tisdag 31 december 2013

Gott nytt år!

Nu lämnar vi 2013 och det är dags att sammanfatta året som gått. Det har vart ett intressant mellanvalsår där vi lagt mycket energi på att planera det kommande valår. Landstinget fortsätts styras av en landstingsmajoritet med oengagerade socialdemokraterna i spetsen.

 • Den politiska debatten har till största del bestått av politiska inlägg från oss i oppositionen, såväl den vänstra som den högra. Majoriteten väljer att inte ta debatten varken med oss eller någon annan, utan styrelsens ordförande har till och med påtalat för tidningarna att man hon inte är intresserad av att svara på div. insändare.
 • Vi har noterat att det blir allt mindre politik i landstinget under det senaste året. Allt färre beslut lyfts upp för beslut i landstingsstyrelsen och fullmäktige. Från att tidigare haft två styrelsemöten i månaden fullt med ärenden och informationer så ställer vi nu in sammanträden och de som blir av tar inte den tid som är utsatt. Frågan vi ställer oss är vart och utav vem fattas numer besluten i landstinget Gävleborg?
 • 2013 går till historien som det år landstingsledningen lyckades lura alla, inklusive oss i oppositionen, att man kommit tillrätta med överbeläggningarna på våra sjukhus. Man har så ihärdig påpekat att nu minsann tar kommunerna hand om de färdigbehandlade patienterna så att nu har vi kommit tillrätta med de överfulla sjukhusen. Det verkade vara lite lugnare under sommarperioden men när vi sedan i höstas granskar detta närmare så stämmer det inte alls. Vi har lika mycket patienter som ligger på överbeläggningsplats som tidigare.
 • Mycket tid har vi lagt på den kommande regionbildningen eller som det egentligen är att landstinget tar över div verksamhet från vårt kommunförbund(samarbetsorgan för länets kommuner och landstinget). I det stora blir det ingen större skillnad utan risken är att sjukvården får ännu mindre utrymme i landstingsarbetet. Många är helt lyriska över denna förändring medan varken vi moderater eller invånarna i länet ser direkt några fördelar med detta. När det nu verkar bli av så ska vi moderater göra allt vi kan för att lyfta de frågor som är viktiga för länsborna och vi kommer aldrig överge arbetet med att ge våra länsinvånare den bästa möjliga sjukvård.
 • Ekonomiskt går landstinget relativt bra, detta p.g.a. återkommande skattehöjningar och sparpaket. Däremot fortsätter ledningen med att låta sina divisioner gå med underskott. Nu verkar visserligen de två stora divisionerna ha minskat sina underskott en del men då seglar primärvården upp som ett område där underskotten växer. Trots detta så väljer majoriteten att spara ytterligare 100 miljoner på primärvården och lägga ned populära vårdcentraler. Inga åtgärder redovisas för hur man ska få en ekonomi i balans, så frågan är hur detta ska sluta?
 • Årets största fiasko måste ändå det inställda 150års jubileumsfesten vara. Ledningen slog på med stora trumman och skulle fira landstinget till en kostnad av 8 miljoner. I detta ingick så väl fest för personalen som för oss politiker och vissa inbjudna. Efter protester från oss i oppositionen och stor mediastorm om politikerfesten så backade tillslut ledningen och ställde in festen.

Nu går vi in i supervalåret där det kommer vara två valdagar, en den 25 maj då vi väljer till EU-parlamentet och en den 14 september när vi väljer till riksdag, landstingen och kommunerna. Vi moderater kommer fortsätta att belysa de samhällsproblem som människor upplever och vi kommer ge våra politiska svar på hur vi ska göra Gävleborg och Sverige ännu bättre.

Gott nytt år!

tisdag 17 december 2013

Imorgon fattas beslut om ny organisation i landstinget

Idag skriver Hälsingetidningarna om det beslut landstingsstyrelsen förväntas att fatta imorgon om den nya tjänstemannaorganisationen i den nya regionen, landsting med regionalt utvecklingsansvar som det formellt heter. Vi har under det senaste året diskuterat hur vi ska organisera oss efter 2015 när landstinget tar över Region Gävleborgs verksamhet. I juni fattade vi övergripande beslut om den blivande politiska organisationen och nu ska vi besluta om den övergripande tjänstemannaorganisationen.
Så här långt har vi i oppositionen i landstinget lyckats komma överens med majoriteten, vilket är bra. Det är viktigt att det finns en organisationsmodell som är långsiktig och som håller över olika politiska majoriteter.

Tyvärr skriver Hälsingetidningarna idag vissa delar som inte är helt korrekt beskrivna.

 • Formellt finns inget som heter regionkommun, det är ett begrepp som används lite överallt men det finns inte i lagens mening. Det heter Landsting med regionalt utvecklingsansvar och det kommer stå val till landstingsfullmäktige på valsedeln.
 • Det är inte en sammanslagning till någonting nytt utan det är en verksamhetsövergång från dagens kommunalförbund(Region Gävleborg) till Landstinget.
 • Det finns inte mer resurser till landstinget utan det är de skattekronor som idag tas ut som även i framtiden finns till landstingets förfogande.
 • I artikeln står det att regeringen har beslutat att vi får bilda region. Regeringen har endast besluta att lägga fram en proposition till riksdagen som sedan fattar beslut om region eller inte. Om inte sossarna och Sverigedemokraterna går ihop så kommer regeringens förslag att gå igenom, men som sagt så är inte beslutet formellt fattat ännu.
 • Det påstås i artikeln att regeringen anser att landstingen är för små idag. Landstingen blir inte större med den föreslagna förändringen utan det är endast en överflytt av regionförbundets verksamhet(den motsvarar ca 100mnkr och ska jämföras med landstingets 7500mnkr). Regeringen har inte tagit ställning till huruvida landstingen är för små eller inte.

Denna fråga är inget som jag tror kommer påverka väljarna utan det kommer beröra vissa ur personalen. Det som däremot gör störst skillnad i det gamla och nya landstinget är ledarskap och förmågan att få en organisation där personalen känner sig delaktiga och engagerade. Det kan ingen enstaka omorganisation åstadkomma.

Det är 270 dagar kvar till valdagen och det är då väljarna i Gävleborg kan göra ett val som gör skillnad.

onsdag 11 december 2013

Redovisning av väntetider på akutmottagningarna

Idag redovisar socialstyrelsen statistik på väntetider på landets akutmottagningar. Man kan där jämföra hur ser det ut i våra landsting och även Gävleborg. Sveriges Radio har rapporterat om detta och vi kan glädjande höra att man på Aleris i Bollnäs har kortast snittväntetid för att få träffa en läkare i landet. Även Gävle och Hudik hävdar sig ganska väl i denna jämförelse genom att medianväntetiden är 35 minuter. Ser man däremot på snittvistelsetiden på akutmottagningen så är den nästan 3 timmar.  Denna väntetid inkluderar såväl provtagning som röntgen vilket gör att tiden inte endast är väntetid.

När jag lyssnar på vad människor anser är problematiskt i vården så framkommer ofta att väntetider och strukturen på akuten inte fungerar. Så sent som förra veckan pratade jag med ett par gymnasielever och det de lyfte fram var just att man får vänta så länge på akuten.

Ska vi då vara nöjda med dessa tider, mitt svar är nej. Vi har i Samverkan Gävleborg föreslagit att man ska bygga en helt ny akutmottagning som är anpassad efter dagens behov. Den mottagning som finns i Gävle är bygd för att fungera i krig medan vi bör ha en mottagning som är anpassad för fred, vilket vi har haft i Sverige de senaste 200 åren. Vi bör även införa någon form av vårdgaranti på akuten. En sådan vårdgaranti kan vara lite knölig att få till men att patienterna ska få någon kompensation när man får vänta mer än garanterad tid tycker jag är rimligt. Vi har även föreslagit att vi ska samlokalisera primärvårdsjouren med akuten, detta skulle underlätta för våra patienter att komma till rätt vårdnivå. Många av dagens patienter på akuten skulle få bättre och snabbare hjälp på primärvårdsjouren istället.

Så dagens majoritet sitter med armarna i kors istället för att göra något åt problemen inom vården medan vi i oppositionen lägger fram konkreta förslag på hur den kan bli bättre. Politik gör skillnad.

måndag 9 december 2013

Bristande parkeringsmöjligheter på Gävle sjukhus

Idag har GD ett intressant reportage om trafiksituationen på Gävle sjukhus. Jag har tidigare påpekat bristerna på parkeringsplatser för personal och patienter. Vi politiker blir ofta kontaktade av medarbetare som berättar hur svårt det är att få tag på en personalparkering på sjukhuset. Problemen är som störst på morgonen och vid skiftbyte på sjukhuset. När jag själv är på sjukhuset på besök så har jag som många medarbetare helt gett upp att hitta en personalparkering utan åker direkt och ställer mig på besöks/patient-parkeringen och blir då tvingad att betala. Det märkliga i dagens tidning är ansvarigt landstingsråds kommentar, enligt honom är det inga problem utan personalen ska åka buss eller cykla till jobbet.

Själv anser jag att vi ska ha ett sjukhus som är tillgängligt för alla oavsett om man tar sig dit med buss, cykel, bil eller om man går till fots. Hela trafiksituationen på sjukhuset är idag kaotisk. Man har relativt nyligen byggt ny trafiklösning för bussar och bilar som ingen förstår. Parkeringsplatserna för våra patienter ligger långt ifrån entrén. Busshållplatsen ligger långt ifrån entrén. Blir man skjutsad eller åker taxi till sjukhuset så är det väldigt trångt vid entrén när man ska släppa av passagerare.

Vad är då lösningen? För det första måste det finnas tillräckligt med parkeringsplatser så personalen slipper cirkulera i en halvtimme för att hitta en plats. Utrymme finns på området. Det mest lämpliga är att man bygger det parkeringshus som man pratat om länge. Utöver detta måste det finnas personalparkering i anslutning till andra delar på sjukhuset. Patient och besöksparkeringen måste utökas för att göra det enkelt för våra besökare att ta sig till sjukhuset. Man måste även se över hela trafiksituationen när vi gör en långsiktig plan för sjukhuset.

Gävle sjukhus har unika möjligheter. Det är ett väldigt kompakt sjukhus, ligger i princip i en korsning mellan två europaväger. Inom överskådlig tid så finns det möjlighet med en tågstation på sjukhusområdet. Jag hoppas nu att man inte hinner bygga bort dessa möjligheter innan en ny majoritet tillträder nästa år.

onsdag 4 december 2013

Enligt dagens SCB så fortsätter socialisterna att tappa stöd i länet

Alliansen vs S-V. Streckade linjerna är
trenden för de olika blocken
Idag presenterar SCB sin stora opinionsundersökning över partisympatier i landet. Dessa mätningar görs två gånger per år och bryts även ned på länsnivå. Att mätningen är nedbruten på varje län gör den extra intressant för oss här i Gävleborg, dock är det ganska få i länet som tillfrågas i undersökningen.

Man ska generellt sätt vara väldigt försiktig med att dra några slutsatser av enskilda mätningar eftersom de svänger väldigt mycket och olika frågeställningar ger också olika svar.

Däremot är det intressant att se på olika trender och gör man dessutom en redovisning över de olika blocken så blir det riktigt intressant. Gör man en sammanställning på alla SCB mätningar sedan förra valet så framträder en tydlig trend i länet, se bilden.

Alliansens stöd är relativt konstant över perioden medan vänsterpartierna (s och v) minskar stadigt i opinionen. Räknar man även med MP som ett vänsterparti så blir det samma tydliga trend. Vi kan helt enkelt konstatera att vänsterpartierna backar i länet medan Allianspartierna ligger konstant i opinionen.

Om knappt ett år, den 14 september, kommer den riktiga opinionsundersökningen. Då avgörs vilka partier som har fått störst stöd. Vi moderater tillsammans med övriga Allianspartier kommer göra allt vi kan för en fortsatt Alliansregering, fler Alliansstyrda kommuner och ett nytt Alliansstyre i landstinget.

tisdag 3 december 2013

Landsting Gävleborg klättrar ett par placeringar i årets öppna jämförelser ranking

Blå: Borgerligt styrda landsting
Röd: Socialistiskt styrda landsting
Idag släppte SKL och socialstyrelsen årets sammanställning av öppna jämförelser. Varje år presenterar man resultatet av över 300 olika parametrar där man jämför bl.a. sjukvårdens kvalité och patienternas uppfattningar om vården. Dessa parametrar brukar jag, och andra med mig, sammanställa i en rankinglista. Det går såklart att ifrågasätta med vilken säkerhet man kan säga hur man rankas jämfört med andra landsting och Gävleborgs placering påverkas även såklart av vad andra landsting gör och deras utfall.

Förr året lämnade Landstinget Gävleborg jumboplatsen och i år klättrar man ytterligare ett par placeringar vilket är glädjande. Landstingsledningen brukar varje år kommentera öppna jämförelser där man gärna lyfter fram där man är bättre an riksgenomsnittet. I år är man lite mer ödmjuk och redovisar även vilka områden man statistiskt är sämre än riksgenomsnittet.

I år igen toppas listan av Östergötland och Halland som under alla dessa år som man gjort jämförelser har placerat sig i toppen. Generellt kan man säga att borgerligt styrda landsting hävdar sig bättre än de socialistiskt styrda, vilket stämmer hyffsat även i år.