torsdag 19 augusti 2021

Återöppna Rörberg Flygplats

För några år sedan valde Gävle kommun att inleda avveckling av Rörberg flygplats. Man tittade då på vilket intresse det fanns från myndigheter och regionen för att använda och betala för en sådan. Då fanns inte något sådant intresse och kommunen valde att inleda avvecklingen(Sedan har förvaltningsrätten upphävt den nya detaljplanen). Man ville dessutom göra om landningsbanan till industrimark för Facebook. 

Vi moderater var inte då motståndare till en sådan avveckling, det kan inte vara kommunens uppdrag att driva en flygplats som ingen vill använda. Nu har myndigheterna kommit till insikt och man har sett behovet av en sådan även från regionens sida. Dessutom har Trafikverket fått i uppgift att utöka antalet beredskapsflygplatser för de behov som man nu sett finns och kommer finnas.

Därför är det viktigt att Regionen och kommunerna nu agerar snabbt. Vi behöver genast ta beslut om att återupprätta Rörberg som flygplats och ta kontakt med MSB/Trafikverket om att Rörberg finns tillgänglig. Enligt information så har man nu från sjukvården sagt att det finns behov och att man idag inte kan använda ambulansflyg  för transporter till och från länet. Vi får då svårt att hjälpa andra regioner och ta hjälp av andra om vi inte kan transportera vissa av våra patienter med flyg. Vi är dessutom den enda region som inte har en fungerande flygplats vilket är anmärkningsvärt(även om vi ligger så nära Arlanda). 

Dessutom har man sagt nationellt att dessa nya beredskapsflygplatser ska finnas i anslutning till större sjukhus. Då kan det inte finnas något bättre alternativ än Rörberg.

Därför kräver vi moderater i Region Gävleborg att regionledning genast tar kontakt med Gävle kommun och att regionstyrelsen på nästa sammanträde fattar beslut om att vi ska jobba för att Rörberg ska återupprättas som flygplats med syfte att uppfylla de beredskapsbehov som finns och sjukvårdstransporter.

Nu krävs ett tydligt politiskt ledarskap och snabbt agerande. Vi kommer bidra till detta och hoppas att även majoriteten är beredd kavla upp ärmarna och börjar jobba.