fredag 27 mars 2020

Vart finns det regionala ledarskapet?

Igår hade regionen pressträff där regionstyrelsens ordförande deltog. Det är bra att den politiska ledningen nu kliver fram och visar på ledarskap för regionen. Det har under en lång tid varit efterfrågat men det blir kanske extra viktigt nu när vi står inför stora utmaningar i och med den pandemi som är på gång.

Jag har tidigare haft samtal med majoriteten och vi har varit helt överens om att nu lägga den politiska motsättningarna åt sidan och jobba tillsammans för att ta oss igenom denna kris. Därför blev jag extra förvånad när man genomför en pressträff där man pratar om att det nu ska tas politiska beslut i regionen för att hjälpa våra små och medelstora företag. Ingen har lyft detta med oss i oppositionen och dessutom ställde man in det beredningsmöte vi skulle haft i veckan där det hade varit lämpligt att föra sådana samtal.

Nu är det bra att vi gör det vi kan för att stödja våra företagare, det ligger på såväl region som kommun och staten men det rör framförallt dig och mig som via vårt agerande är grunden för den fria företagsamheten i landet. Vi har olika verktyg för att föra det och regionens är ytterst begränsat, så av den anledningen hade det varit bra om vi fört samtal kring detta innan majoriteten valde att göra partipolitik av detta.

Vi kommer såklart agera i dessa frågor och vilka konsekvenser den s.k. borgfreden och den politiska samlingen inte gäller längre i och med att majoriteten har valt detta sätt att agera. Så från att vi samlat oss politiskt så blev det politiska arbetet mer intensivt över en 15 minuters pressträff..
Jag kan bara beklaga denna strategi men jag har sedan tidigare noterat hur regeringen agerar och de gör i princip på samma sätt. Istället för att samla alla politiska partier och jobba gemensamt så väljer man även där att göra partipolitik även om det är i en mer nedtonad form.

Och återigen:

  • Lyssna på våra expertmyndigheter, följ deras råd
  • Var källkritiskt, lita inte på det som står på sociala medier utan gå till källan
  • Underlätta för våra riskgrupper att fysiskt social isolera sig
  • Tvätta händerna!


onsdag 25 mars 2020

Träff med ansvariga på Elevhälsan Gävle kommun

I idag träffade jag tillsammans med Peter, moderate vice ordförande i utbildningsnämnden, ansvariga för elevhälsan i Gävle kommun. Mötet var inbokat sedan en tid och vi har försökt få till detta sedan i november förra året. Efter noga övervägande valde vi att träffa dessa chefer men på ett coronasäkert sätt såklart.

Vi har under en längre tid sett hur den psykiska hälsan försämras hos våra barn och ungdomar. När jag träffar regionens företrädare så märker man ganska snabbt att det inte råder riktig samsyn om vem som gör vad mellan de olika aktörerna. Även när jag träffar personer som jobbar inom kommunen så hör man samma sak. Därtill så har vi föräldrar som hör av sig och frustrerat beskriver hur de upplever det hela.

I höstas träffade jag elevhälsans personal på Gävle största skola, Engelska skolan. De hade också en bild av att vi inte jobbar med detta på ett tillräckligt bra sätt.

När vi nu träffade kommunens företrädare så märktes det att det finns en irritation gentemot de privata friskolorna, vilket jag i och för sig kan förstå, men som inte är bra för eleverna. Vi måste jobba mer tillsammans och släppa prestigen helt enkelt. Det märks att det har hänt mycket genom åren. Det finns idag bättre tillgång kuratorer, psykologer och skolsköterskor. På de större skolorna finns det god tillgång men det blir svårt på de mindre skolorna där det inte går så många elever.

Det är viktigt att det finns god tillgång till stöd när eleverna behöver det. Det förebyggande arbetet är otroligt viktigt.

Vi stämde såklart av hur gränssnitten fungerar med sjukvården och regionen och där finns det mer att önska. Det som däremot kändes bra är att man förklarade att det inte krävs några diagnoser för ADHD eller dyslexi för att få stöd utan att man följer skollagen som säger att man ska ge det stöd eleven behöver för att klara skolan. Detta är något som inte är kommunicerat till våra föräldrar. Jag har haft många samtal med föräldrar som är helt förtvivlade att deras barn inte får hjälp eftersom ingen vill ställa den diagnos som deras skola kräver.

Enligt kommunen krävs det inte heller någon diagnos för att en friskola ska kunna avropa det extra stöd som finns att tillgå.

När jag sedan frågade om de skickar medicinska remisser dit föräldrarna vill så förstod de inte vad jag menade. Så även här gäller patientlagen vilket innebär att man har laglig rätt att välja vårdgivare, men det hoppas jag de tog till sig.

Det som känns tråkigt med detta är att alla inte har samma bild av hur det fungerar.

Sedan hade vi ett bra samtal kring 10'000kr frågan, vad beror den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar och hur ska vi komma till rätta med det. 

Man tycker sig inte veta riktigt varför problemen ökar men det handlar som vanligt om hur vi lever våra liv. Därför är det viktigt att man sover bra och de timmar man ska, äter bra och regelbundet och att man ska röra mer på sig. Sedan har även den sociala delen stor betydelse där gemenskap och relationer påverkar hälsan. Sedan så har vad som händer på sociala medier stor påverkan där man ska känna sig trygg och kunna behålla sin integritet. Till detta får vi inte glömma familjesituationen och det sociala arvet som tyvärr ger många barn dåliga förutsättningar.

Det finns otroligt mycket att göra i detta område och mina besök inom kommunerna och regionen är viktigt att förstå hur det fungerar och vad man kan göra för att få våra barn att må bättre och hur de kan få det stöd som de har rätt till.

Detta var mitt sista besök på ett tag, nu pausar vi alla verksamhetsbesök till dess att pandemin är över.

lördag 21 mars 2020

Fortsatt debatt om reklamfria bussar

Vi moderater har tidigare reagerat på att man från s,v,c,mp har beslutat att förbjuda reklam på stadsbussarna i Gävle. Detta började med att man motiverade det hela med att det inte gav några intäkter. Operatören som kör idag och tar in de intäkter som blir vill inte redogöra för vad de tjänar på reklamen men de är tydliga med att utan reklam så kommer priset för regionen bli högre. När vi istället gjorde en överslagsräkning så var det ganska enkelt att konstatera att det rörde sig om miljonintäkter, vilket såklart majoriteten förnekade. Vår uppskattning var att det rör sig om 10tals miljoner, hur många kan man diskutera men såklart så gör dessa miljoner  skillnad genom att vi har mer pengar vi kan lägga på trafik eller varför inte sänka avgifterna som vissa vill.

Nu har man ändå med hjälp av tjänstemännen kommit fram till att det rör sig om just miljonbelopp vilket är positivt. Då går ordförande(Fredrik) och vice ordförande(Jan) i Hållbarhetsnämnden och kräver att vi moderater ska be om ursäkt, suck!. Vem ska i så fall be om ursäkt, de som påstod att det inte gav några intäkter eller vi som faktiskt förklarade att det ger stora intäkter som gör att vi får mer trafik.

Nu går vice ordförande ut på sin blogg och ondgör sig över mig och oss moderater att vi har lyft denna fråga, men det brukar han göra. Så förmodligen har vi ändå hamnat rätt i denna, tydligen så heta, fråga.

Det man ändå ska komma ihåg i detta är att just förbudet mot reklam är en ren politisk åtgärd. Vänsterpartiet och andra socialister ogillar den fria marknaden och konkurrens. För att konkurrera med andra så måste man kunna få göra reklam för sin produkt, man kan om man vill kalla det för konsumentupplysning om det känns bättre. Men det gillar inte socialister de vill ju få bort en fri marknad och införa något annat system.

Vänstern har tidigare tagit bort reklam på våra busskurer vid Rådhuset och nu försvinner det på våra bussar. Man verkar faktiskt inte förstå att dessa reklamintäkter gör att vi får mer trafik, som de säger sig vilja ha. Det kan också göra att vi kan sänka priserna om man så vill, vilket också vänstern vill ha. De vill ha allt men inte betala för det, klassisk socialistisk politik.

fredag 20 mars 2020

Bekymmersam redovisning av året som gått

Det är viktigt att vi försöker upprätthålla det normala arbetet samtidigt som vi förbereder oss för det som komma skall. Häromdagen hade vi regionstyrelsen och den präglas såklart över de utmaningar som vi står inför men samtidigt så får inte det politiska arbetet stanna av helt. Mycket av arbetet skjuts såklart framåt i tiden men vi måste även i kris se till att samhället fungerar.

På Regionstyrelsen var det ganska få ärenden som vanligt. Det som ändå präglade diskussionen var årsredovisningen för 2019. Läget var bekymmersamt långt innan förberedelserna för pandemin tog fart och kommer inte bli bättre. Därför har vi påtalat att vi under goda tider måste få ordning på ekonomin så vi är väll rustade inför de sämre tiderna som vi vet kommer, men man har tyärr inte lyssnat på oss.

Vi kan se att kostnaderna ökar mer än vad intäkterna gör och förra året slutade med ett negativt resultat för våra verksamheter. Vi räddar sista raden av värdeökningen i vår pensionsfond. Men vi vet alla att börsen går upp och ned och så länge du inte säljer av ditt innehav så har du inte gjort någon vinst. Därför är det märkligt att man räknar in en fiktiv värdeökning i resultatet och därför ska vi fokusera på verksamheternas resultat.

Vi ser även att man i årsredovisningen inte längre redovisar vad man gjort inom sjukvården. Tidigare har vi alltid fått produktionsmåtten d.v.s. antal läkarbesök, operationer o.s.v. Men nu kan vi endast se att man startat 40 nya projekt inom God och Nära vård. Om man inte redovisar vad vi gjort så är det svårt att följa upp våra verksamheter. Däremot så redovisar man gladeligen antalet resor inom kollektivtrafiken och antalet studieveckor på våra folkhögskolor.

Så för att jag som politiker ska kunna utvärdera året så krävs att jag vet vad man gjort, även om det inte säger allt så visar det ändå på vilken produktivitet vi har inom vården. Vi vet genom internationella jämförelser att just produktiviteten är något som vi ligger efter på.
Sedan ska vi även jämföra kvalité, tillgänglighet och patienternas upplevelser av vården. Allt är lika viktigt för att vi ska kunna se om levererar det som vi har som uppdrag.

Sedan krävs det att vi gräver mer i sjukvårdens utmaningar. Vi har under en längre tid krävt samling kring detta och ett förslag var en kriskommission som tillsammans kan gå till botten med varför sjukvården år efter år inte klarar en ekonomi i balans, men det är något som vi får återkomma till när vi rett ut Corona stormen.

fredag 13 mars 2020

Corona-pandemi och Samhällskris

Spridningen av Coronavirus tilltar allt mer. Allt fler insjuknar och samhället förbereder sig för denna pandemi som kommer påverka oss mycket. Det som är viktigt är att vi alla lyssnar till expertis och inte drabbas av panik. Detta kommer inte bara påverka människor som blir sjuka och sjukvården, det kommer även innebära en stark påverkan på samhället i stort och på den globala ekonomin. Vi ser redan hur världens börser kraschar.

Regionen har förberett sig på detta under en tid och när jag gjort besök inom vården de senaste veckorna så har jag märkt att man är lugn och trygg i att man vet hur man ska hantera detta. Man har infekterade patienter på sjukhuset hela tiden, i olika omfattning såklart. Man hanterar säsongsinfluensan när den kommer, man har caliciutbrott och andra smittsamma sjukdomar. Man har rutiner för detta och man har tränat den senaste tiden och utbildat sina medarbetare.

Det som kommer stressa vården är när volymerna går upp och vi inte kan ta hand om sjuka som har behov av vård samtidigt. Antalet vårdplatser är en begränsning och antalet medarbetare. Även medicinteknisk utrustning och skyddsutrustning riskerar bli en begränsade faktor.

Man har nu bestämt att inte tillåta besök på vårdavdelningar och man vill att kommunerna gör det samma för våra särskilda boenden vilket är bra. Detta är viktigt för att inte smitta de äldre och de som redan är sjuka som har nedsatt immunförsvar.

För min egen del så räknar jag med att jag eller någon i min närhet kommer drabbas och jag hoppas att symtomen blir lindrig. Jag gör de insatser jag kan för att fördröja detta med förhoppningen om att slippa bli sjuk såklart. Samtidigt går det inte att låsa in sig de kommande månaderna utan det gäller att vara försiktig och visa hänsyn till andra. Därmed ställer vi in planerade verksamhetsbesök. Även en del möten som inte behöver genomföras kommer att ställas in men långt ifrån alla.

Det känns som det blir panik i och med detta som händer. Människor länsar affärer och bunkrar upp hemma. Man undviker att gå ut och isolerar sig allt mer. Det är helt logiskt men därför är det viktigt att vi behåller lugnet. Det blir bara värre om vi får en pandemi och ett samhälle som slutar fungera. Om alla gör så vem ska då ta hand om de sjuka, se till att vi får mat och att vatten och el fungerar. Det är vi politiker som är ansvariga för att dessa verksamheter fungerar och jag kommer göra det som krävs för att denna pandemi blir så lindrig som möjligt.

Jag kommer bidra med det jag kan och jag är grymt tacksam över alla de medarbetare vi har inom vården som vet hur detta ska hanteras.

tisdag 10 mars 2020

Besök Din Hälsocentral Storvik

Igår besökte jag vår egen hälsocentral i Storvik. Det kändes som en liten mindre hälsocentral men med ganska många patienter. Det märks när man kliver in på ett ställe vilket klimat och arbetsmiljö som finns. Det var väldigt uppenbart att just den här hälsocentralen har detta.

Men visst det finns alltid saker som kan bli bättre och utvecklas. Lokalerna de bedriver sin verksamhet är en ombyggd polisstation i tre våningar vilket verkade fungera bra. Det kändes som att allt var nära tillhands och de tyckte själva att det var bra lokaler även om de gärna skulle ha några fler rum. Personalmässigt kändes det också bra, man har god bemanning och man har även nu börjat få tag på läkare som kommer bli kvar. Vi fick dessutom möjlighet att hälsa det senaste tillskottet, en ny anställd fysioterapeut, välkommen till Region Gävleborg vilket var extra roligt.

Även här har man valt att lägga familjecentralen en bit bort vilket försvårar att bedriva en effektiv verksamhet. Det bästa är om man har lokaler i anslutning till hälsocentralen så BVC-sköterskor och MVC-sköterskor har nära till övriga medarbetare och labb. Men det är något som får tas med i framtida diskussioner över familjecentraler.

Vi kunde även prata om hälsovalshandboken och förändringar man kan tänka sig göra. Jag lyfte såklart frågan om att man inte tar hand om sina akuta patienter utan de bokas in på HC i Sandviken vilket egentligen inte är okej. Men det är bra att höra hur man tänker där och det är nog inte långt bort innan de kan ta hand om sina egna akuta patienter. Även här kan vi fundera på hur handboken kan utvecklas. Sedan pratade vi såklart en del om vad god och nära vård innebär för Storvik och dess hälsocentral.

Det är riktig kul att göra besök och när man har en bra känsla när man åker hem så är det ett gott betyg på verksamheten man varit på. Efter detta hade man just en sådan bra känsla.

fredag 6 mars 2020

Besök på MAVA och Sätra Hälsocentral

Idag var det en besöksdag i verkligheten. Vi besökte först MAVA eller som det tidigare hette AVA. Senast jag var där var 2016 och mycket var sig likt men ändå inte. Man har under den senaste tiden haft lite turbulent med personal som slutat och man tvingades därför stänga ned antalet vårdplatser. Det märktes att det nu blivit ett lugn på avdelningen något som personalen kunde bekräfta.

Samtidigt är lokalerna lika undermåliga som de var tidigare. Eftersom man nu stängt vårdplatser så har man gjort om dubbelsalarna till enkelsalar och ärligt talat så har jag svårt att förstå hur man skulle kunna klämma in en säng till i dessa rum. Patienterna har gemensamma toaletter i korridoren och det finns bara en skölj.

Man kan fråga sig hur man klarar av att kunna ge bra vård i dessa lokaler. Självklart kom vi in på Framtidsbygget och man kände sig uppgivna. När jag uppmuntrande försökte lyfta fram om kanske 10år så har de nya lokaler så blev de inte särskilt uppmuntrande, det krävs nog att vi skyndar på det projektet.

Vi kunde även höra om den oro som finns när Gävle kommun(och även andra kommuner) stänger korttidsplatser. Man kan inte förstå hur många patienterna ska komma från sjukhuset om inte något annat än det egna hemmet finns.

Vi pratade även om hur vi kan stärka villkoren för våra anställda och löneprocesser som pågår.

På eftermiddagen besökte vi Sätra Din HC. Där fick vi en bra genomgång av verksamheten och vilka utmaningar som finns. Vi kunde även stämma av vilka justeringar som behöver göras i handboken. Ersättningsmodellen bör vi verkligen fundera över, hur vi ersätter för de listade patienterna och tolkersättningen bör det även tänkas till på. Det är viktigt att vi ersätter våra enheter för de kostnader de har för patienten.

Som vanligt när vi är ute i primärvården lyssnar vi av hur man ser på de mobila teamet och vad god och nära vård är för just dem. För primärvården så är god och nära vård redan här, det krävs bara att vi stärker den och låter dem jobba på. 

Det är riktigt intressant och lärorikt att vara ute i verksamheterna så mycket som vi är. Återigen idag blev man igenkänd med positiva hejarop och denna gång var det en medarbetare som tidigare jobbade på Stortorget HC, som majoriteten valde att stänga för många år sedan, som nu jobbade i Sätra som gärna ville prata och tacka för det jobb vi gör.

Det finns helt enkelt mycket att göra för våra verksamheter och detta var ännu ett par besök som bekräftar detta. Att göra besök ger mycket energi och idéer om hur vården och villkoren för våra anställda kan bli bättre. Förra året besökte vi 100 enheter och målsättningen är att göra lika många besök i år.

torsdag 5 mars 2020

Ökad administration på bekostnad av sjukvården

Regionen och sjukvården står inför stora utmaningar. Förutom att vi står inför ett pandemiutbrott så har vi lite mer långsiktiga och strukturella problem. Ekonomin är hårt ansträngd där vi förra året gjordes ett underskott på nästan 300mnkr i våra verksamheter. Samtidigt har man genomfört sparåtgärder som ska ge 600mnkr i besparingar, hur mycket av det som blivit av vet vi visserligen inte än.

Till detta så har vi problem att rekrytera vårdpersonal och de kommande åren kommer pensionsavgångarna att öka. Vad gör då den styrande majoriteten i dessa utmanande tider. Man väljer att kraftigt öka administrationen, såväl både den inom sjukvården men också den inom den centrala administrationen.

Tittar vi på utvecklingen under de senaste åren kan vi se att vi ökat antalet anställda inom vården men vi ser också att den administrativa personalen ökar mycket mer.

Sjukvårdspersonal ökar mellan 2018 och 2020 med 10% medan den administrativa personalen ökar med 14%. Ser vi skillnaden bara mellan oktober 2019 och 2018 så ökar den administrativa personalen dubbelt så mycket procentuellt som sjukvårdspersonalen.

Eftersom vi vill minska antalet inhyrd personal och ersätta med anställd så kan det förklara ökningen av sjukvårdspersonalen men då blir ökningen av de administrativ ännu mer iögonfallande.

Bryter man sedan ner på olika enheter så blir det ännu mer anmärkningsvärt.

  • Komunikationsavdelning +3,6% (+1 personer)
  • Regional utveckling +113% (+17 personer)
  • Regionstab +15% (+7 personer)
  • Sjukvårdsledning +267% (+8 personer)

Samtidigt har regionledningen krympt med 44%  (minskat med 4 personer) vilket är positivt.

Att hålla ned antalet administratörer är viktigt samtidigt så ska inte vårdpersonalen göra det administrativa jobbet i stället. Därför är det viktigt att vi försöker se över vilka administrativa uppgifter som måste göras och vad vi kan ta bort helt enkelt. Vi måste alltid ha fokus på vad som är nytta för vården och patienten.

måndag 2 mars 2020

Coronavirus - Ny pandemi på gång

Vi har under den senaste tiden matats med information om det nya virus som sprider sig i världen. Vi har sedan tidigare en del erfarenheter av pandemier t.ex. när vi får några år sedan drabbades av svininfluensan. Då skulle vi massvaccinera hela befolkningen och det var ingen enkel operation som skulle genomföras.

Denna gång känns som det är en värre pandemi som är på väg. Trots att de svenska myndigheterna och expertisen inte är så uppstressade så gör den mediala rapporteringen sitt till att sprida oro. Men det är klart man blir lite fundersam när man stänger igen miljonstäder i Kina, isolerar flera städer i Italien. Vad blir nästa steg i detta?

För vår del i regionen så känns det som att man jobbar strukturerat, men det är klart lättare innan vi har fått hit några smittade. Jag ställde krav förra veckan att den politiska ledningen och oppositionen måste informeras mer regelbundet. Vi får många frågor och följer såklart frågan kontinuerligt och behöver vara uppdaterade med korrekt information. Och frågan man ställer sig är hur vi ska hantera situationen om vi får väldigt många smittade och med en mer eller mindre okontrollerad spridning. Det kan även hända att vi måste kalla in krisledningsnämnden för att ta de större besluten.

Vår organisation är förberedd för detta och genom ett systematiskt arbete så kommer man försöka begränsa spridningen. Smittan sprids via s.k. droppsmitta vilket gör det enklare att undvika. Den smittas alltså inte bara man befinner sig i samma rum eller utomhus.
När man väl blir smittad så verkar den inte vara så allvarlig om man inte tillhör en riskgrupp och är äldre. Det känns som det är ungefär som vanlig säsongsinfluensan men skillnaden att det inte finns något vaccin till just detta virus.

Jag hoppas att man har kontroll på läget som man säger till oss i regionen. När den väl kommer så hoppas jag verkligen att vi har de resurser som krävs och att vi kan begränsa spridningen och att inte så många blir allvarligt sjuka.