lördag 29 juni 2013

Regionalt och lokalt jobbpaket

Igår presenterade vi moderater ett lokalt jobbpaket med 10 konkreta åtgärder som kan genomföras lokalt och regionalt för att skapa nya jobb och få våra ungdomar i arbete.

Vi moderater arbetar med den politiska förnyelsen där vi ständigt arbetar med att utveckla vår politik. Detta gör vi för att hitta de politiska svaren på de utmaningarna vi står inför. Vi har gjort detta på nationell nivå men vi arbetar också med detta på lokal och regional nivå. Under det senaste året har vi arbetat i tre arbetsgrupper där vi har sökt svaren på de utmaningar som finns där en av dessa grupper har handlat om just arbete och företagande.

En stor utmaning vi i länet står inför är den att komma tillrätta med den höga arbetslösheten. Vi har landets högsta arbetslöshet och vi måste agera lokalt och regional för att komma till rätta med det, det går att lokalt göra skillnad. Vi ser även att vi har en stor utmaning när det gäller integration och där ser vi att den lokala arbetslinjen är nyckel till framgång.

Därför presenterade vi igår detta lokala jobbpaket, där vi redovisar konkreta förslag som kan genomföras lokal och regionalt för att minska arbetslösheten och skapa tillväxt i länet och även förbättra integrationen.

1. Lärlingsplatser
Vi vill att kommun och landsting ska arbeta aktivt med lärlingsplatser. Detta görs inom privata sektorn men vi ser även att det ska genomföras inom den offentliga sektorn d.v.s. kommunerna och landstinget.

2. Teknik-, Vård- och Omsorgscollege. 
Vi vill att det fler gymnasieutbildningar ska certifieras som teknik-, vård- om omsorgscollege.  De finns idag inom vissa områden men vi vill att det ska sprida sig till ännu fler utbildningar. Just Collegelösningen tror vi är viktig eftersom det garanterar att arbetsmarknadens parter finns med och påverkar utbildningen så den passar den lokala arbetsmarknaden.

3. Ung företagsamhet för alla elever & praktik på alla gymnasieprogrammen. 
Vi vill införa praktik på alla gymnasieutbildningar. Idag är det de praktiska utbildningarna som har praktik men vi vill att även de studieförberedande ska erbjuda detta. Här anser vi även att kommunerna och landstinget tillsammans med näringslivet ska erbjuda platser. Det finns goda exempel på detta ifrån näringslivet som vi vill ska sprida sig till offentlig sektor.

4. Servicegaranti för företag, 
Som företagare ska man få en bra service från kommunerna. Man ska veta vad man kan förvänta sig när det gäller handläggningstider och det ska vara enkelt att få de tillstånd som krävs.

5. Offentlig upphandling som gynnar det lokala näringslivet.
Vi vill inrätta ett regionalt upphandlingsråd där dialog kan föras mellan offentlig sektorns aktörer och  entreprenörerna. Vi vill även att de upphandlingar som görs ska vara utformade på ett sådant sätt så det underlättar för de lokala företagen att lägga konkurrenskraftiga anbud.

6. Gävleborgsbörs
Vi vill att regionen och kommunerna ska var pådrivande när det gäller att införa regional "börs" där privata investerare kan samlas och investera kapital i lokala företag.

7. Företagsbokslut varje år för Gävlekommun
Det finns goda exempel på kommuner som har inrättat företagsbokslut varje år. Där visar man vilka saker man har gjort för att förbättra för företagen och företagarna och man redovisar även konsekvenser av beslut som fattas som påverkar företagen.

8. Sommarjobbsgaranti för unga
Idag är det svårt för många ungdomar att få sommarjobb, det krävs ofta kontakter för att få ett sommarjobb. Vi vill att kommunen ska införa en garanti så att alla som vill ska erbjudas sommarjobb.

9. Obligatorisk sommarskola
Idag är det alldeles för många som inte klarar de uppsatta målen i skolan och därför vill vi införa obligatorisk sommarskola redan till nästa sommar. Det pågår arbete nationellt med detta men vi vill att kommunerna redan nu ska förbereda och planera för detta redan till sommaren 2014.

10. Instegsjobb för nyanlända 
En stor utmaning vi har är att förbättra integrationen lokalt. Arbetslinjen ska även gälla inom detta område. Därför ska det ställas krav på att alla nyanlända invandrare som kommer till kommunen ska ha ett arbete eller sysselsättning som kombineras med SFI. Detta innebär att man snabbare kan etablera sig på arbetsmarknaden och det går mycket snabbare att lära sig det svenska språket.

Detta är de förslag som vi nu har presenterat och vi hoppas att det ska bli en bred uppslutning kring dessa förslag bland länets politiker så att vi tillsammans kan genomföra dessa.

tisdag 25 juni 2013

Sommaren är här

Sommaren är här och som vanligt förbereder Landstinget Gävleborg för sin stora dag i Almedalen. I dag rapporterar radion om landstingets engagemang förra året och planerna för i år. Almedalen är en arena där vi politiker träffas och utbyter erfarenheter och kunskap. Frågan är om det är rätt av landstinget Gävleborg att vara där som en aktör och arrangerar aktiviteter. Målsättningen antar jag för landstingsledningen är att bygga ”varumärket” landstinget Gävleborg, och där är jag mycket tveksam till att Almedalen är rätt forum.

Det har även ställts frågor till vad vi i oppositionen har för delaktighet i detta. Första året var det ett rent tjänstmannarrangemang och förra året så var majoritetens politiker delaktiga. Inga beslut har tagits i någon politisk församling att vi ska arrangera aktiviteter där. Vi har inte heller sett någon ordentlig utvärdering vad de tidigare aktiviteterna har gett landstinget trots att vi ifrån oppositionen har efterfrågat detta.

Att vi som landstingsråd och oppositionsråd åker dit för att få kunskaper och erfarenheter från andra är inte så konstigt. Det är ett kostnadseffektivt sätt att kunna ta in ny kunskap och inspireras om man jämför vad det kostar att delta på andra konferenser och seminarier.

I år kommer jag delta i ett seminarium som enda representant ifrån oppositionen och då kommer jag ge min syn på den kommande regionbildningen i Gävleborg, vilket kan bli spännande.  Jag kommer även att blogga, som jag gjort tidigare år, om de övriga seminarier jag är med på för att återrapportera vad som sker där.

onsdag 19 juni 2013

Två dagar landstingsfullmäktige över

Nu är två dagars landstingsfullmäktige i soligt Bollnäs över.  Dessa dagar har bestått av budget och planeringsförutsättningar med hälsovalshandbok. Vi har även hunnit med att upphäva fullmäktiges tidigare beslut om att centralisera pacemakeinsättningar. Den andra dagen avslutades med att vi fick igenom vårt yrkande att landstinget ska ställa krav på GMO-fri mat vid nästa upphandling.

Det ekonomiska läget ser hyffsat ut inför nästa år. Tack vare alliansregeringens förändringar i skatteutjämningen så förstärks landstingets skatteintäkter med 135miljoner kronor. Trots detta så ser läget mer bekymmersamt på längre sikt. Skattetillväxten fortsätter vara lägre än kostnadsökningarna. Debatten handlade mycket om ledarskap och personalpolitik eller avsaknad av en bra personalpolitik. Vi i Samverkan Gävleborg driver frågan att minska behoven av dyra hyrläkarlösningar där ett nytt lyssnande ledarskap är en av de viktigaste åtgärderna för att få till en förändring. Utgången i budgetomröstningen var väntad. Eftersom oppositionen består en vänsteropposition, en borgerligopposition och en främlingsfientlig så finns det inte ett samlat alternativ.

September 2010 beslutade majoriteten att centralisera all pacemakerinsättning till Gävle. Vi i Samverkan såg mycket stora problem med detta då där risken var stor att hela kardiologivården i Hälsingland skulle haverera. Då var motivet att man gjorde detta för att kunna ge en likvärdig och patientsäker vård för alla länsinvånare. Landstingsrådet sa då "att patienten måste resa för att få en likvärdig vård" När det nya fullmäktige tillträdde efter valet 200 motionerade fem ledamöter om att det skulle göras en ny utredning och pacemakervården i länet. Efter att motionen gömts undan i ett par år så tvingade vi i oppositionen tillsammans med en ur majoriteten att denna utredning skulle genomföras och idag så fick landstingsfullmäktige upp ärendet där tjänstemännens utredning visade på att allt vi sa 2010 var sant. Det finns inga påvisbara skillnader i kvalité på vården i länet och att det finns uppenbara risken att vi kommer förlora duktiga kardiologer och få svårt att rekrytera. Dessutom påpekar man att det inte finns några ekonomiska vinster med en centralisering heller.

Jag hoppas att detta ärende gör majoriteten lite mer eftertänksamma och lär sig att lyssna till oss i oppositionen. Jag är mycket bekymrad att man då släppte fram ett ärende som var så dåligt berett. Hur ofta har det hänt i andra ärenden?

Idag avslutades dagen med att två folkpartister fick bifall på sin motion om att landstinget ska servera GMO(genmodifierad)-fri mat på våra sjukhus. Först ville landstingsmajoritet med miljöpartisterna i spetsen på att endast besvara motionen. Tack vare att vi förändrade lite i implementeringen av motionen och bra stöd ifrån övriga oppositionen så vände majoriteten och instämde i vårt bifallsyrkande.

fredag 14 juni 2013

Bra beslut att ställa in jubileumsgalan.

Nu har det tagit ny vändning när det gäller landstinget 150 års jubileumsgala. Efter alla protester och skriverier så har nu landstingsledningen nu valt att ställa in festen, vilket är ett klokt beslut. Jag har vid flera tillfällen fått frågan om vi i oppositionen stod bakom beslutet att arrangera en miljonfest.

I landstinget fungerar det så att styrelsens och fullmäktiges presidier träffas regelbundet och går igenom frågor som är på gång inom landstinget. Det kan handla om såväl arbetsformerna för politiken som enskilda större politiska frågor. Det är bra att vi hittar en samsyn hur politiken ska arbeta och även ser i vilka stora frågor som vi kan komma överens politiskt. Presidiemötena är inte protokollförda och det förs inga minnesanteckningar, i alla fall inte som jag har fått se.

När det gäller de jubileumsaktiviteter som planeras så har vi i presidiet fått information och vi har även diskuterat vad som är lämpligt och inte. Från första mötet har jag lyft frågan om vilka kostnader man beräknas ha för dessa aktiviteter. Vi fick då veta att det kommer kosta totalt 8miljoner. Jag påpekade redan då att det är alldeles för mycket resurser vi lägger på ett jubileum. Sedan dess har jag vid varje tillfälle lyft frågeställning om de beräknade kostnaderna utan att få något gehör för detta. Att festen skulle kosta 1miljon fick vi veta väldigt sent och även då påpekade vi att det var för dyrt.

Igår hade vi ett extrainsatt presidietelefonmöte där vi diskuterade denna jubileumsfest igen och vi kom fram till att det bästa är om vi ställer in. Inte heller detta möte är protokollfört med beslut utan det får ses som information och vi alla var överens om att det är det rätta att ställa in festen.

Hur ska vi då fira landstingets 150års jubileum? Det är klart att vi ska uppmärksamma att landstinget Gävleborg fyller 150år (även om det kanske inte är så mycket att fira.) Detta kan göras på lite olika sätt och de andra landstingen som fyller har lite olika sätt att göra detta på. Vi har under våra fullmäktigesammanträden uppmärksammat detta vid flera tillfällen, vilket känns helt okej. Att visa våra verksamheter för allmänheten gör vi annars också, men då går det att lyfta firandet. Att under personalfesten, som sedan tidigare planeras vartannat år, lyfta jubileet kan också vara okej. Vill man fira tillsammans med några andra externa aktörer så kan det göras i mindre omfattning i samband med någon annan aktivitet. I Uppsala t.ex. har man ett jubileumsmingel i samband med att man inviger en utställning på museet om landstingets 150åriga historia. Denna bjudning kostar 70tusen kronor vilket är mer på en rimlig nivå. 


onsdag 5 juni 2013

Samverkan Gävleborg: Stark budgetplan från Samverkan Gävleborg

Samverkan Gävleborg: Stark budgetplan från Samverkan Gävleborg: Idag presenterar Samverkan Gävleborg vårt förslag till budget och planeringsförutsättningar för 2014-2016. Tack vare de nya reglerna för ko...

Rehabiliteringsutredning klar, eller inte?

I höstas bjöd NHR (Neurologiskt Handikappades Riksförbund) in till en träff med oss landstingspolitiker från alla politiska partier. De lyfte frågan om hur rehabiliteringen fungerar, eller rättare sagt vad som inte fungerar, i länet för deras medlemmar.  De visade bl.a. på att alla som har behov av rehabilitering inte får den hjälp de har rätt till. Landstinget slutade för några år sedan att erbjuda intensivrehabilitering som bedrivs av någon annan aktör än landstinget. Samtidigt som man slutade med detta så utökades inte resurserna till den intensivrehabverksamhet som landstinget själv bedriver i Sandviken.

När det gick upp för majoritetens företrädare att dessa patienter inte får den rehabilitering de har rätt till så gick de med på att tillsätta en utredning som skulle kartlägga behoven av rehabilitering, där man bl.a. skulle se över vilka konsekvenser beslutet om att upphöra med intensivrehab utanför landstingets regi har fått.

Så nu är slutrapporten klar och presenterad tillsammans med en handlingsplan idag på landstingsstyrelsen. Rapporten påvisar mycket av det som vi behöver komma tillrätta med men tyvärr så har man inte redovisat konsekvenserna av beslutet att sluta med rehabilitering utanför landstinget. När vi har träffat patienter såväl som vår egen personal framkommer det att det saknas resurser för att ta hand om alla patienter. Därför är det mycket märkligt att den politiska majoriteten accepterar att man inte har kartlagt just detta.

Vi i Samverkan Gävleborg har redan sett att det finns ett stort behov av ytterligare resurser. Därför anser vi att man bör ta med detta i kommande budgetarbetet och tillföra resurser. Dessutom anser vi att patienterna själva ska kunna välja vart man får sin rehabilitering. Vår personal är mycket duktig på detta men det finns även andra aktörer i länet/landet som kan hjälpa till. Varför ska inte då patienterna själva kunna välja vart man ska vända sig? För oss är det självklart att våra patienter ska ges denna möjlighet, tyvärr delar inte den rödgröna majoriteten denna uppfattning.