tisdag 7 november 2023

Region Gävleborgs Budget 2024

 Idag överlämnar den styrande majoriteten sin budget till Regionstyrelsen. Det är en stram budget utan några stora satsningar. Tvärtom är vi tvungna att göra tuffa prioriteringar och den kommer inte heller vara i balans för 2024.

Som vi sagt när tillträdde så har vi ärvt ett underskott från den tidigare majoriteten. Vi jobbar nu stenhårt för att få fram detta till ytan och analysera vad i dessa underskott består i. Det är först när man vet orsaken som kan göra något åt dem.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ramarna för våra verksamheter räknas upp på samma sätt som planeringsförutsättningarna i våras vilket innebär att sjukvården (Hälso- och sjukvårdsnämnden och Hälsovalet) räknas upp med 4,5% vilket motsvarar LPIK+1% (LPIK är det index som speglar regionernas kostnadsökning från ett år till annat)

Hålbarhetsnämnden

Hållbarhetsnämnden får något lägre uppräkning men samtidigt kompensation för ökade drivmedelskostnader, ökade kostnader för våra tåg. Men detta räcker inte för en ekonomi i balans för nämnden utan de jobbar med åtgärder för att komma tillrätta med de underskott de har.

Kultur- och kompetensnämnd

Kultur- och kompetensnämnden får lite lägre uppräkning men samtidigt så prioriterar vi en satsning, inom ram, för att stärka ledarskapet bland ungdomsverksamhet. Men det kommer krävas vissa åtgärder även inom denna nämnd

Regionstyrelsen

Lägst uppräkning får regionstyrelsen där vi, efter vår administrationsutredning, minskar ramarna för den verksamhet som vi direkt kan påverka. Vi sänker även internavgifterna som exempelvis IT-support, HR-stöd o.s.v. Detta innebär att vi behöver åtgärder för att såväl höja intäkterna som att sänka kostnaderna. Men de sänkta kostnaderna innebär i sin tur att vi inte kommer återbesätta alla tjänster där någon går i pension eller slutar. 

Allt som allt gör att vi budgetar för ett positivt resultat på 86mnkr från våra verksamheter men att vi efter finansiella kostnader och intäkter har ett underskott på -367mnkr. När vi sedan kompenserar för orealiserade kostnader/intäkter så budgeterar vi får vi samma resultat där med -367mnkr. Men vi vet att så inte kommer bli fallet med tanke på att våra pensionsfonder ökar eller minskar, just nu planerar vi för nollresultat på dem.

Vi kommer de kommande åren ha det tufft med kassaflödet och behöver därför förbereda oss för att ta lån för att kunna genomföra våra investeringar. Vi har aldrig investerat så mycket som vi kommer göra de kommande åren och vi ser att finansieringen av dessa behöver ske på det sätt som är mest fördelaktigt för oss som region. 

Utöver detta Så lägger vi en rad uppdrag som vi vill att nämnder och styrelsen ska jobba med. 

Revidera lokalförsörjningsplanen

Vi behöver se över våra kommande investeringar. Vi har det svårt att klara av den investeringstakt som vi nu slår oss in på. Här kommer att krävas prioritering och förmodligen att vi genomför Framtidsbygget under längre tid än vad vi tidigare har planerat

Genomlysning av parkeringsbehoven

Vi har identifierat att det finns behov av parkeringar på våra sjukhus. Vi inför visserligen nu avgift för personalparkeringar men ser att vi behöver jobba vidare med denna fråga för att med största sannolikhet tillskapa fler platser. 

Upprätta en utvecklingsplan för länets sjukvård

Regionen står inför stora utmaningar när det gäller framtidens sjukvård. Frågan vi ställer oss är vilka behov och förväntningar som finns på regionen. Hur ser den demografiska utvecklingen ut och vad kan vi förvänta oss av den medicinsktekniska utvecklingen. Allt detta behöver vi ta ett helhetsgrepp om och jobba med. Det får nu regionstyrelsen som ett uppdrag från fullmäktige

Utreda möjligheten att införa kombinationsbiljett till turistmål

Hållbarhetsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheten att hitta kombinationsbiljetter. Det kan handla om hur man kan kombinera olika kulturupplevelser med en biljett i vår linjetrafik. Varför inte köpa en biljett till Folkteatern samtidigt som man också köer en biljett till X-tågen(kanske med rabatterat pris)

Utreda hur den palliativa vården i Gävleborg kan förbättras

Hälso- och sjukvården a se över den palliativa vården. Vi har under många år påpekat behovet av Hospice även i vårt län. Nu tar vi nästa steg där och ser över hur detta kan lösas utifrån invånarnas behov och förväntningar och med de ekonomiska ramar vi har. Vi kanske får någon att etablera Hospice i länet eller så kanske vi börjar med avtal med angränsande Hospice i andra län.

Utredning klimatvård

Idag är Gävleborg ett av få län som inte erbjuder Klimatvård. Det är en form av intensivrehabilitering som genomförs i varmare klimat. Det är extra bra för ex. reumatiker som på detta sätt får en mycket bättre tillvaro och mår mycket bättre även när de väl kommer hem

Anpassa folkhögskolornas utbud

Kultur och kompetensnämnden får i uppdrag att se över sitt utbud av kurser på våra Folkhögskolor. Kan vi anpassa dessa mer till arbetsmarknadens behov. Detta är en viktig del i arbetslinjen som vi även vill att regionen ska jobba efter.

Stärk kulturutbudet för barn

Vi majoritetspartier är överens om att vi ska prioritera våra barn och ungas kultur och kulturupplevelser. Vi har sagt det tidigare men vill nu se om vi kan få in mer av den regionala kulturen i våra skolor. 

Inventera regionens konst

Sist men inte minst vill vi även se över hur vi kan ta hand om vår konstskatt på ett bättre sätt. Regionen äger mycket konst som vi nu vill se hur den kan förvaltas och användas(eller avyttras) på bästa sätt. Jag tror att denna konst kommer kunna bli ett bra komplement till våra investeringar som vi ska genomföra framöver. 

Till detta så har vi även format tydliga mål som vi vill att regionen ska följa upp. 

Vi är inte de enda som lägger fram en budget. Jag kan konstatera att oppositionen, än så länge, har två olika förslag. Ett från Socialdemokraterna och ett förslag från Vänsterpartiet.

Efter att styrelsen är klar så kommer fullmäktige fatta själva beslutet på fullmäktige i november. 


1 kommentar:

  1. Appreciation for your thought-provoking content. Your post resonated with me.

    SvaraRadera