lördag 29 juni 2013

Regionalt och lokalt jobbpaket

Igår presenterade vi moderater ett lokalt jobbpaket med 10 konkreta åtgärder som kan genomföras lokalt och regionalt för att skapa nya jobb och få våra ungdomar i arbete.

Vi moderater arbetar med den politiska förnyelsen där vi ständigt arbetar med att utveckla vår politik. Detta gör vi för att hitta de politiska svaren på de utmaningarna vi står inför. Vi har gjort detta på nationell nivå men vi arbetar också med detta på lokal och regional nivå. Under det senaste året har vi arbetat i tre arbetsgrupper där vi har sökt svaren på de utmaningar som finns där en av dessa grupper har handlat om just arbete och företagande.

En stor utmaning vi i länet står inför är den att komma tillrätta med den höga arbetslösheten. Vi har landets högsta arbetslöshet och vi måste agera lokalt och regional för att komma till rätta med det, det går att lokalt göra skillnad. Vi ser även att vi har en stor utmaning när det gäller integration och där ser vi att den lokala arbetslinjen är nyckel till framgång.

Därför presenterade vi igår detta lokala jobbpaket, där vi redovisar konkreta förslag som kan genomföras lokal och regionalt för att minska arbetslösheten och skapa tillväxt i länet och även förbättra integrationen.

1. Lärlingsplatser
Vi vill att kommun och landsting ska arbeta aktivt med lärlingsplatser. Detta görs inom privata sektorn men vi ser även att det ska genomföras inom den offentliga sektorn d.v.s. kommunerna och landstinget.

2. Teknik-, Vård- och Omsorgscollege. 
Vi vill att det fler gymnasieutbildningar ska certifieras som teknik-, vård- om omsorgscollege.  De finns idag inom vissa områden men vi vill att det ska sprida sig till ännu fler utbildningar. Just Collegelösningen tror vi är viktig eftersom det garanterar att arbetsmarknadens parter finns med och påverkar utbildningen så den passar den lokala arbetsmarknaden.

3. Ung företagsamhet för alla elever & praktik på alla gymnasieprogrammen. 
Vi vill införa praktik på alla gymnasieutbildningar. Idag är det de praktiska utbildningarna som har praktik men vi vill att även de studieförberedande ska erbjuda detta. Här anser vi även att kommunerna och landstinget tillsammans med näringslivet ska erbjuda platser. Det finns goda exempel på detta ifrån näringslivet som vi vill ska sprida sig till offentlig sektor.

4. Servicegaranti för företag, 
Som företagare ska man få en bra service från kommunerna. Man ska veta vad man kan förvänta sig när det gäller handläggningstider och det ska vara enkelt att få de tillstånd som krävs.

5. Offentlig upphandling som gynnar det lokala näringslivet.
Vi vill inrätta ett regionalt upphandlingsråd där dialog kan föras mellan offentlig sektorns aktörer och  entreprenörerna. Vi vill även att de upphandlingar som görs ska vara utformade på ett sådant sätt så det underlättar för de lokala företagen att lägga konkurrenskraftiga anbud.

6. Gävleborgsbörs
Vi vill att regionen och kommunerna ska var pådrivande när det gäller att införa regional "börs" där privata investerare kan samlas och investera kapital i lokala företag.

7. Företagsbokslut varje år för Gävlekommun
Det finns goda exempel på kommuner som har inrättat företagsbokslut varje år. Där visar man vilka saker man har gjort för att förbättra för företagen och företagarna och man redovisar även konsekvenser av beslut som fattas som påverkar företagen.

8. Sommarjobbsgaranti för unga
Idag är det svårt för många ungdomar att få sommarjobb, det krävs ofta kontakter för att få ett sommarjobb. Vi vill att kommunen ska införa en garanti så att alla som vill ska erbjudas sommarjobb.

9. Obligatorisk sommarskola
Idag är det alldeles för många som inte klarar de uppsatta målen i skolan och därför vill vi införa obligatorisk sommarskola redan till nästa sommar. Det pågår arbete nationellt med detta men vi vill att kommunerna redan nu ska förbereda och planera för detta redan till sommaren 2014.

10. Instegsjobb för nyanlända 
En stor utmaning vi har är att förbättra integrationen lokalt. Arbetslinjen ska även gälla inom detta område. Därför ska det ställas krav på att alla nyanlända invandrare som kommer till kommunen ska ha ett arbete eller sysselsättning som kombineras med SFI. Detta innebär att man snabbare kan etablera sig på arbetsmarknaden och det går mycket snabbare att lära sig det svenska språket.

Detta är de förslag som vi nu har presenterat och vi hoppas att det ska bli en bred uppslutning kring dessa förslag bland länets politiker så att vi tillsammans kan genomföra dessa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar