tisdag 30 april 2024

Värna det kustnära fisket

En fråga som uppmärksammas en del är hur det står till med fisken i östersjön. Vi kan läsa och se hur de stora trålarna fiskar ut i Bottenhavet så det tar slut på fisken och att våra kustfiskare inte kan bedriva sin verksamhet. Man dammsuger havet från all fisk som sedan görs till fiskmjöl för att ha som foder till fiskodlingar. 

Istället borde man använda fisken som finns i våra hav till mat för oss som bor här, eller förädlas och exporteras. Vi har sedan länge påtalat detta och vi i den nya majoriteten i regionen driver nu en politik för att främja det kustnära fisket. 

Men vad kan vi som region göra?

Bl.a. så kan vi vara pådrivande i frågan när vi träffar andra aktörer. Vi har utsett ett regionråd som ansvarig just för fiskefrågor och vi är aktivt med i olika nätverk, såväl internationella som nationella. 

Jag har även idag skrivit under ett remissvar som skickas till Hav och vattenmyndigheten där vi påtalar att vi inte vill att man inte tar bort riksintresset för kustfisket för våra mindre hamnar i länet, Bönan, Engesberg, Ljusne, Saltharsfjärden, Skärså och Stocka. 

Vi har även kontakt med våra kustfiskare som lobbar för detta och det arbetet behöver intensifieras. 

Vi måste även göra det vi kan för att stoppa trålningen utanför vår kust som dammsuger upp all fisk. Vi måste stötta våra lokala fiskare såväl politiskt som kommersiellt(d.v.s. uppmuntra och själva köpa fisk från våra fiskare)

Politik handlar om att göra skillnad och just i fiskefrågan så har det inte gjorts så mycket från regionens sida tidigare, men nu med oss moderater så prioriteras detta. 

Sedan får vi se om vi lyckas rädda vårt kustnära fiske, men gör vi inget så vet vi att det snart inte finns kvar längre.


söndag 28 april 2024

Ska alla hälsocentraler privatiseras?

Som ett viktig del i den nya majoritetens politik är att komma tillrätta med de historiska underskotten inom vården. 

Ett område som gått med stora underskott är Primärvården d.v.s. våra egna hälsocentraler som vi driver i egen regi. Underskottet 2023 var 173mnkr, vi kommer säkert landa upp mot ett underskott på 200 miljoner i år om inget görs.

Vi beställde under året en utredning som skulle svara på två frågor:

 • Vad är orsaken till att våra egna hälsocentraler går med underskott medans de privata hälsocentralerna inte gör det.
 • Ge förslag på åtgärder för att komma tillrätta med underskotten

Vi valde att låta en extern aktör genomföra utredningen. Detta för att säkerställa att den kunde göras på ett oberoende sätt. Vi tror även det är lättare för en privat aktör att få information från de privata hälsocentralerna än vad vi kan få fram.

Utredningen kom till slut igång efter sommaren, ambitionen var att få igång den under förra våren men det drog tyvärr ut på tiden innan vi hade upphandlat och arbetet kunde komma igång.

Vad säger då utredningen?

 • De visar på att våra egna hälsocentraler, förutom två går med underskott
 • De privata går inte med underskott, utan gör bra överskott
 • Det är samma finansiering för våra egna HC och de privata, vi ger varken mer eller mindre till våra egna och de privata har inga andra intäkter. Vi täcker upp de underskott våra egna har, så det kan man se som att vi ger extra pengar till våra egna
 • Det är samma uppdrag för de privata som offentliga HC
 • Den visar på att det inte spelar någon roll om det är en stor eller liten Hälsocentral
 • Patienterna är mer nöjda med de privata vårdgivarna
 • Men säger även att personalen trivs mer på privata än hos oss, även om det inte finns direkt fakta som påvisar detta i just denna utredning
 • Tillgängligheten är bättre hos de privata
 • Vi har även kompletterat utredningen och jämfört kvalitén och det visar att utifrån de två parametrar(återinskrivning sjukhus efter 30 dagar samt antal besök för 85+) har tittat på så vi kan se så är det samma kvalité eller t.o.m. att de privata är lite bättre 

Vilka åtgärder föreslår man

 • Det första och kanske enklaste de säger är att sälj alla hälsocentraler, då kommer ni snabbast tillrätta med underskotten
 • Bolagisera den egna verksamheten, skapar bättre tydlighet och redovisning
 • Satsa på ledarskapet, det är ledarskapet som gör det möjligt att klara ekonomi
Vi har ännu inte landat in i vad vi ska göra. Oppositionen har såklart gått i taket, vilket var väntat. Vi har en vänsteropposition som är väldigt ideologisk och inte vill se pragmatiskt på de utmaningar vi har. De har inte heller några egna förslag på hur vi ska komma tillrätta med underskotten.

Personligen tycker jag det är bra att vi låtit en extern aktör titta fritt på frågan. Resultatet slår hål på en del myter som vi ofta hör, de privata har andra pengar, vi har större uppdrag på våra egna enheter, det går inte bedriva en enhet med så få som 4000 listade patienter. Att man sedan faktiskt kommer med skarpa förslag är bra. Sedan förstår jag om det väcker en del frågor, vad vill majoriteten. Men det hör väl till.

Nu ska vi sätta ned foten och bestämma hur vi går vidare. För vi kan inte låta våra egna enheter gå med 200miljoner i underskott. Ett underskott som är helt onödigt och som bara gör att vi måste spara på något annat viktigt.

lördag 27 april 2024

Årsredovisning 2023

 Nu har årsredovisningen för 2023 presenterats och även debatterats en del. Det är den första årsredovisningen som vi i den nya majoriteten, det första året vi har styrt på över 103 år.

Regionens resultat påverkas såklart av yttre faktorer men också av de beslut som fattats historiskt och som vi har fattat under förra året. 

Vi kan konstatera först att det sker mycket bra verksamhet inom regionen. Verksamhet som inte påverkas av politiska beslut. Jag tror att de flestas vardag inte berörs av det vi beslutar på regionstyrelsen eller på fullmäktige. 

Samtidigt så är det saker som direkt är kopplat till den politiska ledningens beslut och agerande. För det första så har vi jobbat med den nya ledarskapet. Det kanske inte syns i beslut som tas men det syns på det sätt vi agerar, och ytterst så har jag som ordförande i styrelsen ett väldigt stort ansvar där. Vi befarade såklart att det skulle bli svårt för många att gå in och nu jobba för en ny majoritet, där dessutom de flesta av oss var i opposition under många år. 

Jag tycker man har klarat det bra. Visst får en och annan tjänsteman tänka om när det kommer nya beslut och önskemål. Det kanske inte är samma fokus på de frågor som man tidigare pratat om och man kanske känner en besvikelse. Samtidigt har man nu fått en ledning som är pålästa, nyfikna och engagerade. Vi är mer närvarande i verksamheterna, ett exempel är ju att inga av mina företrädare ens hade besökt arkivet. Det finns många enheter som aldrig haft besök av de styrande tidigare, men vi försöker nu besöka alla enheter inom regionen. Vi hörde från en verksamhet, att det brukar bara vara oppositionen som gör besök. Då förklarade vi att det var vi som var oppositionen som gjorde besök och nu gör vi det som politisk ledning. Vi har även fått till oss att man säger att det är nu lite roligare att gå till jobbet, vilket får ses som ett bra betyg.

Måluppfyllelse

En viktig del i årsredovisningen är att följa upp de mål som vi satt upp. Vi har valt att gå tillbaks till mer mätbara mål, vilket kan vara lite vanskligt. Vi mäter även saker som är viktigt för regionen men som vi inte direkt kanske påverkar. Det i sin tur gör att vi kanske inte uppnår alla mål, men vi är tydliga med vart vi ska. 

Så utfallen för målen är:

Under våra fem olika prioriterade områden finns det totalt 34 målsatta indikatorer, av dessa är 15 uppfyllda och ytterligare 4 rör sig i rätt riktning men just de uppnådde vi inte själva målet. Övriga har vi inte uppnått eller inte heller rört sig i rätt riktning. 

Exempel på ett mål som vi uppnår är att vi ska förbättra oss i Svensk Näringslivs företagsranking. Där följer vi medelplaceringen för länets kommuner. Det är en sådan indikatorer som vi direkt inte påverkar men är otroligt viktig för länets utveckling och attraktionskraft. 

Vi har däremot en del att göra med patientnöjdheten där vi tyvärr tappar. Sedan har vi svårt att uppnå de ekonomiska målen.