tisdag 31 december 2013

Gott nytt år!

Nu lämnar vi 2013 och det är dags att sammanfatta året som gått. Det har vart ett intressant mellanvalsår där vi lagt mycket energi på att planera det kommande valår. Landstinget fortsätts styras av en landstingsmajoritet med oengagerade socialdemokraterna i spetsen.

 • Den politiska debatten har till största del bestått av politiska inlägg från oss i oppositionen, såväl den vänstra som den högra. Majoriteten väljer att inte ta debatten varken med oss eller någon annan, utan styrelsens ordförande har till och med påtalat för tidningarna att man hon inte är intresserad av att svara på div. insändare.
 • Vi har noterat att det blir allt mindre politik i landstinget under det senaste året. Allt färre beslut lyfts upp för beslut i landstingsstyrelsen och fullmäktige. Från att tidigare haft två styrelsemöten i månaden fullt med ärenden och informationer så ställer vi nu in sammanträden och de som blir av tar inte den tid som är utsatt. Frågan vi ställer oss är vart och utav vem fattas numer besluten i landstinget Gävleborg?
 • 2013 går till historien som det år landstingsledningen lyckades lura alla, inklusive oss i oppositionen, att man kommit tillrätta med överbeläggningarna på våra sjukhus. Man har så ihärdig påpekat att nu minsann tar kommunerna hand om de färdigbehandlade patienterna så att nu har vi kommit tillrätta med de överfulla sjukhusen. Det verkade vara lite lugnare under sommarperioden men när vi sedan i höstas granskar detta närmare så stämmer det inte alls. Vi har lika mycket patienter som ligger på överbeläggningsplats som tidigare.
 • Mycket tid har vi lagt på den kommande regionbildningen eller som det egentligen är att landstinget tar över div verksamhet från vårt kommunförbund(samarbetsorgan för länets kommuner och landstinget). I det stora blir det ingen större skillnad utan risken är att sjukvården får ännu mindre utrymme i landstingsarbetet. Många är helt lyriska över denna förändring medan varken vi moderater eller invånarna i länet ser direkt några fördelar med detta. När det nu verkar bli av så ska vi moderater göra allt vi kan för att lyfta de frågor som är viktiga för länsborna och vi kommer aldrig överge arbetet med att ge våra länsinvånare den bästa möjliga sjukvård.
 • Ekonomiskt går landstinget relativt bra, detta p.g.a. återkommande skattehöjningar och sparpaket. Däremot fortsätter ledningen med att låta sina divisioner gå med underskott. Nu verkar visserligen de två stora divisionerna ha minskat sina underskott en del men då seglar primärvården upp som ett område där underskotten växer. Trots detta så väljer majoriteten att spara ytterligare 100 miljoner på primärvården och lägga ned populära vårdcentraler. Inga åtgärder redovisas för hur man ska få en ekonomi i balans, så frågan är hur detta ska sluta?
 • Årets största fiasko måste ändå det inställda 150års jubileumsfesten vara. Ledningen slog på med stora trumman och skulle fira landstinget till en kostnad av 8 miljoner. I detta ingick så väl fest för personalen som för oss politiker och vissa inbjudna. Efter protester från oss i oppositionen och stor mediastorm om politikerfesten så backade tillslut ledningen och ställde in festen.

Nu går vi in i supervalåret där det kommer vara två valdagar, en den 25 maj då vi väljer till EU-parlamentet och en den 14 september när vi väljer till riksdag, landstingen och kommunerna. Vi moderater kommer fortsätta att belysa de samhällsproblem som människor upplever och vi kommer ge våra politiska svar på hur vi ska göra Gävleborg och Sverige ännu bättre.

Gott nytt år!

tisdag 17 december 2013

Imorgon fattas beslut om ny organisation i landstinget

Idag skriver Hälsingetidningarna om det beslut landstingsstyrelsen förväntas att fatta imorgon om den nya tjänstemannaorganisationen i den nya regionen, landsting med regionalt utvecklingsansvar som det formellt heter. Vi har under det senaste året diskuterat hur vi ska organisera oss efter 2015 när landstinget tar över Region Gävleborgs verksamhet. I juni fattade vi övergripande beslut om den blivande politiska organisationen och nu ska vi besluta om den övergripande tjänstemannaorganisationen.
Så här långt har vi i oppositionen i landstinget lyckats komma överens med majoriteten, vilket är bra. Det är viktigt att det finns en organisationsmodell som är långsiktig och som håller över olika politiska majoriteter.

Tyvärr skriver Hälsingetidningarna idag vissa delar som inte är helt korrekt beskrivna.

 • Formellt finns inget som heter regionkommun, det är ett begrepp som används lite överallt men det finns inte i lagens mening. Det heter Landsting med regionalt utvecklingsansvar och det kommer stå val till landstingsfullmäktige på valsedeln.
 • Det är inte en sammanslagning till någonting nytt utan det är en verksamhetsövergång från dagens kommunalförbund(Region Gävleborg) till Landstinget.
 • Det finns inte mer resurser till landstinget utan det är de skattekronor som idag tas ut som även i framtiden finns till landstingets förfogande.
 • I artikeln står det att regeringen har beslutat att vi får bilda region. Regeringen har endast besluta att lägga fram en proposition till riksdagen som sedan fattar beslut om region eller inte. Om inte sossarna och Sverigedemokraterna går ihop så kommer regeringens förslag att gå igenom, men som sagt så är inte beslutet formellt fattat ännu.
 • Det påstås i artikeln att regeringen anser att landstingen är för små idag. Landstingen blir inte större med den föreslagna förändringen utan det är endast en överflytt av regionförbundets verksamhet(den motsvarar ca 100mnkr och ska jämföras med landstingets 7500mnkr). Regeringen har inte tagit ställning till huruvida landstingen är för små eller inte.

Denna fråga är inget som jag tror kommer påverka väljarna utan det kommer beröra vissa ur personalen. Det som däremot gör störst skillnad i det gamla och nya landstinget är ledarskap och förmågan att få en organisation där personalen känner sig delaktiga och engagerade. Det kan ingen enstaka omorganisation åstadkomma.

Det är 270 dagar kvar till valdagen och det är då väljarna i Gävleborg kan göra ett val som gör skillnad.

onsdag 11 december 2013

Redovisning av väntetider på akutmottagningarna

Idag redovisar socialstyrelsen statistik på väntetider på landets akutmottagningar. Man kan där jämföra hur ser det ut i våra landsting och även Gävleborg. Sveriges Radio har rapporterat om detta och vi kan glädjande höra att man på Aleris i Bollnäs har kortast snittväntetid för att få träffa en läkare i landet. Även Gävle och Hudik hävdar sig ganska väl i denna jämförelse genom att medianväntetiden är 35 minuter. Ser man däremot på snittvistelsetiden på akutmottagningen så är den nästan 3 timmar.  Denna väntetid inkluderar såväl provtagning som röntgen vilket gör att tiden inte endast är väntetid.

När jag lyssnar på vad människor anser är problematiskt i vården så framkommer ofta att väntetider och strukturen på akuten inte fungerar. Så sent som förra veckan pratade jag med ett par gymnasielever och det de lyfte fram var just att man får vänta så länge på akuten.

Ska vi då vara nöjda med dessa tider, mitt svar är nej. Vi har i Samverkan Gävleborg föreslagit att man ska bygga en helt ny akutmottagning som är anpassad efter dagens behov. Den mottagning som finns i Gävle är bygd för att fungera i krig medan vi bör ha en mottagning som är anpassad för fred, vilket vi har haft i Sverige de senaste 200 åren. Vi bör även införa någon form av vårdgaranti på akuten. En sådan vårdgaranti kan vara lite knölig att få till men att patienterna ska få någon kompensation när man får vänta mer än garanterad tid tycker jag är rimligt. Vi har även föreslagit att vi ska samlokalisera primärvårdsjouren med akuten, detta skulle underlätta för våra patienter att komma till rätt vårdnivå. Många av dagens patienter på akuten skulle få bättre och snabbare hjälp på primärvårdsjouren istället.

Så dagens majoritet sitter med armarna i kors istället för att göra något åt problemen inom vården medan vi i oppositionen lägger fram konkreta förslag på hur den kan bli bättre. Politik gör skillnad.

måndag 9 december 2013

Bristande parkeringsmöjligheter på Gävle sjukhus

Idag har GD ett intressant reportage om trafiksituationen på Gävle sjukhus. Jag har tidigare påpekat bristerna på parkeringsplatser för personal och patienter. Vi politiker blir ofta kontaktade av medarbetare som berättar hur svårt det är att få tag på en personalparkering på sjukhuset. Problemen är som störst på morgonen och vid skiftbyte på sjukhuset. När jag själv är på sjukhuset på besök så har jag som många medarbetare helt gett upp att hitta en personalparkering utan åker direkt och ställer mig på besöks/patient-parkeringen och blir då tvingad att betala. Det märkliga i dagens tidning är ansvarigt landstingsråds kommentar, enligt honom är det inga problem utan personalen ska åka buss eller cykla till jobbet.

Själv anser jag att vi ska ha ett sjukhus som är tillgängligt för alla oavsett om man tar sig dit med buss, cykel, bil eller om man går till fots. Hela trafiksituationen på sjukhuset är idag kaotisk. Man har relativt nyligen byggt ny trafiklösning för bussar och bilar som ingen förstår. Parkeringsplatserna för våra patienter ligger långt ifrån entrén. Busshållplatsen ligger långt ifrån entrén. Blir man skjutsad eller åker taxi till sjukhuset så är det väldigt trångt vid entrén när man ska släppa av passagerare.

Vad är då lösningen? För det första måste det finnas tillräckligt med parkeringsplatser så personalen slipper cirkulera i en halvtimme för att hitta en plats. Utrymme finns på området. Det mest lämpliga är att man bygger det parkeringshus som man pratat om länge. Utöver detta måste det finnas personalparkering i anslutning till andra delar på sjukhuset. Patient och besöksparkeringen måste utökas för att göra det enkelt för våra besökare att ta sig till sjukhuset. Man måste även se över hela trafiksituationen när vi gör en långsiktig plan för sjukhuset.

Gävle sjukhus har unika möjligheter. Det är ett väldigt kompakt sjukhus, ligger i princip i en korsning mellan två europaväger. Inom överskådlig tid så finns det möjlighet med en tågstation på sjukhusområdet. Jag hoppas nu att man inte hinner bygga bort dessa möjligheter innan en ny majoritet tillträder nästa år.

onsdag 4 december 2013

Enligt dagens SCB så fortsätter socialisterna att tappa stöd i länet

Alliansen vs S-V. Streckade linjerna är
trenden för de olika blocken
Idag presenterar SCB sin stora opinionsundersökning över partisympatier i landet. Dessa mätningar görs två gånger per år och bryts även ned på länsnivå. Att mätningen är nedbruten på varje län gör den extra intressant för oss här i Gävleborg, dock är det ganska få i länet som tillfrågas i undersökningen.

Man ska generellt sätt vara väldigt försiktig med att dra några slutsatser av enskilda mätningar eftersom de svänger väldigt mycket och olika frågeställningar ger också olika svar.

Däremot är det intressant att se på olika trender och gör man dessutom en redovisning över de olika blocken så blir det riktigt intressant. Gör man en sammanställning på alla SCB mätningar sedan förra valet så framträder en tydlig trend i länet, se bilden.

Alliansens stöd är relativt konstant över perioden medan vänsterpartierna (s och v) minskar stadigt i opinionen. Räknar man även med MP som ett vänsterparti så blir det samma tydliga trend. Vi kan helt enkelt konstatera att vänsterpartierna backar i länet medan Allianspartierna ligger konstant i opinionen.

Om knappt ett år, den 14 september, kommer den riktiga opinionsundersökningen. Då avgörs vilka partier som har fått störst stöd. Vi moderater tillsammans med övriga Allianspartier kommer göra allt vi kan för en fortsatt Alliansregering, fler Alliansstyrda kommuner och ett nytt Alliansstyre i landstinget.

tisdag 3 december 2013

Landsting Gävleborg klättrar ett par placeringar i årets öppna jämförelser ranking

Blå: Borgerligt styrda landsting
Röd: Socialistiskt styrda landsting
Idag släppte SKL och socialstyrelsen årets sammanställning av öppna jämförelser. Varje år presenterar man resultatet av över 300 olika parametrar där man jämför bl.a. sjukvårdens kvalité och patienternas uppfattningar om vården. Dessa parametrar brukar jag, och andra med mig, sammanställa i en rankinglista. Det går såklart att ifrågasätta med vilken säkerhet man kan säga hur man rankas jämfört med andra landsting och Gävleborgs placering påverkas även såklart av vad andra landsting gör och deras utfall.

Förr året lämnade Landstinget Gävleborg jumboplatsen och i år klättrar man ytterligare ett par placeringar vilket är glädjande. Landstingsledningen brukar varje år kommentera öppna jämförelser där man gärna lyfter fram där man är bättre an riksgenomsnittet. I år är man lite mer ödmjuk och redovisar även vilka områden man statistiskt är sämre än riksgenomsnittet.

I år igen toppas listan av Östergötland och Halland som under alla dessa år som man gjort jämförelser har placerat sig i toppen. Generellt kan man säga att borgerligt styrda landsting hävdar sig bättre än de socialistiskt styrda, vilket stämmer hyffsat även i år.

lördag 30 november 2013

En vecka fylld av fullmäktige

Veckan har vart en vecka som bestått mest av fullmäktigesammanträden.

Måndagen började med att Gävle kommun hade fullmäktigesammanträde där budget för 2014 fastslogs. Vänstermajoriteten i Gävle väljer att höja skatten inför nästa år. Denna skattehöjning används till största del för att finansiera stora investeringar i idrottsarenor. Man har helt plötsligt kommit på att man har lovat nya anläggningar under mandatperioden och för att finansiera detta höjer man skatten helt enkelt. Ett smartare sätt hade vart att planera för detta tidigare och avsatt medel för detta under flera år. Gör man det på rätt sätt kan man även få med andra finansiärer, men Gävles kommunledning vill inte detta utan kan allt själv.

I tisdags och onsdags var det landstingsfullmäktige där också budget för 2014 beslutades. Landstinget får via förändringar i utjämningssystemet ökade bidrag på 135miljoner nästa år. Dessa extra medel räddar oss från ytterligare en skattehöjning i år. Trots dessa extra miljoner väljer man att skära ytterligare i våra hälsocentraler. Den stora diskussionen på fullmäktige var huruvida hälsocentralerna klarar av dessa minskade resurser eller inte. Vi vet att man redan håller på och lägger ned Stortorget HC för att komma tillrätta med underskotten. Hur ska man klara av att skära ytterligare 100miljoner, vilka fler HC kommer man lägga ned? Dessa frågor och många fler fick vi inga svar av den styrande majoriteten i landstinget.

Så igår vare det dags för regionfullmäktige. Dagens region är en sammanslutning av länets kommuner och landstinget där man hanterar gemensamma frågor. Den stora diskussionen igår var om huruvida vi skulle fastställa vårt nya näringslivspolitiska program eller inte. Beslutet blev att skicka tillbaks det till regionstyrelsen för att skickas ut på remiss till näringslivets intresseorganisationen för att höra efter hur de ser på det. Vi beslutade även där om budget men som tur är har regionen inte har rätt att ta ut någon skatt så det blev ingen skattehöjningsdebatt.

Vi har en regering i landet som sänker skatten för vanligt folk, för att på så sätt skapa tillväxt och öka på ekonomiska marginalerna. Det röda Gävle och landstinget gör istället tvärtom, de höjer regelbundet skatten för vanligt folk. Dessa skattehöjningar försämrar tillväxten och minskar på det ekonomiska utrymmet för människor med små marginaler.

måndag 25 november 2013

Valsedlarna till landstinget och riksdagen är klara

I helgen genomförde vi i nya moderaterna i länet vår nomineringsstämma till riskdagen och till landstiget. Arbetet med att ta fram våra listor har vi arbetat med i flera år. Det första vi har gjort är att arbeta med att rekrytera nya intresserade människor till partiet. För att underlätta för intresserade att delta i partiets arbete har vi under de senaste två åren genomfört traineeutbildning där över 100 personer har deltagit. Detta bygger grunden för att få nya människor att engagera sig i politiken.

I våras påbörjade nomineringskommitténs sitt arbete med att utvärdera våra befintliga förtroendevalda och sett över hur en bra lista kan se ut som speglar samhället på ett bra sätt. Under september genomförde vi ett provval där alla medlemmar gavs möjlighet att rösta på den/de kandidat/kandidater som de vill ska företräda oss på våra listor. Efter det tar nomineringskommittén fram ett förslag som vi nu tog ställning till i lördags.
Stämman antog i princip det förslag som kommittén har presenterat. Det blev så klart en del omröstningar men utslaget var ändå ganska tydligt.

Själv blev jag vald som förstanamn på Gästriklands valsedel till landstinget vilket är mycket hedrande. Jag fick även förtroendet av stämman att vara nya moderaternas landstingsrådskandidat.

Så nu är listorna satta och nu går vi vidare i arbetet för valseger. Tillsammans kommer vi genomföra ytterligare ett framgångsval där vi får en återvald alliansregering och en ny majoritet i landstinget med Samverkan Gävleborg som grund.

onsdag 13 november 2013

Lärorikt arbetspass på ambulansen

Nu har jag kommit hem från ett tiotimmars praktikpass på ambulansen i Gävle. Jag brukar regelbundet vara ute i sjukvården och praktisera vilket är mycket lärorikt för mig. Det är riktigt intressant att se hur våra medarbetare tar hand om våra patienter men det ger också möjlighet att prata mer öppet om hur saker och ting fungerar och vad som kan bli bättre i landstinget.

Förmiddagen var relativ lugn men det blev desto mer att göra under eftermiddagen där jag fick möjlighet att se hur vår duktiga ambulanspersonal arbetar. De lägger verkligen ned all energi för att göra det så bra som möjligt för patienten, detta är verkligen en patientfokuserad vård.

Vi han även prata en del om de incidenter som har hänt de senaste åren inom ambulansen och samtalen med personalen ger en helt annan bild en den som vi får ta del av från landstingsledningen.

Så dagens slutsatser är att jag återigen fick bekräftat vilket fantastiskt jobb våra medarbetare gör men det framkom även hur mycket administrativt arbete som görs av ambulanspersonalen. Just när det gäller administrativa system så finns det mycket att utveckla. En sådan enkel sak som att ambulansen journalanteckningar inte automatiskt skickas över till akuten är för mig en gåta, hur svårt kan det vara. Jag fick även återigen se begränsningarna på akuten och hur trångt det är där. En lärorik erfarenhet var att uppleva skillnaderna i utrymme i de olika ambulanserna och en mycket bättre förståelse för önskemålen om fler storambulanser. På slutet pratade vi även om vilka möjligheter som finns att träna på arbetstid, för mig borde detta vara en självklarhet.

Tack alla på ambulansen i Gävle för att jag fick möjlighet till att var med er en dag, hoppas jag inte var allt för frågvis.

söndag 10 november 2013

Alliansväljare vill inte ha socialister i ledningen.

Så nu har sossarna gett besked hur de ser på regeringsfrågan. Man kan tänka sig bilda regeringen med vem som helst bara man får makten. Slutsatsen är alltså att det spelar ingen roll vilken politik man ska bedriva och man hävdar även att väljarna är trött på blockpolitiken.

Idag så skriver både SVD och aftonbladet om hur det ser ut i landet med blocköverskridande konstellationer. I vårt län har vi ganska lång erfarenhet av detta och det är dessa kommuner man nu lyfter fram.

Under förra mandatperioden styrde s tillsammans med c i 6 av 10 kommuner och dessutom i landstinget. Detta var inget som väljarna gillade. I Bollnäs, som var en av dessa kommuner, tappade centern 60% av sina väljare. I Söderhamn tappade centern 28% av väljarna. I Hudiksvall däremot där valde centern att gå fram som en Allians inför valet så där tappade man endast 6% av rösterna. I Landstinget och länet som helhet tappade centern hela 37% av väljarna.

Från vissa håll har man hävdat att alla mindre borgerliga partier tappade oavsett vilka man samarbetar med. Detta påstående stämmer absolut inte. T.ex. Folkpartiet i Bollnäs ökade sina väljare med 93%. I Ljusdal ökade folkpartiet med 58%. I Landstinget ökade folkpartiet med 11%.

Slutsatsen kan inte vara annat än att borgerliga väljare röstar på ett borgerligt parti för att just få en borgerlig kommunledning/landstingsledning och inte en socialistisk kommunledning.

Så det är dags att slå hål på den myt som nu sossarna i landet försöker sätta.

onsdag 6 november 2013

Lärorika studiebesök på rehabenheter i länet.

Under det senaste året har landstinget rehabiliteringsverksamhet diskuterats intensivt där vi bl.a. i våras fick se resultatet av den omdiskuterade rehabutredningen. För att få en så komplett bild som möjligt av läget så har vi oppositionsråd besökt olika rehabverksamheter i länet, allt ifrån länsrehab i Sandviken till vårdcentraler och olika dagrehabenheter.

Idag var vi och besökte Capios rehabenhet i Gävle. Det var ett mycket intressant och givande besök där vi fick mycket information om hur vi kan utveckla rehabiliteringen för länets invånare. Vi fick även möjlighet att se deras lokaler som är väl anpassade för just den verksamheten, med både behandlingsrum och gym.

Inom landstingets egna verksamheter har man valt att placera sjukgymnaster på varje vårdcentral, där finansieringen sker genom basuppdragsersättning, och samla mer intensiv rehabverksamhet till några få dagrehabenheter i länet, som finansieras som tilläggsuppdrag i vårdvalet. Att dela upp rehabilitering på detta sätt är något som jag har vart tveksam till och har känt att det kanske vore bättre att samla all primärvårdsrehabilitering på olika rehabcenters i länet istället där patienterna själva väljer vart man vill gå.

När vi idag besökte Capios så fick vi bekräftat fördelarna med att samla dessa resurser. Fördelarna finns för såväl våra patienter som för arbetsgivarna som får det lättare att rekrytera nya medarbetare. En annan synpunkt vi fick berättat för oss är hur viktigt samarbete mellan olika aktörer är. Idag är det vattentäta skott mellan landstingets verksamheter och de privata vårdgivarna. Istället för att se de privata hälsocentralerna som samarbetspartner så ses de allt mer som bittra konkurenter, vilket är olyckligt.

Det skulle nu vara bra ifall vi i landstinget sätter oss ned med de olika aktörerna för att se hur vi kan utveckla den så viktiga rehabiliteringen i länet. Att de människor som har behov får en snabb och effektiv rehabilitering verkligen får det borde vara en rättighet och vi i Samverkan har lyft dessa frågor tidigare och vi kommer fortsätta med detta. Dessutom skapar vi ekonomiska möjligheter till denna utveckling i vårt budgetförslag inför nästa år.

torsdag 31 oktober 2013

Dagdrömmande landstingsmajoritet

Idag skrev länets tidningar om de olika budgetalternativ som presenterades igår på landstingsstyrelsen. Landstingsmajoriteten hade en pressträff på eftermiddagen och mycket av rapporteringen handlade såklart om den.

När jag idag läser referat från den presskonferensen så kan vi konstatera att de har pratat om saker som de inte föreslår i sin budget. Ett exempel är när de berättar om att de ska bygga ny akutmottagning med byggstart under första halvåret 2014. Det konstiga är att den investeringen inte finns med i deras investeringsplan. Den nämns visserligen i en text som en del av kommande projekt på 360 miljoner. Men att i november inte kunna beskriva vad en sådan investering ska innehåll, till vilka kostnader och framförallt när den ska göras är inte seriöst. Att gå från idé till byggstart tar i de allra flesta fall mer en 6 månader och ska man projektera, planera och starta byggen i en investeringsvolym på över 300mnkr så är det oseriöst och det är mycket oansvarigt. Vi och revisorerna har tidigare kritiserat majoriteten att de inte arbeta seriöst med investeringar och detta är ytterligare ett exempel på det.

Vi i Samverkan däremot har i vårt budgetalternativ lagt fram förslag på hur vi ser de kommande investeringarna och när i tiden de kan göras. Detta har vi lyckats med utan fastighetsstrateger och andra tjänstemän så då kan man tycka att ledningen kan prestera bättre än vidlyftig önskelista på över 300miljoner.

Vårt alternativ till en utbyggnad av dagens "bunkerakut" i Gävle är att man bygger en helt ny akutmottagning i moderna lokaler. Tanken från början var att den skulle flytta in på det lediga våningsplanet på operationsblocket, men nu har majoriteten valt att bygga dagkiurgisk enhet där istället. Så då måste vi i Samverkan Gävleborg tänka om.

onsdag 30 oktober 2013

Tydligt budgetalternativ från landstingsoppositionen

Idag på landstingsstyrelsen presenterades de olika budgetalternativen för landstinget. Den röd-gröna majoriteten lägger fram sin budget och vi i oppositionen presenterar våra alternativ.

Vi partier i Samverkan Gävleborg har, som tidigare år, arbetat med ett gemensamt budgetalternativ. Vi har under den senaste veckan lagt mycket kraft och energi på att grotta ned oss i landstingets ekonomi och vilka förutsättningar vi har inför de kommande åren.

Den stora skillnaden i år jämfört med tidigare år är att staten har genomfört förändringar i skatteutjämningssystemet. Detta system är till för att utjämna skillnader mellan landstingen vad avser invånarnas vårdbehov. För Landstinget Gävleborg innebär det att vi får 135miljoner kronor extra nästa år. I normala fall så väljer landstingsmajoriteten att höja skatten vartannat år men nu så räddar regeringen och förändringar i utjämningssystemet vårt landsting från ytterligare höjningar de närmaste åren.   

Majoriteten väljer att genomföra de kraftiga besparingar inom primärvården som de annonserade i juni. Detta innebär att trots att hälsocentralerna går med kraftiga underskott i år så får man ingen uppräkning av anslagen till nästa år och inte nog med det utan man plockar bort ytterligare 40mnkr nästa år. Vi vet att man i år har lagt ned hälsocentral för att få ordning på årets underskott. Om detta är den lösning man har för att få ordning på ekonomin så blir jag mycket orolig för vad man ska hitta på nästa år om fullmäktige godkänner deras budget.

Vi i Samverkan Gävleborg väljer istället att i vårt budgetalternativ räkna upp primärvårdens anslag med samma nivåer som annan hälso- och sjukvård. Detta ska användas för att motverka de neddragningar som man nu genomför och förbättra tillgängligheten i primärvården. Det finns även behov av att stärka rehabiliteringsverksamheten inom primärvården och för att stärka möjligheterna till rehabilitering ytterligare så lägger vi även extra resurser för att skapa större möjligheter till intensivrehabilitering för våra patienter.

Vi väljer även att göra riktade satsningar för att stärka upp skolhälsovården. Vi ser att många av våra barn och ungdomar mår allt sämre och det krävs kraftsamling kring detta. Därför lägger vi extra miljoner där, trots att det egentligen är kommunernas ansvar.

Samverkan Gävleborg har även gjort en långsiktig investeringsplan, femårig sådan. Vi har under många år kritiserat majoriteten att inte ta tillräckligt stort ansvar för våra investeringar, den har både vart kortsiktig och ostrukturerad. Det verkar som om denna kritik inte har nått fram. Man väljer nu att plocka bort all form av investeringsplanering från deras budget och man redovisar endast några få projekt som man eventuellt vill genomföra under nästa år. Det saknas såväl realistiska planer som långsiktighet.

Budgeten för landstinget kommer fasställas på fullmäktigesammanträdet i november och då kommer vi debattera de olika alternativen mer ingående.

Vi kan konstatera att det är stora skillnader på majoritetens sätt att hantera landstingets ekonomi och Samverkan Gävleborgs alternativ. 

lördag 19 oktober 2013

Mycket bra politik på Nya moderaternas arbetsstämma.

Nu pågår nya moderaternas arbetsstämma för fullt i Norrköping. Vi har under ett par års tid arbetat med att ta fram underlag för vårt nya handlingsprogram. Vi har även arbetat med separata rapporter som ska vägleda oss de kommande åren. Från länet är vi en delegation på 10 personer som deltar på stämman.

Vi har kommit halvvägs in i stämman och det har vart många intressanta debatter. Själv deltog jag som utskottsordförande i det utskott som hanterade vårt nya hälsopolitiska program, hälsosamma Sverige. När jag läste det första utkasten på program blev jag lite förundrad på att vi inte tog upp sjukvårdspolitiken i detta program. Efter att ha processat programmet och behandlad detta i utskottet och på stämman så känns det riktigt bra att vi inte har plockat in sjukvården denna gång. Att vi nu på allvar pratar om hur vi kan förbättra människors hälsa är mycket bra. En viktig del i rapporten handlar om hur vi kan iom offentlig sektor kan bli bättre som arbetsgivare och hur vi förebygga ohälsa på arbetet genom att fler yrkesgrupper i offentlig sektor ges möjlighet att träna för att orka med arbetet. Vi lyfter även skolan och skolhälsovårdens stora betydelse för att undvika ohälsa bland våra ungdomar. Det är något som vi även arbetar med lokalt och som vi där lägger konkreta förslag på.

I arbetet med handlingsprogrammet så är vi alla överens om att vi ska fokusera på kvalité och valfrihet istället för som vi ofta har gjort tidigare, pratat om driftsformer och system. Självklart måste vi organisera vården så att vi skapar möjligheter för en högre och mer likvärdig kvalité. Stämman fastslog också att det ska vara obligatoriskt för kommunerna att det ska finnas valfrihet inom hemtjänsten. 

Imorgon söndag avslutas stämman och vi är alla beredda att gå hem och arbeta för en tredje alliansseger och fler kommuner och  landsting som är moderatstyrda..


måndag 7 oktober 2013

Rehabilitering en av landstingets viktigaste uppdrag.

Under det senaste året har rehabilitering diskuterats mycket. Vi i Samverkan Gävleborg har lyft frågan vid flertalet tillfällen och patientföreningarna har påtalat brister. Så för ett år sedan blev det klart för landstingsledningen att någonting måste göras. Och som vanligt så tillsätter man en utredning. Den utredningen presenterades i våras och man har nu upprättat en handlingsplan.

Vi, verksamheterna och patienterna har påpekat brister när det gäller intensivrehabilitering och att vi inte har resurser att tillgodo se de behov som finns. Rehabutredningen konstanterar också att det behövs göras någonting, vilket är bra. Slutsatsen från utredningen och det som ledningen föreslår är att dagrehabiliteringen är idag okänd och att de som idag inte får tillgång till intensivrehabilitering ska informeras om dagrehab verksamheten i länet och slussas dit.

Detta låter i ett första skede som en okej lösning. Men löser detta problemen? För att få klarhet i detta har vi i Samverkan Gävleborg besökt dagrehabenheter i länet för att lyssna in hur det fungerar och om de kan ta hand om de patienter som idag inte får den hjälp de behöver.

Slutsatsen av dessa besök är att det går inte att ersätta intensivrehabilitering med dagrehab och om man ska erbjuda fler grupper av patienter den möjligheten krävs mer resurser. När majoriteten plockade bort möjligheten att åka till andra vårdgivare för intensivrehab så trodde vi alla att man skulle satsa mer resurser på vår egen verksamhet men det visar sig nu att så inte har skett utan man har snarare minskat resurserna.
För mig är rehabilitering en av de viktigaste saker vi har att ta hand om inom landstinget. Vi är duktiga att ta hand om patienter vid insjuknande och vid akuta problem men tyvärr brister det i den fortsatta rehabiliteringen. Därför tycker jag att vi bör gör följande:

 • Se över vårdvalet i Gävleborg om inte rehabiliteringsverksamheten ska bli ett sökbart tilläggsuppdrag. Se även över möjligheten att även inkludera mer psykosociala resurser inom rehabiliteringen.
 • Återinför möjligheten till intensivrehabilitering utanför landstingets regi, varför inte införa någon form av vårdval även där.
 • Utöka resurserna för rehabilitering

torsdag 3 oktober 2013

Antalet överbeläggningar på sjukhusen minskar i landet

Idag redovisar SKL överbeläggningssiffror på våra sjukhus i landet. Sedan något år tillbaks så redovisar nu landstingen, även landstinget Gävleborg, faktiska överbeläggningar på sjukhusen. Tidigare har man i Gävleborg redovisat genomsnitts beläggningsgrad vilket inte på något sätt kan jämföras med faktiska överbeläggningar.

Finns det en patient i korridoren på en avdelning och en ledig plats på avdelningen bredvid så är beläggningsgraden ok. Det är såklart lika allvarligt med en patient i korridoren oavsett om det finns lediga platser på andra ställen på sjukhusen eller inte. Den nya statistiken mäter faktiska överbeläggningar(antal överbeläggningar per 100 vårdplatser) vilket är mycket mer relevant. Jag har i flera år lyft denna problematik och har krävt att vi i Gävleborg ska börja mäta faktiskt överbeläggning och inte någon teoretisk siffra om beläggningsgrad. Nu har man äntligen börjat med detta, men först när SKL börjar ställa sådana krav.

Jag följer kontinuerligt beläggningarna på våra sjukhus och vi kunde i somras se att läget hade stabiliterat sig något och att det inte alls var samma tryck på våra avdelningar som tidigare. Ingen har för mig kunnat förklara orsakerna till detta. Nu är det intressant att se om beläggningssituationen utvecklas framöver.

Så idag så fick vi se en sammanställning från SKL och läget är bättre i hela landet och Gävleborg fortsätter att ha något färre överbeläggningar. Tyvärr så är vi fortfarande bland de landsting som har högst antal överbeläggningar vilket är oroande. Vi i oppositionen har tidigare föreslagit att man ska inrätta mellanvårdsplatser, tillsammans med kommunerna, på våra sjukhus för att inte färdigbehandlade patienter ska uppta en vårdplats. På dessa platser kan de färdigbehandlade patienterna vänta på att kommunen har möjlighet att ta hand om dem eller att de kan åka hem. Detta skulle vara bra för såväl patienterna som för sjukvården men också bra för kommunerna. Det finns helt enkelt bara vinnare på en sådan lösning. Tyvärr så har vi inte fått något gehör hos ansvariga tjänstemän eller hos majoriteten.

onsdag 2 oktober 2013

Sociala medier, är det framtiden?

Just nu pågår det en debatt om sociala mediers vara eller icke vara i landstinget. Jag kan förstå om det är svårt för alla att kunna engagera sig i sociala medier, men allt detta måste ses i ett större sammanhang.

Jag tycker vi ska utveckla och ta vara på de nya medier som uppstår. Vi kan inte alltid förlita oss på att samhället kommer se ut som det alltid har gjort. Vi vet att medievärlden förändras och det gör den i allt snabbare takt, och ingen kan förutspå vad som gäller om 5-10år. Den som inte har förmåga att anpassa sig och hänga med kommer bli förbisprungen av de som anpassar sig.

Vi vet att pappersupplagorna av tidningarna minskar i volym. Här har webben och en del gratistidningar tagit en stor del av läsarna. Det som händer nu är att de traditionella tidningsaktörerna måste hitta andra inkomstkällor än abonnemang på papperstidningar.

Själv gillar jag att läsa papperstidningen men har gått över till e-tidning som ger samma upplevelse men utan att behöva transportera en massa lästa tidningar till återvinningen. Jag gillar att någon har plockat ut de mest relevanta nyheterna som ger mig en bra överblick på vad som händer i samhället. Andra väljer att lyssna på radio och kolla på nyhetssändningar på TV. Det finns även de som endast söker upp nyheter på gratis webbsidor och andra forum vilket säkert fungerar bra för dem. Det som är mest oroväckande är de som inte är intresserade alls. Hur ska de kunna skapa sig en uppfattning om vad som händer i omvärlden.

Vi kommer se en ökad mångfald av nyhetskanaler framöver där internet och våra mobiler skapar helt nya möjligheter. Tiden när man sitter och väntar på att Rapport ska börja på TV är snart förbi. Redan nu så ser jag oftare på SVT-play nyheter än att sitta bänkad framför TV just kl 1930.

Men när det gäller oss politikers närvaro på sociala medier så tror jag att vi ska rannsaka oss själva. Vad skriver vi och för vem? Är det för att debattera med våra motståndare, visa engagemang hos sina sympatisörer eller för att hitta nya målgrupper.  Här finns det mycket mer att göra.

Det enda vi vet med säkerhet är att det inte kommer bli som vi tror.

Det landstinget inte klarar av fixar entreprenörer i länet

Förra veckan beslutade landstingsmajoriteten att lägga ned en av de mest populära hälsocentralerna i Gävle, Stortorget HC. Detta gjorde man för att minska det kraftiga underskott som vår egen primärvård har. Redan då spekulerade vi i att det säkert kommer en privat aktör som vill öppna på ett sådant attraktivt ställe, vilket nu verkar bli av. Så den påstådda besparingen verkar det nu inte bli så mycket av. Vad blir nästa åtgärd för att få en ekonomi i balans?

Det är bra att entreprenörer fortsätter att etablera sig i vårt vårdvalsystem, trots att majoriteten minskar på ersättningarna och konstant utökar uppdraget. Det som är synd är att inte vi i landstinget inte har ambitionen att vara delaktiga och skapa mångfald inom primärvården. Att landstinget inte själva kan driva en hälsocentral, i centrala Gävle med 6500 listade patienter,  medan en privat ser möjligheter på samma plats med samma patientunderlag är bara ett misslyckande av vår egen förmåga. Detta visar återigen att ledarskapet i dagens landstingsledning brister.

Vi i Samverkan har däremot lagt olika förslag på hur vi kan skapa förutsättningar för våra egna hälsocentraler att kunna verka i vårt eget vårdvalsystem på ett sätt som både är konkurensneutralt och skapar trygghet för patienterna. För att Gävleborgarna ska få en verklig valfrihet så krävs det att det finns en mångfald av hälsocentraler med lite olika inriktningar och som drivs av såväl privata som offentliga aktörer.

lördag 28 september 2013

Hur ska vi få en likvärdig hälso- och sjukvård?

Nu är de flesta partierna inne en period där det är partistämmor och som får mycket uppmärksamhet. Det är nu man formar den framtida politiken. Det är intressant att följa dessa stämmor och reflektera över hur olika partier gör olika vägval. Vi har nyligen fått rapporterat från centerpartiets stämma där man har tagit mer eller mindre märkliga ställningstaganden. I dagarna håller kristdemokraterna sitt riksting där man har gjort vissa mer eller mindre uppmärksammade utspel. Ett av de mer intressanta var Göran Hägglunds uttalande om att han inte längre är främmande för att avskaffa landstingen och flytta ansvaret för sjukvården till staten.

Vi moderater har historiskt drivit frågan om att förstatliga sjukvården för att på så sätt kunna garantera en mer likvärdig vård i hela landet. Vi har under de senaste åren valt att delvis överge den stormpunkten, vilket är logiskt. Organisationsformerna får aldrig bli viktigare än att vi ska ge våra invånare en likvärdig vård av högsta kvalité.

Nu är det upp till alla landsting att komma fram till hur detta ska ske tillsammans utan statlig inblandning. I de fall vi landstingspolitiker inte fixar detta så kommer staten att gripa in som t.ex. när inte landstinget Gävleborg vill tillhandahålla hjälpmedel till de som hade personlig assistans. (vilket var uppmärksammat för ett par år sedan och riksdagen inrättade en Lex Gävleborg) Exempel på hur vi frivilligt har löst likvärdigheten är när vi nu beslutar om villkoren för subventioner av p-piller.

Jag är övertygad om att vi kommer se mer av statlig inblandning framöver, och välkomnar detta, och detta kommer att göras eftersom det tar för lång tid för landstingen att komma överens och det finns ett stort tryck från allmänheten att komma tillrätta med olikheterna.

Hälsingetidningarna har gjort en uppföljning på Görans utspel och jag blev väldigt förvånad när jag läser hur vänstermänniskorna resonerar. Landstingsstyrelsens ordförande gör, för en gång skull, ett uttalande och som vanligt skyller man allt på regeringen. Enligt henne är resurserna ojämnt fördelade i landet och att om man bara fick mer statligt stöd så skulle allt bli bra. Suck! När ska länets socialdemokrater ta sitt ansvar för det landsting de har styrt i snart hundra år? Vi har aldrig fått så mycket statliga bidrag som nu och nästa år kommer utjämningssystemet göras om som gör att Gävleborg får ytterligare 140miljoner och till detta har vi landets högsta landstingsskatt, ska inte dessa resurser räcka för den socialdemokratiska landstingsledningen?

Besök i företagens verklighet

Vi moderater gör mycket besök ute i verkligheten, det är en av de viktigaste delarna i det politiska arbetet. Det är otroligt viktig att höra hur människor uppfattar hur det är att bo och verka i kommunen och länet. Det är endast genom att lyssna in som vi kan bilda oss en heltäckande bild av verkligheten och vilka samhällsutmaningar vi står inför.  Just nu intensifierar vi moderater besök hos företag i länet. Vi ska tillsammans besöka 400 företag i länet inom det kommande året för att se vad vi som politiker kan göra för att skapa fler jobb.

Igår gjorde Gävles kommunalråd Inger Källgren Sawella och jag besök på Rönngrens mark och trädgård i Gävle. De sysslar med det som namnet antyder, mark och trädgård, där både planering, etablering och skötsel ingår.

Det var mycket intressant att höra deras syn på vad som är viktigt för att deras bransch ska kunna växa i framtiden. Den viktigaste frågan handlade, inte helt oväntat, om företagsklimat och attityder. Vi måste i kommunerna och i länet ha ett klimat som stimulerar entreprenörskap och företagande. Vi fick mycket konkreta förslag på idéer som kan genomföras, bl.a. kom vi in på hur upphandling fungerar i kommunen och landstinget. Där finns det mycket vi kan göra för att stimulera fler jobb i livskraftiga företag.
Alla dessa synpunkter är viktiga för att fortsätta våra förnyelse i partiet.

fredag 27 september 2013

P4 kollar sjukvården - ranking


Öppna jämförelse ranking 2009 till 2012. Blå landsting
är Alliansstyrda och röda är sossestyrda
Idag berättar Radio Gävleborg om öppna jämförelser och att Gävleborg har klivit uppåt ett par steg på denna ranking. Varje höst kommer SKL och socialstyrelsens med en rapport ”öppna jämförelser”, där kan man jämföra alla landstinget i över 250 olika kvalitétsparametrar. Jag har sedan 2009 sammanställt dessa som en rankinglista för att se hur vi ligger till jämfört med alla andra landsting. När jag har gjort detta har det alltid ifrågasatts av den politiska majoriteten där man hävdar att det inte går att dra några som helst slutsatser av detta.

Min ambition har aldrig vart att få fram en helt vetenskaplig ranking utan den bygger på många olika parametrar som tillsammans ger en helhetsbild som man kan diskutera kring. Under åren 2009-2011 har Landstinget Gävleborg abonnerat på jumboplatsen men så nu förra året tog vi några kliv uppåt på listan vilket är mycket glädjande. Därför kommer det bli mycket intressant att göra motsvarande sammanställning i november när nästa redovisning presenteras, kommer vi fortsätta att klättra eller tappar vi.

Intressant är också att den tjänsteman som idag uttalade sig om radions ranking inte kritiserade metoden med ranking utan gärna lyfte fram att man har förbättrat sig. Även på fullmäktige i veckan så presenterade landstingsdirektören ett eget index och ranking över några mätningar som görs för vården av våra äldre. Det är glädjande att man nu accepterar denna enkla rankingmetod som vi i oppositionen använt i flera år. Jag hoppas också att man kommer göra det när man såväl kliver i ranking som om man kommer tappa i ranking i framtiden.

Gävle kommun satsar på vård vid livets slut


Gävle kommun har nu beslutat att starta en enhet för palliativ vård(vård vid livets slut). Det har under flera år diskuterats om vi ska ha Hospice i länet. Vi i Samverkan Gävleborg har drivit denna fråga väldigt hårt och nu har man kommit en liten bit på väg.

Landstingsledningen har hela tiden påstått att det inte finns intresse från kommunerna att starta Hospiceverksamhet tillsammans med landstinget, men Gävles beslut visar på motsatsen. Vi i oppositionen vet att det finns ett intresse men att man tyvärr misstror landstinget, som vanligt. Landstingsledningen har inte heller visat särskilt intresse utan vill i stället satsa på nya platser på onkologen istället.

Att nu Gävle tar ett första steg är bra men tyvärr kommer det inte bli ett riktigt Hospice. För att det ska kunna ses som ett Hospice krävs att även landstinget är med. Om man gör detta tillsammans så finns det möjlighet för den som driver Hospice att ha egna läkare anställda. Idag kommer det att vara de läkare som finns inom palliativa teamen i länet som hjälper till. Dessa palliativa team finns idag bara på vardagar dagtid. För att klara en Hospiceverksamhet krävs att det finns någon form av tillgång till läkare dygnet runt och på helgerna där det finns kontinuitet och trygghet

Jag hade hoppats på att man från landstingsledningen skulle haft lite mer intresse för de idéer vi presenterade inför förra valet där vi som första steg skulle bygga ett Hospice i anslutning till Gävle sjukhus och Valls Hage.

Vi kommer fortsätta att kämpa riktig Hospiceverksamhet i länet, vi kommer inte ge oss förrän detta är genomfört.

måndag 23 september 2013

Pinsam bortförklaring av nedläggningen av Stortorget HC

Nu är beslutet taget av landstingsstyrelsen att lägga ned Stortorget HC, majoriteten röstade för och en enig opposition röstade emot. Det finns säkert de som tycker att denna fråga har fått alldeles för stort utrymme i den politiska debatten de senaste veckorna. För mig är just denna fråga mycket större än just Stortorgets vara eller inte vara, det handlar om vilken syn majoriteten har på våra egna verksamheter och på vårdvalet.

Jag är helt övertygad om att med rätt förutsättningar så kan vår personal på Stortorget vända det ekonomiska läget för dem och fortsätta kunna driva denna mycket populära vårdcentralen på samma sätt som det finns andra HC som klarar det. Vi delar inte majoritetens uppfattning att primärvården har för mycket pengar, utan vi föreslår att även primärvården ska få samma uppräkning 2014 som övrig sjukvårdsverksamhet.

Dessutom förutsätter en välfungerande vårdvalsystem att det finns en mångfald av utövare och att det finns flera olika hälsocentraler att välja på. Nu går man mot att minska valfriheten allt mer. Vi har idag ett system som tyvärr börjar förfalla och det fungerar inte på det sätt som det var tänkt.

På morgonen innan styrelsemötet startade så var den en protestaktion på landstinget, det var patienter och medarbetare som lämnade över en protestlista med 1100 underskrifter. Detta om något borde ha gett effekt hos majoriteten, men inte. Tack alla ni som har hjälpt till att driva på i denna fråga och jag är övertygad om att det tillslut kommer ge effekt. Jag lyssnade på när landstingsråden stod och skulle förklara detta beslut, och det gick inte så bra. Man kunde inte ge svar på alla de frågor som ställdes utan när man blev pressad så började man skylla på Alliansregeringen och Anders Borg. Det är mycket märkligt att landstingsstyrelsens ordförande inte vet hur våra kommuner och landsting styrs.

I Gävleborg är det sossar(tillsammans med C och MP) som styr, Alliansregeringen har mycket begränsad påverkan på vilka hälsocentraler man startar upp eller lägger ned i Gävleborg. Man har till och med skapat reglerna kring vårdvalet på ett sådant sätt att landstingen kan utforma dessa system på det sätt som man själv anser gynnar länets invånare.

Det är dags att landstingsmajoriteten tar sitt ansvar och förklarar sin egen politik. Om ett år är det val och då måste de olika alternativen bli tydliga för väljarna. Jag kommer göra det jag kan för att tydliggöra detta och jag hoppas verkligen att landstingssossarna kommer till samma insikt.

lördag 21 september 2013

Valupptakt i Gävle

Jonas Holm berättar om Alliansens
arbete i glada Hudik.
Under lördagen samlades ett 50tal moderater i Gävle för att prata om hur vi ska vinna de kommande valen nästa år. Det diskuterades om strategier och målsättningar inför valen.

Jonas Holm, kommunalråd i Hudiksvall, berättade om Alliansens resa när man tog över makten i Hudik. Han visade på hur viktigt det är att vara förberedd och visa på väljarna vad man vill göra och sedan genomföra det man har sagt när man får möjlighet.

Kent Persson inspireras oss till
valsegrar nästa år
Kent Persson, partisekreterare, berättade om planerna inför de kommande valen. Det kommer hända mycket under det kommande året och vi är väl förberedda. Vi ska vinna slaget om verklighetsbeskrivningen. Vi ska möta sossarnas svartmålning av Sverige genom att beskriva samhället som det ser ut. ”Vi har gjort ett bra Sverige bättre men det finns mer att göra.”

Viktig för oss är att koppla ihop den nationella, regionala och lokala politiken. All politik hänger ihop och valen vinns om vi visar på att allt hänger ihop.  Vi måste berätta om hur samhället ser ut och vi ska beskriva det som människor känner igen sig i, även lokalt. Vi få inte hamna i det facket att vi bara pratar om det som inte fungerar och lyfter fram alla problem.

Vi gick även igenom vilka frågor som är viktiga i Gävle och Gävleborg för att vinna valen lokalt. Vi kunde även visa på den lokala opinionstrenden och det är tydligt att det finns en nedåtgående opinionstrend för de röd-gröna och en positiv för Alliansen.

torsdag 19 september 2013

Bra besök på Stortorget HC

En skylt som nu rimmar illa med den förda politiken,
"Vi finns nära dig när du behöver oss"
Idag besökte vi oppositionsråd i Samverkan Gävleborg Hälsocentralen på Stortorget i Gävle, som nu hotas av att läggas ned. Vi har under de senaste veckorna kunnat följa hur det har diskuterats i media och hur det drabbar våra patienter. 

Jag har tidigare vart i kontakt med både patienter och personal som har berättat hur besvikna de är att landstinget väljer att lägga ned. Man kan inte förstå hur denna neddragning ska kunna spara de miljoner som vår ledningen påstår. 

Idag kunde vi i Samverkan själva höra våra medarbetares frustration och hur ledsna de är över den hotande nedläggningen och hur detta har hanterats. Om man hade fått se underlag som visade på att man verkligen skulle kunna spara några pengar så kanske man kunde förstå, men det har man inte fått. Det är en mycket bra och uppskattad hälsocentral, som förmodligen har det bästa läget i länet, med en stor andel patienter som aktivt har valt just denna hälsocentral. 

Tydligt utslag på frågan om man
vill ha Stortorget HC kvar
Vi var även ute och lyssnade till Gävleborna vad de anser om den framtida nedläggningen och det i princip ingen som tyckte att det var ett klokt och logiskt beslut. Vart ska alla dessa patienter ta vägen, de kommer inte försvinna utan de måste få vård. 

Jag har även under dagen studerat de underlag vi har fått till oss och jag förstår inte hur man överhuvudtaget ska kunna spara några större summor. Problemet är att vår primärvård inte har fått någon uppräkning de senaste åren. 2011 gick våra HC i Gävle med ett positivt resultat (+15mnkr)och 2012 blev det ett underskott(-8mnkr). Inför 2013 fick man ingen uppräkning av anslaget till vårdvalet och nu kan vi se att underskottet växer (-8,5mnkr under första halvåret). Inför 2014 så planerar majoriteten att inte räkna upp anslagen heller och dessutom ta bort ytterligare 47mnkr. 

Vi i Samverkan hade ett helt annat förslag när vi i juni beslutade om ramar för 2014. Hade majoriteten lyssnat på oss då så hade vi haft ett helt annat ekonomiskt läge inför 2014.

tisdag 17 september 2013

P4 kollar sjukvården – väntetider på akuten

I dagen P4 kolla sjukvården kan vi höra om hur väntetiderna på akutmottagningen är alldeles för långa. Jag får ofta höra om berättelser om hur det fungerar på akutmottagningen, ibland är det positiva upplevelser men alldeles för ofta är det berättelser om långa väntetider och kaos på mottagningen.

Vi i Samverkan Gävleborg har föreslagit konkreta åtgärder för att komma till rätta med kaoset på våra akutmottagningar:

 • Inför vårdgaranti på akutmottagningarna. Detta kan utformas som en lokal kömiljard för verksamheterna för att stimulera korta väntetider. Det kan även bestå av någon form av kompensation till patienterna om garanterade väntetider inte uppnås.
 • Samlokalisera primärvårdsjouren med akuten på sjukhusen, detta innebär att patienterna lättare söker sig till rätt vårdnivå.
 • Bygg om akuten på Gävle sjukhus. Dagens akutmottagning är utformad som en bunker gjord för krig. Vi har föreslagit att man ska anpassa det lediga våningsplanet i operationsblocket för en modern akutmottagning där även primärvårdsjour kan få plats.

Detta är några exempel på konkreta åtgärder vi har föreslagit. Politik gör skillnad!

måndag 16 september 2013

P4 kollar sjukvården

Igår kunde vi höra om en SIFOmätning där man har kommit fram till att en majoritet av Sveriges invånare anser att sjukvården har blivit sämre under de senaste åren. Det som tyvärr inte framgår i den nationella median är att det är de 21 landstingen som är ansvariga för sjukvården och inte regeringen.

Därför är det bra att P4 Gävleborg idag startar en serie där man ska granska sjukvården i länet. Det är ett mycket bra initiativ och sjukvårdsfrågorna är en av de viktigaste välfärdsfrågorna för våra länsinvånare. Jag blir ofta kontaktad av personer som har åsikter om sjukvården och det är både positiva berättelser men också mycket negativa upplevelser. Det är ganska naturligt att man vill berätta om det som inte fungerar, som patient så förutsätter man att det alltid ska fungera och man vill då berätta om det som avviker.

När nu radion specialgranskar detta så hoppas jag att man är tydlig med hur sjukvården styrs och vilka som är ansvariga. Vi har idag en politisk majoritet som håller sig borta från media och låter tjänstemännen allt mer ta den offentliga debatten, vilket är beklagligt.
Just idag så berättar man om en autistisk pojke som inte fick hjälp när han hade en spricka i foten. Nu kunde vi höra hur sjukvården misslyckats att hantera detta och det bekräftar även de tjänstemän som ställs tills svars.

I vårt landsting så har man valt att flytta allt mer av den specialiserade sjukvården till våra vårdcentraler. Detta är något som pågår i smyg och vi har lyft dessa frågor tidigare men inte fått något gehör. Dagens berättelse är ytterligare ett exempel på att det kanske inte är varje hälsocentral som ska sköta allt. Vi har istället föreslagit att vi ska inrätta Barnens hus, där vi ska samla den specialiserade sjukvården för barn och ungdomar. I detta ”hus” ska det även finnas hälsocentral som är inriktade på barn och ungdomar med särskilda behov.

Politik gör skillnad och nästa år finns det möjlighet för Gävleborgarna att rösta fram en ny ledning för landstinget och sjukvården.

fredag 13 september 2013

150år av kommunalt självstyre, är det värt att fira?

Igår tillbringade jag dagen på SKLs ordförandedag där man uppmärksammade 150år av kommunalt självstyre. Det var en dag med många inspirerande tillbakablickar över de senaste 150 åren men också framtidsspaning om det framtida IT-samhället. Vi fick även en grundlig genomgång av de kommunsammanslagningar som genomförts på 50- och 70-talet och anledningarna varför de genomfördes.

Det mest populära seminariepasset var där Percy Barnevik redogjorde för sin syn på ledarskap. Det finns mycket att lära av honom och hans sätt att leda storföretag. Vi hade alla fått en kopia av hans bok där han ger 200 konkreta råd för att uppnå ett bra ledarskap.

Det som var intressant att höra var hans synsätt på hur viktigt det är att skapa de små organisationerna inom stora organisationer för att på så sätt ta till vara på det lokala engagemanget och alla goda idéer. Det är något som vi i Samverkan har lyft som en viktig sak att arbeta med i vårt landsting. T.ex. så vill vi att alla våra hälsocentraler ska bli mer självständiga enheter med ansvar för såväl ekonomi som verksamhet. Det känns bra att få stöd för en sådan politik av en av Sveriges mest framgångsrika företagsledare.

Kvällen avslutades med 150års jubileumsmiddag där alla Sveriges kommuner och landsting var representerade. En mycket givande dag helt enkelt.

Idag blev det tidig morgon för att ta tåget till Gävle för företagsbesök i Teknikparken.

torsdag 5 september 2013

Återigen tillrättavisning på landstingsstyrelsen

Igår hade landstingsstyrelsen återigen sammanträde. Vi fick då bl.a. höra landstingsledningens kommentar till den debatt som har pågått om huruvida vi erbjuder våra länsinvånare relevant rehabilitering eller inte. Denna debatt har pågått under en längre tid men när SVT sände sitt premiäravsnitt av Arga doktorn förra veckan så har det tagit extra skruv hos ledningen.

Jag vet att TV inte alltid visar den kompletta bilden av hur verkligheten ser ut och det är värt att påpeka. Men vi fick återigen bekräftat i TV att landstinget Gävleborg inte kan erbjuda alla patienter den bästa möjliga rehabiliteringen. Detta har vi vetat under en längre tid och vi har fått det bekräftat av såväl patienter, patientorganisationer, vår personal, media och nu även av ledningen för verksamheten. Verksamhetsföreträdarna som kommenterade SVTs program håller med om att man idag inte kan erbjuda intensivrehabilitering till alla som har behov utav det och det handlar om att det saknas resurser.

Då kan man tro att det kommer hända något hos den politiska ledningen, men icke. Man har inte för avsikt att skjuta till några extra resurser så vi kan erbjuda fler människor intensivrehabilitering varken i Sandviken eller hos någon externa aktör. Ett mycket märkligt beteende.

Vi i Samverkan Gävleborg kommer fortsätta att kämpa för dessa människor och vi kommer se till att vi i vårt kommande budgetalternativ utökar resurserna till just intensivrehabilitering. Det finns alternativ inom politiken och det handlar nu om att synliggöra dessa.

lördag 31 augusti 2013

Arga doktorns nedslag i Gävleborg

I veckan visade SVT det första programmet i en serie där arga doktorn ska hjälpa patienter som inte har fått den vård de har behov utav. Först ut i denna serie var Landstinget Gävleborg och en patient som inte får den rehabilitering hon har rätt till.

Vi har under flera år påpekat behoven av rehabilitering. Jag har träffat många patienter och läst i tidningarna om de patienter som inte får hjälp. Rehabilitering är en av de viktigaste uppgifterna landstingen har, det är genom snabb och effektiv rehabilitering som människor ges möjliget att komma tillbaks efter en skada, det kan vara trafikolycka, stroke eller någonting annat. Det kan även handla om medfödda besvär som kräver livslång rehabilitering för att skapa ett så normalt liv som möjligt.

För några år sedan beslutade den politiska majoriteten i landstinget att vi inte längre ska erbjuda rehabilitering utanför landstingets regi. Samtidigt som man tog bort möjligheten att söka till andra vårdgivare så utökade man inte resurserna till vår egen rehabverksamhet. Det blev alltså dubbel olycka för våra patienter.
Efter att NHR (neuroskadades riksförbund) förra året hade en paneldsiksussion om just det skriande behovet av rehabilitering så tillsatte landstinget en utredning för att kartlägga behoven och utbudet av rehab i Gävleborg. Tyvärr valde man bort just området intensivrehab i denna utredning och vilka behov som finns där.

Så nu i onsdag såg jag programmet där ytterligare en patient ger sin berättelse om hur sjukvården fungerar i Gävleborg(och Dalarna). Läkarna på länsrehab i Sandviken var överens med henne om att hon hade behov som de inte kunde tillgodose och att det handlade om att de inte hade resurser till sådan rehabilitering. Men det mest skrämmande är ointresset och ett nonchalanta reaktionen de fick från ansvarig chef och politiker. Man erkänner att man inte har resurser till att ge alla patienter rehabilitering och man har inte för avsikt att ge dem det heller. Jag blir riktigt upprörd när jag hör dessa personer komma med sina bortförklaringar.

Det råder ett systemfel i Gävleborg. Hur kan det komma sig att våra länsinvånare inte ska ha tillgång till samma vård som resten av landet. Vi har landets högsta landstingsskatt men klarar inte av att prioritera just rehabiliteringen som är så viktig.

När jag hör och läser om dessa patienter så blir jag ännu mer taggad att vi ska göra allt vi kan för ett maktskifte i landstinget.

tisdag 27 augusti 2013

Återträff med NHR

Förra hösten blev jag inbjuden tillsammans med mina övriga landstingsrådskollegor till NHRs(Neurologiska Handikappades Riksförbund) träff i Bollnäs. Vi deltog där i ett seminarium och fick lyssna till deras berättelser om hur verkligheten ser ut i Gävleborg när det gäller rehabilitering för deras patientgrupper. Det blev ett bryskt uppvaknande för majoritetens företrädare som fick höra hur det verkligen går till i Gävleborg. Resultatet av detta möte blev att man tillsatte en utredning som skulle kartlägga vilka behov som finns och vad landstinget kan erbjuda.

Så i juni kom slutrapporten där man var uppriktig och erkände att det finns många brister inom rehabiliteringen. Och det finns även en handlingsplan med åtgärder. Tyvärr så har man inte utrett allt som avsikten var utan man glömde helt enkelt bort behovsbilden av intensivrehabilitering och vilka konsekvenser beslutet att sluta erbjuda sådan vård utanför landstingets regi.

Så igår så hade NHR en ny träff där vi skulle diskutera utredningen och hur vi går vidare. Mycket av utredningen slutsatser är korrekta och det finns åtgärder som är bra. Men det som togs upp av NHR igår var såklart bristerna inom intensivrehab, samma synpunkter som de vi lyfte upp när vi inom politiken fick se rapporten i juni. För att tydliggöra detta så har vi i Samverkan Gävleborg gjort en komplettering till tjänstemännens utvärdering där vi lyfter fram fyra punkter brister som behöver kompletteras.

Klimatvård.
Vi måste kartlägga behoven av klimatvård och erbjuda Gävleborgarna detta. Det finns stora behov och det finns rapporter och fakta som påvisar att det finns positiva effekter för de som får detta.

Intensivrehab
Vi måste erbjuda en större mångfald av intensivrehabilitering och då både inom länet men även utanför. Idag har majoriteten sagt upp avtal med alla aktörer och det erbjuds inte något sådant i Gävleborg. Vi vet också att länsrehab i Sandviken inte klarar av att ta hand om alla som har behov.

Läkartillgång
Vi måste se till att vi har en god tillgång till neurologer i länet. En kartläggning med behovsanalys är något som måste göras.

Vård inom EU
Idag finns det EU direktiv som reglerar möjligheten för alla EUmedborgare att söka vård inom hela EU. Detta skulle så klart vara bra för våra patienter som har behov av rehabilitering i varmare klimat. Vi måste hjälpa våra patienter att ta del av denna möjlighet.

Länk till Samverkans kompletterande rapport

Vårdcentralsdöden fortsätter i Gävleborg

Igår släpptes bomben att landstingsledningen har för avsikt att lägga ned Hälsocentralen på Stortorget i Gävle. Det har under en längre tid spekulerats att man kommer lägga ned någon av landstinget hälsocentraler i Gävle. Vi vet att vår egen primärvård går med kraftiga underskott där såväl Stortorget, Sätra och Gävle Strand går med miljonunderskott.

Kommer då denna desperata åtgärd lösa de ekonomiska problemen?

Att inte kunna driva en vårdcentral med 6700patienter är mycket märkligt. Dessutom har denna HC fasta läkare och är inte i lika stort behov av hyrläkare som många andra enheter. Enligt normen i vårdvalet så krävs ca 4000patienter för att få ihop ekonomin i en HC. Just Stortorget HC är den hälsocentral som ligger bäst till i Gävle i direkt anslutning där flest Gävlebor rör sig och alla bussar ansluter i dess närhet.

Vårdvalet bygger på att det ska finnas en mångfald av utövare där det ska råda en reell valfrihet för våra invånare att välja vilken HC man vill tillhöra. Det måste då finnas fler centraler och med olika utövare för att på så sätt skapa en mångfald. Landstinget har redan tidigare valt att lägga ned i Bomhus för att komma tillrätta med ekonomin och vi kan se idag att den åtgärden inte hjälpte. Att nu fortsätta med nedläggningar kommer såklart inte heller att hjälpa. Vi går i Gävleborg mot en vårdcentralsdöd vilket är raka motsatsen till vad målsättningen med vårdvalet är.

Om man nu fullföljer denna nedläggning så kräver vi att det sker på ett kontrollerat och just sätt. De patienter som idag aktivt har valt Stortorget måste ges möjlighet att välja en ny HC och inte bara bli förflyttade till någon annan av landstingets enheter.

torsdag 22 augusti 2013

Delårsbokslut för landstinget klart

Idag presenterade landstinget sitt delårsbokslut för första halvåret. Man lyckas inte med att leverera ett plussresultat utan resultatet är -94mnkr första halvåret och prognosen för helåret är -100mnkr. Att det blir så kraftiga underskott beror på att man har ett stort negativt finansnetto som påverkar resultatet negativt. Före finansnetto så är prognosen att man ska klara att visa positiva siffror vid årets slut.

Våra divisioner fortsätter att gå med kraftiga underskott och bedömningen är att man inte kommer få ordning på detta under året. Vi kan inte heller få någon redovisning när man tror sig kunna redovisa ekonomi i balans för dessa divisioner.

Att man klarar ett positivt resultat före finansnetto beror på att intäkterna är högre än beräknat. Den stora orsaken är återbetalning av premier från AFA försäkring på 96mnkr. Hade man inte fått dessa pengar så hade vi haft ett negativt resultat även före finansnetto.

Jag är mycket bekymrad att man inte ser allvaret i det ekonomiska läge som vi befinner oss i. Ökningstakten på nettokostnaderna fortsätter att vara högre än vad intäkterna ökar vilket innebär att det endast är en tidsfråga innan majoriteten föreslår en skattehöjning igen.

fredag 16 augusti 2013

Mångfald och valfrihet bra för Gävleborgarna

Landstinget Gävleborg är ett av de landsting som har högst andel av sin vård utlagd på entreprenad. Detta visar en jämförelse som tidningens Dagens Samhälle har gjort. Frågan vissa ställer sig hur kan detta vara möjligt i detta röda landsting.

Vi vet att s och v är skeptiska till att någon annan ska utföra offentliga service inom vård, skola och omsorg. Hur kan det då komma sig att Gävleborg Landsting som har vart styrt av sossarna i hundra år ligger så högt i dessa listor, utav den totala omsättningen köper man 11% av andra aktörer. Vi har även ett av de landsting som har ökat sin upphandling mest av alla sedan 2007.

I just vårt fall så får vi så höga siffror eftersom vi har upphandlat ett av våra tre sjukhus, detta motsvarar hälften av dessa 11%. Detta har gjorts under den period man jämför. Att sossarna har deltagit i en sådan upphandling var något som i den borgerliga oppositionen fick igenom att vår budget 2009 vann omröstningen i fullmäktige. Detta kunde ske eftersom en miljöpartist valde att hoppa av det partiet och rösta med oss borgerliga.

Det som däremot är mer oroande är att vi har en motsatt trend i landstinget under de senaste två åren. Man väljer nu att säga upp avtal med andra entreprenörer som t.ex. sjukgymnaster, citykirurgen och nu senast en öran -näsa –hals specialist i Söderhamn. Detta är ganska små belopp som berörs men de är viktiga för att skapa en mångfald av utövare och en valfrihet som nu begränsas.

Jag fick frågan igår om vad som händer i framtiden och svaret är ganska enkelt. Valet nästa år kommer avgöra framtiden för hur mångfald och valfriheten kommer se ut i vårt landstinget. Får dagens majoritet fortsätta att styra så kommer man fortsätta att säga upp avtal med privata aktörer och utarma vården i länet. Tar däremot vi i Samverkan Gävleborg över makten så kommer vi arbeta med att få mer valfrihet och mångfald genom att bl.a. tillåta fler aktörer inom den öppna specialistvården. Vi kommer låta våra patienter söka sig fritt för att få rehabilitering o.s.v.

Det är helt enkelt så att politik gör skillnad.

lördag 10 augusti 2013

Bra eller dåligt med många hyrläkare?

Idag rapporterar Hälsingetidningar om den rapport som tankesmedjan Timbro har skrivit där man lyfter fram fördelarna med hyrläkare. Man har även frågat oss politiker i landstinget vad vi anser om just systemet med hyrläkare.

Jag anser att det ska finnas vissa behov av att anlita hyrläkare och det är när exempelvis våra egna läkare är föräldralediga eller har semester. Det kan även vara bra att ta in om det är tillfälliga behov av extra resurser. Däremot är det inte bra att konsekvent bygga upp en sjukvård som är konstant beroende av hyrläkare. Att hela tiden det byts läkare på våra vårdcentraler skapar en otrygg och osäker vård för våra patienter. Dessutom tenderar det att skrivas ut mer läkemedel än vad våra egna läkare gör.

Den politiska majoriteten har tidigare vart mycket emot hyrläkare och man har talat om att det ska förbjudas och att alla landsting tillsammans ska bojkotta hyrläkare. Man har även försökt att göra någonting åt problemet med desperata åtgärder som exempelvis ”sign on” bonusar där en nyanställd läkare får en halv miljon i bonus om de tar en anställning hos Landstinget Gävleborg. Idag kunde vi däremot läsa om landstingsrådet som nu lovordar hysläkarsystemet och hon verkar helt ha kapitulerat i denna fråga.

Gävleborg har landets högsta kostnader för hyrläkare och det är något som vi i Samverkan har reagerat starkt på och påtalat under flera år. Varför vill inte läkare arbeta för oss i Landstinget Gävleborg? För att ta reda på svaret har vi i oppositionen bl.a. gjort en undersökning där vi har frågat de 100 läkare som slutar varje vad detta kan beror på, och svaret är väldigt tydligt. Gör något åt det hierarkiska ledarskapet så blir landstinget mer attraktivt som arbetsgivare och läkare kommer att söka sig dit.

Så vi kan antingen fortsätta med att anlita dyra hyrläkarslösningar eller så kan vi göra landstinget mer attraktivt för läkare att söka sig till och stanna kvar. Vår målsättning i Samverkan Gävleborg är att vi ska minska behovet av hyrläkare till samma nivå som andra landsting.

Politik gör skillnad.