söndag 2 oktober 2016

S-Ledarskribent tar inte debatten om storegioner, varför?

I en ledare som publicerades 24 september skriver den socialdemokratiske ledarskribenten i Arbetarbladet om regionbildning. Detta görs i sann socialdemokratisk partilinje med svepande beskrivningar om dess förträfflighet. Såklart kritiserar man även oss moderater som har haft en sund skeptisk inställning där vi efterfrågar fakta som stödjer deras påstående och att vi moderater faktiskt tycker att Gävleborgarna ska ha något att säga till om när vi gör förändring av de 400 åriga länen. Det som är beklämmande är att hon även visar sig vara ovanligt dålig påläst för att vara en ledarskribent när det gäller hur sjukvården fungerar idag.

För att svara på dessa påhopp och förklara hur vården fungerar idag skrev jag såklart ett svar på detta, som skickades in ett par dagar efter. Förväntningarna var såklart att Arbetarbladet skulle publicera detta svar i sann journalistisk anda, men det dröjde och uteblev helt vilket är mycket märkligt. (Eftersom Arbetarbladet inte publicerat den så finns den med längst ned i detta inlägg). Istället så kom det igår ett svar på arbetarbladet.se på min artikel som aldrig publicerades. Är det så man arbetar på den socialdemokratiska ledarsidan på Arbetarbladet? Värnar man inte en öppen och saklig debatt?

Istället för att svara på de frågor som vi ställer om vilka fakta som stödjer påstående att större regioner är bättre än mindre så blandar Jenny Wennberg in Norrland som en region som kommer bli för stor för regionindelningen. Detta visar på att hon verkar dela min uppfattning att den geografiska storleken har betydelse. Då kan jag bara påminna om att den föreslagna Svealandsregioner kommer bli mer än tre gånger så stor som  Västra Götaland och 7 gånger större än Skåne. Ingen annan fakta lyfter hon fram som stödjer sin tes om att StorSvealand skulle vara bra för länets invånare utan hon fortsätter blanda ihop specialiserad vård med högspecialiserad- och bassjukvård.

Att till slut påstå att väljarna tycker en storregion är bra eftersom ingen kräver folkomröstning blir mycket märkligt påstående. Då innebär Jennys tes att eftersom väljarna varken i Sverige eller Gävleborg har krävt folkomröstningar så många gånger i historien så måste alla tycka att allt är perfekt idag, d.v.s. man gillar att man har en personalpolitik i regionen som gör att läkarna flytt sjukhusen, man gillar att över 100 personer åkt till San Fransisco, man gillar alla jobbskatteavdrag som Alliansregeringen införde och de tidigare förändringarna i sjukförsäkringen. Ja det går att fortsätta hur länge som helst, men såklart är hennes påstående helt nonsens.

Och till sist så försöker vi få till en saklig diskussion om storregion som bygger på fakta och de resultat som dagens stora regioner kan påvisa. Men än så länge har ingen storregionivrare fört fram några sådana argument. Så jag får anta att de inte har några sådana utan man driver på utav anledningen att säkra Socialdemokraternas maktinnehav för de kommande valen.
Svar på Jenny Wennbergs ledare som inte publicerades

REPLIK – Jenny Wennberg 160924
Jenny Wennberg visar i sin ledare att hon är ovanligt dåligt påläst både när det gäller hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och i frågan om storregioner.
Sverige är sedan 30 år indelat i sjukvårdsregioner där Gävleborg ingår med sex andra lands-ting/regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Där samarbetar vi kring den högspecialiserade vården, en vård som är koncentrerad till Akademidiska sjukhuset och USÖ. Det är alltså ett samarbete som fungerar väl utan bildandet av en Svealandsregion. Dock skulle förslaget om Region Svealand, om det genomförs, innebära att våra universitetssjukhus kommer tappa 13 % av patienterunderlaget från Värmland som istället föreslås ingå i Västra Götalandsregionen. Ett minskat patientunderlag som motsvarar sjukvård för 300mnkr.

Däremot bedrivs den specialiserade vården idag på våra tre sjukhus i länet och det är denna vård som nu är hotad. Det är varken något som vi moderater har hittat på eller skrämselpropaganda för den delen, utan uttalanden från sjukvårdsministern Gabriel Wikström och Denise Norström (LSO i Västmanland), och som gör oss moderater oroliga. Om Jenny Wennberg hängt med i de-batten så borde även hon var orolig för detta.

Som Jenny Wennberg beskriver så kan sjukhus läggas ned även i dagens organisation – men det kommer såklart underlättas om man bildar större region. Då flyttas makten över sjukvården i Gäv-leborg till ett parlament där endast 24 av 149 ansvariga politiker kommer från länet. Framtiden för Gävle sjukhus kommer alltså ligga i händerna på politiker från Mälardalen.

I dagsläget har ingen från Indelningskommittén eller Region Gävleborg fört någon som helst dia-log med Gävleborgarna vilket är mycket bekymmersamt. Enligt Regeringsformen utgår all makt från folket och innan man genomför en så genomgripande reform som kommer påverka männi-skors vardag, är det därför rimligt att de får säga sitt och det kan göras på lite olika sätt, vi före-slog en opinionsundersökning. Att en socialdemokratisk ledarskribent raljerar kring den viktiga demokratiska aspekten och avsaknaden av dialog med våra invånare är högst anmärkningsvärt. Men, det kanske visar att socialdemokraterna inte är intresserade av att lyssna, eller är de kanske rent av oroade för vad utfallet skulle vara om människor får tycka till i frågan. Kanske den enkla slutsatsen är att Jenny Wennberg delar Regionstyrelsens ordförande uttalande om att väljarna inte förstår vad detta handlar om? Men, borde då inte makten informera istället för att bara forcera igenom ett förslag som det trots allt råder stor oenighet kring?

Vi moderater har under hela processen efterfrågat objektiv fakta som styrker att en storregion är bättre för patienterna, skapar mer tillväxt och ökad demokrati. Hittills har ingen påvisat sådant underlag och tills det sker kommer vi moderater vara skeptiska till bildandet av Svealandsregionen.

Patrik Stenvard (M)
Regionråd i opposition


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar