torsdag 30 november 2023

Återremiss av budgeten, varför då?

 I tisdag och onsdags så genomförde vi det årliga budgetfullmäktige. Det är då som fullmäktiga fastställer budget för nästa år och planen för de kommande åren. Det är även då som oppositionen ställer sina alternativa budgetförslag mot majoritetens. Utfallet av detta är som vanligt att majoriteten vinner den omröstningen.

Det var ändå en ganska tydlig debatt. Den samlade majoriteten presenterade ett budgetförslag där man prioriterar sjukvården i dessa tuffa tider, sparar på administrationen och är återhållsam på övrig verksamhet. Samtidigt så gör vi en del satsningar som ex. utreda hur vi kan utveckla den palliativa vården med Hospiceverksamhet i länet. Vi ska även återinföra möjligheten till klimatvård, något som den gamla majoriteten tog bort för många år sedan.

Mot detta är det en splittrad opposition som lägger tre olika förslag. I stort sett är det samma ekonomiska ramar som majoriteten men lite annan inriktning. Noterar även att socialdemokraterna lägger många utredningsuppdrag och även en del kostnadsdrivande förslag som är helt ofinansierade. Centerns förlag är ganska likt majoritetens med bra borgerliga prioriteringar. Vänstern gör en del omprioriteringar men sedan är det mycket socialism såklart.

När jag själv satt i opposition så hade jag som ambition att samla oppositionen för att visa på ett enat alternativ. Så under alla år som jag varit i regionen så har jag gjort, med något undantag. Så jag är lite förvånad att socialdemokraterna inte har lyckats att samla sina gamla kompisar. 

Men det som väckte mest förvåning var nog ändå att man efter 7 timmar debatt kom på att man(S och C) skulle återremittera budgetärendet. Man saknade helt plötsligt sparförslag i majoritetens budget, att man själv hade samma ramar och inga åtgärder utan ofinansierade och kostnadsdrivande förslag gjorde det hela ännu mer märkligt.

Som minoritet(opposition) kan man med 1/3 av fullmäktigeröster göra just detta d.v.s. återremittera ett ärende. Detta kan man göra en gång per ärende och det är sedan majoriteten i styrelsen som avgör hur man ska hantera återremissen. 

Jag har stor respekt för de demokratiska verktyg som finns men att göra en minoritetsåterremiss ska man vara väldigt försiktig med och använda med förnuft och inte använda för ofta. Det som händer är att man fördyrar och försenar hela processen till absolut ingen nytta. Dessutom riskerar det att kosta pengar, vilket det kan göra denna gång. Det kan vara så ibland att det krävs ett extra fullmäktige som kostar 400ksek eller det går inte verkställa nödvändiga beslut som i sin tur kan göra att vi förlorar pengar eller får onödiga kostnader.

Nu kommer ärendet upp till styrelsen nästa vecka, och vi ser inte att vi kommer göra någon justering. Men självklart förväntar jag mig att oppositionen nu korrigerar sina förslag utifrån sitt återremissyrkande. Jag skulle även tycka att de ska passa på och lägga till mål för ekonomisk hushållning, något som ändå lagen kräver och som de inte har med i sina förslag.


tisdag 7 november 2023

Region Gävleborgs Budget 2024

 Idag överlämnar den styrande majoriteten sin budget till Regionstyrelsen. Det är en stram budget utan några stora satsningar. Tvärtom är vi tvungna att göra tuffa prioriteringar och den kommer inte heller vara i balans för 2024.

Som vi sagt när tillträdde så har vi ärvt ett underskott från den tidigare majoriteten. Vi jobbar nu stenhårt för att få fram detta till ytan och analysera vad i dessa underskott består i. Det är först när man vet orsaken som kan göra något åt dem.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ramarna för våra verksamheter räknas upp på samma sätt som planeringsförutsättningarna i våras vilket innebär att sjukvården (Hälso- och sjukvårdsnämnden och Hälsovalet) räknas upp med 4,5% vilket motsvarar LPIK+1% (LPIK är det index som speglar regionernas kostnadsökning från ett år till annat)

Hålbarhetsnämnden

Hållbarhetsnämnden får något lägre uppräkning men samtidigt kompensation för ökade drivmedelskostnader, ökade kostnader för våra tåg. Men detta räcker inte för en ekonomi i balans för nämnden utan de jobbar med åtgärder för att komma tillrätta med de underskott de har.

Kultur- och kompetensnämnd

Kultur- och kompetensnämnden får lite lägre uppräkning men samtidigt så prioriterar vi en satsning, inom ram, för att stärka ledarskapet bland ungdomsverksamhet. Men det kommer krävas vissa åtgärder även inom denna nämnd

Regionstyrelsen

Lägst uppräkning får regionstyrelsen där vi, efter vår administrationsutredning, minskar ramarna för den verksamhet som vi direkt kan påverka. Vi sänker även internavgifterna som exempelvis IT-support, HR-stöd o.s.v. Detta innebär att vi behöver åtgärder för att såväl höja intäkterna som att sänka kostnaderna. Men de sänkta kostnaderna innebär i sin tur att vi inte kommer återbesätta alla tjänster där någon går i pension eller slutar. 

Allt som allt gör att vi budgetar för ett positivt resultat på 86mnkr från våra verksamheter men att vi efter finansiella kostnader och intäkter har ett underskott på -367mnkr. När vi sedan kompenserar för orealiserade kostnader/intäkter så budgeterar vi får vi samma resultat där med -367mnkr. Men vi vet att så inte kommer bli fallet med tanke på att våra pensionsfonder ökar eller minskar, just nu planerar vi för nollresultat på dem.

Vi kommer de kommande åren ha det tufft med kassaflödet och behöver därför förbereda oss för att ta lån för att kunna genomföra våra investeringar. Vi har aldrig investerat så mycket som vi kommer göra de kommande åren och vi ser att finansieringen av dessa behöver ske på det sätt som är mest fördelaktigt för oss som region.