pappa på jobbet.

Igår hade jag med mig barnen till Söderhamn på moderat gruppmöte inför regionfullmäktige nästa vecka. De tyckte det var kul att vara med pappa på möte. Nu har de önskemål att följa med pappa till Bollnäs på landstingsfullmäktige, men det ska jag nog bespara dem från. (De får nöja sig med webbsändningarna)

De stora frågorna som behandlades igår var kommunalisering av hemsjukvården som nu kommer ett närmare steg att bli genomfört. De underlag man har försökt få fram är inte helt tillfredställande. Landstinget kan inte visa på vilka kostnader vi har för den verksamheten idag, vilket är pinsamt för mig som landstingspolitiker. Eftersom kostnaderna inte är kända för de olika kommunerna så är de kommunala företrädarna oroliga för vilka kostnader de tar på sig om de går med på denna förändring, vilket jag har stor förståelse för. Den andra frågan som diskuterades var såklart storregionfrågan och där framkom det inget nytt.

Idag är det däremot omvänt, jag och Anton ska följa med Nora på barnkalas.

torsdag 18 november 2010

Håller landstingsmajoriteten fortfarande den strategiska planen vid liv?

Nu blossar debatten om den strukturella planen igen. Så sent som igår kunde vi höra och läsa om förslag om att lägga ned barnkliniken i Hudiksvall. Detta var en del av den strategiska planen som presenterades förra våren. Majoriteten valde då att skicka in den i det kommande budgetarbetet, och där verkar den finnas kvar. (Vi ville däremot inte detta utan reserverade oss mot beslutet) Vi har under hela valrörelsen frågat sossarna vad deras planer är, men vi fick då inte några tydliga svar. Nu när valet är över verkar det som de gamla förslagen dyker upp igen.

Landstingsfullmäktige kommer hantera budget för 2011 nästa vecka där vi kommer diskutera förslag på åtgärder. Utöver de sparåtgärder som majoritetens politiker presenterar finns det även fler sparåtgärder som är på gång. Jag hoppas man är beredd att då även presentera dessa. För det kan inte vara så att det finns två budgethanteringar där bara en av dem hanteras politiskt. 

tisdag 16 november 2010

Fortsatt förtroende i ytterligare fyra år

Idag hade den moderata landstingsgruppen möte där vi beslutade om våra nomineringar till uppdrag i landstinget. Jag fick förnyat förtroende att leda moderaterna i landstinget ytterligare 4år som oppositionsråd, vilket känns mycket stimulerande. Jag är tacksam för det stöd jag har i gruppen. Eftersom vi har gått framåt i landstingsvalet så har vi nu förmånen att tillsätta två oppositionsråd. Det andra moderata oppositionsrådet blir Agneta Wagner från Söderhamn. Agneta har en gedigen erfarenhet från landstinget och vi kompletterar varandra väldigt bra och vi kommer tillsammans göra vårt yttersta för att driva de moderata frågorna i landstinget mot maktskifte 2014. 

onsdag 10 november 2010

Gävleborg leder konjunkturuppgången

Idag på morgonen deltog jag på en intressant presentation. Det var Norrlandsfonden som presenterade sin konjunkturbarometer. Där redovisas en sammanställning av näringslivets bedömningar om orderingång, rekryteringsbehov och produktion. Rapporten visar att konjunkturuppgången nu är kraftig och att Norrland leder denna uppgång. I Norrland är det Gävleborg som ökar mest, vilket är bra.

Det som är lite oroande är att det är framförallt vår basindustri som går bra och det brukar vara den som alltid går före i konjunkturuppgångar. Däremot har IT-sektorn och uppdragssektorn problem med att rekrytera personal, vilket gör att deras uppgång stannar av. Trots att basindustrin går riktigt bra kommer inte antalet anställda där att komma upp i de nivåer som tidigare. Detta är Gävleborgs stora problem. Vi måste hitta andra sektorer som kan bli motorer i vårt län, där spelar IT-sektorn och uppdragsverksamheterna en stor betydelse. Detta är det enda sättet att få vår region att klara framtidens utmaningar.

tisdag 9 november 2010

Budget 2011 hanterad av landstingstyrelsen idag

Idag var budget för 2011 uppe på landstingstyrelsen, som idag höll till på Hälsinglands museum. Samverkan Gävleborg fortsätter visa på ett tydligt alternativ i landstingspolitiken. Det ekonomiska läget är fortfarande ansträngt och det krävs åtgärder för att få en budget i balans. Till skillnad mot majoritetens förslag om minskad bemanning och minskat antal jourlinjer föreslår vi besparingar på administration och läkemedel. Vi lägger även extra resurser på barn- och ungdomssjukvården, psykiatri och vården av de äldre. Vi visar genom dessa extra anslag att vi verkligen prioriterar dessa områden till skillnad från majoriteten som lägger sparkrav på dem istället. Vi föreslår också tydliga mål inför 2011 som är möjliga att följa upp. Majoriteten väljer att skriva luddiga formuleringar som inte är möjliga att följa upp. I övrigt så planerar vi även för Hospice i investeringsplanen, vilket ingen annan gör. Den 23/11 ska detta diskuteras i fullmäktige, det kommer bli en intressant och tuff debatt.

torsdag 4 november 2010

Landstingsbudget, den årliga följetongen.

Nu är det några intensiva dagar där Samverkan Gävleborgs budgetalternativ ska tas fram. Både opposition och majoritet har under hösten träffats vid flertalet tillfällen och diskuterat budget för 2011. Dessa möten har vart ganska korta och inte innehållit så mycket nyheter. Vi har hunnit med ett par nya skatteprognoser som innebär att tjänstemännens besparingskrav har sjunkit från 150 till 83miljoner för nästa år. 

 Vi har inte ännu sett majoritetens förslag utan endast sett en preliminär skrivning från tjänstemännen. På budgetberedningen på måndag ska vi presentera våra olika förslag för att sedan kunna hantera dessa på landstingsstyrelsen på tisdag.

Medan vi håller på med budgetarbetet kunde vi läsa i gårdagens tidning att det finns besparingskrav som ligger utöver den budget som vi håller på och ta fram. Tydligen ska psykiatrin spara 9miljoner under nästa år, vilket är en nyhet för mig. Vi vet även att barnsjukvården har sparkrav på 10miljoner för nästa år. Båda dessa områden är prioriterat av både majoritet och opposition. Om majoriteten lägger sparkrav på 19miljoner på dessa prioriterade områden kan man fråga sig hur mycket de icke prioriterade områden ska spara. 

Vi i Samverkan Gävleborg däremot kommer prioritera dessa områden på riktigt och göra allt vi kan för att lägga extra resurser på dessa områden. Och i vårt alternativ innebär det att man får mer resurser och inte mindre

onsdag 3 november 2010

Första sammanträdet med nya fullmäktige och nygammal majoritet

Idag var det första sammanträdet för det nyvalda landstingsfullmäktige. Själva sammanträdet var relativt kort, endast fullmäktige presidium och valberedning valdes. Den moderata gruppen passade på att ha gruppmöte på morgonen där vi gjorde de första valen av uppdrag varav ett var val av gruppens gruppledare. I valet ökade vi moderater från 13 till 15 ledamöter varav 7 är nyvalda, vilken är en rejäl förnyelse.

Tyvärr fick vi inte höra någon majoritetsförklaring idag, vilket var lite förvånade. Fullmäktige vet alltså inte ännu vilken politik den nygamla majoriteten kommer föra under de kommande fyra åren. Vi har nu återigen hamnat i det läget att majoriteten består av ett mandats övervikt och vi vet hur det har gått tidigare med denna svaga majoritet, under 2000-talet har man förlorat två budgetomröstningar. Det kommer bli en spännande mandatperiod med mycket spänning i omröstningarna.

onsdag 27 oktober 2010

Oprofessionellt av landstingsstyrelsen att öppna ny hälsocentral utan några ekonomiska kalkyler

Idag beslutade landstingstyrelsen att starta en ny hälsocentral på Alderholmen. Det är bra att man har nya idéer hur primärvården kan utvecklas och är beredd att testa dem. Tyvärr är man inte intresserad av att presentera en affärsmodell för hur denna nya hälsocentral ska klara av att gå runt ekonomiskt. Det är oerhört viktigt att vi som landstingstyrelse är professionella i vårt sätta att hantera detta, vi verkar nu faktiskt på en marknad med andra aktörer.

 Vi kan inte starta nya hälsocentraler utan att det finns ordentliga kalkyler och planer för hur dessa ska utvecklas och hur de ska klara sig ekonomiskt. Vi vet att det inte bor så många i detta upptagningsområde och för att klara sig vet vi sedan tidigare att det krävs mer än 4000patienter för att gå runt. P.g.a. av det bristfälliga underlaget valde vi moderater tillsammans med fp och kd att yrka på en återremiss.

tisdag 26 oktober 2010

”Domen” från JO har nu kommit

Idag kom ”domen” från JO angående den anmälan som en läkare gjorde i samband med ledningens nedtystning av kritiken av den strategiska planen. JO ger landstinget kritik för sitt sätt att hantera ärendet, detta rapporterar radion idag. 

Anmärkningsvärt är att landstinget presenterar detta som att JO ger landstinget rätt i sak. Läser man JO svar så ges en annan bild. Man är kritisk till att protestlistor som var utlagda i personalrummen samlades in. Man är även kritisk till den promemoria som skickades ut om vad som gäller inom landstinget och hur man får sprida information i landstingets lokaler. Sedan har man inte underlag för att uttala någon kritik i övriga punkter som anmälan tar upp, men detta innebär inte att man stödjer landstingets i dess hantering.

onsdag 20 oktober 2010

Första mötet med nya landstingsgruppen

Idag hade den nya landstingsgruppen sitt första gruppmöte. Det positiva valresultatet för oss moderater innebär att vi har fått ytterligare två mandat i landstingsfullmäktige från tidigare 13 till 15 mandat. Med ersättare så har nu gruppen växt till 19 personer. Utav dessa är 9 personer nya i landstingsfullmäktige vilket är en rejäl förnyelse av gruppen. Det är även en bra sammansättning ur olika perspektiv, erfarenheter, kön och ålder. 

Vi har nu planerat den närmaste tiden när det gäller gruppmöten och nomineringsprocess till de uppdrag som ska tillsättas av landstingsfullmäktige.

måndag 18 oktober 2010

Äntligen har resultatet från medarbetarenkäten kommit.

Idag kom resultatet, genom ett pressmeddelande, från den medarbetarenkät som nu har genomförts i landstinget. Äntligen har man genomfört en enkät bland all personal. 70% av medarbetarna har svarat på enkäten vilken är en bra siffra, det visar att personalen är angelägna om att delge sina synpunkter. Man ska däremot vara väldigt försiktig med att dra slutsatser av denna enkät men vi kan konstatera några intressanta siffror:

 • Endast 19% tycker att landstinget är en bra arbetsgivare.
 • 36% anser att de får uppmuntran från sin närmaste chef att delta i viktiga beslut.
 • 22% anser att ledningen intresserar sig för personalens hälsa och välbefinnande.

Detta är ett tydligt tecken på att man inte är så nöjd med landstinget som arbetsgivare. Tyvärr saknas en del frågor som vore intressanta att få svar på, t.ex.:

 • Känner du dig delaktig i utvecklingen av landstinget?
 • Har du förtroende för ledningen?
 • Om du hade möjlighet skulle du då ta ett arbete hos en annan arbetsgivare?

Denna enkät är gjord av en extern aktör och jag hoppas att flera arbetsgivare inom hälso- och sjukvård deltar i samma enkät vilket gör det möjligt att jämföra oss med andra. Genom att jämföra oss med andra och göra återkommande mätningar kan vi förbättra oss och bli Sveriges bästa arbetsgivare inom hälso- och sjukvård vilket borde vara ett av landstingets nya målsättningar för den kommande mandatperioden.

lördag 16 oktober 2010

Den röd-gröna röran fortsätter

Igår blev det klart att sossarna regerar vidare med miljöpartiet och centern. Jag är inte förvånad att sossarna väljer att fortsätta med denna konstellation. Genom att införliva centern i sossemajoriteten och låta centerfolket stå till svars för den förda politiken lyckas sossarna hålla sig undan från ansvar. Att sedan centern rasar i väljarstöd förvånar ingen, förutom vissa centerpartister. Valresultatet är entydigt, väljarna gillar inte den förda politiken. Ett motiv som sosse-centern framförde i samband när man bytte sida var att landstinget behöver en stark majoritet, man hade en ganska stark majoritet under de 1,5 år som gått men nu ska man regera på den svaga grund som man förut sa var omöjlig att göra. 

 Vad kan vi förvänta oss nu av majoriteten, absolut ingenting? Det är samma gamla trötta sossepolitik som genomförs, som nu dessutom blir ännu mer dominerande inom majoriteten, och vi kan alla se konsekvenserna av den förda politiken. Det finns ingen kostnadskontroll inom hälso- och sjukvården. Personalen flyr landstinget och vi har svårt att rekrytera ny personal. Vi ligger sist i SKLs öppna jämförelser där alla landsting jämförs med 250 olika indikatorer. Korridårvården fortsätter. Vi har Sveriges högsta landstingskatt. Vi kommer helt enkelt få se fortsatta skattehöjningar och strukturella sparpaket, det är de enda åtgärder som de röd-gröna verkar känna till.

 Det är nu dags att alla borgerliga partier nu börjar fundera på hur vi långsiktigt kan skapa den ickesocialistiska majoritet som landstinget verkligen behöver. Den inslagna vägen med en splittrad borgerlighet varken är eller kommer vara en framgångsrik väg.

torsdag 14 oktober 2010

Spännande framtid för vårdvalet i Gävleborg

Igår på landstingstyrelsen fick vi kort information om tjänstemännens idé om att öppna upp en hälsocentral på Alderholmen i Gävle. Man vill ha en central i samma hus som kommunens nya särskilda boende. Vi vet sedan tidigare hur lyckat det är att ha en hälsocentral i anslutning till särskilt boende, Brynäsmodellen som tillämpas hos Carema är känd som ett väldigt lyckat exempel i Sverige. Så fler liknande lösningar är mycket välkomna.

Däremot så finns det många frågetecken om denna etablering. I stort sett alla landstingsdrivna hälsocentraler i Gävle går med stora underskott, det var en av anledningarna att man stängde ned Bomhus HC. Vi vet också att det krävs en stor del passivt listade patienter för att kunna starta en ny hälsocentral. På Alderholmen och Öster bor det idag inte så många människor, så någon stor tilldelning av dessa patienter kommer inte att ske. Man kommer förlita sig på att många aktivt byter hälsocentral i de kringliggande stadsdelarna, vilket är fullt möjligt men det kommer förmodligen ta tid. Vi fick ingen information hur detta skulle hanteras.

Lanstinget måste nu verkligen se över sin roll som uppdragsgivare av vårdvalet och producent. Vi får inte blanda ihop dessa roller. Det enda rätta vore om vi bröt ut vår egen primärvård i ett bolag eller resultatenheter och tillsatt en egen styrelse/nämnd för detta. Jag har redan när vi beslutade om vårdvalet påpekat detta för majoriteten, men utan att få gehör eller förståelse för detta. 

tisdag 12 oktober 2010

Regeringen ger miljarder till landsting och kommuner, löser det Gävleborgs problem?

Regeringens budgetpropposition presenterades nu på förmiddagen. Många satsningar görs inom hälso- sjukvården. Man gör direkta satsningar inom detta område på 2,5miljarder nästa år och utöver detta ökas stadsbidragen med 5miljarder och man ger även ett tillfälligt konjunkturstöd nästa år på 3miljarder. Detta är välkomna resurser till landstingen, däremot kommer de inte lösa landstinget Gävleborgs långsiktiga problem utan hjälper oss endast på kort sikt. Vi inom landstingspolitiken måste ta ansvar för vår egen framtid och utveckling.

I de direkta satsningarna läggs resurser på att korta vårdköer och satsningar på psykiatrin och då framförallt barn och ungdomspsykiatri. Medan landstinget Gävleborg gör nya utredningar är regeringen mer handlingskraftig och ger oss mer resurser. De flesta av de riktade satsningarna är prestationsbaserade vilket innebär att vi faktiskt måste åstadkomma något för att få ta del av dem, vilket är mycket bra.

måndag 11 oktober 2010

Alliansstyre i Hudiksvall positivt för hela länet

Igår blev det klart att det förmodligen blir alliansstyre i Hudiksvall. Det är bra för Hudiksvall och länet att en av de större kommunerna styrs av Alliansen tillsammans med miljöpartiet. Inför valet fanns förhoppningar på att landstinget och flera kommuner skulle få en annan majoritet. Att nu Hudiksvall är den första kommunen att få ett nytt styre är bra, det visar att det finns en vilja och kraft att göra förändringar. Detta kommer även påverka landstinget och samverkan med kommunerna. När sossarna har styrt såväl landsting som de flesta kommunerna i länet har vi sett att samverkan mellan kommunerna och landstinget inte har fungerat tillfredställande. Det gäller allt från hemtagning av färdigbehandlade patienter på våra sjukhus och arbetet med folkhälsa. Nu hoppas vi på att fler kommuner ska få denna möjlighet.

fredag 8 oktober 2010

Hur lång tid kan det ta för sossarna att få ihop en majoritet i landstinget?

Nu har det gått 3veckor efter valet. Inom många kommuner och landsting pågår samtal för fullt för att hitta nya majoriteter och i många fall har man redan formerat sig och kör på för fullt. Vi kan glädjande konstatera att våra landstingsgrannar i söder fortsätter med alliansstyre. I det bottenkörda Västernorrland kan det fortfarande hända mycket, moderaterna har där möjlighet att hitta en ickesocialistisk majoritet. I Dalarna fortsätter sossarna att regera med stödpartier.

Vad händer då i vårt landsting, ingenting. Nu kan vi läsa i tidningarna att i slutet av nästa vecka ska man vara klar med en ny majoritet. Det har nu gått tre veckor utan att någonting har hänt. Jag frågar mig hur lång tid det kan ta att få fram en majoritet när dagens majoritet kan sitta kvar eller den gamla majoriteten med v-mp-s kan ta över igen. Det ska väll inte ta så lång tid. En regering fixar man enkelt på ett par veckor, hur kan det ta så lång tid hos oss att få ihop en nygammal "regering" i landstinget.

onsdag 6 oktober 2010

Kaos i landstinget

Läget i landstinget är kaotiskt. Landstingsmajoriteten var nog inte beredd på att kunna sitta kvar vid makten efter valet. Sossarna har möjlighet att fortsätta med dagens majoritet eller bilda en ny med vänsterpartiet. Det logiska hade vart att man tidigt väljer vilka samarbetspartners man vill ha för de kommande åren, men just nu verkar ingenting hända. Alla sitter och väntar på att någon annan ska göra något och under tiden fortsätter landstinget utan styrning.

 Vi har denna vecka haft ytterligare en budgetberedning där ingenting nytt kom fram och vi fick veta att man kommer skjuta fram budgetärendet till december. Någon direkt orsak kan man inte presentera utan man skyller på att det inte finns någon majoritet. Man kan fråga sig vad sossarna hade planerat innan valet. Denna hantering är oseriös och förvärrar landstingets problem.

 Vi i Samverkan Gävleborg hade en tydlig plan hur vi skulle ta över makten i landstinget, det fanns även planer på hur vi skulle besätta olika poster och hantering av budget. Borde inte sossarna också ha gjort en planering för arbetet efter valet, eller blev man helt överrumplad över att man nu har möjlighet att fortsätta regera vidare.

fredag 1 oktober 2010

Centern rasar i väljarstöd, orsaken är uppenbar.

Igår debatterade jag i Sveriges radio om länets psykiatri med landstingsmajoriteten, anledningen var att en patientenkät har presenterats som visar på hur patienterna ser på psykiatrin i länet. Sossarna väljer att fortsätta med samma taktik som tidigare. Man väljer att låta centern försvara deras misslyckade politik i landstinget medan sossarna håller sig borta. På samma sätt gjorde man även under det senaste landstingsfullmäktige och i valrörelsen. Genom detta så blir det vi moderater i egenskap av största oppositionsparti som ställs mot centern, vilket blir mycket märkligt när vi faktiskt är överens om politiken. 

Med denna taktik finns det två förlorare, den samlade borgerligheten i länet och centerpartiet specifikt. Vi kan se på valresultatet, vi övriga borgerliga partier går tillsammans framåt (M, FP, KD och SVP) medan centern rasar i väljarstöd. Detta gör att borgerligheten idag är svagare än vad vi var innan valet, vilket är motsats trend till resultatet i övriga landet. Detta syns framförallt i landstinget men även på kommunnivå. Sossarna däremot förlorar bara ytterst marginelt i väljarstöd, trots att landstingets ekonomi har havererat och läkarna flyr landstinget. Vi kan alla konstatera att sossarna har lyckats bra med denna taktik och vi borgerliga partier totalt har förlorat. 

torsdag 30 september 2010

5 enkla grundprinciper för landstings- och kommunekonomi

Det blev ett långt landstingsfullmäktige i går. Det var många ärenden som skulle behandlas men det som tog mest tid var så klart delårsredovisningen. Under den debatten blev det klart att dagens landstingsmajoritet inte har grepp om ekonomin och dess villkor. Det finns några enkla principer som alla förtroendevalda i kommun och landsting bör känna till:

 1. Utgifterna ska vara lägre än intäkterna, annars går man med underskott
 2. Den årliga intäktsökningen måste vara högre än den årliga kostnadsökningen, annars krävs ständiga panikåtgärder så som skattehöjningar eller kraftiga sparpaket.
 3. Om kostnadsökningen är högre än intäktsökningen hjälper inte skattehöjning eller sparpaket, den bara skjuter problemet framåt.
 4. Budget är till för att planera utgifterna inom verksamheterna, inte till som en hyllvärmare och för att hålla kommunjuristerna nöjda.
 5. Vid eventuella avvikelser från budget måste man ta reda på grundorsaken, annars fortsätter kostnaderna att öka utan kontroll.

Det är kanske dags att utbilda majoritetens politiker i landstingsekonomi, det kan vara en bra början för att de ska förstå de ovanstående enkla principerna.

tisdag 28 september 2010

Vi moderater lovar att fortsätta med att visa på alternativ till de röd-gröna

Nu är valresultatet färdigräknat för landstingets del. Vi moderater tillsammans med övriga partier i Samverkan Gävleborg har gjort en väldigt bra valrörelse. Vi har lyft fram de utmaningar som landstinget står inför och vi har presenterat vad som måste göras för att möta dessa. Vi moderater och Samverkan går framåt medan den sittande majoriteten backar kraftigt, vilket är ett tydligt utslag på att man är missnöjd med dagens ledning. Tyvärr kommer Sverigedemokraterna in och ställer till det så att de röd-gröna får fortsätta att styra landstinget.

Jag och vi moderater kommer nu fortsätta att verka i opposition. Vi kommer fortsätta att lyfta fram tydliga alternativ till den handlingslösa majoriteten. Vi kommer fortsätta att alltid sätta patienten i centrum och lyfta fram dessa perspektiv, vilket de röd-gröna aldrig har gjort. När jag har träffat personal under den senaste tiden har det funnits förhoppningar om ett nytt ledarskap, vilket nu inte kommer inträffa. Det frånvarande ledarskapet kommer fortsätta och personalen kommer fortsätta att lämna landstinget med konsekvenser av högre hyrläkarkostnader och mer centralisering. Jag kommer fortsätta att besöka verksamheter och lyssna till personalens berättelser. Ambitionen är att besöka alla enheter och träffa personalen, det är hos personalen många av lösningarna till landstingets utmaningar finns.

Framtiden för Hudiksvalls sjukhus och dess verksamhet blir nu väldigt osäkert. Oavsett vad de röd-gröna har sagt innan valet kommer de fortsätta med centraliseringsvågen.

lördag 25 september 2010

29röster från maktskifte i Gävle

De senaste dagarna har jag tillbringat på plan 7 på Gävle sjukhus, närmare bestämt rum 22 på barnkliniken 107b. Det blir långa dagar utan några direkta aktiviteter för dottern, mest rita, läsa och kolla film. Vi kan från rummet se ner på den ljusgård där det ska bli en lekplats(som landstingstyrelsen nyligen har beslutat) vilket kommer bli mycket uppskattat. Vi har även roat oss med att gå ned till entrén på sjukhuset där vi har fikat och lekt i den lekhörna som är anordnad där. Nu börjar valresultaten bi färdigräknade i riksdag och kommun. Landstinget räknas sist och blir kart nästa vecka. Det var mycket nära att det skulle bli maktskifte i Gävle. När man är isolerad på sjukhuset och dottern sover finns det mycket tid att analysera resultat. Det var 29röster ifrån att det skulle bli maktskifte i stadshuset i Gävle.

torsdag 23 september 2010

Sjukhuset sett från insidan med ett sjukt barn

Igår direkt efter landstingstyrelsen fick jag bege mig hem för att åka till sjukhuset med min dotter. Hon har i några dagar vart svullen i halsen och har haft svårt att andas. Efter att ha besökt hälsocentralen fick vi en akutremiss till sjukhuset. Vi åkte till akuten på sjukhuset och fick träffa en öron- näsa- halsläkare som ansåg att hon skulle ligga kvar på sjukhuset över natten.

Så nu har jag fått möjligheten att se hur sjukvården fungerar som förälder till min dotter. Vi är nu inlagda på samma barnklinik som jag bara för ett par veckor sedan var på besök och träffade delar av personalen. Under natten har personalen fått springa fram och tillbaka för att trycka på droppapparaten. Så fort Nora har rört på sig under natten har den börjat pipa och det krävs att sköterskorna trycker på knapparna. 

Förhoppningen är att vi får åka hem imorgon och om ett par veckor kommer de operera bort halsmandlarna.

tisdag 21 september 2010

Spännande valutgång i landstinget

Nu är valrörelsen över för denna gång. Vi kan konstatera att det var en mycket spännande valvaka där utgången under natten var att ingen av huvudalternativen hade fått majoritet. På morgonen efter visades sig att sossarna fick ytterligare ett mandat, vilket ger de röd-gröna ett övertag med ett mandat. Läget är idag mycket osäkert och alla röster är inte räknade ännu. Innan några slutsatser dras ska vi nog vänta på sluträkningen. 

Det som kan konstateras är att vi moderater gick framåt i valet. Samverkan Gävleborg lyckades öka sitt väljarstöd i procent räknat och behöll sina 27mandat, vilket i sig är en framgång.

lördag 18 september 2010

torsdag 16 september 2010

Svar på Knapps insändare i gårdagens Helsingetidningar

Igår skrev Ann-Margret Knapp en insändare med mycket kritik mot Samverkan Gävleborg i Helsingetidningarna. Här kommer svar på tal:

Vi fyra partier i Samverkan Gävleborg (M,FP,SVP,KD) går till val gemensamt med en ny politik för landstinget. Vi sätter alltid patienten främst och för att klara av en hälso- och sjukvård i världsklass krävs det förändring i landstinget. Den politik som sossarna tillsammans med diverse stödpartier har bedrivit i landstinget de senaste åren har försatt oss i det läget vi är nu. Vi tror inte att mer av samma politik är svaren på landstingets utmaningar.

Dagens majoritet har inte kontroll på kostnadsutvecklingen i landstinget. Visserligen har vi ett positivt resultat de senaste åren men detta beror endast på upprepade skattehöjningar och årliga sparpaket i hundramiljonersklassen. Med dessa desperata åtgärder är utsikten att få ordning på landstinget väldigt dystert. Under de senaste åren har hälso- och sjukvården gått med kraftiga underskott trots kraftiga uppräkningar. I år är prognosen för hälso- och sjukvården ett underskott på 136miljoner jämfört med det budget som beslutades får 2010. Det är tack vare högre skatteintäkter i år än beräknat som gör att det ser ut som att vi klarar ett positivt resultat. Vi i oppositionen har efterfrågat vart i verksamheten dessa underskott uppstår, men svaren uteblir. Att då påstå att man har kontroll på kostnaderna är att vilseleda väljarna.

Vi har under den senaste tiden hört hur vår personal väljer att lämna landstinget, det kan inte ha undgått någon (förutom majoriteten tydligen). Vi klarar inte heller av att rekrytera nya läkare i den takt man väljer att lämna oss. Vi har idag t.ex. inga fasta läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Hälsingland. Så sent som idag kan vi läsa om krisen på barnklinikerna i länet. Vi ser mycket allvarligt på detta. Vi i Samverkan Gävleborg går till val på ett nytt ledarskap med en ny personalpolitik som gör att personalen blir mer delaktiga i utvecklingen och trivs att arbeta tillsammans med oss. Vår målsättning är att landstinget Gävleborg ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom hälso- och sjukvård i landet. Alternativet är att göra som majoriteten och skrämma iväg personalen och ersätta dem med dyra staffettläkarlösningar.

När vi har fått kontroll på ekonomin och personalen är mer delaktig i utvecklingen ska vi fortsätta med att utveckla sjukvården i landstinget Gävleborg genom att göra satsningar inom psykiatrin och då framförallt barn- och ungdomspsykiatrin, vården om våra äldre och barnsjukvården. Detta kan inte göras om inte vi har kontroll på ekonomin och vi har tillräckligt med personal som vill arbeta i vårt landsting.

Detta Ann-Margret är vad vi går till val på. Vi har frågat oss vad alternativet är och har än så länge inte fått några svar. Hur blir det med den strategiska planen som fortfarande ligger i din skrivbordslåda? Hur blir det med BB i Hudiksvall, vi och väljarna kräver besked.

Samverkan Gävleborg

tisdag 14 september 2010

Samverkan Gävleborg skriver kontrakt med väljarna

Samverkan Gävleborg presenterar idag ett väljarkontrakt. I detta väljarkontrakt presenterar vi åtta punkter som vi kommer genomföra under den kommande mandatperioden.,

 •  Lokalt förstärkt vårdgaranti till 3-30-30. Istället för som idag träffa allmänläkare inom 7dagar och en specialist inom 90 dagar ska patienterna få träffa en allmänläkare inom 3dagar och maxgränsen för att få träffa en specialist och att få behandling utförd ska minskas från 90 till 30dagar
 • Vi kommer fullfölja upphandlingen av Bollnäs sjukhus
 • Vi kommer införa en akutgaranti som garanterar vissa maxtider för patienterna på akuten.
 • Med ett nytt lyssnande ledarskap lovar vi att genomföra besök på alla våra enheter. Vi kommer lyssna till personalen och höra deras berättelser och förslag på förbättringar av sjukvården.
 • Vi kommer avskaffa remisstvånget som idag försvårar för patienterna att få den vård man har rätt till.
 • Vi kommer införa en nollvision mot vårdskador och halvera vårdrelaterade skador under perioden.
 • Fler mellanvårdsplatser tillsammans med kommunerna kommer att skapas. 
 • Hospiceverksamhet startas i länet

Läs hela kontraktet på länken: Väljarkontrakt

söndag 12 september 2010

De viktigaste valfrågorna avgörs i kommun- och landstingsvalet

Nu är det en vecka kvar till valdagen när alla röster ska räknas. Opinionsläget verkar ganska lugnt och stabilt (än så länge). Mycket av debatten handlar fortfarande mest om nationell politik. Jag saknar den kommunala och regionala debatten. Vad är de viktigaste frågorna lokalt. Jag får ibland höra av väljarna att man vill att mer resurser läggs på skola, vård och omsorg och man undrar vad alliansen på nationell nivå vill göra åt det. Dessa viktiga frågor avgörs inte i riksdagen utan det avgörs av vilken politisk majoritet som styr i kommunerna och landstinget.

I Gävle och Gävleborg har sossarna styrt i 100år. För att människorna ska få en bättre skola och sjukvård så är det dags att dessa sossar ersätts med nya krafter med ett Alliansstyre i kommunen och Samverkansstyre i landstinget. Det är endast på det sättet vi kan få en bättre sjukvård och en bättre skola, sedan är det även viktigt att inga bakåtsträvare, förbuds och stoppolitiker regerar landet.

fredag 10 september 2010

Möte med elever på Västerbergs folkhögskola

Idag var det landstingsdebatt på Västerbergs folkhögskola. Efter debatten kan vi konstatera att det är mycket som vi är överens om inom landstingspolitiken. -Vi vill alla att sjukvården ska finansieras via skattesedeln och ges efter behov. -Alla tycker att barn- och ungdomspsykiatri och vården av våra äldre är prioriterade grupper. -Öka tillgängligheten och korta vårdköerna tycker vi alla partier är viktigt

Det är även en del som skiljer oss åt så klart:

-Samverkans partierna vill ha ett nytt ledarskap, dagens majoritet är nöjd med dagens ledarskap -Ekonomin är inte under kontroll, vilket majoriteten tycker -Vi vill prioritera sjukvården och minska landstingets administration medan vänsterpartierna gärna behåller dagens stora överbyggnad

Efter en timmes presentation av åtta partier är det tufft för eleverna att komma ihåg vad som skiljer partierna åt och vem som sa vad. Efter presentationen fick vi även möjlighet att träffa eleverna i mindre grupper. Det blev många intressanta samtal, allt ifrån minkfarmar till synen på människan. Dagen avslutades gemensamt med torgmöte i Sandviken, en fullspäckad dag helt enkelt.

torsdag 9 september 2010

Besök i verkligheten på Hudiksvalls sjukhus

Idag var det dags att besöka barnkliniken på Hudiksvalls sjukhus. Mycket intressant att höra personalens synpunkter på vad som är bra och vad som kan förbättras. Personalen har ett stort engagemang och gör stora insatser för våra barn. Tyvärr har man dragit in antal vårdplatser vilket innebär att det blir ett större tryck på den personal som arbetar. Dagens avslutades med att knacka dörr i centrala Hudiksvall.

tisdag 7 september 2010

Skandalen på Hudiksvalls hälsocentral fortsätter

Hanteringen av läkarna på hälsocentralen i Hudiksvall blir allt mer infekterat. I dagens HT kan vi läsa om att man har skickat ett brev till personalen att man ska ta till en "vit lögn" och säga till patienterna att man har läkare fast man inte har det. På senaste landstingstyrelsen påstod ansvarig divisionschef att man hade anställt tre läkare och ett par till var på gång för att ersätta de sex som nu slutar, man skickade även ut ett pressmeddelande med samma innehåll. Detta var inte sant, man har tagit in hyrläkare för att täcka upp de luckor som nu blir. Att först deportera läkarna som har valt att säga upp sig och sedan ljuga för oss politiker och patienter är väldigt allvarligt. Denna skandal växer för varje dag

måndag 6 september 2010

Intressant besök på barnkliniken på Gävle sjukhus

Idag besökte jag barnkliniken på Gävle sjukhus. Jag är nyfiken att höra personalens uppfattningar om det som händer där. Det är ett år sedan man slog ihop neonatal och barnkliniken vilket jag var motståndare till, så det är hög tid att följa upp och se hur det blev.

När jag är ute på besök får jag höra en liten annan version av verkligheten än den som förmedlas på våra politiska möten. Man är väldigt bekymrad över att personalen slutar och att det är väldigt svårt att rekrytera. Det ha blivit en ond spiral som måste vändas. Man vet att barn och ungdomar prioriteras av alla oss politiker men man ser inte att resurserna prioriteras på det sättet. De tycker att det mest är massor av fina ord men inget händer, och jag kan bara hålla med. Det är verkligen dags att ändra på detta, den 19:e har vi alla chansen.

lördag 4 september 2010

Samverkan Gävleborg mötte Bollnäsborna

Samverkan Gävleborgs (M,FP,SVP,KD) segertåg gjorde idag uppehåll i Bollnäs. En strålande dag med massor av glada samverkansvänner träffade väljarna i Bollnäs idag. Det känns bra att ge Bollnäsborna tydliga besken om våra avsilkter för Bollnäs sjukhus i framtiden. Upphandlingen av sjukhuset är tillfällligt stoppad för en överprövning i Kammarrätten. Oavsett hur den överprövningen går kommer vi se till att en entreprenör ges möjlighet att ta över driften och utveckla Bollnäs sjukhus till ett föredöme inom svensk hälso- och sjukvård. Eftermiddagen avslutades med lunch på Warpen i solskenet. Nu blir det en lugn hemmakväll med familjen.

fredag 3 september 2010

Folkhälsa en klassfråga eller utanförskapsfråga?

Samverkan Gävleborgs oppositionslandstingsråd deltog idag på ett seminarie om folkhälsa. Det var ett par intressanta seminariepass där resonemang om folkhälsa och vilka faktorer som påverkar detta. Resonemanget var tyvärr ganska vänsterinriktat med mycket betoning på den traditionella klasskampen, social tillhörighet och utbildningsnivå som de viktigaste faktorerna. Man hade inget resonemang om utanförskap och arbetslöshet som faktorer som påverkar folkhälsan. Jag anser att dessa två faktorer är väldigt viktiga. Finns man inte i ett sammanhang och känner sig sedd, hörd och betydelsefull så påverkas folkhälsan negativt. Trots att Gävleborgarna har bland de sämsta folkhälsan i landet så har landstingsmajoriteten inte prioriterat att ta fram bra planer och mål i detta viktiga område.

torsdag 2 september 2010

En vanlig dag i den historiska valrörelsen

Idag har det vart en blandad dag. Efter att ha läst länets tidningar på morgonen så var det presidiemöte där vi (jag tillsammans med ordförande och vice ordförande i landstingsstyrelsen) träffades och gick igenom aktuella ärenden. Det märks att valet närmar sig, spänningen blir mer intensiv och samtalsklimatet blir tuffare. Efter lunchen var det dags att bege sig till valstugan på Rådhustorget. Många intressanta samtal med väljarna blev det idag igen. Många är positiva till oss moderater i inför valet. Det var även många som kom och hämtade valsedlar för att gå och förtidsrösta, tyvärr har våra valsedlar inte skickats ut till hushållen i söndags som andra partiers. Det är bra att vi då finns i valstugan och kan förse alla som vill rösta på Gävles enda arbetarparti med de rätta valsedlarna. Kvällen avslutades med TVutfrågning av stadsministern.

tisdag 31 augusti 2010

Är sjukvård välfärd för vänsterpartierna?

Idag presenterar de röd-gröna sin valplattform. På dessa 18 sidor berörs sjukvården på en halv sida. Man påstår att man satsar på välfärden, men med tanke på att sjukvården endast är en liten del av dokumentet (3%) kan man fråga sig om sjukvården verkligen ingår i välfärdsbegreppet för dem. Det som framgår är att man vill satsa på fler närakuter och hemläkarbilar, dessa förslag verkar endast vara anpassade för stockholmarna. Hur många fler närakuter vill man ha i Gävleborg och hur ska dessa hemläkarbilar kunna täcka hela Gävleborg? Utöver detta upprepar man kravet på att avskaffa den fria etableringsrätten, vilket är en grundpelare i vårdvalsreformen. Sossarna vill göra en rad återställare där politikerna ska välja åt dig istället för att du själv får välja din hälsocentral. Utan etableringsfriheten hade vi aldrig fått nya hälsocentraler i Hofors, Alfta, Sandviken, Harmånger, Hudiksvall eller Gävle. Man hade kanske ersatt någon landstingsdriven central med en privat. För att kunna välja måste det finnas något att välja i mellan, men det har vänsterpartierna inte förstått. För oss moderater är sjukvård en viktig del av välfärdens kärna, utan en bra sjukvård som är tillgänglig för alla med hög kvalité kan vi aldrig bygga ett tryggt samhälle. Efter dagens valmanifest från vänsterpartierna går det en tydlig skillnad i synen på hälso- och sjukvård också.

Endast ett arbetarparti fixar jobbet i landstinget Gävleborg

Landstingets ekonomi är väldigt ansträngd, majoriteten har inte kontroll på kostnadsutvecklingen och sjukvården går med ständiga underskott. Utöver detta har Gävleborg en stor utmaning att få in mer skatteintäkter. Man kan antingen göra som den röd-gröna majoriteten och regelbundet höja skatten eller så kan man göra som alliansen, skapa förutsättningar för att fler kommer i arbete. Vi har högst arbetslöshet i landet så det krävs krafttag mot utanförskapet. Detta kan bara ett arbetarparti klara av, och detta krävs på såväl i riksdagen som i landstinget och i kommunerna. Vi har idag på diskuterat detta på landstingstyrelsens budgetberedning, och skillnaden mellan bidrag(s)partiet och arbetarpartiet blir allt tydligare. Genom att fler kommer i arbete i Gävleborg och vår befolkning ökar i länet kommer skatteintäkter växa och vi får mer resurser till hälso- och sjukvården

lördag 28 augusti 2010

Vård och kultur i Nordanstig

Igår var jag och gjorde studiebesök på hälsocentralerna i Bergsjö och Harmånger i Nordanstigs kommun. Mycket intressanta samtal med personalen om hur de ser på vårdval och förutsättningarna att bedriva bra vård i Nordanstig. 

Under lunchen fick vi höra ett föredrag om Stocka filmfestival som är mellan 1-5 september. Intressant att lyssna på hur denna festival startades och nu har vuxit till något riktigt stort och unikt. Innan vi åkte hem passade vi även på att gå på förhandsvisning på en akvarell utställning Stocka.

torsdag 26 augusti 2010

Majoriteten gör som vanligt, man mörkar landstingets redovisning

Igår valde majoriteten att presentera delar av delårsbokslutet för landstinget. Man valde så klart att presentera det som är positivt, resultatet under första halvåret är bättre än budgeterat. (170mnkr istället för 126) Man valde att inte förklara orsaken, det är genom regeringens lyckade jobblinje där fler kommer i arbete och skatteintäkterna nu är högre än budgeterat som gör att vi har ett positivt resultat. Man berättar inte heller att hälso- och sjukvårdens kostnader fortsätter att vara högre än budgeterat, 95miljoner. Prognosen för helåret 2010 är underskott på -136miljoner.  

Man påstår även att man har kontroll på kostnadsutvecklingen, men den redovisning som vi fick igår på landstingstyrelsen visar inte på någon särskild god kontroll. Det krävs att vi politiker tar tag i landstingets dåligt skötta ekonomi och får kontroll på kostnaderna.

onsdag 25 augusti 2010

Nu ska landstinget börja leka hotell igen

Den röd-gröna majoriteten i landstinget har idag skickat ut ett pressmeddelande där man informerar att man vill bygga ett patienthotell vid Gävle sjukhus. Vi fick även information om detta patienthotell på dagens landstingstyrelse. Man har även planer på att göra viss ombyggnation av akutmottagningen.

Vi i Samverkan presenterade förra veckan en utvecklingsplan för Gävle sjukhus som bl.a. innehöll ett nytt patienthotell och en ny akutmottagning. Vi i Samverkan Gävleborg väljer att ge tydliga besked om våra visioner och planer medan majoriteten fortsätter med sina sporadiska byggprojekt. Man saknar helt en framtidsplan för sjukvården i länet, vilket detta är ett tydligt bevis på. Dessutom presenterades ett förslag om ett vårdhotell i Hudiksvall, det verkar inte finnas någon som helst samordning inom fastighetssidan på landstinget. Vad är skillnad mellan vårdhotell och patienthotell?

När det gäller patienthotellet i Gävle vill man bygga och driva hotellet i landstinget regi. Man hade väldigt många olika tankar om hur detta skulle fungera och ibland kunde man tro att det skulle bli en helt ny vårdavdelning. Vi i Samverkan vill däremot att någon annan aktör bygger och driver detta hotell som även kan användas för andra syften. Jag anser inte att landstinget ska leka hotell utan låt någon som kan hotellbranschen göra det istället och landstinget ska fokusera på sjukvård och inget annat.

tisdag 24 augusti 2010

Hälsocentralen i Bomhus nedläggningshotad

Vi har idag fått ett ärende på landstingstyrelsens bord där tjänstemännen föreslår att landstinget ska lägga ned sin hälsocentral i Bomhus, detta skrivs det även om i Arbetarbladet. Carema har tidigare meddelat att man har för avsikt att etablera en ny hälsocentral där, vilket är mycket positivt. Tanken med det fria vårdvalet är att fler entreprenörer och aktörer ska etablera fler hälsocentraler i länet, och människorna ska få fler valmöjligheter. Hittills har nya aktörer etablerat sig i Alfta, Harmånger och Hofors och Sandviken är på gång. På dessa ställen väljer landstinget att behålla sina centraler.

Nu när en aktör ska etablera sig i Bomhus väljer tyvärr majoriteten att lägga ned landstingets hälsocentral i Bomhus p.g.a. att det kommer en ny dit. Detta är ett väldigt konstigt sätt att agera. Det bor 11000 människor i Bomhus så det finns tillräcklig volym för minst två hälsocentraler. 

Självklart ska landstinget fortsätta att bedriva verksamhet i Bomhus men i mindre omfattning eftersom antalet patienter kommer minska. Det är tack vare olika aktörer som patienterna ges möjlighet att välja. Genom att varje hälsocentral blir mer självständiga och ges makt och befogenheter att utveckla sin verksamhet så kan landstingets hälsocentraler bli mer konkurrenskraftiga och tillsammans skapar vi en bättre hälso- och sjukvård. Dessutom måste vi ändra landstingets urusla personalpolitik, idag skrämmer man iväg personalen. Det krävs ett nytt ledarskap som är beredd att ta tag i dessa frågor och göra landstinget till en attraktiv arbetsgivare som kan vara med och locka läkare till Gävleborg.

söndag 22 augusti 2010

Humöret på topp med dagens Sifo undersökning

Jag har som regel att aldrig kommenterar väljarundersökningar som görs titt som tätt. Osäkerheten i dessa mätningar är alltid väldigt stor och de varierar väldigt mellan de olika instituten. Däremot så är jag intresserad av att läsa dessa och det är med stor vånda man slår upp tidningarna för att se rubrikerna, vem gör ett ras eller vem drar ifrån. Dagshumöret påverkas också såklart, så idag är humöret på topp efter att ha läst dagens Sifo undersökning. Den enda undersökning som däremot betyder något och som är viktig är den som slutförs den 19:e september, det är då makten fördelas.

30miljoner sossevalfläsk till Landstinget Gävleborg

Sossarna har på nationell nivå gjort ett utspel om att satsa 1mijlard på sjukvården, det ska finansiera hemläkarbilar, fler närakuter, kväll och helgöppet på hälsocentraler och fler platser på läkarutbildningen. Denna miljard blir ca 30miljoner till Gävleborg, om man förutsätter fördelning utifrån antal invånare. Man kan då fråga sig hur dessa 30miljoner ska räcka till allt man föreslår. (Det räcker inte ens till en ny akutmottagning) Vart ska denna extra närakut finnas i Gävleborg, vi vet att sossarna här redan vill försämra tillgängligheten för akuten i Bollnäs och Ljusdal. Hur många hemläkarbilar ska finnas och vart, det är ett stort län. Är de inte bättre om man satsar på och utvecklar det som redan finns i länet än att starta nya akutmottagningar. Med Sveriges högsta landstingsskatt så finns det resurser. 

Vi vet att kömiljarden har vart en väldigt lyckad satsning, genom att betala ut ersättning till de landsting som uppfyller vårdgarantin har man lyckats med begränsade resurser göra stor skillnad när det gäller hur länge man får vänta innan man får träffa en specialist eller får en åtgärd utförd. Sossarna har en annan taktik, man betalar generella bidrag utan att kräva någon motprestation. 

Denna miljardsatsning från sossarna är en i raden av alla dessa desperata utspel som inte förpliktar. Väljarna är så pass kloka att de genomskådar detta valfläsk. Den största skillnaden för sjukvården i Gävleborg är att rösta fram en ny ledning som faktiskt ser problemen och som är beredd att göra någonting åt dem.

fredag 20 augusti 2010

Vi väntar på besked från sossarna om deras planer för Hudiksvalls sjukhus

Moderater och Samverkan Gävleborg möter väljare i Hudiksvall. 

Vi i samverkan Gävleborg är tydliga med vår politik och vi väntar på besked från sossarna om vilka planer de har för Hudiksvalls sjukhus. Vi tillsammans med väljarna kräver besked före valet.

Inga svar om framtiden från sossarnas nya första namn i landstinget

I dagens GD är det ett reportage om Ewa, sossarnas förstanamn i landstinget. Jag har tidigare inte träffat henne trots att hon idag är ersättare i landstingstyrelsen. Det är intressant att läsa om hennes funderingar om landstinget. Vi har tidigare försökt få fram vad sossarna går till val på i landstinget och jag läser med stor spänning om det nu äntligen kommer presenteras några idéer om framtiden. Tyvärr så lyser svaren fortfarande med sin frånvaro. 

Däremot ger hon ett tydligt svar som inte dagens styrelseordförande har lyckats med och det gäller vårdvalet. Jag har tidigare frågat vad som kommer hända om sossarna vinner valet i riksdagen och förbjuder den fria etableringsrätten (Vilket innebär att nya hälsocentraler kan startas utan politiska pekpinnar) Kommer man även ta bort den möjligheten lokalt i Gävleborg, vilket nu Ewa svarar tydligt ja på. Det är tack vare denna möjlighet för entreprenörer som gör att vi idag har fått flera nya hälsocentraler i länet så som i Alfta, Hofors, Sandviken, Harmånger och nu även snart Hudiksvall och Gävle. Hade länets sossar getts möjligheten hade man stoppat dessa nya hälsocentraler. Vi moderater däremot välkomnar nya entreprenörer som är beredda att satsa på Gävleborg och etablera sig här. Tack vare detta blir det nu fler fasta läkare inom primärvården, allt detta säger sossarna nej till. 

I sossarnas Gävleborg får man välja bara man väljer det som politikerna har bestämt. Som Henry Ford sa, ”Du får välja vilken färg som helst, så länge det är svart.” 

Hon nämner heller inget om den viktigaste resursen vi har inom landstinget, personalen. Tillsammans med andra uttalanden får vi anta att hon är nöjd med dagens personalpolitik där många väljer att lämna landstinget och vi har otroligt svårt att rekrytera nya människor. 

Det är tur att det finns alternativ inom politiken, det är dags för Samverkan Gävleborg att ta över rodret.

torsdag 19 augusti 2010

Avvecklingspolitik eller utveckling av sjukvården i Gävleborg

När man planerar en valrörelse utgår man ifrån vissa scenarion samtidigt som man vet att saker kommer hända och det som var stort politiskt i våras kanske inte är det nu i augusti och senare i september. Snabbt kan en ny fråga dyka upp eller en viktig fråga som var stor under våren inte alls längre vara aktuell. 

Än så länge har inte läget förändrats inom landstingspolitiken. Valet står fortfarande mellan ett trött sossealternativ utan visioner och med ett gammalt ledarskap och mot detta står Samverkan Gävleborg som har visioner och framtidsplaner med ett nytt lyssnande ledarskap.

Sossarnas avvecklingspolitik står mot Samverkans utvecklingsalternativ. Vi får se om det dyker någon ny fråga de kommande veckorna.

tisdag 17 augusti 2010

Samverkan Gävleborg planerar för framtidens sjukhus

Idag har vi oppositionslandstingsråd i Samverkan Gävleborg presenterat en utvecklingsplan för Gävle sjukhus. Dagens majoritet är inte beredd att ta fram en långsiktig investeringsplan och landstingets investeringar görs idag sporadiskt utan att det finns en långsiktig plan. Detta vill vi ändar på, därför presenterar vi våra tankar och idéer idag.

-         Vi vill att det byggs ett nytt patienthotell för patienter och besökare.

-         Ett Hospice byggs i anslutning till sjukhuset mot Valls Hage.

-         Bro byggs mellan sjukhusområdet och Valls Hage

-         Nytt parkeringsdäck på dagens besöksparkering

-         Akuten får nya ändamålsenliga lokaler, förslagsvis i bottenplanet på nya operationshuset

-         Helikopterangöringen flyttas till sjukhusets ta i anslutning till akut och operation

-         En logistikutredning görs där patientflöden på hela sjukhuset gås igenom och planeras.

Detta är ett första steg i utvecklingen av sjukhusen i länet, efter detta kommer liknande planer tas fram för de andra sjukhusen. Vi i Samverkan är beredd att utveckla länets sjukvård till skillnad från majoriteten som verkar vilja avveckla den.

Landstinget smyghöjer gränsen för gastrisk bypassoperationer

Idag hör vi på lokalnyheterna om att landstingets smyghöjer gränsen för gastrisk bypass operation(fettmanoperation). Jag blev intervjuad förra veckan om detta, men fick då inte veta att landstinget Gävleborg återigen utmärker sig att inte tillhandahålla likvärdig sjukvård jämfört med resten av landet. Detta är mycket allvarligt, måste Gävleborgarna flytta för att få samma vård som i övriga landet. Läkaren som intervjuas spekulerar att detta är ett sätt att göra besparingar inom landstinget. Detta har inte hanterats politiskt och när jag kolla detta med landstinget tjänstemän förra veckan visste de inget om detta.

Vi moderater anser såklart att bedömning om vem som ska få detta och inte ska få det ska hanteras i mötet mellan professionen och patienten. Finns det nationella rekomendationer ska dessa såklart följas även hos oss. Att det inte finns resurser kan inte stämma, med Sveriges högsta landstingskatt finns det såklart resurser även till detta.

måndag 16 augusti 2010

Nytt exempel på Landstingets ”tysta kultur”

Jag har fått ett anonymt brev från en anställd (antar jag). Denna anonyma person lyfter fram brister i hur landstinget sköts och att information om bemanningstal vi får är felaktiga. Det skrivs även ”vårt landsting präglas av skrämda medarbetare som inte törs säga nåt…”

Jag är tacksam för de berättelser jag får höra från anställda, det är synd att man inte vågar berätta vem man är. Detta är ytterliga ett exempel i raden på den tysta kulturen som råder inom landstinget. Eller som några läkare sa i en artikel ”det ligger som en våt filt över landstinget” 

söndag 15 augusti 2010

Landstinget ställer ut tomma löften.

Landstingsdirektören lovar nu kortare väntetider. Målsättningen för verksamheterna ska vara att få träffa specialistläkare inom 60dagar. Det är bra att man förkortar väntetiderna, men denna målsättning förpliktar inget. Vi moderater föreslår 30dagars riktig vårdgaranti. Detta innebär att man har rätt att söka annan vårdgivare om våra verksamheter inte klarar av att ge vård inom den tidsramen, detta är riktig vårdgaranti. Direktörens egna målsättningar ger inte rätten att söka annan vårdgivare ifall man inte klarar av 60dagar. Det är dessutom intressant att det är direktören som presenterar en ny målsättning för landstinget och inte den politiska majoriteten, men de håller sig bort som vanligt. 

lördag 14 augusti 2010

Reinfeldt sommartal

Nu talar Fredrik Reinfeldt i Stockholm. Bra tal med tydliga prioriteringar. Jobblinjen, välfärd och skattesänkning till arbetare och pensionärer. Nu kör vi. (Niclas Bornegrim gillar det)

Samtalsakuten hotad igen

Idag är det både nyhetsartikel och debattartikel om samtalsakuten som återigen är hotad i länet. Sist när denna fråga var uppe fick vi i oppositionen tillslut med oss landstingsmajoriteten att fortsätta stödet till samtalsakuten, i alla fall tillfälligt. Man vågade inte lägga ned denna verksamhet ett valår. Nu är denna verksamhet hotad igen, man vet inte om man får fortsatt stöd nästa år. Dessutom vill inte sossarna i länet ge besked innan valet, vilket börjar bli en vana för dem. Det är viktigt att alla krafter hjälps åt för att komma till rätta med den psykiska ohälsan. Kan landstinget tillsammans med andra aktörer tidigt ge stöd och hjälp så minskar trycket på våra hälsocentraler och sjukhus. Detta är en enkel ekvation som även sossepolitiker borde kunna räkna ut. Frågan ställs hur vi andra partier ställer oss i denna fråga, och svaret är lika tydligt som sist. Denna verksamhet är viktigt och det finns inte något motsvarande i landstinget regi, så vi kommer fortsätta kämpa för samtalsakuten.

fredag 13 augusti 2010

Studiebesök på IVA och HIA på Bollnäs sjukhus

Idag har jag gjort studiebesök på Bollnäs sjukhus och besökt verksamheten på IVA och HIA. Det var mycket intressant att se verksamheten och träffa personalen. Idag var det ganska lugnt men jag fick möjlighet att se statistiken på överbeläggningarna under sommaren, och läget är allvarligt. Lokalerna är inte anpassade för denna stora mängd överbeläggningar och personalen berättade hur det kan se ut när man har många patienter liggande i korridorerna. Det är dags att ledningen tar tag i denna korridorvård. Det är något vi kommer ta tag i så fort Samverkan Gävleborg får möjlighet att ta över ledningen av landstinget.

torsdag 12 augusti 2010

Det finns ett tydligt borgerligt alternativ i landstingsvalet

Idag kan vi höra på Svergies radio besvikna centerröster som är bekymrade över centerns samarbete med sossarna i de flesta av länets kommuner och i landstinget. Från centerns ordförande kan vi höra hur hon försvarar detta med att man får större inflytande på detta sätt. I landstinget kan vi bara konstatera att vi inte har sett något av detta inflytande. Det är samma gamla trötta politik med stora ekonomiska problem och landstingspersonal som flyr. Det är tur för dessa väljare att det finns ett tydligt borgerligt alternativ i Samverkan Gävleborg där vi moderater ingår tillsammans med folkpartiet, kristdemokraterna och sjukvårdspartiet.

Politisk ledarskap handlar om att lyssna

Jag får ofta frågan hur jag ser på ledarskap och vilka förändringar som krävs inom landstinget. Det politiska ledarskapet i landstinget handlar om att ta det yttersta ansvaret för sjukvården. Men att ta ansvar innebär inte att man måste vara med och fatta alla beslut. Man måste skilja på vad som är politik och vad som är verksamhetsfrågor. Vad denna gräns går bestämmer politiken, och denna gräns flyttar på sig hela tiden. En viktig egenskap hos en bra ledare är att vara lyhörd och ha tillit. Mycket av tiden går åt till att lyssna på vad andra människor har att säga, det kan vara personer som har väldigt stor sakkunskap men det kan också handla om att lyssna på människor som är intresserade och ser på saker och ting från ett annat håll. Inom landstinget innebär det att jag som politiker ska lägga mycket tid på att lyssna på personalen och ta till mig deras synpunkter och kunskaper, men det handlar också om att lyssna på patienter och anhöriga. Allt som ofta får jag höra hur patienter och anhöriga blir ifrågasatta hur de har upplevt en händelse. För mig kan aldrig en upplevelse vara fel utan den som har upplevt något har alltid rätt. En politiker ska även våga lita på andra människor. Man ska inte ha kontroll på allting, men man ska vara så pass insatt att man förstår det andra gör och kan vara delaktig i det som händer. För mig är det viktigt att låta personalen styra mer av verksamheterna och vi politiker ska sätta tydliga mål och följa upp att man uppnår det som vi har kommit överens om. Detta är en del av ledarskapet, jag kommer blogga mer om detta framöver och då även hur jag ser på det interna ledarskapet inom landstinget.

onsdag 11 augusti 2010

Positiv information från Arbetsförmedlingen

Idag har jag vart på Ericssons framtidscentra och lyssnat på Arbetsförmedlingen tillsammans med andra uppsagda Ericssonanställda. Jag blev glad när jag fick höra hur positiv man var inför framtiden. Vi fick veta att allt fler får arbete och många företag kommer anställa i framtiden. Man hade märkt hur allting vände i våras och man pratar nu om brist på arbetskraft. Man pratade däremot inget om hur man söker olika bidrag utan man fullföljer regeringens arbetslinje.

tisdag 10 augusti 2010

40dagar kvar!

Nu börjar valplaneringen ta form. Kalendern börjar bli fulltecknad med massor av aktiviteter och kampanjer. Det ska bli roligt att få köra igång. Idag har jag tillsammans med Gävlemoderater pratat med väljare i södra Bomhus. Vackert väder och många intressanta samtal, kan det bli bättre? Nu är det 40dagar kvar.......

Vi moderater vill ha en sjukvård finansierad via skatten och ges efter behov.

Idag svarar jag på en insändare som har vart i ett par av länets tidningar. Insändarskribenten beskriver en oro för vad som kommer hända med sjukvården i Sverige. Hon jämför med hur vården fungera i USA och i Sverige och är beredd att betala skatt för en bra sjukvård. Idag svara jag henne. Inget parti vill ha ett sjukvårdsystem som i USA. Vi moderater är överens med övriga partier i Sverige att vi ska ha en sjukvård finansierad via skatten och den ska ges efter behov. Däremot kan man fråga sig varför Gävleborg har den högsta landstingskatten men vi ligger sist i de jämförelser som görs mellan landstingen. Vi har dessutom tappat flera placeringar de senaste åren. Det enkla svaret finns i den politiska majoriteten som har styrt detta landsting under alla år. De ser inte problemen och när vi belyser detta är de helt oförstående. Ser man inte problemen kan man heller inte göra något åt dem. Därför krävs det en ny politisk ledning som ser allvaret i detta och är beredd att långsiktigt arbeta för att Gävleborgarna ska få den bästa sjukvården som finns tillgänglig.

lördag 7 augusti 2010

Moderat valupptakt inför den historiska valrörelsen.

Idag har vi moderater i länet haft vår valupptakt. Vi är alla laddade att ge järnet inför denna historiska valrörelse när Gävleborg äntligen ska bli borgerligt. Vi fick mycket bra idéer och inspiration från olika håll. De viktigaste frågorna i årets valrörelse är jobben och sjukvården. När det gäller jobben står det mellan jobblinjen och bidragslinjen. När det gäller sjukvården i vårt län står valet mellan att utveckla sjukvården mot att avveckla den, som majoriteten håller på med.

fredag 6 augusti 2010

Fortsatt tjat från TRU nämndens ordförande

Nu har Kenneth Nilshem återigen skrivit en debattartikel om Samverkan och moderaternas budget och planeringsförutsättningar. Han fortsätter sitt tjat om 10miljoner i besparingar inom TRU området som vi föreslog i vår budget och planeringsförutsättningar. Det är allvarligt när ordförande i landstingets TRU nämnd inte förstår hur budgetprocessen fungerar. När man ger ramar för nämnden så är det nämndens uppgift att återkomma till fullmäktige med hur man ska realisera dessa krav. Kenneth kanske inte är så van vid budgetarbete där det krävs åtgärder, utan är mest van att bara hänga med vad sossarna dikterar för villkor. Jag har tidigare försökt få till en diskussion med TRU förvaltningens tjänstemän om hur verksamheten kan utvecklas och vilka förändringar man kan göra, men beskedet från ansvarig förvaltningschef är att de endast kan diskutera detta om det finns uppdrag från nämnden. Så länge Kenneth är ordförande kommer denna diskussion aldrig att göras. Utan detta får vänta till efter valet, för när vi i Samverkan Gävleborg tar över makten kommer vi se över alla verksamheter inom landstinget och få ordning på den uruselt skötta ekonomin och då är inte TRU nämnden fredad. Vi moderater är inte rädda för en bred kulturdebatt. Centern verkar däremot fortsätta att fokusera på enskilda besparingsförslag och inte innehållet. När ska Kenneth ge sin syn på vad som är kultur?