söndag 14 februari 2016

Vad har vi lärt oss i Kalifornien?

Kaiser Permanente
sjuhus i Oakland
Så nu har vi kommit hem efter den kontroversiella resan till Kaiser Permanente i USA. Frågan alla nu ställer sig är vad har vi lärt oss och är det värt att resa till Kalifornien för att göra det.

Som politiker reser vi mycket för att lära oss och lära andra men just resor som sker utomlands ifrågasätts alltid och ger stor uppmärksamhet i media. Däremot är inte någon särskilt intresserad av de besök som görs i Stockholm eller någon annan stans i Sverige. Men jag tycker det är bra att man ifrågasätter om skattebetalarnas pengar används rätt, men det kanske ska göras på fler av de resor som görs.

Vi reste i måndags kl 0700 från Gävle och kom hem kl 2000 i lördags. Det blev alltså 6 dagar där vi reste i 21h dit och 21h hem. Tidsskillnaden gör att man ställer om dygnet, när klockan är nio på morgonen där så är den sex på kvällen i Sverige.  Själv klarar jag denna omställning bra men för en del är det mycket jobbigt att ställa om dygnet på det sättet, det kan ta flera dagar innan de är i fas igen.

Vi hade även ett par gemensamma interna möten med majoriteten men vi hade även egna oppositionsmöten varje dag där vi gick igenom vad vi hört och sett och vi planerade kommande besök.

Det finns mycket att skriva om vad vi lärt oss där men här kommer en kort sammanfattning:Ledarskap
Fotosession vid Kaiser Permanente
Sjukvården där är väldigt läkarfixerad. Det är läkarna som oftast är chefer och som ansvarar för verksamheterna. Intressant är att de alla även jobbar kliniskt. Arbetet är mycket uppbyggt på Teamarbete där rätt person gör rätt sak. Vi pratade mycket med dem om detta och vi kan se att här har vi mycket att lära. KP är uppdelat i två olika delar, en försäkringsverksamhet som finansierar och organiserar verksamheten. Läkarna äger sitt egna bolag tillsammans där de är anställda och ansvarar för läkareinsatserna. Eftersom läkarna äger sin del så har de i stort sett ingen omsättning av personal i den delen.  Varje läkare följs upp på prestation och de har alltid läkare som chef över andra läkare. Det är de läkare som övrig personal har förtroende för som blir chefer, det innebär att man fokuserar på ledarskapet.

Det är ytterst lite toppstyrning utan man anpassar sig till verksamheterna. Exempelvis så har man en dynamisk approach till best practice vilket innebär att man har riktlinjer som man tagit fram men man tillåter avsteg från dem så länge man uppfyller kvalitétskraven.

Man tillämpar ett mer lyssnande och närvarande ledarskap, precis det som vi efterfrågar hos oss. De pratade om ledarskap som en attitydfråga.

IT-system
Man lyfter gärna fram KP IT-system som ett av de bästa i världen. De har tidigare försökt ta fram ett eget men efter att ha misslyckats 13 gånger upphandlade man ett färdigt system som man har modifierat efter sina behov. De försöker inkludera allt i systemet för att hålla ned antal system och inloggningar. Både journalerna och kvalitétsuppföljning är inkluderat i systemet. Exempelvis håller man enkelt koll på de multisjuka patienterna så att läkaren kan se vilka som behöver kollas upp och hur deras mätvärden ser ut.

Man har satsat mycket på olika vägar att ha dialog patienterna. Man använder som vi telefon och fysiska besök men man försöker få allt fler kontakter via videotelefon och mail. Under tiden vi satt på möten första dagen satt Dr Slovis längst bak i konferensrummet och svarade på patientmail. Hon fanns alltså tillgänglig för oss att svara på våra frågor och beskriva hur hon uppfattade saker samtidigt som hon hade ”patientmöten”.

Man har tagit fram en App som underlättar kontakten med vården via säkra mail och möjlighet till säkra videosamtal. Det är i princip samma delar man kan göra på patienthemsidan men det underlättar att ha allt samlat i appen. Deras IT-säkerhet uppfyller inte våra Svenska krav men det verkar ändå fungera bra.

Mätning av kvalité
IT-system med uppföljningsfunktion
KP har satsat mycket på att mäta och jämföra och att bygga upp en kultur att det är nödvändigt att mäta. Man mäter resultat och kvalité för att på så sätt veta att man förbättrar sig. Man mäter allt från enskilda läkares prestationer till sjukhusens. Allt rapporteras på ett enkelt sätt som påminner om vår balanserad styrning. Skillnaden är att alla ser behoven av att mäta på KP och därför blir kvalitén bra och pålitlig. Vi fick även se hur deras system ser och hur enkelt det var att se bl.a. lediga vårdplatser.

Vi hade även en del diskussioner om man väljer vårdgivare och vi kan konstatera att det är ungefär samma kriterier som påverkar valen där som hos oss, d.v.s. kontakter, rykten, reklam och sociala medier . Man arbetade ganska mycket med att vara så transparens som möjligt för att på så sätt underlätta för patienterna att välja.

Förebygga hälsa
Vi pratar mycket om folkhälsa hos oss och hur vi kan påverka människor att leva sundare. Vi gör inte så mycket för att se om våra insatser lyckas utan vi antar att det är bra för folkhälsan. På KP använder man sin personal och deras anhöriga för att se vilka insatser som påverkar hälsan. Man mäter hur det påverkar dem och testar olika insatser, som gående möten, sluta röka kampanjer o.s.v.

Man fokuseras mycket på att se hela patienten och istället för att se varje vårdtillfälle så ser man vårdresan och gör uppföljning på den. Man frågar om patienternas tillvaro runt omkring och vad man tycker är viktigt i livet och vad man gillar att göra. Detta gör man för att på så sätt hitta drivkraften att upprätthålla hälsan. Man kopplar även ihop patienten med andra organisationer som bedriver social verksamhet, detta gör man för att undvika ensamhet och psykisk ohälsa.

Studiebesök
Ett av de mest intressanta inslagen var möjligheten att få se sjukhuset vi besökte. Vi fick en rundvandring där vi fick se vårdavdelningar, akut och delar av ortopedverksamheten. De har en del att lära av oss när det gäller hygienrutiner, de hade inte i närheten samma tuffa krav som vi har men det verkade som de hade lägre vårdrelaterade infektioner.

Undersökningsrum med
röntgenutrustning
Vi fick se ett tomt väntrum på akutmottagningen med tydligt flöde. Det fanns ett visst överskott av vårdplatser och en bra marginal. De hade även en vårdavdelning i reserv som de tog i anspråk vid behov. Att vårda patienterna i korridoren förekommer inte där.

Man har även ett hälsotorg där man kan köpa hjälpmedel och böcker som underlättar i vardagen. Där fanns det även möjlighet att få hjälp och komma igång med IT-verktygen.Goda exempel
Man använder akutläkare och de sitter dessutom i traigeringen vilket innebär att de snabbt kan sortera bort de som inte behöver akut vård. Detta arbetssätt har inneburit att det är i princip tomt i akutens väntrum.

Parkeringshus vid entrén
Man har satsat på primärvård och de finns tätt sammankopplat med sjukhusen. Man har även inkluderat en del specialistvård i primärvården och primärvårdsläkarna är mer inkluderade i slutenvården än vad vi är van vid. Det är enkla kontaktvägar mellan allmänläkaren och sjukhuset.

Man filmar patientmöten för att på så sätt ge feedback till läkaren och se vad som kan förbättras i patientmötet.

För att möjliggöra för patienter att ta sig till sjukhuset så har de byggt parkeringshus precis vid entrén. Jag hoppas att regionledningen nu kunde se hur man bygger parkeringshus för att göra sjukhuset tillgängligt för alla.

Slutsatser
Mycket av det man gör påminner om det vi hört och sett i Jönköping. Det var även intressant att höra att våra idéer vi försökt få gehör i Gävleborg fungerar på andra ställen. Om majoriteten inte lyssnar på oss så hoppas jag att de tar till sig det vi fick höra i Kalifornien.

Det är inte så revolutionerande utan det mesta är helt enkelt sunt förnuft och lite jävlar anamma. Det är bra att vi har ett utbyte med KP men jag blir efter resan ännu mer tveksam till att vi skickar så många som vi gör dit.

Vi kanske har lärt oss allt de har att lära ut och att vi nu ska fokusera på vårt eget arbete. Vi kommer få en tuffare ekonomisk situation i Regionens de kommande åren så då bör man vara mycket försiktigt hur man använder våra skattemedel och då är inte fortsättning av denna reseverksamhet saker som ska prioriteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar