torsdag 24 mars 2016

Vad är viktigast för staten, gods eller människor?

I går deltog jag på möte mellan Trafikverket och regionen/kommunerna där vi diskuterade det så omtalade servicefönstret på norra stambanan. Det handlar om att Trafikverket vill stänga av norra stambanan mitt på dagen för att kunna underhålla spåren. Det är bra att man har börjat prioritera underhåll av vår järnväg men frågan är när det ska göras. Tidigare har man, i den mån man underhållit järnvägen, stoppat trafiken på nätterna eller på helgerna när det går som minst passagerartåg. Allt detta för att minska störningarna och försämringar för våra tågresenärer.

Men nu har de kommit på att man ska stänga av banan mitt på dagen med följd att våra x-tåg inte kan gå utan vi får ersätta dessa med buss dagtid. Detta har såklart gett många upprörda känslor i kommunerna eftersom det påverkar kommuninvånarnas möjlighet att resa kollektivt på ett enkelt och effektivt sätt. Det har skickats skrivelser från kommunerna och de har haft flertalet möten med Trafikverket och efter att man fördröjt införandet av de nya servicefönstren så har verket nu kommit fram till att nu ska det genomföras, med viss modifiering och det slutgiltiga förslaget är mindre dåligt än det första förslaget man hade. Vår alternativa lösning är att man, som på andra järnvägssträckor, gör service på nätterna och helgerna. Då drabbas visserligen godstrafiken men deras transporter kan inte vara lika känsliga för när på dygnet de går.

Regionen har inte agerat tillräckligt tidigt och tydligt i frågan och jag kan konstatera att under gårdagens möte så var de två majoritetsregionråden ytterst passiva i diskussionerna. Man pratade mer som ordförande i Ostkustbanan eller ledamot i Atlantpartnerskapet än i egenskap av Regionråd vilket är oroande.

Verket gjorde klart för oss att järnvägen i Sverige är framtagen för godstransporter och inte persontransporter. Är det en konflikt mellan gods och människor så går godset före. Detta är något som vi som regionpolitiker inte kan acceptera. Man förklarar att godset måste vara ”just in time” för att industrin ska fungera eftersom de inte längre har några lager och blir därför känsliga för leveranserna av gods. Frågan man ställer sig, är inte människotransporter också ”just in time”? Människor ska till sina jobb och elever till skolan, de startar vid en viss tidpunkt och då måste man vara där.

De hade räknat på vilka samhällsekonomiska konsekvenser borttagande av ett regionaltåg på en delsträcka fick jämfört med att ta bort en hel transportkedja för industrin och kunde därmed påvisa att för samhällsekonomin så är det mindre kostsamt att skicka människor på buss än att försöka flytta om godstransporter tidsmässigt. När vi sedan började fråga om vilka samhällsnyttor man tagit i beaktan så ingår inte några som helst nyttor för regionen och dess invånare/företag.

Tyvärr så verkar frågan nu vara omöjlig att påverka inför 2017 men det krävs en mycket bättre dialog med staten om vilka samhällsnyttor regionaltågen har och vad som krävs för att människor och företag ska kunna verka i vår region, annars kommer vi snart inte ha några x-tåg kvar utan alla blir hänvisade till buss. Jag hoppas att regionråden lyssnade på diskussionen och är beredd att tillsammans med oss i oppositionen starta dessa diskussioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar