torsdag 10 juni 2021

Rapport om orsakerna till hög dödlighet i covid19 i Gävleborg

 Nu har majoriteten presenterat en av de rapporter som vi förväntar oss kommer granska Pandemin och hur vi har hanterat den. Vi har från oppositionen krävt en extern granskning som skulle göra parallellt som pandemin pågick. Det är alltid svårt att efteråt kunna samla på sig fakta och underlag för att kunna dra slutsatser. 

Vi ville få svar på hur det kunde komma sig att Gävleborg drabbades så hårt, så vi har tidigare ställt följande frågor som vi vill ha svar på:

  • Vad är anledningen till att vi har hög smittspridning i Gävleborg jämfört med andra län
  • Vad är anledningen till att vi har så många döda per 100 000 invånare jämfört med andra regioner
  • Hur kommer det sig att smittan kunde ta sig in på våra boenden, inte en gång utan två och tre gånger

Tyvärr så valde man att inte stödja ett sådant initiativ utan tyckte då att det skulle räcka med den nationella coronakommissionen och våra interna revisorer.

Nu har man från regionledningen ändå gått ut med en rapport om orsakerna till hög dödlighet i covid i Gävleborg. Denna är gjord av våra egna tjänstemän och man har alltså inte använt externa resurser vilket gör att det finns risk att det som presenteras är tillrättalagt och att risken är att allt inte kommer upp. 

Igår gick man då ut med denna rapport. Detta gör man utan att skicka med rapporten utan det är det socialdemokratiska regionrådets slutsatser man går ut med som om de vore rapportens slutsatser. Det är anmärkningsvärt att man presenterar slutsatser till en hemlig rapport. Inte ens under hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde presenterade man rapporten och dess slutsatser. Självklart så krävde vi att få ta del av rapporten omgående och via lite omvägar så gick jag till slut tag på den. Men de är fortfarande inte officiell och tillgänglig för media och andra att granska. Känns inte särskilt öppet och transparent, men det är tydligen så den s-ledda regionledningen jobbar nu för tiden.

Vad säger då rapporten:

Den visar på mycket av den statistik som finns när det gäller dödsorsaker och smittspridning. Det är bra men en sådan sammanställning men det är kanske slutsatserna som jag läser extra noga. Jag kan se att man drar följande slutsatser:

  • Vi har högre andel avlidna med Covid19 i Gävleborg än andra län
  • Det är stor variation mellan länets kommuner
  • Det finns inget som visar på att vårdens kvalité har påverkat dödligheten
  • Det finns inte heller något som visar på att vi varit sämre på att följa råden och restriktioner
  • Vi har inte heller högre smittspridning på våra boenden än andra län

När det gäller rörlighet i samhället så hr man jämfört värmland, västernorrland och Stockholm med oss i gävleborg och man kan konstatera att det inte är någon närmärd avvikelse mellan oss och Värmland och Västmanland. Däremot så har Stockholm minskat sin rörlighet mer än oss övriga vilket göra att vi avviker från det nationella värde. Därtill ser man följande:

Arbetsplatser: Följer Västernorrland, Värmland. Lite mindre rörlighet hos oss under nov dec 2021. 
Kollektivtrafik: Följer Västernorrland, Värmland, lite mindre rörlighet hos oss i aug till okt 2020. 
Detaljhandeln: Från juni 20 så är minskningen mindre hos oss än Västernorrland och Värmland.

Däremot så beskriver rapporten kopplingen mellan fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och dödlighet i covid. Detta är känt sedan tidigare och med tanke på att vi har högre andel med fetma och hjärt- och kärlsjukdomar än andra län vilket såklart kan påverka.

Tittar man på dödlighet med covid och samsjuklighet så har vi samma samsjuklighet som riket. Däremot ser vi att något fler har dött på särskilda boenden och hemtjänst än landet som helhet, men vi sticker inte ut bland landets regioner.

Sedan tittar man på överdödligheten d.v.s. hur många fler eller färre har dött på totalen jämfört med tidigare år. Här kan man välja lite vilka olika tidsspann och få lite olika resultat, så den statistiken är svår att titta på men rapporten kommer fram till att vi har 5% högre dödlighet.

Sedan finns det en märklig slutsats i rapporten ”Den höga allmänna smittspridningen i Gävleborg är med stor sannolikhet kopplad till den höga dödligheten.” Det borde nog stå tvärtom, att dödligheten beror på den höga smittspridningen i Gävleborg. Samtidigt säger man ”Antalet smittade personer beror på hög grad av testkapacitet” vilket då skulle innebära om testkapaciteten och testförmågan i de olika regionerna spelar roll för hur stor den noterbara smittspridningen är. Här borde man såklart ha titta på andra faktorer för att ta reda på om vi haft högre smittspridning eller inte. Med tanke på att många har legat på sjukhus och faktiskt avlidit så kan man nog dra den slutsatsen men samtidigt så ska man vara försiktig med sådana förenklade teser. 

Så sammanfattningsvis kan man konstatera att sossarnas regionråds slutsatser att vi drabbats hårdast beror på den ojämlika hälsan och klassamhället inte finns stöd för i rapporten, det kanske är därför som den inte publiceras. Intressant är att man återigen lyfter det traditionella klasskampsretoriken även här i det län so styrts av sossarna sedan allmänna rösträtten. Det i sig kan vara ett starkt skäl för Gävleborgarna att välja oss moderater i stället.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar