lördag 13 juli 2024

Nytt utjämningsförslag för kommuner och regioner

 I veckan kom förslaget från den statliga utredningen kring ny skatte- och kostnadsutjämning. Detta har utretts många gånger och man har även gjort förändringar i systemet. Syftet är att utjämna förutsättningarna vad gäller skatteintäkter. Med detta garanterar staten att alla kommuner och regioner har samma förutsättningar när det gäller invånarnas beskattningsbara intäkter. Konsekvensen blir att det inte spelar någon roll huruvida dina länsinvånare har en hög eller låg inkomst. Det som avgör vilka skatteintäkter du får till din kommun eller region är antalet invånare och din skattesats. Förslaget är nu att man ska garanteras 116% av medelskattekraften istället för som tidigare 115%, så det blir en liten ökning med detta förslag.

Sedan kompenserar man för olika strukturella förutsättningar på kostnadssidan. Denna del är ganska svår att förstå men syftet är att kompensera för kostnadsfaktorer som du inte som kommun eller region kan påverkar. Det rör sig bl.a. om en kommun med stor geografiska yta behöver kanske ha fler mindre skolor. Det handlar även om att vissa kommuner har högre löneläge o.s.v. För regionens del så påverkas även av geografin med tanke på att ett stort län behöver kanske ha fler mindre sjukhus än en mindre region till ytan. 

Nu har då utredningen lagt ett förslag på förändringar man vill göra

Den totala skillnaden för oss i Region Gävleborg är att vi får ytterligare 170mnkr i ökade intäkter/bidrag.

Alla regioner är såklart inte lika nöjda. Förslaget innebär att Stockholm och Uppsala förlorar på förslaget medans övriga regioner vinner på det.

Nu ska förslaget ut på remiss och vi kan redan förutspå vilka regioner som kommer vara positiva till förslaget och vilka som är negativa. Vi har redan sett hur Stockholmskommuner och regionen går ut och är kritiska. 

Att vi har ett system som utjämnar förutsättningarna tror jag alla vill att vi ska ha. Den enkla delen när det gäller kostnadsutjämningen så är garanteras vi alla samma skattebas. Kritiken man kan höra är att det hämmar tillväxten i de enskilda regionerna och kommunerna. Men Sverige tjänar inte på att vi konkurrerar mellan kommuner och regioner kring vart de högavlönade ska bo. Sverige blir inte rikare om man flyttar inom landet. Däremot så behöver vi insatser så att medelskattekraften ökar i landet vilket gör att alla kommuner för mer i skatteintäkter.  

På kostnadssidan så är det såklart svårare att räkna ut vad man ska kompensera för. Dessutom är systemet så pass komplicerat så det finns nog ingen som riktigt förstår hur man räknar ut. Men systemet ska bara kompensera för obligatoriska åtaganden vilket är viktigt. Om en kommun har en högre ambition att tillhandahålla mer service än vad man måste så får man finansiera det genom att ha en mer effektiv kommun eller högre skatteintäkter. 

Vi i Region Gävleborg kommer såklart svara på remissen och min ambition är att inte hamna i vinnare/förlorare ingångarna utan få till ett balanserat svar. 

Men risken är att det blir som vanligt, starka krafter kommer vara så kritiska så man kommer inte göra något inför valet 2026


onsdag 3 juli 2024

Nya lokaler Akuten Gävle och Hudiksvall


 Under veckan har jag besökt akutmottagningen i Gävle och Hudiksvall för att se på deras nya lokaler. Det gör mycket investeringar på våra sjukhus och båda dessa akutmottagningar har haft stora behov av renovering och ombyggnationer. Lokalerna är inte byggda för de patientflöden vi har idag och för hur vården bedrivs. Det har varit många turer och man har under tiden fått göra justeringar, men det kommer säkert  vara så att man kommer justera dessa även framöver. Sjukvården är i ständig förändring när det gäller processer och vilka medicinska möjligheter man har. Därför är det viktigt att vi bygger flexibelt och är beredda att tänka om när verkligheten förändras. Samtidigt så ska vi bygga för lång framtid framöver och de kommande behoven.

Akuten Gävle


Det planeras för fullt för en helt ny akutmottagning som ska byggas ny. Det har pratats om det under många år och man har planerat för en helt ny mottagning på flera olika ställen, allt har inneburit att personalen har tröttnat på dessa ständiga omplanteringar som gjorts. Men nu har man äntligen landat in i den lösning som vi moderater föreslog för mer än 10 år sedan d.v.s. man bygger en ny huskropp vid sidan av gamla akuten. Då ligger man centralt i sjukhuset och nära till de verksamheter man behöver ligga nära ex. röntgen och operation.

Men under tiden har vi haft en del ombyggnationer och tillfälliga lösningar. Under pandemin tvingades man flytta ut hela patientmottagandet på parkeringen och sedan i baracker. Patienterna har tvingats stå ute i kylan och vänta innan man fått den första kontakten. Det finns många berättelser som visar på detta och som inte varit tillfreds för någon.

Nu har vi äntligen fått till en bättre tillfällig lösning, en lösning som ska vara tillsdess att vi får en helt ny akut i Gävle. Det kommer ta flera år innan det är klart och under tiden behöver vi en bättre akutmottagning och en ny barnakutmottagning. 

Så i veckan var jag och kollade in de nya lokalerna och fick se hur de olika flödena kommer vara. Det känns som man hittat en bra lösning, nästan så man inte tycker det behövs någon ny akut. Man behöver som patient inte längre vänta utanför utan man får komma in direkt och där möts man av en spotcheck där man gör en allra första bedömning. Kapaciteten för denna är dubbel mot tidigare och man kommer klara av inflödet. Därefter lotsas man antingen vidare till barnakuten eller till vuxenakuten för att där triageras och tas om hand. Lokalerna är fortfarande trånga och det är rörigt men är att vara tillfälliga lokaler så är det riktigt bra. 

Akuten Hudiksvall

Så idag besökte jag akuten i Hudiksvall som har fått helt nya lokaler. Jag var där förra sommaren för att lyssna in synpunkter på de justeringar som man ville göra från ledningen. Jag kan konstatera att lokalerna är väldigt bra, även om det hade blivit ännu bättre om man gjorts som man tänkte från början. Man har nu ett bra flöde i stora lokaler där det finns gott om plats för de patienter som ska tas om hand. Man har även fått till bra övervakningsplatser där man kan ha patienter på observation. 

Även ambulansintaget har blivit riktigt stort och med bra kapacitet. Det finns även möjlighet att göra anpassningar om/när en ny pandemi kommer. Vi kan inte bygga lokaler nu för en ny pandemi men vi kan vara förberedda och planera för att kunna justera när en sådan kommer igen.

Det var lite extra kul att se de konstnärliga miljögestaltningarna man gjort. Man har bl.a. gjort en vägg i mosaik i väntrummet som väcker uppmärksamhet. Men det som var lite extra var nog att man på taket till ambulansintaget har byggt två modeller av själva byggnaden. Det går att göra mycket med konstnärlig miljögestaltning och inte bara hänga tavlor. Det kan röra sig om någon på huset/Fasaden eller på väggar eller dörrar. Viktigt också att verksamheterna får vara med och tycka till och påverka vad som ska bli, så det inte blir morbid konst på vägen till psykiatrin som man gjorde i Gävle tidigare. 

Det kommer hända mycket framöver när det gäller våra sjukhus, tyvärr så har vi inte riktigt råd att bygga i den takt som vi skulle vilja utan det kommer ta längre tid. Frågan man kan ställa sig om ett sjukhus någonsin blir klart. 


måndag 1 juli 2024

Pride och s-lögnerna består

 På debattsidan har vi kunnat läsa Eva Lindbergs inlägg kring Pride, där hon lyfter fram vikten av att delta i Pride för att stå upp för alla människors lika värde och demokratin. Jag kunde då enkelt konstatera att förra året så deltog ingen från den politiska oppositionen i Prideparaderna i länet och skulle lätt kunna dra slutsatsen att Eva och hennes kompisar inte gör det som hon skriver, står uppför alla människors lika värde och demokratin. 

I samma inlägg kritiserar hon den styrande majoriteten och fortsätter att sprida felaktigheter och desinformation, just det som hon kritiserar andra för. Men för att en gång för alla råda klarheter i hennes felaktiga påståenden så kan det vara värt att kommentera hennes påhitt.

Lucia, Bollnäs december 2022

Eva m.fl. fortsätter att påstå saker kring den luciahändelse som skedde strax efter maktövertagandet i Regionen. Frågan har utretts av extern part, diarienummer RS 2023/397, och ingen diskriminering kan påvisas. Man valde att ställa in luciatåget som var planerat, det stämmer. Men att det skulle vara koppling till lucias könsidentitet stämmer inte, den var inte ens känd innan beslutet togs om att ställa in tåget. Den som vill kan läsa utredningen där det framgår att det Eva påstår är rena felaktigheter och lögner. Det står i rapporten ”Såvitt gäller beslutet att luciatåget inte fick genomföras fattades detta som en ordningsfråga av Regionfullmäktiges ordförande och det är inte möjligt att på föreliggande underlag med tillräcklig visshet konstatera om diskriminering eller kränkande särbehandling förekommit eller inte.”

Prideflagga på fullmäktige

Fullmäktige beslutade för flera år sedan att det skulle vara Prideflaggor vid podiet i fullmäktigesalen på Bollnäs Folkhögskola. Detta var ett beslut som togs av ett oenigt fullmäktige. Vi moderater ansåg, och anser att det är fullmäktiges ordförande som beslutar om fullmäktigesalens utformning och det efter samråd med övriga i presidiet och gruppledarna. När man nu ville från ordförande i fullmäktige uppmärksamma det nordiska samarbetet så ville han att de nordiska flaggorna skulle vara på scenen under ett sammanträde. Detta lyftes med gruppledarna och ingen hade några åsikter kring det. När det sedan blev så började man skrika om att det var odemokratiskt. Kan bara konstatera att vi gjorde samma sak är man uppmärksammade Rysslands invasion av Ukraina på fullmäktige i februari, då var det inga protester. Det skriver inte Eva något om.