torsdag 23 februari 2012

Mycket bra besök på hälsocentral

Idag har det vart besök i verksamheter i Hälsingland på schemat. Jag har tillsammans med oppositionsrådskollega Agneta besökt hälsocentral i norra Hälsingland samt deltagit på habiliteringens öppet hus på Hudiksvalls sjukhus.

På hälsocentralen fick vi möjlighet att träffa såväl verksamhetschefer och personalen där vi pratade om det som fungerar bra inom vårdvalet och det som vi kan förbättra. Det blev många bra synpunkter som vi nu tar med oss in i arbetet med att vidareutveckla vårdvalet i länet. Vi fick även möjlighet att prata med läkarna om problemet med läkarflykt och hur landstinget kan bli bättre som arbetsgivare och bli mer attraktiv för att läkare ska söka sig till landstinget.

Kvällen avslutades med en träff med kommunministern Attefall där vi i den parlamentariska gruppen fick möjlighet att diskutera och ställa frågor om regionbildning. Som väntat framkom det inget nytt.

onsdag 22 februari 2012

Äntligen har landstinget kommit överens med kommunerna om hemsjukvården.

Nu har landstinget kommit överens med kommunerna om överflyttning av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Det är mycket glädjande att man äntligen har kommit överens. Det finns stora fördelar med detta och vi har ifrån oppositionen drivit denna fråga under lång tid, men det innebär även vissa problem för landstinget Gävleborg.


För att kompensera kommunerna för dessa nya kostnader så gör man även en skatteväxling. Denna skatteväxling innebär att landstinget sänker sin skatt med 22öre och kommunerna höjer motsvarande, denna växling motsvarar 132mkr. Landstingets finansiering idag för mehsjukvården i vårdvalet är 120mnkr vilket innebär att landstinget förlorar 12mnkr i denna växling.

För att klara denna växling krävs att man sparar 12mnkr på någonting annat inom sjukvården, frågan man kan ställa sig vart ska dessa pengar tas ifrån.

Men som sagt så är det glädjande att man äntligen har kommit överens, och tydligen så kostar det för landstinget för att kommunerna ska vara med på banan.

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan landstingsråden?

På dagens landstingsfullmäktige är det väldigt få ärenden att behandla. Vi har i stort sett endast debatterat ett par revisionsrapporter, ett par interpellationer och några motioner. Det som är anmärkningsvärt är att det inte verkar vara finanslandstingsrådet som hanterar de ekonomiska frågorna i landstinget Gävleborg.


Revisorerna har granskat landstingets egen primärvård och har lyft fram en del frågeställningar och tyvärr så har landstingsledningen valt att inte svara på alla frågeställningar. Revisorerna lyfter frågan om att vi måste bestämma hur vi ska styra vår egen primärvård inom vårdvalet och hur vi säkerställer att de åtgärder som genomförs ger ekonomisk effekt.

Jag ställde konkreta frågor angående detta med kostnadskotroll och konkurensneutralitet till finanslandstingsrådet men jag blev väldigt förvånad när det är fastighetslandstingsrådet som svarar i stället, eller rättare sagt pratar runt för att slippa svara på frågorna. Hur ser egentligen ansvarsfördelningen ut inom majoriteten i landstinget.

Vi i Samverkan har tidigare lagt konkreta förslag på hur vi ska få bättre kostnadskontroll och hur vi på ett konkurrensneutralt sätt kan styra vår egen primärvård, det är synd att majoriteten inte har några förslag eller vill diskutera detta.

måndag 20 februari 2012

Återigen debatt om regionfrågan.

Nu har Gävle kommun ställt sig bakom en ansökan om att bilda regionkommun med oss själva. Det blev som väntat, alla partier är för medan vi moderater är det enda partiet som är skeptiska och i detta läge säger nej. Vi anser inte att det gynnar länet att vi döper om landstinget och flyttar över mer uppgifter dit. Landstinget har idag fullt upp med att hantera sjukvården och de utmaningarna är för viktiga för att blandas upp med diverse annan verksamhet, som t.ex. fördelning av regionala EU bidrag. Däremot höll såväl landstingsrådet som kommunalrådet med mig om att denna fråga inte är det som Gävleborna går och funderar på dagligen, jag har inte hört någon gävlebo som tycker att regionbildning är lösningen på länets utmaningar.


Ska vi däremot bilda region är det naturliga för Gävle att de görs tillsammans med Uppsala. Istället för att lägga massor av kraft och energi med denna process med att ansöka om att döpa om landstinget bör vi i landstinget lägga den tiden på att förbättra för länets patienter istället.

Det är fortfarande några kommuner som ska hantera frågan innan den kommer upp i landstingsfullmäktige i april, då blir det debatt igen och då förhoppningsvis för sista gången under denna mandatperiod.

lördag 18 februari 2012

Socialstyrelsen kritiserar återigen BUP i länet

Återigen kan vi läsa om hur länets ungdomspsykiatri får kritik av socialstyrelsen. Regeringen har satsat extra resurser för att förbättra tillgängligheten och kvalitén inom BUP-vården i landet. I vårt län har vi lyckats med att korta ned väntetiderna till 30dagar för första besöket, vilket i sig känns bra men frågan är till vilket pris detta har gjorts? Detta har gjorts under samma tid som man har lagt tuffa sparkrav på BUP verksamheterna i länet. Jag har fått berättat för mig om flera fall där man hänvisar patienter till andra vårdinstanser istället för att ta hand om dem inom BUP, i värsta fall får de ingen hjälp alls.

Detta ger nu även socialstyrelsen kritik omkring, vilket vi kan läsa om i dagens HT. Vi i oppositionen har under flera år lagt fram förslag på extra resurser till BUP där vi bl.a. vill att man inrättar speciella vårdplatser för våra BUP patienter, vilket för mig är helt oacceptabelt att vi inte har. Idag hamnar våra barn och ungdomar antingen på barnkliniken eller på vuxenpsykiatrin i Gävle istället för att man hamnar på speciella vårdplatser just för BUP patienter. Dessutom så är vuxenpsykiatrin väldigt hårt belastad med överbeläggningar vilket gör situationen ännu mer allvarlig.

När ska de röd-gröna i landstinget Gävleborg inse att det krävs åtgärder för att komma tillrätta med denna situation. Att socialstyrelsen överväger att tvinga Landstinget att inrätta dessa vårdplatser måste ses som ett underbetyg av landstingsledningen.

torsdag 16 februari 2012

GD skriver om oss politiker som bloggar och dem som inte gör det.

Idag skriver även GD om landstingspolitikernas bloggande. Landstinget gjorde en satsning på att publicera bloggarna på landstinget hemsida förra året, men man har nu från majoriteten valt att plocka bort dessa. Såväl landstingsstyrelsens ordförande och fullmäktiges ordförande kommenterar detta till GD med att majoritetens företrädare har svårare att tycka till i frågor och att vi i oppositionen har mycket mer tid att blogga.


Jag kan inte bedöma hur mycket tid landstingsstyrelse ordförande har och jag har svårt att se att hon skulle ha större insyn i min kalender. I snitt lägger jag ca 55h i veckan på möten och annat politiskt arbete och utöver detta så spenderar jag flera timmar med att läsa handlingar inför kommande möten. När det gäller bloggande så kanske jag lägger 15min i veckan.

Jag följer Uppsalas läns landstings styrelseordförandes blogg och han har en mycket läsvärd blogg och han har mycket intressanta saker att skriva om och verkar dessutom ha tid.

Att varken något av majoritetens landstingsråd eller fullmäktiges ordförande inte bloggar beror nog mer på avsaknad av intresse och engagemang för detta och att man egentligen inta har så mycket åsikter eller politik som man vill genomföra. Man har blivit mer av förvaltare av gamla strukturer och lutar sig helt emot våra tjänstemän.

onsdag 15 februari 2012

Få politiska ärenden på dagens landstingsstyrelse

Dagens landstingsstyrelse innehöll inga stora politiska frågor, det handlade mest om några revisionsrapporter och remissvar. Däremot fick vi en del intressant information där man bl.a. beskrev läget när det gäller läkarrekrytering. Det var såväl HR folk som divisionschefer som var där och ville ge sin bild av det kritiska läget när det gäller bristen på läkare och vad man gör för att förbättra situationen.


Det intressanta var när en av divisionscheferna förklarade att man redan har delegerat mycket ansvar ute till våra vårdenheter. Detta var en mycket märkligt beskrivning vi fick idag som inte alls stämmer överens med den bild jag får när jag är ute och träffar enhetschefer och personal. För mig berättar personalen hur landstinget blir allt mer toppstyrt och hur lite befogenheter man har. Jag tror att man måste göra det som man hittills inte har gjort, d.v.s. ge varje vårdenhet mer befogenheter och inte mindre.

tisdag 7 februari 2012

Nu höjs insatsen för att locka läkare till länet.

Vi kunde i förra veckans bokslut se resultatet av den bristfälliga personalpolitiken i landstinget, vi hade redan tidigare landets högsta hyrläkarkostnaderna och den fortsätter att skena. Landstingsledningens desperata försök med signonbonus blev ingen succé, vilket vi redan visste innan att det inte skulle bli. Istället för att arbeta med det verkliga problemet så höjer man nu bonusen till 500tusen kronor, vart ska detta sluta?

Vi har tidigare gett konkreta förslag på vad som behöver göras för att vända den negativa trenden, och istället för att öka på bonusar så har vi följande förslag:
  1. Den viktigaste delen är att införa ett mer lyssnande ledarskap. Genom att lyssna till personalen och deras berättelser om hur det fungerar ute i verksamheterna och agera där efter.
  2. Genomför en mer decentraliserad organisation där vi får mer av självständiga enheter där personalen får möjlighet och befogenheter att genomföra sina idéer om hur sjukvården kan bli bättre.
  3. En långsiktig lönepolitik som premierar utbildning och ansvarstagande. Tydlig och förutsägbar löneutveckling är en viktig del i detta.
  4. Skapa bättre möjligheter för kompetensutveckling för de anställda. I den ständigt utvecklande sjukvården krävs kontinuerlig kompetensutveckling. Genom att t.ex. erbjuda utbildning på arbetstid så stärks detta.
  5. Ge medarbetarna större påverkan på arbetstider och scheman.

fredag 3 februari 2012

Givande och intressant besök på högskolan i Gävle.

Idag har jag tillsammans med ett par av länets alliansriksdagsledamöter besökt Högskolan i Gävle och träffat dess ledning. Det var ett mycket givande samtal där vi bl.a. pratade om vikten av en högskola i länet som håller hög kvalité. Jag fick även deras syn på hur samarbetet fungerar med övriga samhällsfunktioner i länet och min bedömning är att det krävs mycket mer av oss regionpolitiker för att vi ska kunna hjälpa till att bygga upp en högskola med ännu bättre utbildningskvalité och  forskning i världsklass. Vi fick även en bra inblick i det arbete som görs ifrån högskolan för att förstärka varumärket och höja kvalitén.

Ett av länets stora utmaningar är att ändra det facto att vi har lägst andel av befolkningen som har eftergymnasial utbildning, detta påverkar såväl arbetslösheten som folkhälsan i länet. Jag har under en längre pratat om detta problem i såväl landstinget som regionen och det verkar som vi nu har en gemensam syn på detta bland oss regionpolitiker. Däremot är vi inte överens om att det krävs åtgärder från oss landstings- och kommunpolitiker. Vi måste se till att fler av länets ungdomar söker sig till högre utbildningar och denna fråga är kommunernas och regionens ansvar. Det är hög tid att vi politiker börjar arbeta med denna fråga nu, i såväl grundskolan som gymnasiet och tillsammans med näringslivet.

Ett av länets viktigaste politikområden för att utveckla länet är just detta och det är dags att vi kraftsamlar för detta nu!

torsdag 2 februari 2012

Kortsiktig fastighetsplanering blir som ett lapptäcke på våra sjukhus

Jag och mina kollegor i oppositionen har under en längre tid efterfrågat mer långsiktig planering av landstingets investeringar i lokaler. Man planerar nu att göra investeringar i Gävle och Hudik med över en miljard de kommande åren men vi har ännu inte fått se någon som helst långsiktig plan för detta utan det liknar mer frimärksplanering på de båda sjukhusen. Nya panikinvesteringar avlöser den andra. Någon behovsanalys finns inte och någon heltäckande översiktsplan eller logistiskplan finns inte heller. På gårdagens landstingsstyrelse frågade jag ännu en gång landstingsdirektören om denna långsiktiga plan för Hudiksvalls sjukhus, men ingen respons. Han kunde inte heller ge oss en tidplan för när detta kan presenteras. Samtidigt fortsätter frimärksplaneringen på våra sjukhus vilket riskerar att ge oss onödigt dyra lokalkostnader framöver.

För att göra våra sjukhus effektiva och klara av framtidens utmaningar krävs det långsiktighet när det gäller fastigheter. Som en klok person inom x-fastigheter har sagt till mig så är det inte dagens Gävleborgare som ska tacka oss mest för ett bra arbete utan det är de kommande generationerna som ska tacka dagens tjänstemän och politiker för att vi gör kloka och framtidsäkra investeringar. Detta görs inte om man inte tänker smart och långsiktigt.

onsdag 1 februari 2012

Inga överraskningar i bokslutet för landstinget

Vi har idagsittande landstingsstyrelsen fått förra årets bokslut för landstinget presenterat för oss. Som vanligt slår sig majoriteten för bröstet och pratar om hur bra allting går. Visserligen gör vi ett positivt resultat före finansnetto men detta är tack vare att skatteintäkterna är högre än budgeterat och att vi har fått mer statsbidrag än planerat. Däremot fortsätter vår ökning av våra nettokostnader att vara högre än budgeterat och under 2011(2,7%) är den nästan dubbelt så hög som budgeterat(1,5%), vilket är mycket alarmerande. När man däremot läser rapporten och ställer frågor till ansvariga tjänstemän kan vi konstatera att ingen analys ännu är gjord. Kostnaderna för inhyrning av läkare för 2011 uppgår till 238mnkr vilket är mycket högre än det som är budgeterat(209mnkr). Att vi har Sveriges högsta kostnader för hyrläkare är mycket oroväckande och ytterst ett underbetyg på vår personalpolitik

Utfallet stämmer i stort sett överens med de senaste prognoserna, vilket är en förbättring jämfört med de senaste åren. Men samtidigt fortsätter divisionerna att gå med kraftiga underskott, division operation -27mnkr och medicin -68mnkr. Totalt sett går våra divisioner med 49mnkr underskott trots att vi tillförde 60mnkr extra i juni förra året. Dessutom skickar majoriteten signaler om det kommer krävas intäktsförstärkningar framöver vilket innebär skattehöjning.