onsdag 24 juli 2019

Felaktiga redovisningar av partiernas intäkter

De politiska partierna har sedan ett par år tillbaks varit tvungna att redovisa sina intäkter och vad man spenderar de partistödsmedel man får på. Detta har gjorts på ett sådant sätt att partierna nationellt redovisar till kammarkollegiet vilka intäkter de har och vi kommunala och regionala partiorganisationerna redovisar till respektive fullmäktige hur vi spenderat våra partistöd.

De lokala/regionala partierna har varit dåliga på att redovisa på ett entydigt sätt och innehållet har varierat stort, vissa skriver endast att man använder partiernas partistöd för att stärka den lokala demokratin och andra skickar in sina årsredovisningar.

Vi moderater i länet har försökt få till en enhetlig redovisning för oss och socialdemokraterna för att på så sätt sätta någon form av praxis. Vid dessa samtal har sossarna varit ointressanta att redovisa mer än vad de gör idag vilket i princip inte är något överhuvud taget. Vi moderater däremot är beredda att redovisa helt öppet våra intäkter och stöd från andra, om andra partier gör motsvarande. Det gäller framförallt socialdemokraterna som tros ha stort stöd från facken och andra organisationer inom arbetarrörelsen.

Nu har man även bestämt att alla lokala och regionala partier också ska redovisa sina intäkter till kammarkollegiet, vilket vissa av oss har gjort och andra inte. Detta ska man göra om man har intäkter, utöver partistöd, medlemsavgifter och interna bidrag som överstiger ett halvt basbelopp d.v.s. 23700kr. Vilket jag antar att samtliga partier i länet har, de flesta av oss gör exempelvis beställningar till länsförbunden av material som sedan faktureras vidare till lokalföreningarna vilket då ska ses som intäkter från försäljning till länsförbunden.

Nu har media rapporterat om detta och där ser det ut som att vi moderater har mest intäkter av alla partier, vilket såklart inte speglar verkligheten på rätt sätt.


Våra intäkter som vi moderater har är:
 • Partistöd från regionen 1 464 960kr
 • Ersättningar från lokalföreningar 702 920kr, där en stor del går till partiet centralt för div. tjänster de tillhandahåller.
 • Medlemsavgifter 59 710kr, där de allra mesta delen skickas till föreningarna
 • Hyresinäkter 130 000kr, från Gävleföreningen och MUF som vi delar lokal med
 • Försäljning av div material till föreningarna och avgifter för utbildningar 1 042 072kr
Vår kostnader redovisas inte till kammarkollegiet men däremot till regionen och där kan man se att:

 • 592 240kr går till riksorganisationen för tjänster de levererat till oss
 • 237 000kr för hyra av lokaler
 • 2 332 607kr för utbildningar och kostnader för valrörelsen

Vi moderater har alltså inte några bidrag från privatpersoner, företag eller andra organisationer, vilket många tror.

Detta är alltså inte unikt för något parti utan det ser nog ut så för andra partier också. Därför skulle det vara intressant att jämföra den redovisning som andra partier gjort till kammarkollegiet och det som regionfullmäktige har fått till sig. Då kan man se att det skiljer sig åt och att man inte har gjort rätt hos kammarkollegiet.

Socialdemokraternas

 • 17 181kr Hyresintäkter
 • 55 000kr Arbetarbladet stiftelse
 • 304 900kr Olof Palmes center
 • 521 375kr Interna bidrag, säkert länets lokalföreningar
 • 252 796kr Avgifter utbildningar
 • 87 816kr fakturerade kostnader valrörelsen

Tyvärr kan man inte se hur de använt partistödet de får från regionen eftersom de inte vill redogöra det till regionfullmäktige.

Vänsterpartiet

62 959kr redovsiar man som bidrag från privatpersoner, vart de övriga 1 111 114kr(som finns i regionens redovisning) kommer ifrån redovisar man inte, vilken man är skyldig att göra.

Miljöpartiet

De redovisar till kammarkollegiet att de får 14 400kr från privatpersoner vilket är från de förtroendevalda. Till regionen redovisar de väldigt detaljerat vilket är bra. Där står det att de fått partistöd på 523 200kr. Sedan har de en valfond de har upplöst på 85 534kr.
Väldigt bra och detaljerad redovisning även om upplösning av en fond inte kan ses som intäkter så länge det inte är reavinst vilket inte riktigt framgår

Centerpartiet

De har inte redovisat till kammarkollegiet eftersom de själva säger att de inte har några andra intäkter än partistöd och medlemsavgifter.
I redovisningen till regionen kan man se att de har haft kostnader på 1 523 762kr, vilket är bra mycket mer än vad 719 040kr de fick i partistöd. Vart kommer de intäkterna ifrån, att det endast skulle vara medlemsavgifter är ju ganska osannolikt.
Här skulle media eller kammarkollegiet direkt kunna se att det är något som inte stämmer.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna säger att de inte har några intäkter som ska redovisas över den halva prisbasbeloppet. Till regionen har de den mest omfattande redovisningen, de skickar med sin årsredovisning vilket är väldigt tydligt och transparant.

Det som ställer till det för dem är att de har till regionen redovisat att de har vidarefakturerat 99 651kr, vilket är mer än de 22700 som är gränsen för att redovisa. Då ska de också redovisa allt till kammarkollegiet. Dessutom har de övriga intäkter på 25 783kr som också överstiger halva prisbasbeloppet.

Liberalerna

Redovisat till kammarkollegiet att de fått 300 000kr från Gefle dagbladstiftelsen. De övriga 1 401 243kr(som finns med i redovisningen till regionen) redovisar man inte vad man fått ifrån. Man är alltså skyldig att redovisa samtliga intäkter till kammarkollegiet om man skyldig att redovisa, d.v.s. har intäkter över 22700kr

Sverigedemokraterna

Har inte redovisat till kammarkollegiet, de hade missat deadline. Till regionen redovisar man inte heller vilka intäkter man har.


Det finns mycket som journalister skulle kunna granska och gräva ned sig i. Vi politiska partier har mycket att själva fundera över hur transparanta vi är. Jag hoppas att sossarna är villiga att tänka om och försöka hitta en bra redovisningsmall som vi alla partier kan använda.

Reglerna hos kammarkollegiet säger att:

Du ska redovisa intäkter som överstiger ett halvt prisbasbelopp 2018 efter att de här intäkterna har räknats bort:

 • intäkter från offentligt stöd
 • medlemsavgifter, om avgiften har beslutats i behörig ordning enligt föreningens stadgar och uppgår till högst 0,01 prisbasbelopp per medlem och år
 • interna bidrag som kommer från ideella föreningar inom partiet eller inom sidoorganisationer till partier.

Om summan av intäkterna överstiger ett halvt prisbasbelopp efter att du dragit av ovanstående intäkter, då ska du redovisa samtliga intäkter (se nästa rubrik). Om summan understiger ett halvt prisbasbelopp då ska du inte redovisa.

Detta innebär att man alltså ska redovisa samtliga intäkter om man uppfyller ovanstående villkor. Man får inte heller dra ifrån några kostnader man har. Så har man vidarefakturerat kostnader med intäkter som överstiget 22700kr så ska man redovisa

När man redovisar ska man redovisa samtliga intäkter:

 • intäkter från offentligt stöd
 • medlemsavgifter
 • intäkter från försäljning och lotteri
 • intäkter från insamling av kontanter
 • bidrag från enskilda (privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder)
 • övriga intäkter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar