onsdag 29 augusti 2012

Återbesök på Folkteatern

Idag har den moderata landstingsgruppen haft gruppmöte där vi diskuterade kommande viktiga frågor som landstinget kommer hantera framöver. Det har rört sig allt från sjuksköterskeutbildning och hur vi vill att kollektivtrafiken ska utvecklas i länet.

På eftermiddagen hade vi förmånen att få göra ett studiebesök på folkteatern där vi fick vara med på ett par repetitioner. Först fick vi se en föreställning, Nu är du gud igen, som kommer spelas upp för länets mellanstadieklasser. Det vi fick se var mycket intressant och man blir väldigt nyfiken på hur föreställningen ska sluta. Vi moderater har pratat mycket om att man ska prioritera barn och ungdomar när det gäller folkteaterns verksamhet och därför var det extra kul att se just en föreställning som ska visas på våra skolor.

Den andra föreställningen vi fick se delar av slutrepetitionerna var Den kaukatiska kritcirkeln som har premiär om någon vecka i Bergsjö. Hela föreställningen görs i ett tält, som gör turnerandet i länet mycket enklare. Man blir alltid imponerad av de människor som arbetar inom teatern och vilket engagemang de har i sitt arbete. Folkteatern hos oss är en mycket aktiv och har många föreställningar de håller på och sätter upp vilket man blir imponerad av att se. Jag hoppas att jag ska få tiden att gå på någon av de kommande föreställningarna, men som det brukar bli så är det svårt att hinna med

lördag 25 augusti 2012

Besök på familjehälsan

Igår besökte jag familjehälsan i Gävle. Vi vet att tidig upptäckt och insatser för våra barn och ungdomar är viktigt för att undvika framtida ohälsa. Dessutom delas ansvaret mellan såväl skolhälsovården, socialtjänsten, barn och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningarna, BVC och våra hälsocentraler. Med så många aktörer finns det stora risker att våra barn och familjer hamnar mellan stolarna och man får inte den hjälp man har rätt till. Dessutom vet vi att skolhälsovården blir allt mer utarmad i takt med att behoven ökar.

Av den anledningen besökte vi familjehälsan som har till ansvar att hjälpa barn och dess familjer med lättare form av ohälsa, eller som de beskrev det ”vardagsproblem” Det var mycket engagerade medarbetare vi träffade som berättade om deras verksamhet och vilken nytta de gör. Vi fick även se hur man arbetar med Kometprogrammet, där de visade några filmer om hur man inte ska hantera konflikter med sina barn och hur man istället kunde göra. Dessutom visade de hur de brukar spela upp scenarion för de familjer de arbetar med.

Frågan man kan ställa sig om inte alla familjer skulle behöva gå dit och få tips och råd hur man får vardagen att fungera. Även om de bara arbetar med familjer som söker sig dit för att de känner att de behöver hjälp så finns det mycket man kan göra för att underlätta för de familjer som inte har behov av att komma dit. Föräldrarutbildningen på våra BVC känns inte riktigt relevant eftersom den går man innan man skaffar sitt första barn, och då har man inte egna erfarenheter att relatera till. Varför inte utveckla en webbsida med youtubeklipp där man kan hjälp och tips på hur man kan hantera vardagskonflikter och hur man undviker dem.

Efter ett par timmar med mycket intressant information där jag även fick nyttiga verktyg att ta med mig hem till min egen familj var det dags att hämta på skola och dagis.

torsdag 23 augusti 2012

Sveriges radio rapporterar om bristande intensivrehab i länet

Idag rapporterar Sveriges Radio om den bristande rehabiliteringen i vårt län. För ett par år sedan valde den röd-gröna majoriteten att sluta erbjuda våra patienter möjligheten att åka till intensivrehabilitering utanför länet (eller inom länet till andra aktörer än landstinget)

Det var mycket tuffa diskussioner då och vi varnade för att landstinget inte skulle klara av att ge dessa patienter intensivrehab som de har behov utav, vilket nu allt fler påpekar. Vi inom Samverkan Gävleborg arbetade hårt med att man försöka påverka majoriteten att inte fatta detta kontraproduktiva beslut. Snabb och bra rehabilitering är en av de viktigaste kuggarna i arbetslinjen och det är tragiskt att landstingsråden inte inser detta.

Jag får allt för ofta höra berättelser om människor som inte erbjuds rehabilitering, där de utrycker sin frustration att inte få den hjälp som de har rätt till. Landstingsledningen hänvisar hela tiden till länsrehab i Sandviken, de är fantastiskt duktiga men de har inte resurser för att klara av alla patienter som har behov av rehabilitering. Jag har flera gånger vart där och de bekräftar denna bild att man inte klarar av att ta hand dessa patienter.

Idag i radio fick vi höra landstingsrådets desperata förklaringar om att vi minsann erbjuder god vård, det är dags att landstingsledningen öppnar ögonen och ser hur verkligheten ser ut.

Delade meningar om landstingets delårsrapport

Nu har landstingsledningen gått ut med ett pressmeddelande om landstingets delårsrapport. Som vanligt lovordar man resultatet och sin egen förträfflighet. Sanningen ser nog lite annorlunda ut.

För det första slår landstingsrådet fast att landstingets uppgift är att ge god vård till länets invånare, redan där skiljer sig majoritetens och oss moderaters uppfattningar åt. Vi anser att vi ska erbjuda den bästa möjliga vården till våra invånare, varför ska man få sämre vård i Gävleborg än andra landsting.

Man hävdar att man har en låg nettokostnadsutveckling, men verkligheten visar att den är högre än budget 2,9% istället för 2,5% som planerat.

Man vill även ge sken av att man har ett plus inom hälso- och sjukvården men sanningen där är att man har en negativ avvikelse mot budget på 25miljoner. Ser man bara till division medicin och operation har de en avvikelse på hela 94mnkr!

Man säger också att prognosen är positiv och man beräknas göra ett överskott på 128mnkr och detta är mer än budgeterat, vilket i sig är sant och är bra. Sanningen bakom detta är att man har fått tillbaks premier från AFA försäkring på 70mnkr samt att skatteintäkterna är 81mnkr högre än budget, bortser man från dessa engångs och oförutsedda intäkter så är det ett underskott även på sista raden.

Som vanligt rycker man på axlarna åt underskotten inom divisionerna och hoppas på att någon annan ska rädda ekonomin. Tyvärr kommer verkligheten förr eller senare ikapp och majoriten blir då tvingade till desperata åtgärder som skattehöjning eller kraftiga neddragningar. Vi i Samverkan fick gehör av fullmäktige att göra en djupare analys av divisionernas ständiga underskott, men arbetet med denna analys har ännu inte startat.

Det är dags att finanslandsitngsråd och lanstingsledning börjar ta ansvar för ekonomin.

onsdag 22 augusti 2012

Landstinget vill öppna ny hälsocentral i Bollnäs

Idag presenterar vår egen primärvård att man har önskemål om att etablera en ny hälsocentral i centrala Bollnäs. Förslaget ser mycket intressant ut och tanken med hela vårdvalet är att det ska bli fler vårdcentraler med en mångfald av aktörer. Att Bollnäs centralort idag endast har en hälsocentral idag är i sig en brist och det är kul att någon nu är intresserad av en till etablering.

Det är genom mångfald och valfrihet som primärvården kan utvecklas. Det som nu är viktigt är att man gör denna etablering från landstinget som vilar på affärsmässiga grunder och inte att man upprepar etableringen på Gävle Strand där man subventionerar nyetablering genom att täcka underskott och subventionera på andra sätt. Vi fick idag se en driftkalkyl men jag hoppas verkligen att man tar fram en mer heltäckande underlag som även inkluderar etaberlingskostnader och marknadsföring innan vi fattar beslut om ett par veckor.

måndag 20 augusti 2012

Vad är viktigt för länets kollektivtrafikresenärer?

Alla län ska ta fram regionala kollektivtrafikprogram, vilket även vi i Gävleborg håller på med. Vi har valt att skicka ut vårt förslag på programm på remiss till olika aktörer. Över 30 remissinstanser har svarat på programmet och kommit in med mer eller mindre kloka synpunkter, de svarande är länets kommuner, de politiska partierna samt andra intressenter.


Idag har landstingets kollektivtrafikutskott gått igenom svaren och nu ska vissa justeringar i programmet göras. Vi moderater i länet har också svarat och förhoppningen är att vi ska få gehör för våra synpunkter.

 • För det första är det viktigt att man funderar igenom vad som gör att människor väljer att resa kollektivt och vad som är viktigt för att de som ännu idag reser med bil. Vissa lyfter gärna fram att det är priset som avgör men vi moderater är övertygade om att det är andra faktorer som är viktigare som t.ex. turtäthet, pålitlighet och tiden för att resa från dörr till dörr.
 • Bättre samordning mellan de olika trafikslagen måste till, det ska vara enkelt och effektivt att byta mellan tåg, buss, bil och cykel samt det ska vara enkelt att byta mellan de olika trafikoperatörerna.
 • Vi ser mycket positivt på att det etableras kommersiell kollektivtrafik och landstinget bör göra det vi kan för att stimulera och underlätta sådan trafik.
 • Kollektivtrafiken är väldigt viktig för tillväxten och för att vi ska kunna utveckla länet. De regionala arbetsmarknadsregionerna blir allt större och därför är det viktigt att vi satsar på att möjliggöra kollektivt pendlande över länsgränserna till framförallt Stockholm och Sundsvall. Storstockholm växer sig allt större, snart kan man räkna in södra delarna av Gävleborg till Storstockholm. Här är dubbelspår på ostkustbanan en viktig förutsättning för att vi ska lyckas med detta, och här har vi också stora förhoppningar på regeringens infrastrukturproposition som kommer i höst.
Nu återstår att se hur det slutgiltiga förslaget kommer se ut och om vi kommer vara nöjda.

onsdag 15 augusti 2012

Nu har hela familjen listat sig på ny hälsocentral.

Som jag tidigare skrev idag så har jag försökt få kontakt med någon vårdcentral som har möjlighet att ta emot min dotter för ett ickeakut läkarbesök. Efter att ha blivit besviken på den tillgänglighet som vår befintliga vårdcentral uppvisade samt på ytterligare en som jag kontaktade så kollade jag tillgängligheten på www.vantetider.se för att hitta den vårdcentral i Gävle som uppfyller vårdgarantin bäst. Den vårdcentral som enligt denna sammanställning uppfyller vårdgarantin bäst i Gävle är den landstingsdrivna hälsocentralen Gävle Strand.


Jag kontaktade då Gävle strand HC, som i princip ringde upp omgående, och där fick vi en ickeakuttid inom tre timmar. Det var en mycket bra fastanställd läkare vi fick träffa och vi fick den hjälp vi behövde med mycket bra bemötande i så väl telefon som läkare.

Så efter det har vi nu listat om hela familjen till just Gävle Strand. Detta visar på hur viktigt det är med tillgänglighet och vilken nytta man har med oberoende jämförelser som finns på nätet.

Hur lång tid ska man behöva vänta för att träffa läkare?

Jag har idag under förmiddagen försökt boka en tid på vår vårdcentral åt min dotter som har haft magvärk under en längre tid. När man ringer vårdcentralen möts man såklart av telefonsvarare där man ska knappa in telefonnummer. Efter en halvtimme ringer de upp, om man har tur (Tidigare har det hänt att de inte ringer upp över huvud taget). När man sedan vill boka en tid hos läkare så är första tillgängliga tid, som inte är akuttid, om 14dagar.

Då påtalar jag såklart att det finns vårdgaranti där man ska få träffa läkare inom 7dagar, men då blir jag informerad om att det gäller inte icke-akuta åkommor. Mycket märkligt, är det på detta sätt våra patienter informeras idag? Vårdgarantin gäller framförallt om det inte är akut, är det akuta problem ska man träffa läkare mycket snabbare än 7dagar.

Jag ringer då såklart upp en konkurerande vårdcentral för att se om de har mer tillgängliga tider, men icke, där är väntetiden ännu längre. De är dessutom duktiga på att påpeka att man först ska lista sig hos dem innan man kan få en tid. Då får jag informera om att de får otrohetsersättning om de bokar in en tid och att jag har för avsikt att lista om hela familjen till dem, och då letar de i alla fall efter tillgängliga tider. Först tillgängliga tid hos dem är om 3veckor. Bemötandet hos den nya HC är mycket bättre och de försöker förklara hur vårdvalet fungerar, men med stor besvikelse så avslutar vi samtalet.

Hur är det till egentligen med tillgängligheten i länet. Jag får ofta höra hur vården fungerar och visst har det framkommit att det är svårt att få tid hos läkare, men inte att det ska ta så här lång tid.

Nu har jag kollat på webben för att se vilken vårdcentral som har bäst tillgänglighet för att se om de har tid att ta emot min dotter för ett läkarbesök, vi får se hur snabbt de ringer upp och om de har tid.

tisdag 14 augusti 2012

Kölappar löser inte sjukvårdens problem

Idag har landstingsledningen gått ut med ett pressmeddelande där man nu förklarar att man vill införa kölappssystem för att råda bot på akutens problem. Det är bra att man försöker göra något åt problemen på akutmottagningen men åtgärden känns desperata.

Att lösa långsiktiga problem inom sjukvården, som visar sig som överfulla akutmottagningar löser sig inte med att man sorterar om patienterna på akuten. Det finns andra åtgärder som minskar problemen på akuten, som vi inom oppositionen tidigare har föreslagit.
 • Nya lokaler för akuten på det lediga våningsplanet på operatiosblocket.
 • Flytta primärvårdsjouren till sjukhuset och anslutning till akuten
 • Inför riktig vårdgaranti på akuten.

söndag 12 augusti 2012

Hur länge är det okej att vänta på akuten?

Under sommaren har media lyft problematiken på länets akutmottagningar och då framförallt på Gävle sjukhus. Man har skrivit om hur patienter får vänta många timmar innan man får hjälp och de har även skrivits om vissa enskilda patientfall där man inte har fått den hjälp man kan förvänta sig.

Akuten på våra sjukhus är en av de mest grundläggande funktioner inom sjukvården. Att man får vänta ett tag, om det inte är livshotande, kan nog de flesta acceptera men man ska bemötas med respekt och få relevant information om vad som händer. För att underlätta arbetet på akuten bör man se över lokalerna som idag är förlagda i en bunker i källaren.

Vi får ofta höra att de flesta som söker sig till akuten egentligen inte ska vara där utan de ska vända sig till sin vårdcentral eller till primärvårdsjouren. Att våra länsinvånare inte hittar rätt i vården är problem i sig men där måste landstinget verkligen fundera på vad man kan göra för att underlätta för patienterna att hitta rätt.

Vi i Samverkan Gävleborg har tidigare föreslagit några saker som vi anser man behöver göra för att underlätta för våra patienter:
 • Inför riktig vårdgaranti även på akuten. En riktig garanti innebär förpliktelser och händer det att man får vänta längre en utsatt garanti ska man kompenseras på något sätt.
 • Utnyttja det lediga våningsplanet i det nya operationsblocket till en ny akutmottagning som är anpassad efter dagens arbetssätt. Detta ger även möjlighet till fler undersöksrum, vilket det idag råder brist på.
 • Flytta primärvårdsjouren från Södertull till sjukhuset i anslutning till akuten för att underlätta för patienterna att hitta rätt. Många patienter slipper då även åka fram och tillbaka mellan Södertull och sjukhuset, som tyvärr många drabbas av idag.
 • Se över dagens arbetsrutiner och processer. Genom ett bra leanarbete tas bl.a. onödig väntan bort i vårdflödet vilket gör att man får vård snabbare.

torsdag 9 augusti 2012

Snabb och bra rehabilitering är en mänsklig rättighet

Allt som ofta blir jag kontaktad av människor som upplever problem med vår sjukvård i länet. För några dagar sedan pratade jag med en person som har en anhörig som drabbats av hjärncancer och genomgått en operation. Efter en sådan operation är det oerhört viktigt med snabb rehabilitering, vilket alla är överens om.

I Gävleborg har vi en särskild enhet för intensivrehabilitering där det finns möjlighet för bl.a. strokepatienter att få den hjälp som de behöver för att komma tillbaka. Utöver detta har läkarna tidigare haft möjlighet att remittera patienter till annan intensivrehabilitering som finns utanför länet. Nu har man tyvärr inte möjlighet längre att söka sig utanför länet eftersom den socialistiska landstingsledningen har valt att sluta erbjuda detta utan man är helt beroende av den verksamhet som landstinget själv erbjuder.

Jag var före sommarledigheten på besök där och fick se den fantastiska verksamhet man erbjuder på länsrehab i Sandviken. Tyvärr har man mycket begränsande resurser och som jag har skrivit i tidigare blogginlägg så klarar man inte av att erbjuda rehabilitering till alla de som behöver det i vårt län. Allt för ofta får jag höra hur man nekar patienter intensivrehab och häromdagen fick jag åter igen höra om vilka katastrofala konsekvenser detta får för våra patienter i Gävleborg.

Detta är något som jag inte kan acceptera. Alla patienter i Gävleborg som är i behov av rehabilitering ska självklart erbjudas den bästa möjliga som finns och detta kräver att man kan erbjuda detta såväl inom som utanför länet. Detta är något som vi självklart kommer återinföra när vi får makten efter nästa val, men tyvärr så hjälper inte det dagens patienter.

tisdag 7 augusti 2012

Debatten om landstingets vindkraftsäventyr fortsätter

Nu ger sig även en av centerns landstingspolitiker sig in debatten om Landstinget vindkraftsäventyr, vilket går att läsa på Arbetarbladets hemsida. Carl-Ewert Ohlson verkar helt ha missat det som vi tidigare debatterat med miljöpartiets Maria Aspers om. För det första handlar den debatten om huruvida landstinget ska investera i egen vindkraft i Kalmar eller inte och inte, som Carl-Ewert försöker få debatten till, om huruvida vi ska satsa på kärnkraft eller vindkraft.

Som vi skrivit i våra debattinlägg tidigare så är vi positiva till vindkraft, helt enligt regeringens energiöverenskommelse(som även möjliggör ny kärnkraft). Däremot så är vi mycket frågande till huruvida landstinget ska satsa våra begränsade skattemedel på högriskprojekt inom energibranschen.

Landstinget använder redan idag 100% förnyelsebar energi, majoritetens beslut innebär att vi nu ersätter redan befintlig vattenkraft mot vindkraftverk från egna vindsnurror i Kalmar.

Att det dessutom ska vara en ekonomisk vinning för landstinget är mycket osäkert, vilket även framkommer av den handling som majoriteten har presenterat. Den eventuella vinsten bygger helt och hållet på att elpriserna är höga och att den skattesubvention av egen vindkraft som finns idag fortsätter under mycket lång tid framöver. Allt detta framgår av de handlingar som vi fått presenterat, och endast det räcker till att man ska vara mycket skeptisk.

Dessutom är risken mycket stor att vi inte får tillbaks vår investering om det visar sig att vi inte sparar några pengar för landstinget och vill sälja av våra två vinkraftverk, vilket gör detta till just ett högriskprojekt.

Däremot ser vi moderater gärna att vi tillsammans arbetar för åtgärder som ger påvisningsbara positiva effekter för klimatet som t.ex. inom effektivisera våra interna transporter samt minska miljöbelastningen från vår kollektivtrafik, men vi får se hur intresserad sossemajoriteten i landstinget är i sådana diskussioner.

Det verkar som vissa är helt förblindade i debatten, så den kommer säkert fortsätta ett tag till.

måndag 6 augusti 2012

Lugn landstingssommar

Nu börjar årets sommarledighet lida mot sitt slut. Det har i år vart en lugn ledighet men tyvärr så har väll inte vädret visat sig från sin bästa sida direkt. Såväl ur landstingspolitiken som bloggande har det vart en lugn sommar.

Som vanligt har det vart en del synpunkter på beläggningsituationen på våra sjukhus och anstormning på våra akutmottagningar. Landstingets satsningar i vindkraftverk i Kalmar har debatterats en del i länets tidningar ifrån såväl vindkraftskramarna som från dem som har en liten mer sund inställning till vindkraft.

Glädjande fick vi veta att Landstinget Gävleborg är bland de första landstingen att erbjuda en ny behandling mot hudcancer som ökar chansen att förlänga livet för dessa patienter. Det är inte ofta som vårt landsting sticker ut och erbjuder något som andra ännu inte gör, jag hoppas att detta är början på en ny trend för Gävleborg.

Vi fick även läsa de styrande majoritetens första debattartikel för mandatperioden. Att första artikeln dyker upp efter 1,5år in på den nya mandatperioden måste vara något av rekord i frånvaro i landstingsvärlden. Jag är både förundrad och förvånad att landstingsmajoriteten har valt att vara så tyst i den mediala debatten. Man har kanske gemensam strategi som sossarnas partiledare, vara så tyst som det bara går och hoppas på att ingen ska märka att man inte har någon politik. Även här hoppas jag att det är början på en ny trend ifrån sosseledningen i landstinget.

Nu drar det politiska arbetet igång, trots att det inte är så många möten inbokade under denna och nästa vecka så finns det en del att göra.