lördag 31 juli 2021

Rasism inom vården

 Jag har tidigare lyft fram att det finns värderingar och rasism inom vården som inte är okej. Det finns på alla nivåer inom vår och andra organisationer. Att det finns rasism i samhället är nog inte obekant för någon och då är det konstigt om det inte fanns inom sjukvården, både bland personal och patienter. Konstigt vore det annars. All rasism, diskremering av grupper och individer och kränkande behandling är helt oacceptabelt oavsett vem som gör det eller vart.  

I media har man tidigare skrivit om vårdpersonal som ger utryck för detta vilket inte kan komma som en nyhet. Nu har man även rapporterat om patienters önskemål om att få en etnisk svensk läkare accepteras av vården. Detta avslöjades när media ur ett journalistiskt perspektiv ringde och frågade om man kunde få lista sig hos en etnisk svensk läkare. Vissa vårdgivare accepterade detta och andra sa ifrån.

Inom vården har du en laglig rätt att välja vårdgivare och även välja läkare. Är du inte nöjd kan du byta eller när du väljer vårdgivare så kan det vara olika parametrar som avgör ditt val. Jag har förståelse för att man väljer vårdpersonal som man kan förstå och förklara sina problem för. Om en patient inte kan svenska eller engelska tillräckligt bra för att kunna utrycka sin sjukdomsbesvär och förstå läkarens analys så förstår jag att man kanske efterfrågar en läkare som kan ditt språk. På samma sätt kan det vara om du bara kan svenska och får träffa en vårdpersonal som inte kan utrycka sig så du förstår och då önska någon som kan kommunicera bättre. Är detta rasism?

Du kanske som kvinna känner en större trygghet att undersökas av en kvinnlig gynekolog än en manlig. Är detta rasism? Du som man som ska träffa vårdpersonal för att hantera dina aggressioner i en nära relation kanske funkar bättre att samtala med en man, kanske en man som du delar språk med dessutom. Är detta rasism eller vård utifrån dina unika behov?

Detta är inte en enkel fråga men behöver diskuteras. Det löses inte genom symbolpolitik utan målmedvetet arbete med värdegrund, bemötande och framförallt ledarskap. Det som jag nu blir orolig över är vänsterpolitikers ingång i detta och att de skyller detta problem på din valfrihet att välja vårdgivare. Och deras lösning kommer då såklart vara att inskränka vår nuvarande lagliga rätt att välja vårdgivare, vilket för mig är helt oacceptabelt. De kommer inte föreslå detta för att det lösa problemet med rasism utan för att de ogillar individens frihet och valfrihet. 

måndag 19 juli 2021

Befolkningsminskning i länet, vad kan vi göra för att vända utvecklingen

 

SCB har kommit med sin befolkningsprognos för Sverige och för länets kommuner. Det är kanske inte en så munter läsning för oss i Gävleborg som förutspås minska vår befolkning de kommande åren. Vi kunde läsa tidigare uttalanden från länets kommuner när vi ökade befolkningen, då tyckte man att man var på rätt spår. Det som man då inte ville prata om var att ökningen bestod i att invandringen var hög och Gävleborg tog en stor andel av dessa som kom till Sverige. 

Nu när invandringen har minskat kraftigt så finns inte denna inflyttning längre utan nu ser vi att länets förutspås minska i antalet invånare. Vi måste nu istället förlita oss på att fler ska födas än som dör och att den inhemska inflyttningen till länet måste öka. 

Vi har nu sett under pandemin att många väljer att flytta från städerna ut på landsbygden vilket är en spännande scenförändring. Frågan är om den kommer bestå efter pandemin, jag tror vi ska vara försiktiga att räkna med det. Däremot måste vi fortsätta att jobba med vår attraktionskraft för att få fler företag att komma hit och att skapa förutsättningar för våra befintliga företag att växa just här och inte någon annan stans. Till detta måste vi skapa förutsättningar för en bra skola, sjukvård och fritidsaktiviteter för att få barnfamiljer att vilja flytta hit och stanna här. Det ska även finnas attraktiva lägen att bosätta sig på, och då måste vi ta tillvara vår fantastiska natur och inte vara rädda för att exploatera tomter i sjönära lägen. Det behöver även finnas förutsättningar för en samhällsservice som fungerar i hela länet. Även en fungerande infrastruktur behövs med bra vägar i hela länet och bra kollektivtrafik. Idag har vi landets sämsta vägar i Gävleborg vilket inte duger om vi vill att länet ska växa. Allt detta kan inte kommunerna åstadkomma själva utan där måste vi hjälpas åt, kommun, region, företag, entreprenörer och övriga civilsamhället. 

Tyvärr finns en tillväxtfientliga strömningar inom politiken i länet. Det finns partier och politiker som inte inser behovet av tillväxt och då menar jag ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt. Man försöker hitta på andra tillväxtmått för att flytta fokus men vi vet att det är just att antalet invånare måste öka och samhällsekonomin måste växa. 

Därför behövs moderaterna som är ett av få partier som jobbar för ekonomisk tillväxt. Vi måste värna våra större industrier och se till att de har de bästa förutsättningarna att växa här. Vi måste få våra mindre och medelstora företag de bästa förutsättningarna att kunna växa och våga satsa. Därtill måste vi få nya livskraftiga företag att startas. Men även företagsetableringar måste till och där ser vi att vi har lyckats en del men inte tillräckligt. Nu är Northvolt på kroken igen och jag hoppas verkligen att vi kan som län skapa de allra bästa förutsättningarna för att de ska etablera sig här och inte någon annan stans. Sist man försökte så misslyckades vi. Här krävs att hela länet samlas bakom Gävles försök denna gång. 

Det finns otroligt mycket att göra men det kräver ett lokalt och regionalt ledarskap som går hand i hand. Idag spretar det mycket i länet och det finns en tydlig inomlänskonkurens som inte gynnar oss.  


måndag 5 juli 2021

Regionens egna flygbolag

 2015 beslutade Landstingen att man tillsammans skulle starta ett eget kommunförbund som skulle driva ambulansflygverksamhet. Innan dess, och även idag, så köper vi den tjänsten av en extern aktör.  Vi i Region Gävleborg är inte någon stor kund i detta utan köper få ambulanstransporter med flyg vilket är helt naturligt med tanke på att vi ligger så när Uppsala och Stockholm. Det är oftast sekundärtransporter som innebär transport av patient mellan sjukhusen. Det är även viss organ som transporteras med flyg för att snabbt kunna genomföra en transplantation. 

Vi har även tidigare gjort gemensamma upphandlingar i detta och vi är flera regioner som är ganska små i detta och här är det bra att man samarbetar. Men att starta ett eget flygbolag med egna flygplan och allt vad det innebär är något som jag personligen varit skeptiskt till. 

Med så små volymer som ändå Sverige har så kanske det skulle vara bättre att samarbeta internationellt och hitta mer globala aktörer. 

Nu har man kommit så långt att man har upprättat förbundet och köpt in sex flygplan som kommer levereras under hösten.  Tanken var att vi endast skulle äga flygplanen, ansvara för den tekniska utrustningen och sjuksköterskebemanningen. Resten skulle upphandlas. Det har nu förändrats och man vill nu att vi ska anställa piloter, flygbaser och även ansvara för drifttillståndet. 

Det är såklart inte enkelt att hänga med i alla turer och vad som är effektivast kan man såklart diskutera. 

Det som däremot är viktigt för oss är att denna verksamhet sker med hög kvalité, bra tillgänglighet och är kostnadseffektiv. Här har det såklart hänt en del sedan 2015 när beslutet togs. 

Så sent som i veckan fick vi information om vad som händer och hur planen ser ut framåt. Jag blir allt mer skeptisk till denna interna verksamhet. Vi har nu kommit så långt att vi ska ha eget drifttillstånd, sex flygplan, tre olika flygbaser samt anställa 30 piloter. Detta till en högre kostnad än vad man tidigare sagt

Idag köper vi ca 40flygtimmar, det är så detta räknas och vi betalar. Vi betalar helt enkelt då ca 30 000kr(2020) till 40 000kr(2018) per flygtimme eller totalt 2,3mnkr(2020) till 4,2mnkr(2018) per år, beroende på hur mycket vi använder denna tjänst.

Nu har man räknat på vad det nya avtalet innebär för oss så ökar nu kostnaderna rejält. Budget för 2021 4,5mnkr för 20 flygtimmar vilket innebär 225ksek/flygtimme vilket är 5gånger dyrare än den verksamhet vi upphandlar idag. Den största delen i kostnaderna är en fast avgift och en mindre del för de 20h som vi faktiskt budgetar för att använda. Skulle vi använda 40 timmar istället så skulle kostnaderna bli 125ksek/flygtimme. Till detta kommer även kostnaderna för sjuksköterskebemanningen, såväl per flygtimme som beredskapskostnaderna

Oavsett hur man räknar kommer detta bli minst 3 gånger dyrare än idag. Frågan blir såklart om detta innebär en högre kvalité och patientsäkerhet än idag, jag har inte fått några signaler om att det idag brister i kvalité och tillgänglighet? Men samtidigt är vi mer eller mindre tvingade till detta med tanke på att om alla andra regioner går in i detta lir vi ensamma kvar att upphandla, och frågan med tanke på vårt låga antal flygningar och flygtimmar så kanske ingen är intresserad att leverera den tjänsten till oss. Vi vågar helt enkelt inte chansa, men samtidigt är frågan hur mycket ska detta få kosta innan Region Gävleborg säger ifrån.