lördag 27 april 2024

Årsredovisning 2023

 Nu har årsredovisningen för 2023 presenterats och även debatterats en del. Det är den första årsredovisningen som vi i den nya majoriteten, det första året vi har styrt på över 103 år.

Regionens resultat påverkas såklart av yttre faktorer men också av de beslut som fattats historiskt och som vi har fattat under förra året. 

Vi kan konstatera först att det sker mycket bra verksamhet inom regionen. Verksamhet som inte påverkas av politiska beslut. Jag tror att de flestas vardag inte berörs av det vi beslutar på regionstyrelsen eller på fullmäktige. 

Samtidigt så är det saker som direkt är kopplat till den politiska ledningens beslut och agerande. För det första så har vi jobbat med den nya ledarskapet. Det kanske inte syns i beslut som tas men det syns på det sätt vi agerar, och ytterst så har jag som ordförande i styrelsen ett väldigt stort ansvar där. Vi befarade såklart att det skulle bli svårt för många att gå in och nu jobba för en ny majoritet, där dessutom de flesta av oss var i opposition under många år. 

Jag tycker man har klarat det bra. Visst får en och annan tjänsteman tänka om när det kommer nya beslut och önskemål. Det kanske inte är samma fokus på de frågor som man tidigare pratat om och man kanske känner en besvikelse. Samtidigt har man nu fått en ledning som är pålästa, nyfikna och engagerade. Vi är mer närvarande i verksamheterna, ett exempel är ju att inga av mina företrädare ens hade besökt arkivet. Det finns många enheter som aldrig haft besök av de styrande tidigare, men vi försöker nu besöka alla enheter inom regionen. Vi hörde från en verksamhet, att det brukar bara vara oppositionen som gör besök. Då förklarade vi att det var vi som var oppositionen som gjorde besök och nu gör vi det som politisk ledning. Vi har även fått till oss att man säger att det är nu lite roligare att gå till jobbet, vilket får ses som ett bra betyg.

Måluppfyllelse

En viktig del i årsredovisningen är att följa upp de mål som vi satt upp. Vi har valt att gå tillbaks till mer mätbara mål, vilket kan vara lite vanskligt. Vi mäter även saker som är viktigt för regionen men som vi inte direkt kanske påverkar. Det i sin tur gör att vi kanske inte uppnår alla mål, men vi är tydliga med vart vi ska. 

Så utfallen för målen är:

Under våra fem olika prioriterade områden finns det totalt 34 målsatta indikatorer, av dessa är 15 uppfyllda och ytterligare 4 rör sig i rätt riktning men just de uppnådde vi inte själva målet. Övriga har vi inte uppnått eller inte heller rört sig i rätt riktning. 

Exempel på ett mål som vi uppnår är att vi ska förbättra oss i Svensk Näringslivs företagsranking. Där följer vi medelplaceringen för länets kommuner. Det är en sådan indikatorer som vi direkt inte påverkar men är otroligt viktig för länets utveckling och attraktionskraft. 

Vi har däremot en del att göra med patientnöjdheten där vi tyvärr tappar. Sedan har vi svårt att uppnå de ekonomiska målen.

Ekonomi

Ekonomin är som väntat, urusel. Det delar vi med övriga regioner. Vi gör ett underskott -314mnkr vilket är 122 sämre än budgeterat. I detta finns även våra orealiserade vinster i våra pensionsfonder finns men också höga framtida pensionskostnader som beror på den extrema inflationen som vi hade förr-förra året. Därför tittar man på resultatet efter balanskravsjusteringar och då blir räknar vi bort värdeökning/minskning på fonder och den del av kostnaderna på pensionerna som beror på den extremt höga inflationen. Då blir resultatet -140mnkr vilket vi täcker upp med medel som finns i vår reserv. 

Så det går att se på resultatet på lite olika sätt och det är såklart lätt att ta det som ser bäst ut , men det ska man vara försiktig med. 

För min del tittar jag på resultatet från våra verksamheter och det efter balanskravsjusteringar.

Våra verksamheter inom sjukvården gör dock ett kraftigt underskott. Det är historiska underskott som funnits under många år. Under pandemin räddades de av extra tillfälliga statsbidrag som nu är borta så nu uppstår dessa underskott igen. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden gör 670mnkr i underskott, vilket är alldeles för mycket. Vi har beslutat om en del åtgärder för att komma tillrätta med dessa, men det kommer troligen inte räcka. Vi har en alldeles för hög kostnadsökningstakt jämfört med index och våra intäktsökningar. Även Kollektivtrafiken gör underskott som beror på höga el och dieselpriser, men där har man gjort åtgärder och vi ändrat drivmedel som gör att vi kommer ha en ekonomi i balans där

Uppföljning Uppdrag

Utöver mål och ekonomi så har vi även beslutat om en del uppdrag som ska göras under året.

Totalt var det uppdrag och vi har levererat samtliga eller påbörjat dem

Dialog kring motorväg på E4an genom länet påbörjas
Vi har haft samtal med Trafikverket kring Kongberget-Gnarp och arbetat in behoven av fylrfältsväg Gävle-Söderhamn i våra planer/remissyttranden

Ny hälsovalshandbok
Ett större arbete med ny handbok genomfördes och kommer ny gälla från 1/1 nästa år

Ny Upphandlingsstrategi
Vi har tagit fram en ny upphandlingsstrategi som prioriterar det lokala näringslivet

Översyn administration
Vi har utrett den centrala administration och minskat anslagen inför 2024 med 5%

Översyn lönestruktur
Vi ser över hur lönestrukturen ser ut för att i nästa steg kunna prioritera de lönesinsatser som ger mest effekt

Avskaffande av avgift vid spårsäkring
Det var det första som avskaffades, 1/1-2023

Pykiatriutredning
Man har genomfört en psykiatriutredning och tar nu nästa steg med en fördjupad sådan

Tillgänglighetsarbete
Arbete pågår att minska vårdköer och göra vården mer tillgänglig, såväl fysiska besök som telefon

Trygghetspaket för vårdpersonal
Ett trygghetspaket har beslutats som ska göra arbetet mer tryggt inom vården, den implementeras nu

Reklam på/i kollektivtrafiken
Beslut är fattat om att införa reklam i kollektivtrafiken, nu går man vidare och genomfört det rent praktiskt. Förhoppningen är att redan nästa år ska vi kunna se reklam på våra bussar som ger fina pengar in till att kunna satsas på kollektivtrafiken

Översyn rabattstruktur och zonindelning
Rabattstrukturen har man sett över och nu tittar man på vår zonindelning

Inled dialog med idrottsrörelsen
Dialogen är startad och vi satsar nu på ledarskapsprogram tillsammans med RF-Sisu

Ökad självfinansiering av kulturen
Dialogen med våra institutioner är startad och vi kommer mod stor sannolikhet snart se hur biljettpriserna ökar, alternativa intäktskällor och Crowdfunding.

Detta är en kort version av årsredovisningen. Vill man läsa hela så finns den såklart på regionens hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar