tisdag 14 juni 2022

Regionens alternativa budget för 2023

 Idag kommer regionstyrelsen besluta om de planeringsförutsättningar som våra nämnder och verksamheter ska jobba efter inför arbetet med budget 2023. Själva budgeten kommer beslutas av det nya fullmäktige i november/december.

Vi i oppositionen brukar lägga motförslag när vi väl tar budgeten på fullmäktige i juni. Men när det är valår så måste det nya fullmäktige fatta beslut om kommande års budget, vilket är helt rimligt. 

För att vara tydlig i denna planeringsprocess så lägger vi idag ett alternativt förslag på planeringsförutsättningar.

Skillnader mot majoritetens förslag

Vi lägger mer än 300mnkr på hälso- och sjukvård. Samtidigt så ger vi tydliga direktiv om hur vi ser att man kan spara 165mnkr. Vi har inte med en budgetreserv, som i majoritetens förslag har minskat från 150miljoner tidigare år till 25mnkr(vilket motsvarar 0,2%)

Vi har högre uppräkning till kollektivtrafiken där vi ger viss kompensation för Magdalenas dieselprisökningar. 

Vi har tydliga mål som är mätbara och prioriterar tydligt vad vi vill satsa inom.

Ekonomiska utvecklingen

Det bygger på de grundläggande principer som vi haft inom oppositionen de senaste 12 åren. D.v.s. ordning och reda och tydlighet när det gäller mål och förväntningar. 

Vi ser att ekonomin utvecklas sämre det kommande året, det beror på de konsekvenser som blir när regeringens politik innebär att bränsle och elpriser höjs kraftigt. Dessa prishöjningar slår rakt in på övriga priser vilket driver inflationen. Till detta så påverkar kriget i Ukraina såklart genom att det blir brist på en del varor. Dessutom så hänger även sviter av pandemin kvar genom att det råder komponentsbrist.

Men tillväxten är trots detta ganska god även kommande år vilket gör att skatteintäkterna ökar en del men tyvärr inte i samma takt som kostnadsökningarna.

Principer

Vi gör som tidigare räknar först upp alla våra verksamheter med index. För sjukvården är det såklart LPIK vilket speglar kostnadsökningen i regionsektorn i stort. Så om vi skulle göra samma sak nästa år som i år så ska ökningen hamna på index. Denna uppräkning för 2023 är 5,1%

Övriga verksamhet får uppräkning enligt KPI, vilket är ett annat index som används för generell kostnadsökning. KPI är för 2023 3,5% men vi ger inte full kompensation för det.

En stor utmaning inför nästa är kraftigt ökade kostnader för pensioner. Detta beror på nytt pensionsavtal och nya beräkningar. Man skulle kunna hantera detta genom att ta den engångskostnaden för 2022 i och med att det är upparbetade pensionskostnader. Men vi, och majoriteten, väljer att ta denna kostnad genom att vi förväntar oss att pensionsfonden ökar i värde nästa år.

Extra anslag

Sedan görs vissa extra anslag. Hälsocentralerna får ett tillskott på 50mnkr, vi ser gärna ett större tillskott men utifrån de ekonomiska förutsättningarna får det vänta till 2024.

Sjukvården får ett tillskott på 100mnkr för 2023 och ytterligare 50mnkr extra 2024 och 2025. Dessa medel ska användas för att utöka antalet vårdplatser, korta vårdköer och anställa fler medarbetare. 

Kollektivtrafiken får kompensation för ökade diesel och HVO priser, de s.k. MagdalenaPriserna. De får inte en full kompensation på 60mnkr utan hälften. 

Åtgärder

Utöver detta så förväntar vi oss att man jobbar med att få en budget i balans. Vi vill att man i regionstyrelsen minskar kostnaderna för konsulter och effektiviserar den centrala administrationen. 

I övrigt ligger det ett generellt sparbeting på 165mnkr för 2023 vilket motsvarar 1,5% effektiviseringar. Dessa ser vi ska ske inom:

 • Minskade kostnader för inhyrd personal
 • Effektivisering av våra lokaler, avyttra lokaler som det inte finns behov av
 • Minska på övrig onödig administration
 • Effektivare upphandlingar och avtal

Exakt hur detta ska gå till har man nu tid på sig att jobba fram inför budget beslutet i november

Mål och prioriteringar

När det sedan gäller styrningen så har vi tydliga mätbara mål som vi vill att vi följer upp vår verksamhet på. Vi ger även tydliga direktiv på vad vi vill att man prioriterar politiskt.

Mål

Medarbetare

 • Sjukfrånvaron ska sjunka.
 • Personalomsättningen ska minska.
 • Medarbetarenkätens HME‐index ska öka.

Sjukvård, kvalité och tillgänglighet

 • Tillgängligheten ska vara god och vårdgarantin ska uppfyllas.
 • Antalet vårdskador ska minska.
 • Vårdrelaterade infektioner ska minska.
 • Antalet överbeläggningar ska minska.

Regional utveckling

 • Arbetslösheten ska minska.
 • Medelplaceringen för länets kommuner i Svenskt näringslivs företagarranking ska förbättras.
 • Befolkningsmängden ska fortsätta öka.
 • Antalet nystartade företag ska öka.

Kollektivtrafik

 • Kundnöjdheten i kollektivtrafiken ska öka.
 • Marknadsandel kollektivtrafik ska öka.

Utbildning

 • Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet ska öka.
 • Invånare med eftergymnasial utbildning ska öka.
 • Andelen som söker vidare från våra folkhögskolor till vidare studier och arbete ska öka.

Kultur

 • Utbudet av kultur ska öka.
 • Antalet besökare i världsarvet och på muséer ska öka.

Ekonomi

 • Resultat av nettokostnad ska vara mer än 0,5% för 2023.
 • Soliditeten ska vara mer än 35%.

Vi vill även att man prioriterar

 • En köfri vård
 • Den goda och nära vården
 • Effektiv administration
 • Infrastruktur
 • Psykisk hälsa
 • Samarbete med kommunerna
 • Vård vid livet slut
 • Medarbetare och arbetsmiljö
 • Tillväxt

Detta förslag är framtaget av M,KD,L och SVG. Sedan får vi se hur stödet ser ut för detta på styrelsen idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar