onsdag 22 december 2010

Socialstyrelsen delar oppositionens kritik mot majoritetens hantering av BUP.

Nu riktar socialstyrelsen stark kritik mot barn- och ungdomspsykiatrin i landstinget. Man är bl.a. kritisk till att det inte finns några slutenvårdsplatser för barn och ungdomar med psykiska problem. Vårt landsting har valt att lägga in dessa patienter som har behov av inläggning tillsammans med vuxenpsykiatrins patienter (som har kraftiga överbeläggningar) , eller på barn och ungdomsklinikerna. Detta tycker jag är mycket anmärkningsvärt och där håller socialstyrelsen med.

Vi har från oppositionen under flera år påpekat bristerna inom BUP. Vi är överens med majoriteten att prioritera barn- och ungdomssjukvården och då framförallt psykiatrin. Det står skrivet i de senaste mål- och budgetdokumenten från majoriteten, trots detta lägger de kraftiga sparkrav på dessa verksamheter. Såväl som i våra tidigare budgetförslag från Samverkan Gävleborg och även för 2011 har vi haft extra resurser avsatta just till dessa områden. Vi anser att de områden som är prioriterade också ska prioriteras ekonomiskt. Jag hoppas verkligen att majoriteten nu lyssnar till socialstyrelsen och förändrar sin politik och gör som Samverkan Gävleborg och lägger ytterligare resurser till PUB. Är de beredda att göra detta så finns det stora möjligheter att hitta en bred samsyn mellan oppositionen och majoriteten, vilket vore bra för landstinget och våra barn och ungdomar.
  

tisdag 21 december 2010

Kritiserad läkare tillbaka i opererande tjänst

Idag fick vi veta att den omstridda läkaren i Hudiksvall är tillbaka i opererande tjänst. Trots att hon blivit av med läkarlegitimationen i både Norge och Danmark har den svenska socialstyrelsen inga anmärkningar. Jag var väldigt kritisk till hur detta ärende har hanterats tidigare från landstinget och jag blir förvånad att man låter läkaren börja operera igen. Nu görs det visserligen under övervakning av annan läkare under en viss tid, frågan är hur länge denna övervakning kommer att ske.

En viktig del av sjukvården är att man känner sig trygg med läkarna och känner tillit till sjukvården. I detta fall skapar vi en oro bland våra patienter, vilket inte är bra ur ett patientperspektiv. Jag förväntar mig nu att man meddelar i god tid innan varje operation vilken läkare som ska göra själva ingreppet och huruvida det finns en ”övervakare” med i operationssalen eller inte. Detta är något som vi nu måste följa upp.

måndag 20 december 2010

Nu förstärker alliansen kraven för kömiljarden

Regeringen kommer nu tuffa till kraven för att landstingen ska få ta del av kömiljarden. Idag är kraven att de landsting som kan erbjuda 80% av patienterna att få träffa specialist inom 90 dagar och få operation utförd inom 90 dagar delar på en miljard kronor som regeringen satsar. Dessa tidsgränser är alldeles för långa och nu förstärker regeringen kraven för att få ta del av dessa pengar. Kraven blir nu att 70% ska få träffa en specialist respektive få operation utförd inom 60dagar  .

Vi moderater tillsammans med våra samarbetspartier i landstinget har tidigare presenterat en lokal förstärkt vårdgaranti, detta är vi beredd att göra utan att det skjuts till några resurser från regeringen. Det är inte rimligt att man ska behöva vänta 90 dagar för att få träffa en specialist, vi föreslår att detta ska ske inom 30dagar. Idag ingår inte undersökningar så som röntgen i denna garanti vilket inte heller är rimligt. I Gävleborg får 85% av patienterna idag träffa en specialist inom 90 dagar men du kan få vänta på röntgen i över ett år, detta är inte rimligt. Jag och vi moderater anser att fler delar ska ingå i vårdgarantin som t.ex. röntgen.

söndag 19 december 2010

Stora partier ska vara ödmjuka i samarbete med andra partier

Idag skriver GDs ledare om riskerna för moderaterna att vara ett stort parti. Moderaterna gjorde ett historiskt val både lokalt/regionalt och nationellt. Moderaternas valframgångar är inte bara vår egen förtjänst utan det är även tack vare ett bra allianssamarbete som hela alliansen totalt sett har gått framåt och det är tack vare ett bra lagarbete. 

Ledarskribenten lyfter fram samarbetet i landstinget som ett föredöme. Trots att moderaterna i landstinget är större än de andra Samverkanspartierna tillsammans så är vi väldigt ödmjuka i våra relationer med övriga samarbetspartier. Det är tillsammans som vi i Samverkan Gävleborg har lyckats stärka våra positioner i höstens val. Vi moderater och folkpartiet fick ökat väljarstöd medan KD och sjukvårdspartiet tyvärr backade en aning. Det är inte bra långsiktigt att vi moderater ökar i väljarstöd på bekostnad av våra samarbetspartier, utan vi ska vinna över väljare från socialdemokrater och vi ska även stärka vårt samarbete som ett tydligt icke socialistiskt alternativ.  För att lyckas i ett samarbete ska alla vara vinnare.

fredag 17 december 2010

Tydligen pågår arbetet för fullt med att minska bemanning i verksamheterna

Igår träffade vi oppositionsråd några av de fackliga företrädarna i landstinget. Vi brukar träffa dem några gånger per år för att diskutera aktuella frågor. Vi pratade bl.a. om alla dessa besparingsförslag som finns ute i verksamheterna. De blev väldigt förvånade när vi förklarade att vi oppositionspolitiker inte får någon information om de förslag som diskuteras. 

T.ex. arbetar man för fullt med att minska bemanningen på våra avdelningar. Vi i oppositionen har endast fått en kort information på en budgetberedning i september om detta, vilket då framställdes som det endast var ett arbetsmaterial. Nu kommer det fram att detta arbete pågår i det tysta ute i verksamheterna. När jag är ute och träffar personal får jag ofta höra hur ansträngd bemanningen är och att man har svårt att klara de bemanningstal som man ska nå redan idag. Att ytterligare minska detta är för mig väldigt svårt att acceptera. Självklart ska vi arbeta med att förbättra och effektivisera våra verksamheter men där måste man arbeta mer långsiktigt och mer lyhört och framförallt utnyttja personalens kunskaper. 

onsdag 15 december 2010

Tillväxt i hela länet en ödesfråga för Gävleborgarna

Förra veckan kommenterade jag i HT tjänstemännens förslag om att flytta planerade kejsarsnitt från Gävle till Hudiskvall. Istället för att återge mina synpunkter när det gäller vikten av att patienterna fortfarande ska ha möjlighet att välja vart man vänder sig för att få sjukvård tar artikeln upp frågan om BB i Hudiksvalls vara eller inte vara. För att det inte ska råda några missförstånd om mina synpunkter i denna fråga vill jag härmed klargöra mina synpunkter i detta.

Idag har vi förlossningsvård på våra två akutsjukhus. Vården bedrivs av hög kvalité och dessa två kliniker krävs för att garantera en likvärdig vård av hög kvalité i hela länet. För oss moderater är det självklart att dessa två kliniker ska vara kvar och ges möjlighet att utvecklas, men de blivande föräldrarna ska självklart själva välja vart man vänder sig.

Däremot står vårt län för stora utmaningar framöver. I de södra delarna av länet växer befolkningen medan i de norra råder det motsatta. Detta är inte bra för länet, varken för utvecklingen av sjukvården eller för övrig välfärdsverksamheter. Det krävs att länet växer i alla delar för en långsiktig positiv utveckling. Tack vare det nya Alliansstyret i Hudiksvall finns det nu en kommunledning som ser vikten av tillväxt och utveckling vilket kommer ge de norra delarna av länet bättre möjligheter för att vända den rådande negativa trenden när det gäller befolkningsutveckling som råder idag. Om man inte lyckas med detta kommer detta på sikt slå hårt mot all offentlig välfärdsverksamhet så som sjukvård, skola och äldrevård. Det är endast genom tillväxt och befolkningsökning som nya resurser skapas för att finansiera välfärden.

Detta är tydligt besked från mig och moderaterna, det vore bra ifall även socialdemokraterna kunde vara lika tydliga i denna  fråga.

tisdag 14 december 2010

Pacemakerinsättningsdebatt på fullmäktige idag igen

Idag har vi på landstingsfullmäktige debatterat centralisering av pacemakerinsättning igen. Denna gång är det en ledamot från majoriteten som har interpellerat med samma frågor som vi ställde under sommaren och hösten. Även denna gång uteblev tydliga svar. Det kommer bli intressanta fyra år med tanke på majoritetens svaga majoritet och med tanke på de synpunkter som kom från en av majoritetens företrädare idag

fredag 10 december 2010

Alliansregeringens kulturpolitik gör skillnad

Idag har jag deltagit på landstingets seminarium, där politiker och kulturtjänstemän träffades, om den nya regionala kulturplanen. Alliansregeringen håller på och reformerar den svenska kulturpolitiken och till detta ska Gävleborg ta fram en regional kulturplan. Jag har tidigare hört en del kritik på alliansregeringens kulturreform men idag var det endast lovord inför den nya kulturpolitiken. 

Det är bra att vi äntligen tar fram en plan som visar på helheten med den regionala kulturen. Jag hoppas också vi landstingspolitiker har modet att faktiskt prioritera vad vi vill satsa på. Vi har tidigare haft en del kulturdebatter inom landstinget och vi moderater är tydlig med vad vi vill prioritera. Vi vill prioritera landstingets resurser på att stärka och bredda kulturen för barn och ungdomar.

Vi moderater hade en stark representation idag, det var jag tillsammans med den nuvarande och den blivande kulturtalespersonen för oss moderater i landstinget. Varken ordförande eller vice ordförande för TRU (landistingets nämn för tillväxt och regional utveckling) deltog på seminariet som de själva hade bjudit in till, vilket är mycket anmärkningsvärt. Det var knappast någon majoritetsföreträdare över huvud taget där. 

Regeringens vårdgaranti en lyckad reform

Under förra mandatperioden införde alliansregeringen vårdgarantireformen med ekonomiska stimulansmedel inkluderat. Sossarna var då mycket kritiska till denna reform men nu visar resultatet på att det var lyckat, även i vårt län. Vårdgarantin innebär att man ska få träffa en allmänläkare på hälsocentralen inom 7 dagar och få träffa specialist inom 90 dagar och få behandling inom ytterligare 90dagar. Kan inte landstinget erbjuda detta har man rätt att söka sig till annan vårdgivare. För att stimulera detta har regeringen avsatt 1miljard per år som betalas ut till de landsting som uppfyller vårdgarantin.

Vårt landsting hade längst köer innan denna reform genomfördes och har nu förkortat dem rejält, vi har kvalificerat oss för att få ta del av regeringens kömiljard. Det återstår en del göra och framförallt så måste vi förstärka vårdgarantin. Att behöva vänta 90 dagar på att träffa specialist är alldeles för lång tid, detta måste kortas ned.

Ett annat problem i vårt län är att alla inte har samma möjlighet att få vård i tid. Är det så att man inte har fått vård inom föreskriven tid så är det upp till patienten att kräva vårdgaranti och få sin remiss skickad till annan vårdgivare. Att göra detta är inte lätt om man är väldigt sjuk och inte har anhöriga som kan göra detta åt dig. Detta är inte en jämlik vård. Fram till dess att vi har en köfrivård så behövs extra stöd till de patienter som inte kan eller orkar kräva sin rätt, detta kan göras genom att vi inför ett vårdgarantikontor som hjälper patienterna att hitta rätt.

onsdag 8 december 2010

Nya tokiga åtgärder från landstingsmajoriteten.

Idag läser vi i Gefle Dagblad att tjänstemännen vill flytta planerade kejsarsnitt från Gävle sjukhus till Hudiksvall. Strategin med alla dessa förslag som dyker upp är uppenbar. Man lägger en rad olika förslag för att något av dessa besparingsåtgärder ska gå igenom. Man motiverar förslaget med att man vill öka på antalet förlossningar i Hudiksvall eftersom underlaget minskar och man vill minska trycket på Gävle sjukhus där antalet förlossningar ökar. Det är inte genom dessa omfördelningar vi räddar sjukvården i Hudiksvall utan det är genom tillväxt och att invånarantalet ökar i hela länet som underlaget för Hudiksvall sjukhus kan bevaras och utökas. 

Förslaget är dessutom ett mycket dåligt förslag ur patientperspektivet. När det gäller planerade operationer ska patientens val alltid vara det som är styrande inte hur politiker vill skicka patienter över länet. 

Detta är ytterligare ett exempel på den dolda budgetprocess som idag finns inom landstinget. I majoritetens budgetförslag, som fullmäktige röstade igenom för några veckor sedan, förutsätts att alla verksamheter sparar 1,5-2%. Vi har tidigare hört om olika förslag, nedläggning av barnsjukvården i Hudik och nedläggning av IVA i Bollnäs. Vi har krävt att majoriteten lägger alla kort på bordet och redovisar vilka åtgärder som kommer att genomföras, vi väntar fortfarande på en redovisning. 

måndag 6 december 2010

Bloggutbildning på landstinget

Nu ska vi alla landstingsråd lära oss att blogga. Vi inom oppositionen har bloggat under en längre tid, och nu ska även majoritetens företrädare börja blogga. Det kommer bli intressant att även läsa synpunkter från majoritetens företrädare.

fredag 3 december 2010

Förnyelsen av moderaterna fortsätter….

Moderaternas framgångar är historiska. Inget annat parti har ökat sitt väljarstöd så mycket på två val. Vi har på nationell nivå gått från 15% till 30% mellan 2002 och 2010, läs mer i den moderata valanalysen som presenterades idag. I landstinget Gävleborg har vi gått från 10% till 20%. Dessa framgångar är mycket tack vare den förnyelse som partiet har gått igenom sedan 2002. Vi omprövar ständigt vår politik för att hitta aktuella svar på de nya utmaningar vi står inför där allt utgår från väljarnas vardag. Detta förnyelsearbete har framförallt bedrivits på nationell nivå men det har även bedrivits på lokal nivå.

För att växa ytterligare i Gävleborg krävs att vi fortsätter och intensifierar vårt förnyelsearbete lokalt. Det är arbetet som görs nu som lägger grunden för kommande valframgångar. Vi ska bli det självklara valet för en trygg och säker sjukvård och för en positiv utvecklingen av vårt län. På nationell nivå måste vi utveckla vår välfördspolitik, i den valanalys som nu har gjorts framgår det att vi stärkt våra positioner om välfärdspolitiken men vi kan bli ännu bättre. Valrörelsen för 2014 har redan börjat

torsdag 2 december 2010

Ytterligare en övernattning på Gävle sjukhus

Nu har dottern fått sina halsmandlar bortopererade. Efter operation så har vi nu spenderat en natt på barnkliniken. Vi bodde även där några nätter i september när det blev akut problem med halsen. Personalen kände nu igen oss och även denna gång gjorde de ett fantastiskt jobb. 

Som landstingspolitiker är det nyttigt att få se vården från insidan. Det märks att sjukhuset är ganska slitet och gammalt, det skulle behövas upprustning. När vi igår var på uppvakningen var det så trångt så för att få in patienterna i deras sängar blev det bök och stök får att komma fram. De nya lokalerna som de kommer flytta till efter det att nya operationshuset är klart hoppas jag blir både större och bättre. Nu ska Nora vara hemma någon vecka för att läka halsen. Så det blir nu att jobba hemifrån en del.

Dags för en kraftsamling för en enad borgerlighet i länet

Nu börjar de olika majoritetskonstellationerna i länets kommuner bli klara. Vi kan konstatera att i allt för många kommuner väljer man att inte lyssna till väljarna. Det finns idag alliansmajoriteter i flera kommuner men det verkar bara bli Hudiksvall som kommer styras av alliansen. Detta är mycket beklagligt. De väljare som valde ett alliansparti i höstens val och som nu innebär att något eller flera allianspartier väljer att alliera sig med vänsterblocket kommer bli mycket besvikna. Denna gång är det inte centern som gör detta utan det är mina partikamrater och folkpartister. Ingen kan ha missat väljarnas hårda dom mot centerpartiet vänstersamarbete i landstinget, Ljusdal, Söderhamn och Bollnäs. De enda som vinner på dessa uppgörelser är sossarna, och det var inte därför väljarna röstade på oss i alliansen.   

Det är dags att vi alla allianspartier funderar över hur våra länsinvånare ska få allianspolitik även lokalt i vårt län. Det kan inte vara att bli stödparti till vänsterblocket utan det är endast genom att visa på en tydlig gemensam allianspolitik som sätter människan i centrum som detta kan förverkligas. Det är dags att alla allianspartiers företrädare i länet nu verkligen sätter sig ned tillsammans och ser hur vi tillsammans kan växa och ta över makten i länets kommuner och i landstinget.